Heves Megyei Népújság, 1963. március (14. évfolyam, 50-76. szám)

1963-03-01 / 50. szám

2 t NEPÜJSAG 1983. március 1., péntek A föld alatti nukleáris robbantások sem ártalmatlanok MOSZKVA: G. M. Frank, a Szovjet Tu­dományos Akadémia élettani­fizikai intézetének igazgatója, az APN hírügynökségnek adott interjújában több, a genfi ér­tekezlet problémáival össze­függő kérdésről nyilatkozik. Tudományos adatokkal bizo­nyítja, hogy nem felelnek meg a valóságnak a föld alatti nuk­leáris robbantások ártalmatlan­ságáról szóló állítások. Frank rámutat, hogy a neva- dai kísérleti robbantások föld alatti kamrái nem biztosítják a hermetikus szigetelést. Em­lékezetes az az eset, amikor hatalma« tömeg radioaktív égési termék, fertőzött talaj és gáz került a légkörbe az egyik föld alatti robbantás alkalmá­val, s nincs kizárva, hogy több más ilyen esetet eltitkoltak a közvélemény elől. A robbaná­sok tökéletes elszigetelését nem lehet biztosítani, hiszen a ra­dioaktív anyagok — ha csak lassan is — fékezhetetlenül át­szivárognak az ember életmű­ködésének szférájába. A kor­szerű geofizika cáfolhatatlan adatai szerint szüntelen csere­folyamát megy végbe a föld­kéreg mélyebben fekvő rétegei és a felszín között, nem is szólva a föld alatti víztömegek áramlásáról. A szovjet tudós elmondja, hogy a kísérleti robbantások növelik az úgynevezett radio­aktív hátteret, vagyis azt a ter­mészetes szintet, amelyet a robbantások előtt a 'földben rejlő jelentéktelen mennyiségű rádium, thórium, kálium és a kozmikus sugárzás határozott meg. Ez a mennyiség olyan ki­csiny, hogy sok millió éven át nem akadályozta a földi élet fejlődését, de mégis ez okozta az úgynevezett örökléstani mu­tációkat, amelyek torzszülöttek világra jöttében és betegségek formájában nyilvánultak meg. Ha a robbantások következté­ben mondjuk kétszeresére nö­vekszik ez a radioaktív háttér, akkor a káros mutációk való­színűsége szintén megduplázó­dik. A megbetegedések száza­lékaránya így is jelentéktelen marad, de ha tekintetbe vesz- szük a föld hárommilliárd la­kosát, az abszolút szám sok ezerrel növekszik meg. Iraki hazafiak a világ közvéleményének segítségét kérik az országban folyó vérengzés megszüntetésére LONDON (MTI): A Daily Worker jelenti: Iraki szakszervezeti vezetők, értelmiségiek és nőszervezetek Vezetői a világ közvéleményé­hez fordultak védelemért a ha­zájukban tomboló vérengzés és tömeges letartóztatások el­len. Az Iraki Szakszervezetek Általános Szövetségének főtit­kára, Arakacsador kijelentette: február 8-a óta, midőn a kato­nai klikk magához ragadta n hatalmat, fegyveres gonoszte­vők szervezett bandái egész családokat irtottak ki. Hang­súlyozzák, hogy az államcsíny szervezői ugyanazok az ele­mek, amelyek Ismételten Ösz- szeesküdtek az Iraki Köztársa­ság függetlensége ellen és ame­lyeket ismételten legyőzött a nép ereje. Az Iraki Nőszövetség titká­ra, Basra Perto közölte az iraki nőmozgalom több kiemelkedő tagjának nevét, akik az új rendszer alatt súlyosan szen­vedtek: köztük van az Iraki Nőszövetség elnöke, dr. Dulei- mi asszony, volt miniszter, to­vábbá a Tahrir főiskola igaz­gatója, dr. Kadurie és Hayat El Nahir költőnő. Iraki értelmiségiek egy cso­portja felhívást intézett min­den tudóshoz, íróhoz, jogász­hoz, demokratához, minden szabadságszerető emberhez a világon, emeljék fel szavukat és ítéljék el a borzalmas mé­szárlásokat, sürgessék a to­vábbi vérontás azonnali meg­szüntetését. (MTI) Nyilatkozata végen Frank professzor részletesen megin­dokolja, hogy a föld alatti nuk­leáris robbantásokat a tudósok minden kétséget kizáróan ké­pesek megkülönböztetni