Heves Megyei Népújság, 1963. március (14. évfolyam, 50-76. szám)

1963-03-01 / 50. szám

rtLÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! BORFEJT AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS NAPILAPJA XIV. évfolyam, 50. szám ARA: 50 FILLÉR 1963. március I., péntek r >141 iupjjzeJtiinli • Amióta ember él a föl­dön, örökös harcban áll az ; időjárással. Pusztító ár­vizek és tikkasztó száraz­ságok, földrengések és más } természeti csapások húzzák | keresztbe számításait, aka­dályozzák a fejlődést. Az atomkorszak idején, amikor az emberi tudás és hatalom I szinte csodákra képet, le- i hetöség nyílik arra is, hogy í az ember úrrá legyen a ter- I mészeten, megváltoztassa a folyók útját és termékeny- nyé tegyen sivatagokat. Ez a harc azonban nem köny- nyű és nemegyszer sikerte­len. Az elmúlt évek ked­vezőtlen időjárása, az idei tél is bizonyítja ezt, ami­kor milliárdos károkat, okozott a mostoha időjárás. Ma március 1. van és szibériai hideg uralkodik hazánkban, csonttá fagyott a föld. Késik a tavasz, de beköszöntésével egyszerre kell majd számolni. Ez kü­lönös gondot okoz a mező­gazdaságban, hiszen más­kor ilyentájt már vetjük a mákot, lázas munka folyik a kertészetekben, most pe­dig tétlenségre kárhoztat minket az idő. Az idén különösképpen fel kell készülni a tavaszi munkákra és amint arra lehetőség adódik^ azonnal meg kell kezdeni a határi munkát. Ezúttal bátran mondhatjuk, „ugrásszerű­en” kell várni a tavaszt, hi­szen egyszerre kell majd vetni, metszeni, permetezni, de még húszezer hold föld szántásra vár, amely mun­ka elvégzési* szintén első­rendűen fontos. Nem kés­lekedhetünk tehát tovább a felkészüléssel. Haladékta­lanul elő leéli készíteni a vetőmagvakot, be kell fe­jezni a gépjavítást és úgy kell megszervezni a mun­kát, hogy amint az idő en­gedi, azonnal és késlekedés nélkül dolgozni lehessen. Helyes munkaszervezéssel, megfontolt előrelátással, reméljük, sikerül behozni még solcat a kiesésből és eredményesen végezhetjük el a tavaszi munkákat is. , (sz... y) V ___________________) Na gyköveti kinevezések Az Elnöki Tanács Révész Géza rendkívüli és meghatal­mazott nagykövetet — érde­meinek és eredményes mun­kásságának elismerése mellett, egészségi állapota miatt, saját kérésére — felmentette a Ma­gyar Népköztársaság moszk­vai nagykövetségének vezeté­sére kapott megbízatása alól. Az Elnöki Tanács Szipka József rendkívüli és megha­talmazott nagykövetet felmen­tette Magyarország helsinki nagykövetségének vezetésére kapott megbízatása alól, s egy­idejűleg megbízta hazánk moszkvai nagykövetségének vezetésével. Az Elnöki Tanács Kurtán Sándort rendkívüli és megha­talmazott nagykövetté kine­vezte és egyidejűleg megbízta a Magyar Népköztársaság hel­sinki nagykövetségének veze­tésével. (MTI) A kerecsendi tanácstagok megtették az első lépést Kerecsenben tegnap tartotta első ülését a 37 tagú tanács, hogy kebelén belül megválasz- sza a végrehajtó bizottságot, jóváhagyja a végrehajtó bi­zottság tisztségviselőinek jelö­lését és a hat állandó bizott­ság elnökének személyét. Erre az első lépésre vendégek is ér­keztek. Itt volt Kreskai János, az MSZMP járási bizottságá­nak titkára és Nagy Dezső, az Egri Járási Tanács vb-elnök- heJyettese. Amikor az ülést a levezető elnök szavazásra szólította fel a jelenlevőket, a Hazafias Népfront által javasolt 7 tagú végrehajtó bizottságot illetően, parázs vita kerekedett. Nem abból, hogy kiérdemelték-e az elvtársnők, — mert éppen két asszonyról,volt szó —, hogy vb-tagok legyenek, hanem ar­ról, hogy az összetétel he­lyes-e? A vita elég hosszúra nyúlt, ám ezt senki nem akar­ta megkurtítani úgy, hogy a felszólalók valamelyikében is ne tisztázódjon mindaz, ami helyénvaló, ami még félreért­hető. Több mint egyórás em­berséges és őszinte vita után döntött a 37 tagú tanács