Heves Megyei Népújság, 1963. szeptember (14. évfolyam, 204-228. szám)

1963-09-01 / 204. szám

YILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! r-----------------------------------------­cA b/ttitjászokat, a f iit de a a a p ja in k h ó iéit koszöatjük ! Minden év szeptember első vasárnapján bányászain- Lat ünnepeljük. E napon — felszabadulásunk óta immár tizenharmadszor — köszöntjük azokat, akik a sötétség föld alatti birodalmából napfényre küldik a szenet, az ércet, az ásványokat, akik hegyek aljába, dombok gerin­cére ültetnek acéltornyokat, s fúrnak le nagy mélysé­gekbe — az olajért. Minden ünnep köszöntés, de emlé­kezés is. Emlékezés régi bányászokra, a nemzetközi mun­kásmozgalom sok bányász hősére, s azokra a bányá­szokra is, akik ma sem élnek s alkotnak szabadon. A bányászok sokat tettek a múltban és sokat tesz­nek ma is a haladásért, népünk felemelkedéséért. Nehéz, áldozatos munkájuk, küzdelmük és helytállásuk benne foglaltatik szocialista építőmunkánk eredményeiben és sikereiben. A háború befejezése után a bányászok elsők között fogtak munkához, hogy a lerombolt ország vér­keringése újra megfrissüljbn; s az 56-os ellenforradalom szétzúzása után is megmutatták hűségüket, odaadásukat, hogy legjobb munkásai a népnek. Bányászaink ma gazdaságosabban termelnek, mint bármikor, javult a termékek minősége is. Köszönhető ez a pártunk VIII. kongresszusának tiszteletére indított szocialista munkaverseny sikereinek, a szocialista brigád­mozgalom új lendületű, gyors növekedésének. A VII. kongresszus tiszteletére a bányászatban alakult meg az első szocialista brigád, s ma is e nemes mozgalom a bányászatban fogja át a legszélesebb tömegeket. Ma a munkában való helytállás, a fegyelmezett munka az egyedül igazán forradalmi és hazafias cselekedet. A mai nap kettős ünnep a bányászoknak. Tizenhar­madszor ünnepeljük a bányásznapot, ugyanakkor jelen­tős évfordulót ül a bányászszakszervezet, megalakulásá­nak fél évszázados jubileumát. A bányászok szervezett közösségének és minden bányásznak szól tehát az ünnepi üdvözlet. Nehéz és kemény feladatokkal kell megbirkóznia bányászainknak. Különösen a szénbányászokra vár szí­vós munka, mert az idei kemény tél felemésztette teljes tartalékainkat, szénhiány állt elő. Hogy az eset még egyszer meg ne ismétlődhessen, pártunk, kormányunk, az egész ország egymillió tonnával több szenet kért bányászainktól, terven felül. A feladat igen nagy, s min­den bányász teljes tudására, fáradhatatlan akaraterejére szükség van, hogy e feladatok megvalósulhassanak. Biz­tosak vagyunk abban, hogy a Mátra vidéki és az eger­esein bányászok erejüktől és tudásuktól tellően, meg­felelő mértékben hozzájárulnak majd a szabott felada­tok teljesítéséhez, s a velük szemben támasztott követel­ményeknek igényesebb és színvonalasabb munkával tesznek eleget. Ehhez a munkához kívánunk a hagyo­mányos két szóval minden bányásznak erőt, egészséget, sikert és — jó szerencsét. AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA Kitüntetések a bányásznap alkalmából A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a 13. bányásznap al­kalmából kitüntetéseket ado­mányozott a legjobb eredmé­nyeket elért bányaipari dolgo­zóknak. A kitüntetések egy részét Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke szombaton dél­előtt adta át a parlament ku­polacsarnokában. Dobi István üdvözlő beszé­dében hangsúlyozta, hogy bá­nyászaink áldozatkész munká­jukért egész népünk szerete- tét élvezik. Most, a 13. bá­nyásznapon is elismeréssel szólhatunk azokról az ered­ményekről, amelyek bányá­szaink munkájához fűződnek. A szénbányászat, tavaly csaknem félmillió tonnával termelt többet, mint az azt megelőző évben. 