a föld­rengésektől. Az emberiség azt követeli, hogy mind.en nukleá­ris kísérleti robbantási szün­tessenek meg a légkörben, a föld felszínén és a föld alatt egyaránt — hangoztatja az is­mert szovjet tudós. (MTI) Idő járásjelentés A Meteorológiai Intézet je­lenti : Várható időjárás péntek es­tig: A rendkívüli hideg idő to­vább tart. Derült, száraz, erő­sen hideg idő. Mérsékelt keleti szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 5—10 fok, várható legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet a délkeleti megyékben mínusz 13—17, máshol mínusz 18—23 fok között, helyenként mínusz 25 fok alatt. (MTI) Az Egri Fodrász és Fényképész Ktsz értesíti közönségét, hogy a Széchenyi utca 6. sz. alatti FÉRFI fodrász üzletük március 1-től kezdődően kettős műszakban dolgozik Nyitva reggel 6-tól este 0-ig Egri Fodrász és Fényképész Ktsz, Eger Termelőszövetkezeteknek, állami gazdaságoknak, állami vállalatoknak átadó hl-ként 5 Ft-os egységáron, napi 20—30 hektoliter savó takarmányozási cé ra Az áru átvehető Eger, Mária utca 19. szám alatt. TejUzem Ilyenkor télutón, az asszo­nyok a piacról, vagy bevásár­lásról hazatérve, olykor gondo­kat is hazahoznak magukkal kosarukban, s néha kifakad­nak, kételkednek: érdemes volt-e annyit áldozni a mező­gazdaság fejlesztésére? Kétségtelen, hogy a mező- gazdasági termelés egyes ágai­ban időnként bizonyos lemara­dások mutatkoznak és ennek következtében a lakosság ellá­tásában — az igényekhez ké­pest — átmeneti nehézségek keletkeznek, így néha a bur­gonya, olykor a tojás, megint máskor a bab, vagy egyes Zöldségfélék terén, mindez an­nak ellenére van így, hogy a mezőgazdaság növekvő terme­lési és áruértékesítési felada­tait általában teljesíti. A termelőszöyetkeze.ti moz­galom támogatása a munkás­osztály és állama részéről tör­ténelmileg szükségszerű, mert mint ahogy á parasztság nem volt képes egyedül letépni magáról a kizsákmányolás igá­ját, úgy egymaga nem képes megvalósítani a szocializmus^ Sem a- falun. A nagyüzem ki­alakításához szükséges beru­házásokat (építkezési, gépek, öntözési rendszerek, stb.) ma­ga a dolgozó parasztság saját erejéből, vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyon hosszú idő alatt tudná megvalósítani. Márpedig nem mindegy, hogy a falun mennyi idő alatt szi­lárdul meg, ereszt mély gyö­keret a szocializmus. Különö­sen egy olyan helyzetben, amikor az égész népgazdaság további'fejlődése attól függ, milyen gyorsáéi sikerül a me­zőgazdaságot az ipar szintjére fenéim. Ez pedig egyaránt ér­A piaci kosártól a közgazdaságig deke mind a munkásoknál;, mind a parasztoknak. Az állami támogatás célja A piaci kosártól így jutot­tunk el a közgazdasági kérdé­sekig. Ma az egész világ me­zőgazdasága a nagyüzem felé tart. No, pei'sze, más-más úton és céllal. Ide kívánkozik, hogy a tőkés országokban is szükség van a mezőgazdasági tőkés nagyüzemek kialakításának fi­nanszírozására. Ebben nagy szerepük van az ipari- és bankmonopóliumok tőkebe­fektetéseinek, éppen a mező- gazdaság sajátos jellege miatt. A szocializmus viszonyai között az állami támogatással a munkásosztály állama azt kívánja elérni, hogy a terme­lőszövetkezetek viszonylag gyorsan korszerű, modern szo­cialista mezőgazdasági nagy­üzemekké váljanak. Olyanok­ká, amelyek jövedelmezlek és eredményeikkel a szocialista nagyüzemi gazdálkodás fölé­nyét igazolják, beleértve ebbe természetesen azt is, hogy maximálisan kielégítsék a la­kosság igényeit. Ezért a párt következetes agrárpolitikájá­nak eredményeként az állami támogatás, (a hitelek, kedvez­mények) a szövetkezetek áru­termelésének