azok személye felett, akiket a nép­front javasolt, s mindenki ar­ca felderült, amikor meglát­ták, hogy mégiscsak egyetér­tettek a népfronttal, csak ép­pen valami kis félreértés volt. Ez Volt a legérdekesebb, legmaradandóbb pontja ennek < az első ülésnek, az első lé-; pésnek, hiszen négy éven ke-5 resztül dolgoznak majd együtt ; a tanácstagok, s most nyugodtan < emelte fel szavazásra kezét sa-< ját véleménye mellett minden« megválasztott tanácstag, hi-; szén a hosszú vita során egyre < világosabbá vált — minden; ember joga kimondani a véle-5 menyét, s ha ez joga, akkor 5 nyugodtan élhet is véle. Négy; év nagy idő. Ha most csak; egyetlen tanácstag is úgy tá-5 vozott volna Kerecsenden az; első ülésről, hogy sértve érez-; te volna a törvényességet, vagy < nem magyaráztál«: volna meg; neki pontosan a történteket, azi elhangzottakat, akkor bizony,; nem sokat ért volna, hogy bi-< zalmat kapott A bizalomhoz < tettrekészség, munkabírás, az; emberek megértése, szeretete, < ügyeik tisztelete, s a tanácsban; vállalt funkciójának maradék-^ tálán végrehajtása szükséges. A vitatkozás eredményes, de-< mokratikus és törvényes volt; Végeredményben a vitatott i héttagú vb magas szavazat-; többséggel került megtisztelő S helyére, amelynek elnöke Ka-} lyinka János, elnökhelyettese l Szentgyörgyi László, a titkára,í pedig Bujdosó Lajos lett m Az Eger—Gyöngyös vidéki Állami Pincegazdaság gyöngyösi pincéiben befejezés előtt áLl c borok másodszori fejtése. Közel húszezer hektoliter bort fejtettek at az 1. szá­mú pincében, amely most már frissen fejtve érik a hordókban. Horváth Gyula, a huszonhat éves pincevezető, a borok színét figyeli. Ülést tartott a MÉSZÖV megyei választmánya Tegnap délelőtt Egerben ülést tartott a MÉSZÖV me­gyei választmánya. A választ­mányi tagokon kívül megje­lent a megbeszélésen Sinkó Antal, a SZÖVOSZ osztályve­zetője és Horváth István, a megyei pártbizottság munka­társa. Havellant Ferenc, a MÉSZÖV elnöke beszámolójában először az 1962-es év eredményeit is­mertette. Beszéde elején meg­említette, hogy az elmúlt év­ben ülésezett a megyei ötödik küldöttgyűlés, majd ezt köve­tően a SZÖVOSZ V. komgresz- szusa. A két tanácskozás ösz- szegezte azokat az eredménye­ket, amelyeket a földműves­szövetkezeti mozgalom az el­múlt négy év alatt elért, s megszabta a következő évek feladatait is. Bevezetőjében köszönetét mondott a megye valamennyi földművesszövet­kezeti dolgozójának, a válasz­tott és a hivatali vezetőknek, akik fáradhatatlan munkával járultak hozzá az 1962-es év sikeréhez. Az elmúlt évben jelentős mértékben javult a földműves­szövetkezetek és a termelőszö­vetkezetek közötti kapcsolat. A MÉSZÖV elnöksége alap­elvként mondotta ki, hogy a termelőszövetkezetektől a megtermelt árut minden meny- nyiségben át .kell venni és gondoskodni kell annak érté­kesítéséről. Ezek után Havellant Ferenc az ez évi feladatokról beszélt, majd befejezésül felhívta a választmányi tagok figyelmét arra, hogy a megnövekedett feladatoknak csak még foko­zottabb munkával tehetnek eleget. A beszámolót követő vitá­ban elsőnek Hudák Imre, a ' Heves megyei Termelőszövet­kezeti Tanács elnöke szőlaíí fel. örömmel állapította meg, hogy a MÉSZÖV, a MÉK és az FJK az elmúlt évben nagy se­gítséget nyújtott a tsz-eknek, a felvásárlók és a termelők kö­zötti kapcsolat javult. Hiányolta a vetőmagvak sok­szor helytelen elosztását. Több esetben a termelőszövetkezetek nem kapták meg időben a szükséges vetőmagvakat, és ez hátráltatta a felvásárlási ter­vek teljesítését. Sürgette a fel­szólaló a közös gazdaságok bí­rósági ügyeinek gyorsabb tár­gyalását, helytelenítette a fe­lesleges huzavonákat. Bakondi KártAyné, detki ter­melőszövetkezeti tag arról be­szélt, hogy falujukban tavasz- szal elvégzik az arra alkalmas háztáji területek gyümölcsfák-, kai való