1963. első fe­lében pedig 103,5 százalékra teljesítette tervét. Az előző év hasonló időszakához képest az üzemi átlagteljesítmény mű­szakonként 40 kilogrammal növekedett és ma 13 kilogram­mal magasabb a tervezettnél. A szénbányászok hősi helytállása a szigorú és hosszú téli időszakban gazdasági életünkben az utóbbi időszak egyik leg­fontosabb mozzanata volt. Ez év első negyedében csak­nem 400 000 tonna szenet ad­tak terven felül az országnak. A tél során erősen megfogyat­kozott készletek növelésére népgazdaságunk egymillió tonna terven felüli szén ter­melését kérte a szénbányá­szoktól. A párt és a kormány felhívását megfogadva, a bá­nyászok eddig csaknem 700 000 tonna szenet adtak és meggyő­ződésem — mondotta —, hogy az év végéig bányászaink az egymillió tonnából nemcsak a hátralevő mennyiséget termelik ki, hanem szükség esetén tar­talékok képzéséhez is hoz­zájárulnak. A szénbányászathoz hasonló elismerésre méltó eredmények fűződnek az ásványbányászat, a kőolajbányászat és a bauxit­bányászat dolgozóinak munká­jához is. Dobi István ezután a bányá­szok biztonságának, szociális és kulturális helyzetének ja­vulásáról beszélt, szólt a to­vábbi tervekről, majd a párt, a kormány és az egész magyar dolgozó nép nevében köszö­netét mondott odaadó munká­jukért. Az új tanév elején Holnap újra benépesülnek az iskolák padjai, megkezdő­dik a komoly tanulás, az 1963/64-es tanév. Az általános- és középiskolás diákok a kéthónapos nyári szünet után most újra könyveik, füzeteik fölé hajolnak, újra indítják a harcot a tudomány magaslatainak meghódításáért. A tudásért foly­tatott harcban nélkülözhetetlen és felbecsülhetetlen segítsé­get nyújtottak, s nyújtanak ezután is a nevelők, tanítók és tanárok, s nem utolsósorban a szülők is. Az ifjúság nevelése a legszebb hivatás, melynek ered­ményeit nem lehet semmiféle mércével mérni, mely áldoza­tos és következetes munkát kíván és követel az új, 1963/64-es tanévben is. Ehhez a munkához kíván sok sikert az új tanév elején A KISZ HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A HEVES MEGYEI ÜTTÖRÖ ELNÖKSÉG Vége a gondtalan nyárnak, a gondtalan kisgyermek- kornak, Barta Évike holnaptól kezdve az Egerbocsi Általá­nos Iskola első osztályos tanulója lesz. Egyelőre nem tudja, mit kezdjen a tengernyi füzettel, nem nagyon érdekelte ed­dig, hogy miért vannak benne kockák, a másikban vonalak, de... hamarosan megtanulja a többi tudománnyal együtt. (Foto: Kiss Béla) (Riport a 3. oldalon.) Felássák-e a Scotland Yard udvarát ? Hét fénykép az „eredeti” nélkül Egy „bájos házaspár” eltűnik Púpos tere, mint pénzszekrény Radioaktív sugár kereteket kap a mezőgazdasági kutatás Az új növényfajták előállí­tásánál a hagyományos mód­szerek mellett mind nagyobb szerepet kapnak a radioaktív anyagok. A sugárzás ugyanis teljesem fellazítja a növények úgynevezett örökletes állomá­nyát, így rendkívül eltérő, sok­féle változatú utódok jönnek létre. Az egyik sugárkertet Gö­döllőn az Agrártudományi Egyetem, a másikat Szigetcsé- pen a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola kapja. Mindkettőt széles, magas földgát és egyéb védelmi berendezés veszi kö­rül. Az Agrártudományi Egye­tem sugárkertjében szántó­földi növényekkel. kísérletez­nek majd, főleg búzával, míg a szigetcsépi sugárkert a ker­tészeti növénynemesítést segí­ti. A két sugárkert építése és felszerelése az idén befejező­dik, úgyhogy jövő tavasszal megkezdődhet a növényneme­sítés legkorszerűbb módszeré­nek alkalmazása. (MTI) „Mi késsek vagyunk tárgyalni a nyugati hatalmakkal minden kérdésről“ BELGRAD Márkus Gyula jelenti: A tegnapi jugoszláv lapok részletesen közlik azt a beszé­det, amelyet Hruscsov minisz­terelnök és Tito elnök mondott Szlovéniában. A szovjet kor­mányfő egyebek között kije­lentette: — Tito elvtárs baráti meg­hívására pihenőre érkeztünk hazájukba. Ez a pihenő a ma­ga módján, mondhatnám, ak­tív, de lehetséges-e ellátogat­ni egy olyan országba, mint Jugoszlávia, anélkül, hogy ne ismerkednénk meg gazdaságá­val, népének életével és mun­kájával, ne gyönyörködhet­nénk természeti szépségeiben. A jugoszláv nép joggal le­het büszke arra, amit a néphatalom éveiben te­remtett. A szovjet emberek nagy örömmel állapították meg, hogy a béke megszilárdulásá­ért vívott harcban Jugoszlávia együttműködik a Szovjetunió­val és a többi szocialista or­szággal, minden békeszerető erővel. Rendkívül nagyra be­csüljük — mondta — « ju­goszláv kormány és az egész jugoszláv nép erőfeszítéseit a termonukleáris világháború veszélyének