Heves Megyei Népújság, 1963. augusztus (14. évfolyam, 178-203. szám)

1963-08-01 / 178. szám

2 NEPÜJS AO 1963. augusztus 1., csütörtök A Kínai Kommunista Párt vezetőségének hibás álláspontja a nemzetközi munkamegosztásról A Trud cikke a Kínai Népköztársaság gazdaságpolitikájáról Egyezmény a Kuwait és Szaád-Arábia között KUWAIT (AFP): Az AI Rai AI című lap ille­tékes forrásból származó érte­sülése szerint Kuwait és Fokozódott Franciaország elszigetelődése (Folytatás az 1. oldalról) után azonnal visszatért birto­kára. Párizsi politikai körökben kiemelik, hogy nem annyira a De Gaulle sajtóértekezletét követő barátságtalan angol, amerikai és viszonylag hűvös bonni nyilatkozatok mutatjánc Franciaország magányosságát, hanem elsősorban az, hogy a nemzetközi diplomácia gépe­zete mozgásba jött Franciaor­szág nélkül, sőt Franciaország ellenére is. Ezzel kapcsolatban különösen három tényező . ér­demel figyelmet: Cl A tábornok elutasító vála- “ sza a moszkvai egyez­ménnyel kapcsolatban egyálta­lán nem akadályozza meg Rusk amerikai és lord Home angol külügyminisztert, hogy Moszkvába utazzanak, nem csupán a szerződés aláírása, hanem az atomfegyverek el­terjedésének megakadályozá­sáról és a biztonsági intézke­dések fokozásáról folytatandó újabb tárgyalások végett is; S A francia leszerelési érte­kezletre szóló meghívásról tett bejelentés viszonylag gyér visszhangot váltott ki — annál is inkább, mivel De Gaulle mór előterjesztett hasonló ja­vaslatokat az atomfegyvereket továbbító eszközök betiltásá­ról, s aztán rögtön visszavonta azokat, amikor a Szovjetunió hajlandó volt tárgyalni róluk. Ezzel kapcsolatban az Egye­sült Államok állásfoglalása sem kedvező, hiszen a Ken- nedy-kormányzat teljes erővel fáradozik Palaris-programjú- nak és minuteman-rakétagyár- tási terveinek meggyorsításán; S A genfi leszerelési érte­kezlet — amelyet hétfőn • tábornok „hiábavaló formá­ciónak” nevezett — összeült és a moszkvai megállapodások után újabb intézkedésekről tárgya] majd — ami szintén nem javítja Franciaország helyzetét. Szaúd-Arábia egyezményt kö­tött a két ország között levő semleges övezet megosztásáról. Eszerint a szóbanforgó terüle­tet két részre osztják, de kő­olaj és egyéb ásványkincsét közös tulajdonnak nyilvánít­ják, s az ebből származó jöve­delmet egyforma arányban osztják el egymás között. A szóban forgó övezet mint­egy ötezer négyzetkilométer homoksivatag, amelynek mindössze háromszáz nomád lakosa van. Ez a terület azon­ban több mint egymilliárd tonnára becsült olajkincsével a világ leggazdagabb olajme­zőinek egyike. Két amerikai és három japán olajtársaság ter­meli ki, mégpedig az ameri­kaiak évente nyolcmilliót, a japánok pedig évente 10 mil­lió tonna olajat. A semleges övezetet 1922-ben határolták körül az Ibn Szaúd király és a brit kormány képviselője kö­zött negyven évre kötött szer­ződésben. A Biztonsági Tanács határozatot fogadott el Portugália afrikai gyarmatainak kérdésében 4 kialakult helyset komolyan veszélyezteti Afrika békéjét tlbricht beszéde az NDK kamará|ában BERLIN (TASZSZ): A Német Demokratikus Köztársaság népi kamarájá­nak ülésén szerdán nagy be­szédet mondott Walter