Heves Megyei Népújság, 1963. október (14. évfolyam, 229-255. szám)

1963-10-01 / 229. szám

rlLAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA ARA: 50 FILLER MAI jegyzetünk Mellettem tanyázott a kopaszok bandája. Az egri Dobó tér padjait vették birtokba, tar fejüket ki­hívóan és kérkedőn simo­gatták, hogy minél jobban feléjük forduljon a köz­figyelem. Pillanatnyilag a szemeteléssel voltak elfog­lalva. A galerinak most nem esett nagy bulija, ha­lálos bulija. A napraforgó- mag-távköpészeti versenyt nem sikerült eldönteni, így kezeiket unottan süllyesz­tették trapéz-nadrágjuk zsebébe, vagy díszes szö­gekkel kivert lógó övükbe alMsztva kerestek újabb elfoglaltságot. — Tirhítsuk el ezt a mandrót — bökött a pad szélén ülő, csendesen szem­lélődő férfi felé a galeri egi/ik tagja. S megkezdődött a csen­des szekálás. Kassa buli... Halali jó buli. Aztán látogatójuk érke­zett, fiatal lány. A lepedö- nyi nadrágba bújtatott fiú ráförmedt. — A frizurád miért nem passzoltad le? — Majrézott miatta ez öreglány. — válaszolta a lá­togató s hanyagul fél ma­rék napraforgómagot vetett a tarfejű ifjaknak. A kopaszok bandája to­vább szórakozott. Egy nő sétált át a Dobó téren s trágár szavakat ■fröcsköltek felé. Ó erős. igen erős a kopa­szok bandája, mint Jack Sheridan, a. lasszókirály, és ezt értésére is adják a mel­lettük üldögélő férfinek. — Ahi a kopaszok bandá­ját bánija, annak... „csati”. És öklébe vág a galeri. De nem ütöttek meg sen­kit, most nem akart kassa bulit, haláli nagy bulit a galeri, mégis eltűnt min­denki kőzetükből. — Hülye mandrók! — bo­csátotta őket útjukra a ga­leri, értetlenül nézve: miért húzódnak el mellőlük az emberek? K. E. Két hónap múlva Varsóban ül össze a Béke-világtanács Közlemény a BYT elnökségének bécsi üléséről Szeptember 27—29 között Becsben ülést tartott a Béke­világtanács elnöksége és el­határozta, hogy november 28 és december 2 közötti napok­ban Varsóba összehívja a Béke-Világtanácsot. Az elnök­ségi ülésről kiadott közlemény rámutat: „Az atomfegyver­kísérletek részleges beszünte­tése új légkört alakított ki, s ex különös jelentőséget ad majd a varsói tanácskozás­nak. A moszkvai a tóm csend- szerződ és fordulópontot jelent a nemzetközi kapcsolatokban: ez az első lépés a feszültség megszüntetéséhez, az általános és teljes leszereléshez vezető úton. Száz kormány írta alá a szerződést, megkötését nagy megnyugvással vette tudomá­sul a világ közvéleménye. A békéért fáradozó emberek elhatározottsága, együttes fel­lépése eredményéként újabb lépések következhetnek. Ah­hoz, hogy e jó úton tovább haladhassunk, hogy a vissza­eséseket elkerüljük, hogy a békés egymás mellett élés ellenfeleivel szembeszállhas­sunk, új akciókra és új szer­ződésekre van szükség. E szerződések ügyét szolgál­ja a Béke-világtanács ülése, amelyen az alábbi témákat tárgyalják majd meg: Az atomfegyverkísérletek részleges beszüntetése után a kísérletek teljes beszüntetése. Intézkedések az agresszió, a háborúk véletlen vagy megle- petésszerü támadás okozta ki­törése ellen. Az ellenőrzött leszerelés első intézkedései, elsősorban a szárazföldeket és a tengere­ket egyaránt magukban fog­laló atomfegyvermentes öve­zetek kialakításával. A nemzeti