telepítését. Kérte a MÉSZÖV elnökségét, hogy a falu boltjaiban az elmúlt év­hez hasonlóan tovább növel­jék az áruválasztékot El­mondotta, hogy a falu lakói örömmel veszik igénybe a földművesszövetkezet szol­gáltatásait és további szolgál­tatások bevezetését igénylik. Következő felszólaló, Szabó László, tamamérai boltvezető, a növényvédelmi munkák je­lentőségét hangsúlyozta. Patkó József, a MÉK elnöke elmon­dotta, hogy 1963-ban 90 vagon baromfit kell felvásárolni, és él kell érni, hogy ennek a mennyiségnek egyharmadát a háztáji gazdaságok állítsák elő. Valovics László, a hevesi FJK elnöke hiányolta a heve­si járásban a községi tanácsok segítségét a falvak szolgál­tatási hálózatának megszerve­zésében. A vagyonvédelem szilárdítása is az ez évi fel­adatok közé tartozik — álla­pította meg Antal D. János, füzesabonyi tsz-tag. Felszólalt a "beszámolót kö­vető vitában Sinkó Antal elv- ! társ is, aki módosításokat ja- vasolt a megyei MÉSZÖV ál- tál kibocsátott, az 1963-as fel-; adatokat tartalmazó felhívás-1 hoz. Elsősorban azt kérte, hogy ‘ a felhívást egészítsék ki a ter-I veket tükröző számadatokkal.! Pálinkás Győző, a MÉSZÖV! felügyelő bizottságának elnö-1 ke, felhívta a részvevők figyel- • mét arra, hogy a vagyonvéde- ' lemben tapasztalt visszaélé-! seknél a választmányi tagok £ saját hatáskörükben azonnal > járjanak éL A vitában felvetett kérdé-! sekre Havellant Ferenc, a J MÉSZÖV elnöke adta meg a í válaszokat. (tóth) Kádár Ferenc tizenhárom éve dolgozik a pincegazdaság­nál. Amikor idekerült, többnyire még nehezen, csak kézi erő­vel fejtették a bort, most viszont ezt a munkát gépek végzik és egy nap alatt ötszáz hektoliter átfejtésével végezhetnek. (Foto: Kiss BéU# '/VVWWWVWVVVWWVVVWS/VVVWVWVVWWVI/WWWVVWWVWVWM Vetik a paprikamagot — Megkezdték a tavaszi munkákat a mátraalji termelőszövetkezetek kertészeteiben Heves megye zöldségterme­lő tájain megkezdődtek a ta­vaszi munkák. A borongós, esős időt a hét elején verőfé­nyes napsütés váltotta fel és bár erősen tartja magát a tél, a földeket több helyen összefüggő hőtakaró borítja, a kertészetekben a munka nem várat magára. A Mátra alján, ahol mintegy nyolcezer ka- tasztrális holdon kertészked­nek a közös gazdaságok, sok­rétű tevékenység folyik. Ahol a megnövekedett talajvíz hátráltatja az előkészítést, le­vezető árkok mélyítésével gyorsítják meg a felesleges csapadék eltávolítását a föl­dekről. Ahol ez a veszély nem áll fenn, ott a hó tetejére szór­ják a szervestrágyát, így az olvadásból keletkező csapadék kettős hasznot is eredményez, mert magával viszi a táperőt a földbe. Gyors ütemben készítik a melegágyakat is. A gyöngyösi Dimitrov Termelőszövetkezet­ben, ahol mintegy másfél millió palántát állítanak elő az idén, már harminc katasztrális holdon szórták le a trágyát a paprikaföldeken és száz üveg alján már elkészítették a me­legágyakat. Ebben a közös gazdaságban az elmúlt napok­ban a paradicsommagvak egy részét is elvetették a meleg­ágyakba. A megye híres paprikater­mő közös gazdaságban, a boldogi Béke Termelőszövet­kezetben, ahol mintegy 250 holdra nevelnek szaporítóanya­god már megkezdték a papri­kamagvak vetését is a meleg­ágyakba. Tarnabodon, mintegy 40 katasztrális holdon folyik már a talaj előkészítés paprika alá. A megye kertészkedő tájain az idén több százmillió palán­tát állítanak elő a termelőszö­vetkezetek, a szükségletek ki­elégítésére. Több közös gazda­ságban, ahol az elmúlt évek­ben még a szövetkezeti gaz­dák háztájiban nevelték a pa­lántákat a termelőszövetkezet részére, az idén már megte­remtették a szaporítóanyagok nevelésének nagyüzemi lehető­ségét. Mintegy 50 hajtatóházat építettek a termelőszövetkeze­tek, ahol az idén kezdték meg először a magvak vetését és a palántáknak az eddigieknél is gondosabb nevelését.

Next

/
Thumbnails
Contents