Heves Megyei Népújság, 1963. február (14. évfolyam, 27-49. szám)

1963-02-01 / 26. szám

2 N E P ü í S A tí 1983. február 1„ péntek Elénk diplomáciai tevékenység indult meg Nyugaton a brüsszeli tárgyalások kudarca után MOSZKVA (MTI): A csütör­töki moszkvai lapok foglalkoz­nak az AngLia közös piaci tag­ságát előkészítő brüsszeli tár­gyalások kudarcával. A Pravda londoni tudósítója azt elemzi, milyen visszhangot keltettek az angol sajtóban a brüsszeli ese­mények. A tudósító rámutat arra, hogy még a kormányhoz igen közel álló lapok is elis­merik: a brüsszeli tárgyalások meghiúsulása hatalmas csapást mér a Macmillan-kormány presztízsére, A Szovjetszkaja Rosszija Bzemleírója a brüsszeli kudarc amerikai visszhangjával foglal­kozva megállapítja, hogy az el- kedvetlenedést váltott ki az amerikai monopóliumoknál, amelyek abban reménykedtek: Anglia segítségével behatolhat­nak a Közös Piacba. Washing­tonban úgy látják, hogy De Gaulle tábornok változatlanul figyelmen kívül hagyja az Egyesült Államok azon törek­vését, hogy egymaga irányítsa a NATO-t. A szemleíró azt a következtetést vonja le, hogy a brüsszeli találkozó kudarca el­kerülhetetlenül lángra lobbant- ja a NATO tagjai között pa­rázsló ellentéteket és még na­gyobb szakadást idéz elő a hi­degháború védelmezőinek tá­borában. WASHINGTON: Amerikai politikai körökben nagy hatást keltett a brüsszeli tárgyalások meghiúsulása. Az AP washingtoni tudósítója sze­rint az Egyesült Államok fi­gyelmeztetést intéz európai szövetségeseihez, hogy esetleg revidiálni kényszerül a Nyugat- Európa védelmében vállalt amerikai szerepről eddig val­lott felfogást, ha a nyugat-1 európai államok megengedik, hogy De Gaulle elnök átvegye vezetésüket. A tudósító szerint a Kennedy-kormányzat most nyilván mindent elkövet, hogy erős ellenállást építsen ki Nyugat-Európában De Gaulle- lal szemben. Javíts republikánus szenátor szerdán törvényjavaslatot ter­jesztett be, amely módosítaná az Egyesült Államokban a ke­reskedelem kiterjesztéséről ta­valy elfogadott törvényt. A tör­vényjavaslat értelmében az Egyesült Államok „teljes gaz­dasági társulást” tenne lehető­vé Nagy-Britannia és a Brit Neinzetközösség államai szá­mára, így ellensúlyozva Anglia közös piaci tagságának meg­hiúsulását. Különös mezőgazdasági kiállítás TVT yugat-Berlin legmagasabb építészeti alkotásának, a rádiótoronynak a tövében pénteken délben ünnepélyesen megnyitották a zöld hetet, amely — nevére rácáfolva — nem hét napig, hanem január 2S-től február 3-ig, tehát össze­sen tíz napig tart. A kiállítás propaganda plakátjain látható búzakalászokkal azt akarják ábrázolni, hogy mezőgazdasági természetű rendezvényről van szó, de a zöld hétnek a való­ságban nagyon-nagyon kevés köze van a mezőgazdasághoz. Induljunk ki talán abból, hogy zöld hét elnevezéssel már hosszú évtizedek óta rendez­nek mezőgazdasági kiállítást Berlinben. 1945 előtt olyasféle rendezvény volt ez, mint a fel- szabadulás előtti mezőgazdasá­gi kiállítások Magyarországon. Azaz: a zöld hét már a két vi­lágháború közötti weimari köz­társaság éveiben egyre jobban távolodott a mezőgazdaságtól, hiszen a mezőgazdaságnak — különösen a válság esztendei­ben — nem is nagyon volt mit bemutatnia. Legfeljebb a me­zőgazdasági ipar legújabb ter­mékeit lehetett ott megtekin­teni, mivel ez az iparág a zöld héten is igyekezett piacot ke­resni magának. A berlini mezőgazdasági ki­állítás tehát mindinkább