fokozására, az állatállomány növelésére és a gazdálkodás színvonalának emelésére irányulnak. Ha figyelemmel kísérjük a beruházások alakulását, meg- állaoíthatiuk, hogy a mezőgaz­daság részesedése az összes beruházásokból állandóan nö­vekszik. Az 1958-as évet meg­előzően a mezőgazdaságra a beruházások 12—15 százaléka jutott, 1958 és 1962 között már a termelő beruházások 23 szá­zaléka. Az átszervezés idősza­kában 19 milliárd forintot ru­háztunk be, 1963-ban pedig 8,5 milliárd forintot tesznek ki a mezőgazdasági beruházások (ez az 1962 évinél 36 százalék­kal több). Ezek után nem érdektelen megvizsgálni, mire fordítottuk a milliárdokat. Hogy , csak né­hány példát említsünk: 1958 és 1961 között 642 000 szarvasmar­ha, több mint másfél millió sertés befogadására alkalmas, korszerű férőhelyet építettünk. A gép- és traktorállomány az 1935. évi 7000 darabról 1962-re 48 000 darabra emelkedett. 1962-ben, tehát egyetlen esz­tendő alatt, több traktort ka­pott mezőgazdaságunk, mint amennyi az 1935. évi összál- lomány volt. Gyors ütemű a haladás az öntözéses gazdálkodás fejlesz­tése terén is. Míg 1939-ben összesen 24 000 katasztrális hold öntözött terület volt, 1959-ben már 126 000 kataszt­rális hold, ami 1962-re már kö­ze) megháromszorozódott. 1959—1961 között az egy ka­tasztrális hold szántóra jutó műtrágya felhasználása is meg­kétszereződött. Miként térülnek vissza a milliárdok? A két egymást követő aszá­lyos esztendő miatt az elő­irányzott tervek, sajnos, csak részben valósultak meg, a ter­vekben ugyanis átlagos időjá­rással számoltak, de hol va­gyunk az átlagos időjárástól? Ennek ellenére s .-na kell szé­gyenkeznünk fiatal, szocialista nagyüzemi mezőgazdaságunk termelésének alakulása miatt. Hasonló időjárási viszonyok között az elmaradott techniká­jú parasztgazdaságok termés- eredményei katasztrofálisan csökkentek volna. Ezzel szem­ben 1961-ben 11 mázsa, 1962- ben 10,3 mázsa volt a búza termésátlaga katasztrális hol­danként. (Az utolsó tíz év át­laga 8,5 mázsa volt). Ha az 1962-es 10,3 mázsa helyett a 8,5 mázsás átiággal számolunk, ak­kor 3,4 millió mázsa búzával termett volna kevesebb. A tíz év átlagához viszonyított ter­méktöbblet (nem tévedés) 20 ezer traktor értékével egyenlő. A közelmúltban tanulmány készült arról, hogy az utóbbi 6‘2 esztendőben hogyan befo­lyásolta — áprilistól szeptem­berig — a lehullott csapadék- mennyiség a kukorica átlag­termésének alakulását. Megál­lapították, hogy 62 év átlagá­ban 346 mm, 1962-ben viszont csak 212 milliméter csapadék hullott az említett hónapok­ban. 1947-ben, amikor 189 mil­liméter csapadék hullott 7,7 mázsa, 1962-ben pedig ka- íasztrális holdanként 13 mázsa volt a kukorica átlagtermése. Ha az átszervezés előtti viszo­nyok között ér bennünket a tavalyi aszály, a kukorica át­lagtermése nem haladta volna meg a 9 mázsát sem és így több mint 9 millió mázsa ku­koricával számolhatnánk ke­vesebbet, amelynek ellenérté­ké nem kevesebb, mint 46 millió dollár. A kukorica át­lagtermésének alakulása t-ehát már nem kőveti szorosan a csapadékmennyiség ingado­zását. Mind a búza, .mind a-kükoricatermesztésben elért; nagyszerű eredmények, a ter­melés korszerűsítésére fordí­tott milliárdok mellett, szövet-1 kezeti parasztságunk szorgal­mas munkájának köszönhető. Hallatlan tartalékok Persze, a felsorolt nem kis! jelentőségű eredmények nemi fedik el szemünk elől, hogy j gazdaságilag meg nem erősö­dött termelőszövetkezeteink • is vannak, amelyek még hallat­lan tartalékokat rejtenek ma­gukban, de hogy szövetkezete-! ink általában egészségesen fej-• lödnek, azt különösen két ör-j vendetes tény