Ulb­richt, a Német Demokratikus Köztársaság államtanácsának elnöke. Hangsúlyozta, hogy az NDK-ban megkezdték a szo­cializmus általános felépítésé­re irányuló munka céltudatos végrehajtását a Német Szocia­lista Egységpárt VI. kong­resszusán elfogadott program­nak megfelelően. Kijelentette, hogy az NDK az összes pár­tok és tömegszervezetek, az összes dolgozók együttes alko­tó munkájával nagy sikereket ért el a gazdaság fejlesztésé­ben s jelentősen előrehaladt a tudomány és a kultúra terüle­tén iS; A nukleáris fegyverkísérle­tek megtiltásáról szóló moszkvai szerződés parafálá- sával kapcsolatban kijelentet­te, hogy ez nemcsak a Szov­jetunió következetes békepoll- tikájának és Hruscsov szovjet miniszterelnök kezdeményezé­sének, hanem a szocialista né­pek testvériségének, a világ békemozgalmának, az atom­fegyver ellen küzdő erőknek sikere is. Bejelentette, hogy az NDK szintén csatlakozni fog a moszkvai szerződéshez. Emlé­keztetett arra, hogy a nemzet­közi feszültség enyhítéséhez, és a népek közötti barátság megszilárdításához további lé­pésekre van szükség, köztük a NATO-tagállamok és a Var­sói Szerződésben részvevő ál­lamok megnemtámadási szer­ződésének megkötésére. rozat az összes államokat, hogy a jövőben ne nyújtsanak a portugál kormánynak olyan segítséget, ami előmozdítja az afrikai területek lakossága el­len foganatosított elnyomó in­tézkedéseit és minden lehetsé­ges eszközzel akadályozzák meg. hogy olyan fegyverszál­lítmányok érkezzenek a portu­gál kormány részére, amelye­ket az afrikai területein élő népek elnyomására használhat fel. A határozat végül felkéri U Thant főtitkárt, hogy bizto­sítsa ezen rendelkezések meg­valósítását és 1963. október 31-ig tegyen jelentést a Bizton­sági Tanácsnak. Figyelemre méltó, hogy még a NATO vezető hatalmai — az Egyesült Államok, Anglia és Franciaország — azzal juttat­ták kifejezésre a portugál kor­mány iránti rokonszervüket, hogy tartózkodtak a szavazás­tól, addig az ugyancsak a NATO-hoz tartozó Norvégia megszavazta a portugálellenes határozati javaslatot. A venezuelai módosító in­dítványok beiktatása követ­keztében az elfogadott határo­zat nem az alapokmány VII. hanem VI. cikkelyének tárgv- körébe tartozik és így az ab­ban foglaltak nem kötelező ereiűek, hanem csupán „aján­lás" jellegük van. A jugoszláviai földrengés térképe Mint a sajtóból ismerete«, 1963, július 26-án hajnalban a dél-jugoszláviai Skoplje (Szkoplje) városát nagy erejű földrengés döntötte romba. A 220 000 lakosú Vardar- parti város lakóházainak mint­egy 80 százaléka teljesen el­pusztult, vagy súlyosan meg­rongálódott. Az emberáldoza­tok számát — legutóbbi jelen­tések — 1500—1600 főre becsü­lik. A sebesültek száma eléri a 6500 főt. Közel 130 000 ember vált hajléktalanná, akiknek nagy részét a környező váro­sokba, így: Kumanovo-ba, Te­tovo-óba, Titov-Veltsz-be he­lyezik el ideiglenesen. A Szkoplje-t — a Jugoszláv Szövetségi Szocialista Köztár­saság egyik tagállamának, a Macedón Szocialista Köztár­saságnak fővárosát — romba döntő földrengés 9-es fokozatú volt. (A legerősebb földrengés fokozata: 12.) Hatását az tette oly pusztítóvá, hogy a föld­rengés központja (epicentru­ma) közvetlenül a város alatt helyezkedett el. A földrengést több jugoszlá­viai városban, így: Pristina- ban, Kacsanikban és Gnjilane- ban is érezték; mmnii y & j —" \ROMÁNIA & \ % \ **, h~... ;gJUia Térképünk Szkoplje foldraj- földrengés által érintett egyéb zd helyzetét ábrázolja, mellék- városokat tüntettük fel. térképünkön (balra lent) a — TERRA —< ESEMENYEK ,\\\\\\\\\\\N\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\K\\\\\\V BUENOS AIRES: Az argentin kormány hétfőn 31, kedden pedig 17 politikai foglyot szabadon bocsátott. Negyvenként polgári személy, aki ellen a vád politikai jelle­gű, polgári bíróság elé kerül. VANDENBERG: Módosított Thor-Agena ra­kétakombináció segítségével kedden az Egyesült Államok vandenbergi légitámaszpont­járól mesterséges holdat bo­csátottak fel. Rendeltetéséi nem közölték. WASHINGTON: Az atomerő békés felhaszná­lása területén elért kiváló eredményeikért Vekszler szov­jet akadémikusnak és Mac­millan amerikai tudósnak oda­ítélték az „Atom a béke szol­gálatában” dijat, amelyet 1955-ben alapítottak különbö­ző amerikai tudományos szer­vezetek. QUITO: Egy Quitöból Guayaquil-ba tartó autóbuszt kedden súlyos szerencsétlenség ért. A társas- gépkocsi egyik utasa gondat­lanul egy benzinkút közelében dobta el cigarettáját. Robba­nás következett be, s a kelet­kezett tűz az autóbuszra is át­terjedt. A pánikba esett uta­sok közül hat ember tudott kimenekülni a szabadba és el­égett a lángokban. MOSZKVA: A Szovjetunióban számos formában visszaemlékeznek az Oroszországi Szociáldemok­rata Munkás Párt, az OSZDMP kongresszusának 60. évfordulójáról. Az évforduló tiszteletére rendezett gyűlése­ken az SZKP veteránjai vá­zolták azt az utat, amelyet a párt hatvan év alatt tett meg. társaság több mint felével csökkentette a szocialista országokkal folytatott ke­reskedelmének volumenét. Az a körülmény, hogy Kína megsértette a régebben aláírt megállapodásokat, komoly kárt okozott néhány szocialista or­szág gazdaságának, de a kínai gazdaságnak is. A Kínai Kommunista Párt vezetősége, hogy igazolja a néptömegek előtt cselekedeteit, felállította „a saját erőkre való támaszkodás” elméletét. Ez he­lyes út, ezt nem lehet kifogá­solni, de mint a Kínai Kommu­nista Párt Központi Bizottsá­ga levelének szövege és a kínai sajtóban megjelent számos nyilatkozat mutatja, e szavak valójában olyan gondolatot ta­karnak, amellyel nem lehet egyetérteni. A Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága vezetősé­gének június 14-i levele egyértelműen céloz arra, hogy a Szovjetunió a nem­zetközi szocialista munka- megosztás a termelés ál­lamközi szakosítás ürügyé­vel állítólag rákényszeríti akaratát más szocialista országokra. Csorbítja függetlenségüket és szuverenitásukat, megsérti né­peik érdekeit. „Ez az állítás — írja a Trud — teljesen figyel­men kívül hagyja a tényeket, a valóságot”. A KGST — kol­lektív szervezet. Minden tagja egyenjogú, függetlenül terüle­tének méreteitől, lakosságának számától, gazdasági fejlődésé­nek színvonalától. A KGST- ben a kölcsönös előnyök és a testvéri segítségnyújtás elve érvényesül. Bulba példaként id,ézi a Né­met Demokratikus