Heves Megyei Népújság, 1963. április (14. évfolyam, 77-99. szám)

1963-04-02 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYFÍifTLJETFKT V /. ♦i 9' Figyelem ! Felvétel! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA és a MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XIV. évfolyam, 77. szám ÁRA: 50 FILLÉR 1963. április 3„ kedd MAI jjUJJJJZMiiiílIz főszereplője a Titokzatos Ember. Képzeljenek el egy alacsony termetű, kissé hí­zásnak indult alakot, barna svájci sapkában, amint vé- gignyargal a főutcán, élén­ken figyel meg minden út­jába kerülőt, míg ki nem választ engem az emberi­ségből. ■— Gyere már... Éppen veled akartam beszélni, tudod, arról a dologról. — A múltkoriról1 — fo­ga Imám sincs, de mindegy, essünk túl rajta. — Igen. Azt szeretném mondani, hogy ne szólj ró- 7<i senkinek, mert baj lehet •előle... Ez a, Titokzatos Ember mdenütt megtalálható. Nézed a kirakatokat, már ott van melletted, s órákat fecseg titokzatos marhasá­gokat. Mégy a kislánnyal, ..pardon-egy-percre’’, félre­hív, s míg te a pokolba kí­vánod, izgatottan fecseg. Ott találod az értekezlete­ken is, amint csak úgy mel­lékesen és füledbe suttogva teszi a megjegyzéseit, na­gyon okos ábrázoltai, ott tolásod s hangversenyeken, s amíg te Beethovenért ra­jongsz, inflációról és közeli kormáityvc&ságról beszél a füledbe. Beteg vagy, ké­szülsz a halálra, s ö el­mondja, hogy XT hogy megjárta lám a nagy párt- ember!.^ Ha arra gondolsz, hogy megölöd, titokzatos gyilkosságokról beszél, ha kéred, hogy hagyja abba, mert nem érdelzel... össze­szorítja a száját, szeme sö­tét, és vészjóslóan néz az ég felé. A Titokzatos Ember... Von belőlük elég, sőt, nem is „elég”, hanem több, mint kellene. Kik ezek? Akik ágy érzik, magánosságra varrnak ítélve, akiknek sok b gyomorsavuk, és keserű az ábrázoltuk, akik olyan buták, hogy tavasz idején a lombhullásról beszélnek, télen a koleráról, akik nem tudják megértem, hogy a hóvirág, a gyöngyvirág nem megrendelésre, nem fel­sőbb utasításra nyílik. Kü­lönös, torz absztrakciót lát­nak a mindannyiunk szá­mára szépet nyújtó való­ságban. Betegek?... Az le­het, hiszen ha valaki nem látja a kiáltó valóságot... ha sötét szemüvegen ke­resztül nézi a fehér jelent, nem lehet más. Mert néha a tévedés is betegség. Nem szeretem az ilyen embere­ket. És Te? Tudom, Te sem. Csináljunk velük va­lamit, hiszen a gyógyítás nagyon szép dolog! S gyó­gyítani mindannyian tu­dunk. Ckátai) r Élenjáró kohó- és gépipari dolgozók kitüntetése Dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszter a közelgő április 4. alkalmából hétfőn kormánykitüntetéseket adott át a gazdasági munkában élen­járó kohó- és gépipari dolgo­zóknak. Munka Érdemrendet kapott Posch Gyula, a Magyar Opti­kai Művek igazgatója, dr. Kla- nicaay Sándor, a Láng Gép­gyár tervezője, Zenttti, Ernő, a Magyar Kábel Művek igazga- I tója, Szabó Lajos, az Ózdi Ko­hászati Üzemek előpvunkása,: Torma Nándor, a Csepeli Cső- I gyár főmechanikusa és Uzsoki Miklós, a Beloiannisz Híradás-, technikai Gyár fejlesztési osz-< tályának vezetője. Harmincöt < dolgozót a Szocialista Mun- < káért Érdeméremmel, 41-et < pedig Munka Érdeméremmel < tüntettek ki. (MTI) Néhány napig a hatvani vasútállomás előcsarnokában az esti órákban hatahnas reflektorok világítottak. Filmet forgattak Huszárik Zoltán filmművészeti főiskolai hall­gató, utolsó éves rendezöszakos írásából. A fiatal rendező ezúttal diplomamunkáját készí­tette el Utazás út nélkül címmel, amelynek egyik főszereplője Koltai János. Képünkön Sára Sándor operatőr a felvételhez készül. (Foto; Kiss Béla) Egy hónapja tart a francia bányászok sztrájkja A francia szénbányászok sztrájkja hétfőn második hó­napjába lépett. Ebből az alka­lomból a három nagy szak- szervezet újabb nyilatkozatban szögezte le álláspontját A CGT, a keresztény CFTC és a szocialista Force Ouvriere ha­tározottan kitart a sztrájk folytatása mellett A bányá­szok mindaddig nem veszik fel a munkát, amíg a kormány nem teljesíti követeléseik lé­nyegét. Vasárnap a kelet-franciaor- Bzági szénmedence bányászai