Heves Megyei Népújság, 1963. február (14. évfolyam, 27-49. szám)

1963-02-01 / 26. szám

» <* 9 VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XIV. évfolyam, 26. szám ÁRA: 30 FILLÉR 1963. február 1., péntek A Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsának Elnöksége csü­törtökön a mozgalom székhá­zában ülést tartott Kállai Gyula elnöki megnyi­tója után az elnökség meg­hallgatta Harmati Sándornak, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa titkárának tájékozta­tóját a választási előkészületek eddigi szakaszáról és a jelölő gyűlések tapasztalatairól, majd megtárgyalta a fővárosi és a 19 megyei választókerület képviselő- és pótképviselő­A kissé enyhébb és a hideg légtömegek cseréje ország­szerte erős havazást okozott A frissen hullott hóréteg már csütörtökön több helyen — főleg az ország északkeleti vidékein — elérte a 10 centi­métert A teljes hótakaróvas­tagság északkeleten 20—30 centiméter között váltakozik, a Tiszántúlon 10—20, a Duna— Tisza közén átlagosán, 15—30- délen 30 centiméternél is vas­tagabb, a Dunántúl keleti és északi részein 15—30, a déli te­Ülést tartott a Hazafias Népfront Országos Tanácsának Elnöksége jelöltjeinek az illetékes nép­frontbizottságok által elfoga- < dott és felterjesztett lajstro- \ mát. A vitában felszólalt: \ Danovits Lajos, Darvas József, * Dobi István, Göncz Ilona, Ká­dár János, Ortutay Gyula és Szakasits Árpád. A Hazafias Népfront Orszá-j gos Tanácsának Elnöksége aj választókerületi lajstromokat i elfogadta és a választási tör-? vénynek megfelelően meg-1 küldte az országos választási! elnökségnek. (MTI) Országszerte havazik — Dei-Bunáiitúlon már félméteres a hóréteg Tovább tart a hideg, újabb havazásokra van kilátás rületein 00—50 centimétert mértek legutóbb. Barcs kör­nyékén már csaknem 60 cen­timéteres a „hóbunda”. A Meteorológiai Intézet köz­ponti előrejelző osztályára ér­kezett jelentések szerint ha­zánkban a jelek szerint tovább tart a hideg, bár pénteken va­lószínűleg a csütörtökinél egy­két fokkal magasabb maximu­mok alakulnak ki. Űjabb ha­vazásokra, kisebb mértékű hó- fúvásorak is számítanunk kell még. (MTI) (Foto: Kiss Béla.) Az idén több mint harminc kísérleti ház épül az országban Az Építésügyi Minisztérium az idén több mint harminc kí­sérleti házat épít, hogy kipró­bálja a lakó-, a mezőgazdasági és az ipari épületek legújabb anyagait, szerkezeteit és a leg­korszerűbb tervezési elgondo­lásokat Budapesten négy, Debrecen­ben, Szegeden, Győrött pedig egy-egy újfajta lakóházat emelnek. Mindegyiket nagy épületelemekből rakják össze, de az elemeket különböző anyagokból készítik. Jelentős. kísérletsorozattal készítik elő a szocialista me­zőgazdaság nagyarányú építke­zéseit. Rövidesen újfajta szer­kezetű sertéshizlalót, csibe­nevelőt, gépszínt, magtárat és tehénistállót adnak át a Döm- södi Állami Gazdaság apaj- pusztai üzemegységében és Kisterenyén. Ezeknek az épü­leteknek egységes a váza, amelynek felállítása után már bármilyen anyagból el lehet készíteni az oldalfalakat és a válaszfalakat. Az Építésügyi Minisztérium az idén még húsz ilyen univerzális mező­gazdasági épületvázat készít és megalakítja azt az építési szervezetet, amely sorozatban állítja fel majd ezeket a szer­kezeteket. A gépekkel jól fel­szerelt építési brigád hat nap alatt tudja összeszerelni az épület vázát, s a szokásos egy év helyett három hónap alatt elkészíti akármelyik gazdasági épületet Az új elgondolások szerint azonban a legtöbb he­lyen csak az épület vázát ad­ják