Köztársasá­got és Lengyelországot. Az ál­lamközi szakosítás azt ered­ményezte, hogy a Német De­mokratikus Köztársaság, amely nemrégiben még 108 fajta au­tomata fémmegmunkáló gépet gyártott, csökkenthétté a kibo­csátott géptípusok számát és 39 típusnál áttérhetett a sorozatgyártásra. Ennek ered­ményeképpen az NDK nehézgépgyártása évi 36 millió márkát, elek­trotechnikai ipara pedig 27 millió márkát takarít meg. Lengyelország sok millió zlotyt nyer évente azáltal, hogy részt vesz az elektroncsövek termelésének nemzetközi sza­kosításában. A számítások szerint — írja Bulba —, ha a KGST-hez tar­tozó országok az elkövetkezen­dő három évben 50 százalék­kal emelik a belső és a nem­zetközi szakosítás színvonalát, csupán ezáltal húsz százalékos termelékenység emelkedést ér­nek öl a gépgyártásban. A Trud szerdai számában bírálja a Kínai Kommunista Párt vezetőségének a nemzet­közi szocialista munkamegosz­tás kérdésében vallott hibás álláspontját. T. Bulba, a közgazdasági tu­dományok kandidátusa a KGST-hez tartozó országok vezetői értekezletének eredmé­nyeit kommentálva jelenté­keny figyelmet szentel a Kínai Népköztársaság gazdaságpoliti­kájának. Ä cikkíró hangsúlyozza, hogy a kölcsönös gazdasági se­gítségnyújtás, mint a szocialis­ta országok gazdasági kapcso­latainak egyik formája, igen elterjedt. A népi Kínában 198 ipari vállalat, műhely és ob­jektum épült szovjet segítség­gel. Olyan új iparágak létesül­tek Kínában szovjet segít­séggel, mint a gépkocsi­ipar, traktoripar, repülő­gépipar, stb. A Szovjetunió több mint 21 000 teljes tudományos-mű­szaki dokumentációt adott át Kínának, ezen belül több mint 1400 nagyvállalat tervét. A cikk hangsúlyozza, hogy a Szovjetunió állandó segítséget nyújtott Kínának védereje nö­veléséhez és modern védelmi ipar megteremtéséhez. A szov­jet főiskolákon és a vállalatok­nál sokezer kínai szakember és munkás részesült kiképzésben. „A Szovjetunió ma is műszaki segítséget nyújt a Kínai Nép- köztársaságnak 88 ipari vállalat és objektum építéséhez, a Szov­jetunió ugyancsak kapott a Kí­nai Népköztársaságtól számára szükséges árukat”. Ma különös jelentőségük van a szocialista országok gaz­dasági együttműködése kollek­tív formáinak, — jegyzi meg Bulba. Az utóbbi három évben azonban a Kínai Népköz­A Le Monde keddi vezércik­ke messzemenő következteté­sekbe bocsátkozik a tábornok politikáját illetően. Rámutat, hogy De Gaulle — ha nem tel­jesülnek az atomklub ajtajá­nak kitárására és Európa ve­zetésére irányuló ambíciói — „csak önelégültségében és a többiek megvetésében keres­heti a kudarc ellensúlyozását”, míg csak ki nem merülnek erői. Ebben az esetben — Írja a lap — „utódainak sok böl­csességre és tehetségre lesz szükségük, hogy visszaszerez­zék Franciaország igazi helyéi” a világpolitikában. tózkodott a szavazástól. A módosított afroázsiai ha­tározati javaslat — amely te­hát a Biztonsági Tanácsban eggeyl több szavazatot kapott, mint az elfogadáshoz szüksé­ges hét — leszögezi, hogy Por­tugáliának az afrikai gyarma­tokon folytatott politikája el­lentétes az ENSZ alapokmá­nyának elveivel és a közgyűlés, valamint a Biztonsági Tanács e tárgyú határozataival. A to­vábbiakban