igazolja. Egy­részt a mezőgazdasági termelés! az 1959—61. évek átlagában l (tehát a tömeges átszervezés: időszakában!!!) Az előző három, esztendőhöz képest 8.5 száza-_ lókkal növekedett. Másrészt azj állam által felvásárolt mező-j .gazdasági termények ossz-! mennyisége 1958-hoz viszonyít-! va lényegében több mint 13 j százalékkal emelkedett. Csu- • pán a vágósertés-felvásárlás az J 1955. évi 25 400 vagonról 1962- j re megközelítőleg 30 000 va-; gonra növekedett. A felsorolt tények egytől! egyig azt igazolják, hogy érde-i mes áldozni a mezőgazdaság: fejlesztésére, s messzemenően. nincs és nem is lehet, igazuk j azoknak, akik csupán néhány | kisebb jelentőségű, bár kelle-' metlen tényből vonnak le! messzemenő következtetése-1 két. A példák egyébként azt isj bizonyítják, hogy nem szabad, sajnálnunk a szocialista mező-j gazdaság korszerűsítésére for-j dítandó támogatást, mert mint: ahogy már most érezzük ezek' eredményeit, a jövőben mégj búsásabban térülnek meg. j , . ■ Boros Béla i rtoxxioocQbctKaaootxaxoixax^^ A MÉSZÖV Kereskedelmi Főosztálya megfelelő gyakorlattal rendelkező gyors- és gépírót keres azonnali felvételre, adminisztrációs munkakör­be. Jelentkezés ugyanott, Eger, Knézich K. utca 2. JtOOOÖOOOCOOOoOüOOOOOOOOOOOOŰOOOCOOOOCKj' . »«-»**»•»-44**4» *»• *♦♦♦♦♦♦«♦**. Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. félvezető és gépgyára, Gyöngyös, Pf.: 171. felvételre keres gyakorlattal rendelkező gyengeáramú elektromér­nököt és elektrotechnikuso­kat, gépészmérnököket és gépésztechnikusokat, üzem technológust, techno­lógust és szerkesztői mun­kakörben. Fizetés megegyezés szerint, a gyakorlati évet. figyelem­be véve. Lakás felvétel esetén lehetséges. Jelent­kezni lehet személyesen, vagy írásban a személyzeti osztályon. Felvétel esetén az útiköltséget megtérítjük. Vállalatunk irattározásra alkalmas helyiséget (esetleg száraz pincét) KERES BÉRLETRE, megegyezés szerint, 5x10x3 m. nagyságút, Cím: Knapp, Eger, Lenin út 129. (Telefon: 19—12.) ♦ ♦* hibákat. Hordós Tibor fiatal gépészmérnök a traktorosok számának növelését sürgette, mert az elmúlt évben is ez akadályozta a gépek kétmű- szakos kihasználását. Kovács János kápolnai ifjúsági veze­tő a szellemi vetélkedők hely­telen rendezését bírálta. Sok javaslatot adtak a szervezeti élet megvitatásához is. össze­gezve a tapasztalatokat, a járás fiataljai úgy vélik, hogy a já­rás vezetőinek segítő támoga­tásával valóra válthatják el­képzeléseiket. EZZEL A MOTTÖVAL zá­rult a füzesabonyi járás fia­taljainak tanácskozása, ame­lyen a verseny győztesei is át­vehették a vándorzászlót, va­lamint az értékes jutalmakat, A sarudi Kossuth Tsz ifjúsági munkacsapata magnetofont és | társasjátékokat, a dormándi Béke Tsz és a szihalmi Petőfi Tsz ifjúsági munkacsapatai ezer-ezer forint értékű jutal­mat kaptak, de kimagasló eredményeiért a besenyőteiki Lenin és a füzesabonyi Petőfi Tsz ifjúsági munkacsapata is elismerést vívott ki. A dor­mándi Béke Tsz ifjúsági mun­kacsapata pedig, amelynek tagjai, akik a tsz vezetőségé­nek és tagságának megnemér- tése ellenére vívták ki, hogy munkacsapatba tömörülhes­senek, a KISZ-bizottság ván­dorzászlaját vehették át. Pólyák Pál lunkáspárl hajtő bizottsága sre szólitja fel erelés kérdésében A nyilatkozat szerint hat­éves leszerelési egyezménynek nem lenne sem gazdasági, sem műszaki akadálya. A Munkáspártnak az a vélemé­nye, hogy életbevágóan fontos most teljes erővel szorgalmaz­ni a tárgyalásokat az atom­fegyvermentes övezetek, kör­zetek létesítéséről a feszültség! gócokban. Európában, Latin- Amerikában, a Közép-Keleten és Afrikában. (MTI) zászló, külföldi