a porosz junkerek és a külföldi nagytőke gyülekező helyévé vált. akik egy kis kikapcsoló­iáás kedvéért hajlandók voltak ezekben a napokban felkeres­ni a német fővárost. A zöld hét már akkor állandó témája volt a német vicclapoknak, s a nem egyszer vaskos tréfák arról szóltak, hogy a kiállítás idején erősen fellendült a „ho­rizontális ipar” (így nevezik a berlini jassz nyelvjárásban a prostitúciót). Ezt a hagyományt a háború utáni nyugat-berlini zöld he­tek is átvették. Az utca szépei tehát nyilván most is nagyon örülnek e kitűnő kereseti lehe­tőségnek. Egyébként azonban a zöld hétnek van olyan új jel­lemvonása, amelyen már ko­rántsem szabad tréfálkoznunk, mivel itt valóban komoly dol­gokról van szó. |Tlőször is: a rádiótorony *“* körüli kiállítási csarno­kok a következő neveket vise­lik: Szilézia, Danzig. Kelet- Poroszország, Thüringia, stb. E nevek magyarán szólva azt jelentik, hogy a nyugatnémet és a nyugat-berlini revansis- ták továbbra is magukénak tartják ezeket az NDK-hoz és Lengyelországhoz tartozó terü­leteket. Másodsorban pedig: a nap­nál is világosabb, hogy Nyu- gat-Berlinben — amelyet 130 —150 kilométernyi távolság választ el Nyugat-Németor- száe legközelebbi területeitől — teljesen értelmetlen dolog me­zőgazdasági kiállítást rendez­ni. Illetve nyugati szemszög­ből nézve a dolgot, ennek esu­pán egyetlen értelme lehet: újabb provokációt rendezni a Német Demokratikus Köztár­saság, a német kérdés békés megoldása ellen. S hogy való­ban ez lebegett a rendezők szeme előtt, azt igazolja az a tény is, hogy a kiállítást LüJj- ke nyugatnémet köztársasági elnök nyitotta meg, bár neki semmi keresnivalója nincs Nyugat-Berlinben, mivel ez nem tartozik Nyugat-Németor- szág területéhez. Annyi bizo­nyos, hogy erről a kiállításról már eleve teljesen kirekesztet­ték a nyugatnémet paraszto­kat, akik nyilván nem fognak tömegesen többé száz kilomé­tert utazni csak azért, hogy holland tulipánokban és norvég szardíniákban gyönyörködje­nek. A nyugatnémet parasztok most mással vannak elfoglal­va: egyre gyakrabban tüntet­nek saját kormányuk kétbal­kezes mezőgazdasági politiká­ja ellen. Nyugat-Németorsza- got tehát csak a bonni ultrák egynéhány díszpéldánya fogja képviselni a nyugat-berlini zöld héten. He, hogy a kiállításról Is 1 ' szóljunk pár szót: va­lóban szemet Ryönyörködtetök és ínycsiklandozók a brazil kávékeverékek, a norvég rén- szarvaskonzervek és az izraeli borosüvegek. A rendezőség már jóelőre igyekezett is nagy propagandát csapni annak, hogy az idén 16 ország termé­keit mutatják be a zöld héten. Ez kétségtelenül így van, de igaz az is, hogy ezekből az or­szágokból jóformán csak né­hány ember lézeng a kiállítá­son, a nagy külföldi részvétel tehát az idén elmaradt. Egyébként is, a zöld hét „nemzetköziesitésére” csak a szükség vitte rá a frontvárosi rendezőséget. 1961. augusztus 13., tehát a berlini védelmi fal létesítése előtt ugyanis első­sorban a Német Demokratikus Köztársaságból, ott is főleg a parasztság köréből igyekeztek nézőket toborozni a nyugat­berlini zöld hétnek. Az NDK- beli parasztok azonban nemet mondtak e csábítgatásnak, s a mezőgazdaság szocialista út­ját vállalták. Ha pedig kiállí­tás, akkor legyen valóban olyan kiállítás, amelyen mi Is bemutathatjuk, mit tudunk — mondották, s így is cseleked­tek. Ma már a Német Demok­ratikus Köztársaság szövetke­zeti parasztjai a Lipcse mel­lett levő Markkleebergben ál­landó