függetlenség el­ismerése, az állami szuvereni­tás tiszteletben tartása, min­dennemű gyarmati elnyomás megszüntetése. A nemzetközi együttműkör dós megjavítása a gazdasági, a- társadalmi és a kulturális élet területén. A fenti célokra vonatkozó szerződések lényegesen köze­lebb vihetnek minket az em­beriség legfontosabb céljaihoz: a tömegpusztító eszközök be­tiltásához és felszámolásához; valamennyi, idegen országban Megérkezett Svájc első magyarországi nagykövete Adalbert Koch, a Svájci Ál­lamszövetség első magyaror­szági rendkívüli és meghatal­mazott nagykövete, megérke­zett Budapestre. A nagykövet megérkezése alkalmából Ger­gely Miklós, a- Külügyminisz­térium protokoll—osztályának vezetője üdvözölte. lévő katonai támaszpont meg- . szüntetéséhez; a hagyományos!; fegyverzet nagymérvű csök­kentéséhez; az egyenjogú né­pek együttműködéséhez a nemzetközi biztonságért és az egyetemes békéért; minden­nemű faji megkülönböztetés i; kiküszöböléséhez; a világke- J reskedelem akadályainak el- j hárításához. 5 A Béke-világtanács e jelen-j tős tanácskozására meghívják mindazokat — azon békemoz­galmak képviselőit —, akik síkra szállnak a leszerelést és a békét célzó közös akciókért — fejeződik be a Béke-világ­tanács elnökségének üléséről í kiadott közlemény. • J--------------------------------i Tár gyalások az ENSZ-főtitkár vacsoráján Polgár Dénes, áss MTI tudó­sítója jelenti: Hétfőn újból összeültek a Szovjetunió, az Egyesült Álla­mok és Nagy—Britannia kül­ügyminiszterei. Ezúttal az a va­csora szolgált keretül, ame­lyet U Thant, az ENSZ főtitká­ra adott. Az érdemleges meg­beszélésen csalt nyolcán vol­tak jelen: ü Thanton és Na- raszimhan főtitkárhelyettesen kívül Gromiko, Lord Home és Rusk, valamint a három nagy­hatalom ENSZ-képviselői, Fe­dorenko, sir Dean Patrick és Stevenson. A szokástól eltérő­en még tolmácsok sem voltlak ott. Mindez arra enged követ­keztetni, hogy a vacsorát nem társadalmi eseménynek szán­ták, hanem politikai tanácsko­zási fórumnak. Hétfőn reggel Rusk és Lord Home külön tanácskozást folytatott. Az amerikai külügy­miniszter Lord Home vendége volt reggelire. A kiadott hiva­talos tájékoztatás szerint a két nyugati politikus „nem érin­tette, a háromhatalmi megbe­szélések anyagát, hanem meg­beszélésüket főleg arra korlá­tozták, hogy egyeztessék az amerikai és bírt álláspontot az ENSZ-közgyűlés tárgysoro­zatán szereplő kérdésekben. Újságíró körökben ezt a tájé­koztatást bizonyos kétkedés­sel fogadták. Rusk egyébként hétfői tár­gyalásai során a többi között Ivan Basev bolgár külügymi­niszter is fogadta. Arrri a há­rom nagyhatalom megbeszé­léseit illeti, azok még kezdeti stádiumban vannak. A szom­bati ebéden lényegében az álláspontok kifejtése történt. A további tárgyalásokon de­rül ki majd, mennyire törek­szenek a nyugati tárgyalófelek a „moszkvai szellemet” konk­rét megállapodásokká változ­tatni, valóban készek-e reálisan közeledni a problémákhoz, vagy pedig csupán szavakban kívánják fenntartani a kedve­ző légkört. Az ugyanis mindenki előtt világos, s a szovjet küldött­ség ennék hangot is adott a szombati háromhatalmi talál­kozón, elérkezett már az idő, hogy a nyugatiak megmutas­sák szavaik és cselekedeteik egységét. Évekkel