sajnálkozását fe­jezi ki a portugál kormány magatartása miatt, rámutat, hogy a portugál afrikai terü­leteken kialakult helyzet ko­molyan veszélyezteti Afrika békéjét és biztonságát és fel­szólítja Portugáliát, hogy sür­gősen ismerje el e területek lakosságának jogát az önren­delkezésre és a függetlenségre. Ugyanakkor' felkéri a hatá­NEW YORK (MTI): A Biz­tonsági Tanács szerda délelőtti — magyar idő szerint a kora délutáni órákban megtartott — ülésén szavazásra bocsátották a portugál afrikai gyarmatok helyzetéről Ghana, Marokkó és a Fülöp-szigetek által be­nyújtott határozati javaslatot, amelyhez — mint ismeretes — Venezuela módosító indítvá­nyokat terjesztett elő, hogy „enyhítse” a határozati javas­lat megfogalmazását és ren­delkező részét egyaránt. A határozati javaslat mellet-*, nyolc küldöttség (a Szovjet­unió, Ghana. Marokkó, a Fü­löp-szigetek, Venezuela, Brazí­lia, Norvégia és a Csang Kaj- sekista klikk) szavazott. Elle­ne egyetlen küldöttség sem foglalt állást. Az Egyesült Ál­lamok, Nagy-Britannia és Franciaország képviselője tar­Hruscsov rugalmasságát a meg­hátrálás jeléül értékelni. Ellen­kezőleg ez az erő jele, a béke „megkockáztatására” való haj­landóság jele, mivel tökélete­sen tudatában van egy esetleges háború nyilvánvaló veszélyé­nek és annak következményei­nek. Ügy látszik, hogy a moszk­vai találkozó eredménye­ként a józan éfcz kereke­dik felül és valóban megindul a fe­szültség enyhülése. (Folytatás az 1. oldalról) kössenek megnemtámadási egyezményt, de nem tette füg­gővé a javaslata teljesítésétől a részleges atomcsend-megálla- podást. Hangoztatta, hogy ő az együttélésre való kész­ségére, nem pedig a meg­nemtámadási paktum for­májára és cikkelyeire he­lyezi a fősúlyt. A hetilap a továbbiakban így ír: Ugyanakkor a Nyugat vagy más részéről hiba lenne U Thant Moszkvába utazik LA PAZ: Milicista egységek és bányá­szok véres összeütközésének volt színhelye kedden a bolí­viai fővárostól mintegy 200 kilométerre fekvő catavi bá­nyavidék. Jelentések szerint hatan meghaltak, húszán meg­sebesültek. SAIGON: Az amerikaiak és diemisták ellen küzdő délvietnami sza­badságharcosok sikeres táma­dást hajtottak végre a fővá­rostól ötven kilométernyire északra a kormánycsapatok egyik állása ellen. A partizá­nok az ellenség állásait elfog­lalták. RECIFE: Goulart, brazíliai elnök ked­den kijelentette, hogy kormá­nya a földreform mellett fog­lal állást, mert ez a haladás útjára vezetné az országot. GEORGETOWN: Brit-Guayana kormánya kedden ismét nyilatkozatban követelte, hogy az angol kor­mány járuljon hozzá egy ENSZ-albizottság elküldésé­hez Brit-Guayanába a politi­kai helyzet felülvizsgálására. KARACHI: A Karachi repülőterén ked­den letartóztatottak a 19 éves angol nemzetiségű Patricia Anna Müllert és kísérőjét, az amerikai John Robert Kiplin- get. A letartóztatás alkalmá­val a rendőrség 350 ezer rúpia értékű 30 kilogramm aranyat kobozott el tőlük. WASHINGTON: A Fehér Ház hivatalosan be­jelentette, hogy Rusk amerikai külügyminiszter pénteken in­dul Moszkvába, hogy aláírja az atomfegyver-kísérletek rész­leges beszüntetésére vonatko­zó egyezményt.

Next

/
Thumbnails
Contents