mezőgazdasági kiállítá­son mutatják be a szocialista mezőgazdaság eredményeit. A német parasztok — sem keleten, sem nyu­gaton — nem irigy emberek. A nyugat-berlini zöld hetet meg­hagyják a nyugatnémet ult­ráknak, no meg a „horizontá­lis” ipar hivatásos mesternői­nek. Hadd legyen nekik is né­hány jó napjuk! Pincést Pád RAJZOS KOMMENTAR (Endrödi István rajzai amíg teljesen új helyzet nem alakul ki és lehetővé nem vá­lik Anglia csatlakozása. TORONTO: Diefebaker kanadai minisz­terelnök szerdán újságírók előtt kijelentette, hogy véle­ménye szerint Angliát a nem- zetközősség iránti hűsége aka­dályozta meg abban, hogy be­léphessen a Közös Piacba. Die- fenbaker szerint mielőbb vi­lágméretű kereskedelmi tár­gyalásokat kellene kezdeni: PÁRIZS: Jean Monnet francia politi­kus, akit a Közös Piac szellemi atyjának tekintenek, szerdán este adott nyilatkozatában éle­sen támadta De Gaulle elnök­nek a brüsszeli tárgyalásokkal kapcsolatos szerepét, BELGRAD: A brüsszeli eseményekkel foglalkozva a belgrádi Borba hangoztatja: „Brüsszel nem az első és nem is az utolsó csaló­dás a nyugati kapitalizmus gazdasági, politikai és katonai integráció létrehozására irá­nyuló háború utáni erőfeszité-. sek során. Brüsszel csak epi­zódja annak a folyamatnak, amellyel a kapitalizmus külön­böző formákban kiutat keres válságából. De Gaulle kárhoz- tatása a brüsszeli kudarcért nem rejtheti el azt, hogy e ku­darc nem oka, hanem követ­kezménye a Nyugat katonai­politikai szövetségében már régóta lappangó, mély válság­nak”. (MTI) LONDON: Londoni politikai körökben a brüsszeli tanácskozások ku­darca után fontolóra vették az Európai Szabadkereskedelmi Társulás kiszélesítését és erősí­tését. Jelentések szerint az an­gol kormány már érintkezési lépett a nemzetközösség tag­államainak vezetőivel is, hogy erősebb gazdasági kapcsolatok létrehozásáról tárgyalásokat kezdjenek. A brüsszeli tárgyalások meg­hiúsulása nyomja rá bélyegét Krag dán miniszterelnök és Haefcfcerupkülügyminiszter lon­doni látogatására is. A két po­litikus szerdán délután érke­zett Londonba, hogy Macmil- lan-nel és Home-mal tárgyal­jon. A dán miniszterelnök Lon­donba érkezésekor kijelentet­te, hogy a Brüsszelben történ­tek aggodalommal töltik el. Dánia arra számított, hogy Angliával együtt rövidesen csatlakozhat a Közös Piádhoz. A mostani látogatás célja an­nak megtudakolása, hogy az angol kormány milyen politi­kát kíván követni az Európai Szabadkereskedelmi Társu­lással kapcsolatban. Krag azt is kijelentette, hogy a mostani körülmények között nem lehet szó Dánia közös piaci csatla­kozásáról. HÁG A: Luns holland külügyminisz­ter szerdán este kijelentette hogy a Közös Piac hat tagálla­ma között politikai együttmű­ködésről nem lehet szó addig ján rendezni kell a nyugat­berlini helyzetet. — Ismeretes — hangzik a továbbiakban a levél —, hogy sok nyugat-berlini lakost ko* molyán nyugtalanít a Nyugat- t Berlinben levő rendezetlen helyzet. Az ilyenek vétót emelnek azért, hogy ez a vá­ros a feszültség és konfliktu­sok gyűjtőpontjából a béke és nyugalom városává váljék. Mi osztjuk ezt az aggodal­mat és úgy véljük, hogy véget kell vetni a jelenlegi rende­zetlen nyugat-berlini helyzet­nek. Javasoljuk az önmagát túlélt megszállási rendszer megszüntetését. A szovjet em­berek békében és barátságban akarnak élni Nyugat-Berlin lakosságával és az egész né­met néppel. A szovjet kormányfő végül sok sikert kíván a