utazás. Hason­ló kedves * meglepetésben ré­szesült Nagy Dezső, a sarudi Kossuth Tsz mezőgazdásza is, aki az ifjúsági munkacsapat odaadó és lelkes patronálá- sáért és a parasztifjúságí ta­nácsban végzett munkájáért jutalmaztak külföldi utazással. A szakemberképzésben is so­kat segítettek a kiszisták, az ifjúsági ezüstkalászos szaktan- folyam 8 községben biztosítja a szakember utánpótlást, ez évben KISZ-megbízatásként mintegy száz fiatal megy ál­lattenyésztőnek. A FÜZESABONYI JÁRÁS fiataljainak szilárd elhatáro­zása, hogy az idén is képessé­gükhöz mérten segítik a ter­melőszövetkezet gazdasági és politikai megszilárdítását, pro­pagálói lesznek az öntözéses termelésnek, a fejlett agro- és zootechnikai eljárások alkal­mazásának, elsősorban az ifjú­sági munkacsapatok által mű­velt táblákon. Felajánlották segítségüket a belvízveszély elhárításába is, de tevékenységük döntő ré­szét továbbra is Az ifjúság a szocíalizmusért-mozgalom kö­vetelményeinek teljesítése szabja meg. A tanácskozó fiatalok élesen bírálták az ifjúsági szerveze­tekben, s a járásban fellelhető Az Angol ft országos végre kezdeményezéi a kormányt a lesz LONDON (MTI): As Angol Munkáspárt országos végrehaj­tó bizottsága nyilatkozatot adott ki és ebben felhívja a kormányt, új kezdeménye­zéssel hidalja át az ellentéte­ket a szovjet és az amerikai leszerelési terv között. Igye­kezzék az angol kormány köz­vetíteni az amerikai és a szov­jet álláspont között az éven­kénti helyszíni megszemlélések számának kérdésében — hang­zik a nyilatkozat. mint minden évben, most is összegyűltek a füzes­abonyi járás ifjúsági vezetői, hogy számot vessenek, milyen eredményeket hozott az elmúlt év, milyen hibák nehezítették a munkát, s hogy meghatároz­zák az idei tennivalókat. Barócsi István, a füzesabonyi járási KISZ-bizottság" munka­társa, már elöljárójában beje­lenthette: „bizonyítja a jó munka eredményét, hogy a gyenge KISZ-szervezetek is a közepesek színvonalára emel­kedtek az elmúlt évben”. Több ifjúsági szervezetnél, mint pél­dául Nagyúton, érezhetően erő­södött a KlSZ-szervezet, de a kápolnai fiatalok is élénk szer­vezeti életet éltek, klubesteket, szellemi vetélkedőket rendez­tek, különböző előadásokkal, kulturális műsorokkal tették vonzóbbá a KISZ-életet. A füzesabonyi járás fiatal­jai a munkában is sok sikert értek el. Eredményesen műkö­dött a parasztifjúsőgi tanács, a termelőszövetkezetekben 32 Ifjúsági munkacsapat dolgo­zott. Ezek az ifjúsági munka­csapatok megyeszerte híresek, megnyerték a kukoricater­mesztési és silózási versenyt Ez á sarudiak érdeme, a Kos­suth Tsz fiataljaié, akik 54,2 mázsás kukoricaterméssel hó­dították el az elsőséget. Ugyan­ez a munkacsapat a silózóbri­gádok versenyében is a leg­jobbnak bizonyult, de a járásba került a harmadik díj is, ame­lyet a füzesabonyi Petőfi Tsz kiszistái szereztek meg. A VERSENY ŰJABB és fijabb sikereket hozott. A zöld­ségtermesztők vetélkedésében a besenyőtelki Lenin Tsz ifjú­sági munkacsapata második helyezést a silózók versenyé­ben a dormándi Béke a máso­dik helyet, a szihalmi Petőfi Tsz fiataljai a harmadik he­lyet szerezték meg, A tavalyi tapasztalatokat fel­használva, a sikeren felbuz­dulva, az ifjúsági munkacsa­patok úgy döntöttek, hogy az idén is együtt maradnak, sőt újabb fiatalokkal sokasodnak, mire a tavaszi munkák meg­kezdődnek. Az ifjú traktorosok is, Cseh Mihály és Forgács József, a besenyőtelki Lenin Tsz tagjai, a legjobbnak bizonyultak a megyében. Jutalmuk vándor­Fiatalok számadása Vándorzászlót, értékes díjakat kaptak a füzesabonyi járás kiszistái

Next

/
Thumbnails
Contents