Mertebachban tartottak nagy­gyűlést, s újból leszögezték: a sztrájk ötödik hetében töret­len a bányászok egysége, Az egy hónapja tartó szén­bányász-sztrájk eddig négy­millió tonna széntől fosztotta meg a francia gazdaságot. A szénhiány egyre erőteljesebben érezteti hatását az iparban. Egyes hőerőművek már be­szüntették működésüket Az Angliából érkezett szénszállít­mányok a nyugat-franciaor­szági kikötőkben vesztegelnek, a dokkmunkások mindenütt megtagadták a szén kirakását. (MTI) Körzeti bemutatók, járási színjátszó hetek, járási bemutató a Hámán Kató kulturális szemle keretében a gyöngyösi járásban Széles területet fog át és va­lóban tömegeket mozgat meg a gyöngyösi járásban a felnőt­tek Hámán Kató kulturális szemléje az idén. A színjátszó heteket már március 17-én bevezette a visz- nekiek Gyöngyöshálászón tar­tott bemutatója. Egy . hét múl­va a ludasiák szerepeltek Nagyrédén, majd az elmúlt vasárnap Gyöngyöspatán a szűcsiek, Gyöngyösorosziban pedig a nagyfügediek léptek a közönség és a zsűri elé. Rajtuk kívül még Vámosgyörk, Gyön­gyöshalász, Gyöngyössolymos, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöstar­ján, Nagyréde, Adács és Aba- sár öntevékeny színjátszói ne­veztek be a szemlére. A népi tánc-, ének- és zene­kari együttesek az elmúlt va­sárnap Nagyrédén és Domosz- lón rendezték meg körzeti be­mutatójuk első részét, amit • következő vasárnapon Gyön­gy ösoroszi ban, illetve Adócsőn követ majd a második rész. összesen tizennyolc község műkedvelőit érinti a kulturá­lis szemlének ez a területe. A szellemi vetélkedő szín­helye Gyöngyössolymos lesz április 21-én, míg a társas tánc járási döntőjét május 12-én Gyöngyöshálászón ren­dezik meg. A járási bemutató időpontja május 19-e, színhe­lye pedig Gyöngyöstarján. Sok ezer baromfit nevelnek fel az idén is a háztáji gazdaságokba! Megyénk valamennyi terme­lőszövetkezetiében meggyorsul­tak a tavaszi szántóföldi mun­kák. A talE'jelőkészítést végzik, de a füzesabonyi, a hevesi és a hatvani járás több termelőszö­vetkezetében már a múlt héten vetettek. Szombaton különösen nagy lendülettel végezték ezt a munkát, mindenütt népes volt a határ, s hozzávetőleges számítások szerint tízezer em­ber dolgozott ezen a napon. A munkának eddig is szép eredményei vannak. Fejtrágyá­zást például 34 ezer holdon vé­gezték, amely azért is jelentős, mert a kedvezőtlen talajviszo­nyok miatt csak a kora reggeli í órákban, s csak kézzel végez-? het’ták ezit a munkát. A szövet- ? kezei tagok á műtrágyázás mel- ? lett háromezer holdon kiszór- < ták az istállótrágyátt \ Megyeszerte jól halad a ve- < tés. Az eddigi jelentések sze- < rirat 510 holdon vetették el a ta- < vaszi árpát, 15 holdon a zabot, s 1022 hodon a borsót, 380 holdon > a mákot és 22 holdon a vörös- S herét. A gyöngyösi és az egri \ járás termelőszövetkezeteiben < naigy létszámmal végzik a szó- < 16 metszésiét, 6000 holdat met- J szettek meg eddig szerte a me- < gyében. < d tavaszi munkákról jelentjük i Tízezren dolgoztak szombaton, kétezer holdat vetettek be Az Országos Nőtanács kez­deményezésére, széles körű szervező munka indult me­gyénk községeiben, hogy a termelőszövetkezeti és a ház­táji gazdaságokban az asszo­nyok minél több naposba­romfit neveljenek. A mozga­lom legnagyobb lendülettel a hatvani és hevesi járásban fo­lyik, de már a gyöngyösi já­rásban is szép eredmények születtek. A hevesi járásban a nőtaná­csok tagjai vállalták, hogy minden házat felkeresnek és megkötik a szerződésekét. A munkának néhány nap alatt jelentős eredménye volt. Több mint 233 ezer tojásra és 410 kiló baromfi átadására. 