Heves Megyei Népújság, 1963. április (14. évfolyam, 77-99. szám)

1963-04-02 / 77. szám

2 NÉPÚJSÁG 1963. április ■>.. kedd Ünnepségek a Szovjetunióban hazánk felszabadulásának évfordulója alkalmából MOSZKVA (MTI): Moszkvában hétfőn a „Prav­da” famegmunkáló kombinát művelődési otthonában ünnepi estet tartottak hazánk felsza­badulásának 18. évfordulója alkalmából. Az ünnepi esten, amelyen jelen volt Szipka Jó­zsef, a Magyar Népköztársaság moszkvai nagykövete is, Hja Novikov, a szovjet fa- és pa­píripari dolgozók szákszerve­zete központi bizottságának elnöke mondott beszédet. Ugyancsak megemlékezést tartottak a lenini kommunista ifjúsági szövetség központi is­koláján tanuló szovjet és kül­földi hallgatók és tanáraik. A szovjet televízió eddig több mint négyezer helyes vá­laszt kapott a „Ki- mit tud Ma­gyarországról?” fejtörő első fordulójában feltett kérdések­re. A vetélkedő döntőjét ápri­lis 4-én este sugározza a szov­jet televízió sok adóállomása. Moszkva sok mozijában ma­gyar filmbemutató kezdődött. Az új filmeken kívül ismét be­mutatják a Csigalépcső, a Vas­virág, a Csempészek, a Csen­des otthon, a Nem ér a nevem című filmeket, valamint több dokumentumfilmet. LENINGRAD: G. Vholopov író, a Szovjet— Magyar Baráti Társaság lenin- grádi tagozatának elnöke tele­fonon közölte: „a mai nap két okból is emlékezetes marad számomra. Először is, mint a társaság helyi vezetője, magyar vendégeinkkel, a Magyar— Szovjet Baráti Társaság kül­dötteivel jártam a várost és sok történelmi nevezetességgel ismertettem meg őket, meg­mutattam Leningrád mai éle­tét: másodszor, mint a Zvezda folyóirat szerkesztője, ma küldtem nyomdába a lap ápri­lisi számát, amelynek jelentős része Magyarországgal foglal­kozik. Egyebek között kiadjuk a Budapestért vívott harcok több hősének visszaemlékezé­seit.” OMSZK: Grigorij Gricenko, a Szovjet —Magyar Baráti Társaság omszki tagozatának elnöke te­lefonon közölte, hogy a helyi múzeumban kiállítás nyílt a magyar internacionalisták pol­gárháborús küzdelmeiről. Is­meretes, hogy Szibériában, kü­lönösen az omszki csatában, sok ezer magyar vöröskatona áldozta életét a fehérgárdisták ellen vívott harcokban. A ki­állításon sok fénykép, emlék­tárgy, levél, újságcikk és más dokumentum idézi a magyar hősök emlékét. (MTI) . Száműzték Idigoras Fuentes volt guatemalai elnököt GUATEMALA CITY (MTI): Hírügynökségi jelentések közük, hogy a vasárnapra vir­radó éjszaka puccs segítségé­vel hatalomra jutott guatemu- lai katonai junta a nap folya­mán újabb közleményt adott ki és abban ismertette politi­kai programját. Mint a közleményből kitű­nik, a politikai program kö­zéppontjában a kommunista- ellenesség áll. A szélsőségesen jobboldali katonatisztek ugyanakkor bizonyos „lépcső­zetes intézkedéseket” helyez­nek kilátásba a leginkább rá­szorulók — különösen a mező- gazdasági és az ipari munká­sok — helyzetének megjavítá­sára. A közlemény „valóban de­MUNKANÉLKÜLIEK TÜNTETÉSE LONDONBAN II nyugati álláspont merevségét tükrözi a genfi leszerelési értekezleten hétfőn előterjesztett angol-amerikai emlékirat GENF (IdTI) Hétfőn' délelőtt tartotta Genfben 115 plenáris, ülését a tizennyolchatalmi leszerelési bizottság. Az ülésen — mint minden hétfőn — az atom­fegyverkísérletek eltiltásának kérdéséről folytattak vitát. Az elsőnek felszólaló Plusz- tajn lengyel küldött hangsú­lyozta, hogy a nyugati hatal­mak csak ezért hozakodnak elő egyre újabb és újabb techni­kai tudományos