Német- Szovjet Baráti Társaság tag­jainak, ama tevékenységük­ben, amelyet a nyugat-berlini lakosság és a Szovjetunió ba­ráti kapcsolatainak további fejlesztése és erősítése érdeké­ben kifejtenek. (MTI) If Államok ellenes akeiói szerdán jegyzéket juttatott el az Amerikai Államok Szerve­zetéhez. A jegyzék azt állítja, hogy Fidel Castro kubai mi­niszterelnök január 16-i beszé­dében — amelyben, mint is­meretes, támogatásáról biztosí­totta a latin-amerikai felsza­badító mozgalmakat — „hadat üzent a nyugati féltekének". Washington uszító hangú jegyzékében arra buzdítja la­tin-amerikai szövetségeseit, hogy „fokozzák éberségüket Castro kommunista felforgató tevékenysége miatt”. ★ Az AFP jelentése szerint Washingtonban hivatalosan bejelentették: növelni fogják a Kubával szemben fekvő flo­ridai Homestead légitámasz­pontján elhelyezett F—104. tí­pusú vadászgépek számát. (MTI) Ue elasigeieléaére iti a Frankfurter le Zeitung; lenes közös frontja mellett. — Magas rangú amerikai kormánytisztviselők elismerik — folytatja a tudósító —, hogy az Egyesült Államok még nem rendelkezik alternatív tervek­kel eddigi európai politikája helyett. Ezért még nem lehet számítani egy világos és hatá­rozott amerikai reakcióra. Ezért mondta le az elnök saj­tóértekezletét, ezért tartózkod­nak a Fehér Ház és a külügy­minisztérium szóvivői minden kommentártól. A Fehér Ház által elrendelt hallgatás azon­ban nem leplezi azt a tényt, hogy az Egyesült Államok a következő hetekben és hóna­pokban minden rendelkezésre álló eszközt felhasznál majd De Gaulle elszigetelésére. (MTI) Hruscsov levélváltása a nyugat-berlini Német-Szovjet Baráti Társaság vezetőivel állapítja, Hruscsovnak az NSZEP VI. kongresszusán el­hangzott beszéde elősegíti, hogy még több nyugat-berlini polgár helyesen tájékozódjék a békés együttélés kérdésében, s hogy ennek következtében a, Szovjetunióval való Ijékés és baráti kapcsolatok politikája mellett foglaljon állást. Válaszlevelében Hruscsov miniszterelnök így . ír: „Mi, szovjet emberek örömmel lát­juk, hogy sok nyugat berlini lakos helyesen értelmezi a Szovjetunió békeszerető politi­káját és támogatja azt az ál­láspontot, amelyet a szovjet kormány a Karib-tengeri vál­ság időszakában elfoglalt, hogy elkerüljük a hasonló konfliktusok veszélyét, meg kell szüntetni az ilyen konflik­tusokat előidéző okokat. A szovjet kormány már több íz­ben kijelentette,» hogy az euró­pai béke megőrzése és a nem­zetközi feszültség enyhítése végett fel kell számolni a má­sodik világháború maradvá­nyait a német békeszerződés megkötése útján, s ennek alap­Hz Egyesi! újabb Kuba-« WASHINGTON (MTI): Az Egyesült Államok kormánya — mint a Reuter hírül adja — luk volna ölni ár régen halott ta a merénylők íróság előtt Gaulle ellen. „Ha meg akar­tuk volna ölni, a köztársasági elnök már régen halott lenne, mi azonban csak el akartuk rabolni” — mondotta. — A vád­irat csak három merényletről szól, ezért kiegészítésre szorul — jelentette ki, de hozzáfűzte, hogy a részleteket csak a vizs- gálóbíi'ó előtt hajlandó elmon­dani, ezért a vizsgálat felújí­tását kéri. A bíróság nem adott helyt a vádlott kérésének és megkezd­te a vádirat ismertetését. (MTI) Kennedy De Gaul törekszik — jelei Allgemein BONN (MTI): A Frankfur­ter Allgemeine Zeitung washingtoni» tudósítója azt je­lenti, hogy Kennedy elnök egyelőre várakozó álláspontra helyezkedik és tovább akarja folytatni eddigi európai