560 li­ba. 275 pulyka hizlalására és átadására kötöttek szerződést. A hatvani járás községei­ben 120 asszony részvételével a nőtanács és a földművessaö- vetkezetek ankétot tartottak. Az eredmény itt sem maradt el, hiszen csak a horti asszo­nyok közel 10 ezer naposba­romfit vásároltak a háztáji gazdasági felnevelésre. Boldo­gon még többet segítenek az asszonyok, akik a közös gazda­ság mellett háztáji állatállo­mányukat eddig mintegy 14 ezer darab naposbaromfival szaporítják. A gyöngyösi járásban még csak most van kibontakozóban az asszonyok kezdeményezése, de az eredmények már itt is íelentkeznek. A megye keltető állomásai is felkészültek az igények kielégítésére. Vala­mennyi teljes kapacitással dol­gozik és huszonegy naponként közel 400 ezer naposcsibét ad­nak át. A hatvani Lenin Termelő- szövetkezet híres virágkerté- szetőben most van a tavaszi szezon. Több mint harminc­ezer tőn virítanak a szebbnél szebb piros, rózsaszín és fehér szegfűk, amelyből az idén már mintegy húszezer szálat érté­kesítettek. Naponta kétezer szál szegfűt szállítanak a VIRÁGÉRT Vállalaton keresz­tül az ország minden részébe. Már megkezdték az ünnepi előkészületeket, április negye­dikére tízezer szál piros szeg­fűt szállítanak a fővárosba. „ (kovács) Tízezer szál piros szegfű április negyedikére gyományoknak megfelelően, 3-án este rendezik a megemlé­kező ünnepségeket a közsé­gekben is, 4-én pedig, ha az idő engedi, munkába indulnak a dolgozók. EGERBEN holnap este 7 órakor rendezi díszünnepségét az MSZMP He­ves megyei és egri városi bi­zottsága, a megyei és a városi tanács és a Hazafias Népfront megyei és egri városi bizottsá­ga, a Gárdonyi Géza Színház­ban. Ünnepi beszédet mond Tóth Sándor, az MSZMP He­ves megyei végrehajtó bizott­ságának tagja, a megyebizott­ság párt- és tömegszervezeti osztályvezetője. Az ünnepi est műsorában a Gárdonyi Géza Színház művészei lépnek fel. Április 4-én, délelőtt 9 órakor a népkerti, a Tanárképző Főis­kola előtti és a felnémeti em­lékműnél, 10 órakor pedig a bíróság előtti emlékműnél he­lyezik el koszorúikat a párt, a tanács, a tömegszervezetek, az üzemek és a vállalatok képvi­selői. HEVESEN 3-án este 6 órakor a járási kul­túrotthon nagytermében tart­ják a felszabadulási emlékün­nepélyt, amelyen Barna And­rás, a Hevesi Járási Pártbi­zottság munkatársa mond ün­nepi beszédet, majd .a.. Hevesi Földművesszövetkezet és a Há­ziipari Szövetkezet kultúrcso- portjai adnak rövid műsort; 4-én reggel, 8 órakor lesz a ko­szorúzás! ünnepség a hősök emlékművénél. HATVANBAN holnap este hát órakor kezdő­dik a díszünnepség, a városi kul túrház nagytermében. A megemlékező beszédet Zeke Sándor, a Hatvani Járási Pártbizottság titkára tartja. Selypen, a cukorgyár kultúr- házában, az ugyancsak holnap este 6 órakor kezdődő ünnep­ségen, Habéra László, a járási pártbizottság mezőgazdasági osztályának vezetője, a petőfi- bányai kultúrotthonban pedig Morvái László, a Mátravidéki Szénbányászati Tröszt pártbi­zottságának titkára emlékezik meg a felszabadulásunk évfor­dulója alkalmából rendezett díszünnepségen. A lőrinci és a selypi üzemek, valamint az erőmű dolgozói, 4-én délelőtt 10 órakor helyezik el koszorú­jukat Lőrinciben, a hősök em­lékművénél. FÜZESABONYBAN ugyancsak 3-án, este 6 órakor kezdődik az ünnepély, a járási kultúrházban. Másnap, csütör­tökön délelőtt 9 órakor koszo- rúzzák meg a hősök emlék­művét. K. G. PÉTERVÁSÁRAN Harmadlkán, este 6 órák«: tartják műsoros megemléke­zésüket a község dolgozói a mozi helyiségében. Ünnepi be­szédet mond Nedeliczki Pál, a Pétervásári Járási Pártbizott­ság titkára, majd a kultúrház, a KISZ és az úttörők kultúr- csoportjai szórakoztatják az ünnepség részvevőit, Még az­nap este, a díszünnepség után elhelyezik koszorúikat a hősök emlékművénél a járási szék­hely tömegszervezeti, közigaz­gatási vezetői, valamint a vál­lalatok és szövetkezetek dol­gozói. Recsken, a bányász kul­túrotthonban ugyancsak 3-án este emlékeznek meg 1945. áp­rilis 4-ről, ahol Zám János, a vasúti pártalapszervezet titkára tart beszédet. Másnap, április 4-én, délelőtt 10 órakor pedig megkoszorúzzák a hősök em­lékművét. GYÖNGYÖSÖN a helyőrségi tiszti klub nagy­termében rendezik meg holnap este az ünnepélyt, ahol Hevesi Sándor, a járási pártbizottság titkára emlékezik meg beszé­dében felszabadulásunk 18. év­fordulójáról. Negyedikén dél­előtt, 9 órakor rövid koszorú- zási ünnepség lesz a hősök em­lékművénél. Járásszerte a ha­t így ünnepel Heves megye felszabadulásunk évfordulóján

Next

/
Thumbnails
Contents