részletkérdé­sekkel, mert így akarják lep­lezni az atomfegyverkísérletek megszüntetésével kapcsolatban elfoglalt negatív álláspontju­kat. Az ülésen Stelle amerikai küldött az Egyesült Államok és Nagy-Britannia nevében közös emlékiratot terjesztett elő. Az emlékirat nem tartal­maz új mozzanatokat. Csupán összefoglalja mindazokat a ja­vaslatokat, amelyeket a két angolszász küldöttség az el­múlt hónapokban az atom­csend kérdésében előterjesz­tett. A nyugati emlékirat híven tükrözi az angolszászoknak azt az igyekezetét, hogy a föld alatti robbantások ellenőrzésé­vel kapcsolatban a részletkér­dések mellékvágányra tereljék az értekezletet. A lényegbevá­gó kérdésekben pedig újabb bizonyítékát adja az Egyesült Államok és Nagy-Britannia merev, megegyezésellenes ál­láspontjának. Az emlékirat ra­gaszkodik az évenkénti 7 nem­zetközi helyszíni ellenőrzéshez, követeli, hogy minden ellenőrzés egy 500 négyzet- kilométer nagyságú területre terjedjen ki, s végül indítvá­nyozza, hogy a három atomha­talom mindegyikének területén 7—7 automatikus szeizmikus állomást, úgynevezett „fekete dobozt” helyezzenek el. Carapkin nagykövet, a szov­jet küldöttség vezetője felszó­lalásában újból leszögezte kor­mányának álláspontját az atomcsend kérdésében és hang­súlyozta, hogy semmi ok sincs évente két-három nemzetközi helyszíni ellenőrzésnél többet követelni. Ez ugyanis teljes mértékben elegendő a megfe­lelő ellenőrzés megvalósításá­hoz. A szovjet küldött amerikai államférfiakat — köztük Rusk külügyminisztert és Humphrey szenátort — idézve, felhívta a figyelmet arra, hogy az ameri­kai tudósok az utóbbi időben jelentős eredményeket értek el a gyanús szeizmikus jelensé­gek észlelésének technikájá­ban, ezt azonban eltitkolják a közvélemény elől. Mindez azt bizonyítja, hogy az évenkénti két-három nemzetközi hely­színi ellenőrzés szovjet javas­lata teljesen kielégítő alap az alomfegyverkísérletek eltiltása kérdésének megoldásához — hangoztatta befejezésül Carap­kin. A hétfői ülésen utolsónak felszólaló Tarabanov bolgár külügyminiszter-helyettes erő­teljesen támogatta a föld alatti atomrobbantások eltiltását biztosító ellenőrzési intézkedé­sek kérdésében elfoglalt szov­jet álláspontot. A bizottság szerdán délelőtt tartja következő plenáris ülé­sét. (MTI) A nyugatnémet sajtó is megerősíti, hogy havonta legalább kétezer ember települ át Nyugat-Németországból az NDK-ba BERLIN (MTI): A Koblenz- ben megjelenő Rhein-Zeitung bonni tudósítójának kérdésére hivatalos nyugatnémet körök megerősítették, hogy havonta egyes | legalább kétezer személy tele­I NTELEM — Maguk nem tudják, hogy én milyen hatalmas vagyok! (Gerő Sándor rajza) NŐI — FÉRFI — LEÁNYKA pül át Nyugat-Németországból a Német Demokratikus Köz­társaságba. Bonnban úgy tud­ják, hogy az NDK hatóságai „a legutóbbi időkben egy új felvevőtábort nyitottak, egy másik tábort pedig jelentéke­nyen meg kellett nagyobbíta- niok, hogy a Szövetségi Köz­társaságból érkező kivándorló­kat megfelelően fogadhassák”, A nyugatnémet lap azt írja, hogy az áttelepülők két nagy csoportba sorolhatók. Az első csoportba azok tartoznak, akik Nyugat-Németországba nehéz gazdasági helyzetbe kerültek. A másik csoportot a Bundes­wehr „dezex-tőrjei” és más fia­talok alkotják. A Rhein-Zei- tung szerint a Bundeswehr ka­tonái „a legkülönbözőbb okok miatt” szöknek át az NDK-ba, a nem katonai fiatalok pedig elsősorban azért, mert egyre nagyobb számban kiábrándul­nak a