kiküszöbölésére. Hruscsov emlékeztetett ar­ra, hogy volt idő, amikor a szocialista országok előtt fel­vetődött a kérdés: élhetünk-e még legalább öt évet atom­háború nélkül? Ez a kérdés felvetődött az egész nemzet­közi kommunista mozgalom és minden haladó mozgalom előtt, mert az amerikai im­perialisták az atomfegyver terén elért monopóliumukat felhasználva, nyíltan azzal fenyegetőztek, hogy meg­bontják a világbékét. Azóta csaknem húsz békés esztendő múlt el. Ma már egészen másként közeledünk az atom­háború kérdéséhez. A nemzet­közi kommunista és munkás- mozgalom arra a jelentős el­méleti és gyakorlati következ­tetésre jutott, hogy napjainkban minden lehe­tőség megvan a világhá­ború megakadályozására, a békés egymás mellett élés elvének megvalósítá­sára. Ma már nem lehet háború­val megoldani az államok kö­zötti vitás kérdéseket. Ha ilyen kérdések jelentkeznek, azokat békésen, tárgyalások útján kell megoldani. Ami a Szovjetuniót illeti mi készek vagyunk a nyu­gati hatalmakkal tárgyalni minden kérdésről, amely­nek megoldása megszilár­dítaná a békét és a biztonságot, erősítené a különböző társadalmi és poli­tikai rendszerű országok békés együttműködését, örömmel ál­lapítom meg, hogy ezekben a kérdésekben ugyanilyen állás­pontot képvisel a jugoszláv kormány is. Hruscsov végezetül méltat­ta a szovjet és a jugoszláv nép barátságának jelentőségét és beszédét a következőkkel fe­jezte be: „Őrizzük és erősítsük mindazt, ami bennünket össze­kapcsol, őrizzük és fejlesszük testvérnépeink évszázados ba­rátságát. Erősödjön és szilár­duljon Jugoszlávia és a Szov­jetunió termékeny együttmű­ködése.” (Folytatása a 2. oldalon} LONDON: (MTI): A postavonat-rablók utáni hajsza negyedik hetébe lépett — a Scotland Yard azonban még mindig csak „tisztes tá­volból követi” a tettesek nyo- •mát. Űjabb körözvényt adtak ki további személyekről, — ez­úttal egy csoportképet. A fényképen látható a már ko­rábban körözött Bruce Rey­nolds londoni autó- és régiség- kereskedő, félesége, valamint sógora: John Daly 32 éves ré­giségkereskedő és félesége tár­saságában. A Da iy-házaspár- ról, nyomban a fénykép nyil­vánosságra hozatala után beje­lentés érkezett Cliftonwille- ből, egy tengerparti nyaraló- hélyről. A bejelentés szerint a „bájos házaspár” gyermekével együtt egy hétig lakott a kis­város egyik szállodájában, s kedden ismeretlen helyre távoz­tak, miután „Angliában szokatlan módon” csupa ötfontos bankjeggyel fizet­ték ki 100 fontos számlá­jukat. (Az ötfontos a legnagyobb címletű bankjegy és ekkora összeget rendszerint csekkel fizetnek Angliában.) Minded­dig a körözésre bocsátott hét fénykép „eredetije” nem ke­rült kézre, ugyanígy homály fedi a hiányzó két és negyed millió font hollétét. Ebben a tekintetben azon­ban a Scotland Yard most bő­ségesen meríthet ötleteket a Daily Mitrar pályázatának szombaton nyilvánosságra hozott eredményeiből. Mint már jelentettük, a nagy példányszámú bulvárlap egy héttel ezelőtt pályázatot hirdetett „Hová dugnál el ne­gyedmillió fontot?” — jeligé­vel. A több ezer „pályamunka” közül Mcbrede doncasteri la­kos javaslata kapta az 50 fon­tos első díjat. Az élettapasztalatokban gaz­dag idősebb úr ezt írta: „Én egyszerűen odaad­nám a pénzt a feleségem­nek. Negyven évi házasságom alatt képtelen voltam nyomára bukkanfai vagy 40 tucat eltűnt ollónak, több ezer tolinak és ceruzának, legalább 20 ócska kabátomnak és nadrágomnak, és nyoma veszett valamennyi csekkönyverrmek. Meggyőző­désem, hogy a Scotland Yard minden kutatásának ellenálló szekrényfiókjaiban akár egy elefántcsordát is el tudna buj­tatni”. Jutalmat kapott még Marion Russel asszony is, aki egy egypúpú tevét „alakítana át” kétpúpúra és a „pótpúpba” elrejtett bankjegycsomaggal magánállatkertjében helyezné el az értékes jószágot. Egy má­sik pályázó, Mr. Ackers ugyan­csak öt fontban részesült ere­deti ötletéért. Ö a gázművek dolgozójának álcázva magát, egyenesen a Scotland Yard ud­varában ásna gödröt és oda dugná el az 50 000 darab öt­fontos bankjegyet. ELSŐSÖK Hruscsov és Tito beszéde Veienjében — Hruscsov tovább ismerkedik Szlovéniával

Next

/
Thumbnails
Contents