ezelőtt gondolni sem mertek volna arra az eg­riek, hogy lakásukból száműzik a port, a téli tüzelés átkát, mert itt is lesz gáz. Az álomból valóság lett. Gazdag lelő­helyek biztosítják a város egyre szélesedő gázfűtési háló­zatába a „légnemű tüzet”. Fedémesen az RD'10-es fúróto­rony keresi a megfelelő gázielöhelyet,’ hogy ezzel is hozzá­járuljanak Eger fűtéséhez. (Foto: Kiss Béla) Ülést tartott a KGST közgazdasági állandó bizottsága A KGST közgazdasági ál­landó bizottsága szeptember 25—29-ig Moszkvában ülése­zett. A bizottság megtárgyalta a KGST-államok kommunista és munkáspártjai központi bi­zottságai első tótkárainak és kormányfőinek júliusi érte­kezletén, valamint a tanács 18. ülésszakán elfogadott határo­zatokból fakadó feladatokat. Megvitatta, miképpen lehet összehasonlítani a munkater­melékenység színvonalát és a beruházások gazdasági haté­konyságát az egyes országok köpött. Áttekintette az előze­tes tervet a KGST-tagálla- mok gazdasági együtműködé- sének fontosabb problémáira vonatkozó tudományos össze­hangolására. A bizottság ülése a baráti egység és teljes egyet­értés Széliemében zajlott le. Kétnapos ülésre hívták össze a Szakszemietek Országos Tanácsát Az álomból valóság VI. Pál pápa üzenetével va­sárnap délelőtt a Szent Péter Bazilikában ünnepélyes külső­ségek között megnyílt a vati­káni zsinat második ülésszaka, amelyen több mint 2400 katoli­kus főpap vesz részt. Az ülés­szakon más egyházak 60 kép­viselője is jelein vart. A pápa több mint egy óráig tartó beszéde lényegében azt a célt szolgálta, hogy kijelölje a zsinat elé kerülő legfontosabb tervezetéket. Bár hivatalosan a zsinat 17 tervezetet tárgyal, a pápai üzenet alapján ezek mindössze négy pontba» fog­lalhatók össze: 1. A katolikus egyház lelkiis­merete, 2. Reformja, 3. A ke­resztények „újracsoportosítása” pontosabban egységesítése a katolikus egyház égisze alatt, 4. Az egyház kapcsolata a jelen­korral. Az olasz lapok, amelyek közük és kommentálják a pápa beszédét, általában egyetérte­nék abban, hogy a fenti terve­zetek megegyeznek azokkal, amelyekben XXIII. János 1962 őszén megjelölte a zsinat fél­adatait. Római megfigyelők azonban különbséget állapíta­nák meg hangvételben és a ki­fejezések használatában XXIII. János és VI. Pál „programja” között. XXIII. János a műit év ok­tóber 11-én elhangzott beszé­dében a hangsúlyt az egy­háznak a világgal való kap­csolatára helyezte, aláhúzta az egyház „pásztori” tevékeny­ségét és ugyanakkor kifejezte reményét, „az új emberi kap­csolatok rendje” felé haladás iránt. VI. Pál vasárnapi beszéde szerint a zsinat -fő feladata az egyház belső strukturális re­formjának végrehajtása, az egyház megerősítése. Ami a világgal való kapcso­latot illeti, VI. Pál ebben a vonatkozásban — az Unitá értelmezése szerint — szin­tén elsősorban a katolicizmus szellemi „felsőbbrendűségé­nek” megerősítését és nem a többi társadalmi erővel való találkozás közös alapjának keresését szorgalmazta. Hz NŐK Képi Kamarájának három képviselője politikai megbeszéléseket folytat Nyngat-Németországban A Nyugatnémet Liberális Diákszövetség meghíváséra Gi- essenbe érkezett az NDK Népi Kamarájának három képvise­lője, hogy megbeszéléseket folytasson, a szövetség