nyugat-németországi életből. A lap tudósítója közli azt a véleményét, hogy amíg az NDK-ban az állami hivata­lok és társadalmi szervezetek nagy gondot fordítanak a fia­talokra, nevelésükre és képzé­sükre, addig az ifjak „nyuga­ton nemritkán minden kapcso­latot nélkülöznek az őket kö­rülvevő világgal”. (MTI) A képen: A tüntetésre gyülekezők a St. Pancras negyed­ben. (MTI Külföldi Képszolgálat) II Pravda Szirmai István előadásáról MOSZKVA (MTI): A hétfői Központi Bizottság titkárának, Pravda „Hatalmas eszmei az MSZMP politikai akadé- fegyver' címmel, budapesti tu- miáján „A marxizmus—lenin- dósítójának jelentése alapján izmus eszmei offenzívája” cím­ismerteti Szirmai Istvánnak, a mel tartott előadását. (MTI) mokratikus légkör” kialakítá­sát ígéri és kilátásba helyezi, hogy „mihelyt a hadsereg tel­jesítette feladatát, átadja álla­taimat, a nép által megválasz­tandó elnöknek”. Arról azon­ban nem tesz említést a köz­lemény, hogy mikor tartaná­nak elnökválasztásokat. A közlemény külpolitikai lösze hangoztatja, hogy a _ junta „a legszívélyesebb kap- f csőlátókra” törekszik a demok- : ratikus országokkal. Kitűnik j azonban, hogy ez elsősorban azokra az országokra vonatko- ! zik, amelyek „szolidárisak az amerikai kontinens szabad or- l szágaival” — értsd Kuba-elle* ] nesek. Enrique Peralta Azurdía ez- i redes, a puccs révén hatalomra került ideiglenes elnök vasár­nap délután újságíróknak kije­lentette, hogy az éjszaka folya­mán letartóztatták Ydigoras Fuentes elnököt és feleségét. Az ezredes elmondotta továb­« bá, hogy az elnöki palota őr­sége ellenállást tanúsított, mi­re csapatok vették körül a pa­lotát és egy harckocsi ledön­tötte a kertbe vezető kaput. A volt elnököt a legújabb jelen­tések szerint Nicaraguába száműzték. A puccsisták letartóztat­ták, Roberto Alejost, Ydigoras Fuentes pártjának elnökjelölt- jét, valamint a megdöntött kormány több kommunistaba­rátsággal vádolt miniszterét. A hadsereg elfoglalta a kongresszus épületét és meg­szállta az Ydigoras Fuentest és Arevalót támogató pártok székházait. (MTI) Gyorslista a lottósorsolásról A Heves megyében vásárolt lottószelvények tárgynyereményei 230 339 rádió, 232 245 bútor, 617177 vásárlási utalvány, 619 024 rádió, 619 420 Moszk­vics személygépkocsi, 620 753 rádió, 621 780 rádió, 624154 vás. utav., 631632 pianinó, 642 262 rádió, 644 802 televízió, 644 853 mosógép, 646 797 kül­földi társasutazás, 664 615 rá­dió, 661 302 porszívó, 684 415 Baross tér 20—21,/c. IV. em. 24. Egyszoba hallos öröklakás, 700 931 padlókefélő, 712 179 társasutazás, 4 263 990 rádió, 4 264 158 magnetofon, 4 268 914 teáskészlet, 5 641 182 rádió, 5 643 004 televízió, 5 645 530 rá­dió, 5 649 003 televízió, 5 650 801 padlókefélő, 5 655 690 vás. ut. 5 660 350 rádió, 5 682 520 rádió, 55 693 872 rádió, 5 696 186 tele­vízió, 5 714 962 tangóharmo­nika, 5 716 484 varrógép, 5 716 485 bútor, 5 725 331 por­szívógép, 5 726 518 teáskészlet, 5 749 773 hűtőgép, 5 754 531 vás. utalv., 5 766 535 külföldi tár­sasutazás, 5 766 904 külföldi társasutazás, 5 774 077 fényké­pezőgép. 8 *266 657 fényképezőgép, 8 271 787 porszívógép, 8 274 765 rádió, 8 502 711 magnetofon, 8 309 048 padlókefélő, 8 345 000 televízió, 8 347 942 rádió, 8 349 507 padlókefélő, 8 350 064 perzsaszőnyeg, 8 352 054 rádió, 8 363 119 pianinó, 8 366 993 bú­tor, 8 381 340 rádió, 8 410 498 rádió, 8 413 458 fényképezőgép, 8 438 154 mosógép, 8 449 067 rá­dió, 8 468 498 villanytűzhely, 8 473 097 fényk.