poli­tikáját. — A Fehér Ház véleménye szerint az NSZK kulcsszerepet játszhatik a brüsszeli cserepek eltakarításában — írja a tudó­sító — Washington május vé­géig döntö kezdeményezése­ket vár Bonntól. Ehhez tarto­zik annak lehetősége, hogy a Bundestag késlelteti a nyugat­német—francia szerződés rati­fikálását, hogy beszüntetik az egykori Francia-Afrika szá­mára nyújtott gazdasági se­gélyt és kitartanak az öt kö­zös piaci ország De Gaulle-el­NYUGAT-BERLIN: (TASZSZ) A nyugat-berlini Német- Szovjet Baráti Társaság veze­tősége csütörtökön a sajtó rendelkezésére bocsátotta azo­kat a. leveleket, amelyeket R. Elias, a baráti társaság vezető­ségének elnöke és N. Sz. Hrus­csov szovjet miniszterelnök in­tézett egymáshoz. A levelek szövegét különkiadásban hoz­za a Német—Szovjet Baráti Társaság sajtóorgánuma. Hruscsov levelének szöveget a lap első oldalon hozza orosz és német nyelven, a következő cím alatt: „N. Sz. Hruscsov: békét és barátságiit Nyugat- Berlinnel.” R. Elias a maga levelében a i nyugat-berlini Német—Szovjet Baráti Társaság tagjainak és a város lakosainak nevében nagy elismeréssel emlékezik meg a szovjet kormány humá­nus, békeszerető politikájáról, amely megmentette a világot a termonukleáris háborútól a karib-tengeri válság idején, köszönetét mond azokért az erőfeszítésekért is, amelyeket a Szovjetunió a nyugat-berlini kérdés békés megoldására tesz. A levélíró elmondja, hogy az utóbbi időben egyre többen keresik fel a Német—Szovjet Baráti Társaság szervezeteit, hogy tájékoztatást kapjanak a Szovjetunió bel- és külpoliti­kájáról. Mint a levélíró meg­Ha meg akar De Gaulle-t, m lenne — mondoi vezetője a t PÁRIZS (MTI): De Gaulle merénylőinek perében csütör­tökön végre megkezdődött a bűnügy tulajdonképpeni tár­gyalása. A bíróság három na­pig tartó vita után elutasította a védelemnek a rendkívüli ka­tonai bíróság törvényessége és összetétele ellen emelt kifogá­sait. Az ügyvédek bejelentet­ték: az államtanácshoz felleb­beznek és nem vállalják to­vább a védelmet. Az állam­ügyész az Ügyvédi Kamara el­nökéhez fordult, aki utasította az ügyvédeket, hogy hivatal­ból kirendelt védőkként to­vábbra is lássák el feladatukat. Az ügyvédek „időhúzás! had­műveletébe” Bastien Thiry fő- vádlott is bekapcsolódott. Kö­zölte a bírósággal, hogy vád­lott-társaival együtt nem há­rom ízben, hanem hétszer kí- | sérelt meg merényletet De király >sa!t toborozza menedékjogot kért az EAK kormányától. Ezért döntötl Szaúd-Arábia úgy, hogy űj gé­peit kizárólag külföldi sze­mélyzettel engedi felszállni. (MTI) Az ENSZ kongói vesztesóglistája NEW YORK: New Yorkban közzétették a kongói ENSZ-erők veszteség­listáját. A kongói ENSZ-be- avatkozás kezdete óta a világ- szervezet egységeinek vesztesé­ge 127 halott és 133 sebesült (MTI) Szaúd Csőmbe zsoldi LONDON: j Rendszerint jól tájékozott londoni körök értesülése sze­rint Szaúd-Arábiából toborzé ügynökök érkeztek Európába Csőmbe, a bukott diktátor zsoldos-pilótáinak felkutatá­sára. A kongói központi kor­mány ugyanis szélnek eresztet­te a katangai légierő külföldi személyzetét, s a zsoldosok egy 62 tagú csoportja január utol­só napjaiban Brüsszelbe érke­zett. A szaúd-arábiai kormány Csőmbe kipróbált zsoldos-piló­táit kívánja alkalmazni az Egyesült Államoktól kapott új vadászgépein. A szaúd-arábiai légierő több polótája nemré­gen egy Jemen elleni akció so­rán Egyiptomban szállt le, s

Next

/
Thumbnails
Contents