képvi­selőivel, valamint szabadde­mokrata párti polikusokkal. Az NDK — politikusok nyugat— németországi tartózkodása ellen dühödten tiltakoztak a CDU ultráig Csütörtökre és péntekre ös­szehívták a Szakszervezetek Országos Tanácsának ülését. A tanácsülés első napján megtárgyalják az 1963. évi népgazdasági terv teljesítésé­nek, valamint a télre való fel­készülésnek a feladatait. A második napon a szákszerve­zetek nevelőmunkája szerepel a tanácsülés napirendjén. Az elnökség beszámolóit Beckl Sándor és Bugát János- né, a SZOT titkárai terjesztik elő. Kennedy beszéde a Nemzetközi Valutaalap közgyűlésén Hétfőn az amerikai főváros­ban megnyílt a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank küldötteinek idei értekezlete. A megnyitó ülésen George Woods, a Világbank elnöke körvonalazta a Világbank te­vékenységének „liberalizálá­sát” célzó javaslatait. Elmon­dotta, fontolóra veszi annak a rendelkezésnek a felülvizsgá­lását, amelynek értelmében magánvállalatok eddig csak hazájuk kormányának garan­ciája esetén vehettek fel köl­csönt a Világbanktól. Woods megnyitó szavai után Kennedy, az Egyesült Álla­mok elnöke mondott beszédet. Megismételte ígéretét, hogy mindent megtesz a dollár ér­tékének megőrzéséért és az arany jelenlegi árának stabili­zálásáért. (Jelenleg egy uncia arany ára 35 dollár.) Az elnök ismét méltatta sa­ját adócsökkentési javaslatai- nek előnyeit, hangoztatta, hogy ez a képviselőház által elfogadott és a szenátus által jóváhagyandó intézkedés meg­szüntetné az Egyesült Államok fizetési mérlegének deficitjét. Az adócsökkentés előmozdí­taná a fokozott tőkeberuhá­zást, serkentőleg hatna a gaz­dasági élet megerősödésére és enyhítené a munkanélkülisé­get Az Egyesült Államok több árucikket tudna elhelyez­ni a világpiacon is. Kennedy végezetül az ame­rikai pénzügyi politika négy fő célját jelölte meg: L növel­ni kell a kivitelt; 2. csökken­teni kell a külföldi dollárki- adásokat; 3. korlátozni kell azt a lehetőséget, hogy kül­földiek amerikai bankoktól hitelt vehessenek fel; 4. a kül­földiek amerikai tőkebefekte­tésének serkentése végett az amerikai piacon biztosítani kell a szilárd árakat Feloszlattok a kongói parlamentet Kaszavubu kongói enok fel­függesztette a kongói parla­ment ülésszakát, hazaküldte a .képviselőket s ezzel lényegében feloszlatta a parlamentet. Ka- szavubu vasárnap este beszé­det mondott,amelyben kifogá­solta, hogy a parlament az el­nök kifejezett óhajával ellentét­ben, nem volt hajlandó megvi­tatni és megszövegezni az al­kotmányt (Kongó már három éve független, de még mindig nincs alkotmánya.) Kaszavubu bejelentette azt is, hogy hamarosan különleges alkotmányozó bizottságot állít fel. A bizottság feladata lesz az alkotmánytervezet elkészítése, amelyet népszavazásra bocsá­tanak. , Az ideiglenes alkotmány — belga örökség — értelmében a parlament feloszlatása után ki­lencven napon belül általános válaszásokat kell tartani. Erre azonban valószínűleg nem ke­rül sor. Október 6-tól, minden vasárnap 12 oldalon jelenik meg a NÉPÚJSÁG Előfizetési díj havonként 12 ft V __________________________^-------------------------------------------­Me gnyílt a Tátikán! zsinat második ülésszaka

Next

/
Thumbnails
Contents