-gép, 8 483 500 rádió, 8 487 117 rádió, 8 490 872 étkészlet. 8 502 341 motorkerék­pár, 8 506 660 rádió, 8 517 614 éléskamra utalvány, 8 520 305 háztartási robotgép, 8 520 306 rádió, 8 521 088 vásárlási utal­vány, 8 524 334 rádió, 8 524 339 televízió, 8 549 965 vásárlási utalv., 8 553 542 rádió, 8 573 665 lemezjátszó. 8 576 547 élésk. utalvány, 8 607 001 ezüst evő­készlet, 8 617 134 villanytűzh., 8 620 519 rádió, 8 634 257 rádió, 8 655 919 rádió, 8 695 610 padló- keféiőgép, 8 719 437 mosógép, 8 719 560 rádió, 8 728 98Q, hűtő­gép, 8 M3 899 rádió, 8 751997 vásári, utalv., 8 772 340 mosó­gép, 8 772 356 bútor, 8 772 829 televízió, 8 799 053 rádió, 8 812 479 lemezjátszó, 8 839 009 mosógép, 8 841788 bútor, 8 852 547 varrógép, 8 861 080 rádió. 8 885 078 éléskamra ut., 8 888 115 televízió, 8 889 411 éléskamra utalv., 8 890 247 rá­dió, 8 906 448 külföldi társas­utazás, 8 916 988 vásári, utalv., á 920 870 háztartási robotgép, 8 922 287 televízió, 8 926 175 perzsaszőnyeg, 8 927 182 külf. társasutazás, 8 927 433 rádió, 8 931 004 rádió, 8 946 655 külf. társasutazás, 8 977 277 fényké­pezőgép, 8 977 289 porszívógép, 8 982 926 magnetofon, 8 985 385 könyvszekrény. 9 006 846 vásári. ut„ 9 008 636 villanytűzhely, 0 014 719 rádió, 9 017 769 tv, 9 030 423 robotgép, 9 035 081 motorkpár, 9 052 096 rádió, 9 055 947 tangóharmoni­ka, 9 059 201 padlókefélőgép, 9 059 796 ezüst evőkészlet, 9 064193 női kerékpár, 9 030 601 rádió, 9 086162 vil­lanytűzhely, 9 090 849 robot­gép, 9 090 856 bútor, 9 111534 pianínó, 9 115 899 rádió, 9 118 520 tv, 9 123 506 padlóke­félőgép, 9 133 430 motorkpár, 9 134 251 perzsaszőnyeg, 9 137 806 tv, 9 142 67 televízió, 9 150 346 külföldi társasutazás, 9 157 373 hűtőgép, 9 163 615 arany karóra, 9 164 878 rádió, 9165 355 rádió, 9 165 704 vás. ut., 9174181 rádió, 9192 890 rádió, 9195 467 robotgép, 9 197 050 rádió, 9 197 053 rádió, 9 206 295 porszivógép, 9 210 281 külf. társasutazás, 9 213 627 rá­dió, 9 215 067 tangóharmonika, 9 225 460 perzsasz., 9 227 154 rá­dió, 9 228 586 perszívógép, 9 231 298 televízió, 9 235 108 rá­dió, 9 237 867 rádió, 9 252 903 tangóharmonika, 9 257 497 rá­dió, 9 262 964 magnetofon, 9 268 094 villanyt., 9 275 303 hű­tőgép, 9 287 645 női kerékpár, 9 291 247 lemezjátszó, 9 291 923 motorkerékpár, 9 291 929 fém­karóra, 9 307 759 villanytűz­hely, 9 313 495 rádió, 9 322 780 rádió. 9 627 138 rádió, 9 634 786 vás. utalv., 9 649 129 rádió, 9 661 325 éléskamra utalv. 9 664 054 tele­vízió, 9 669 033 rádió, 9 669 904 éléskamra utalv., 9 679 237 ezüst mokkáskészlet, 9 686 696 bútor, 9 691 111 rádió, 9 711 580 vásárlási utalvány, 9 713 440 te­levízió, 9 714 615 rádió, 9 719 843 rádió, 9 744 015 porszívógép, 9 744 635 rádió, 9 746182 sze­mélygépkocsi, 9 746 473 rádió, 9 770 540 televízió, 9 771 170 te­levízió. A gyorslista közvetlen a hú­zás után készült, az esetleges számhibákért felelősséget nem vállalunk. A nyertes „jutalom- sorsolás” szelvényrészt az OTP fiókok, totó—lottó-kirendeltsé­geknek, posta útján, április 20-ig kell eljuttatni a Sportfo­gadási- és Lottó Igazgatóság lebonyolítási osztályához. (MTI) Tfl­KALAPVÁSÁR Éji EGER: Női és férfi kalapbolt GyöngySs: Áruház HATVAN: Divatárubolt (8) CSOMAGOLÓANYAG VASHORDÓ ÖBLÖS ÜVEG NÁTRONZSÁK FALÁDA FAHORDÖ PAPÍRDOBOZ Felújított állapotban, raktárról szállít az egész országba: GÖNGYÖLEGFELŰJÍTÖ VÁLLALAT Budapest, XIII., Dagály u. 3. Tel.: 200—285., 200—380., 200—705.

Next

/
Thumbnails
Contents