át a közös gazdaságoknak, s a falakat pedig a termelő- szövetkezetek saját építési brigádjai készítik el a külön­féle helyi anyagokból. (MTI) Megtartotta sárszámadó közgyűlését a verpeléti Dózsa Tsz Ünnepélyes külsőségek kö­zött került sor tegnap Vérpelé- ten a helybeli Dózsa Termelő­szövetkezet zárszámadó köz­gyűlésére, amelyen a termelő- szövetkezet vezetőségén és tag­jain kívül megjelentek a me­gyei és járási pártbizottság, a járási és községi tanács veze­tői, valamint a megye és a já­rás más szerveinek a küldöt­tei is, hogy meghallgassák a szövetkezet egyéves gazdálko­dásáról szóló beszámolót. Az elnökségben foglalt helyet többek köpött Csuhaj Ferenc, a megyei tanács megbízott el­nöke, Horváth Nándomé, a me­gyei nőtanács titkára, Klajsz Ferenc, a megyei pártbizottság munkatársa és Kreskai János, az egri járási pártbizottság kül­dötte. Fekete Győr Endre, a terme­lőszövetkezet elnöke beszámo­lójában részletesen ismertette a most lezárult 1962-es esz­tendő eredményeit, a termelő­szövetkezet közös ügyeit, melyeknek mindegyikét a köz­gyűlés elé tárva, számot adott a tsz-elnök a nagy család, a szövetkezet legutóbbi, egy esz­tendei munkájáról. A tsz-elnök részletesen foglalkozott az el­múlt év gazdasági eredményei­vel és hibáival, rámutatott, hogy a súlyos elemi kár elle­nére, a szövetkezeti gazdák szorgalmával, iparkődásával, a vezetés helyes irányításával si­került elérni, hogy az. 1962-es esztendőre tervezett 31 forint munkaegység helyett a gazda­ság most 32 forintot tud osz­tani minden teljesített munka­egységre. Az elnök beszámolójában meleg szavakkal mondott kö­szönetét a szövetkezet asszo­nyainak, akik mind a kerté­szetben, mind pedig a szövet­kezeti munka más területein helytálltak és munkájukra bár­mikor számítani lehetett. Maga az a tény, hogy a ter­veit teljesíteni, sőt túlteljesí­teni tudta a közös gazdaság minden mértékben, azt bizo­nyítja, hogy a szövetkezet tag­jainak zöme lelkiismeretesen, odaadóan, becsületesen dolgo­zott Beszélt arról a tsz-elnök, hogy javult a szövetkezet állat- állományának minősége, a nö­vénytermesztés munkája és nem utolsó sorban a termelő- szövetkezet dolgozóinak gon­dolkodása is, hiszen egy év alatt sikerűit elérni azt, hogy a szövetkezet dolgozói közelebb kerültek egymáshoz és baráti lett közöttük a kavcsolat. Megemlítette még az előadó azt is, hogy a termelőszövetke­zet 132,6 százalékra teljesítet­te áruértékesítési tervét, amely Hogyan fejlődik a kereskedelmi és a vendéglátóipari hálózat 1963-ban ? a rendkívüli időjárást figye­lembe véve, a szövetkezet ha­tártalan lehetőségeit, és életké­pességét bizonyítja. Ezután a tsz-elnök számada­tok sokaságával bizonyította,' hogy a 32 forintos munkaegy­ség milyen jövedelmet bizto­sít a szövetkezeti tagoknak. A fogatosok közül sokan 22 ezer forint, az állattenyésztők nagy' része 25 ezer forint, a növény- termesztők többsége pedig 16 ezer forint évi jövedelemre, tesz szert jó munkájuk ered­ménye képpen. A tsz-elnök részletes és pon­tos beszámolója után kerüli sor az ellenőrző bizottság be­számolójára, amelyet Kiss Ká­roly, az ellenőrző bizottság el­nöke terjesztett a közgyűlés elé. A részletes beszámoló után az elnök megnyitotta a vitát a beszámoló fölött, amelynek során sokan szólaltak fel. Töb­ben a közös gazdasag problé­máit fejtegették, egyesek pe­dig személyes kérdésekre kér­tek választ a vezetőségtől. A felszólalók többsége felvetette a helybeli Petőfi Tsz-szel való egyesülés gondolatát is, ame­lyet a tagság később — mint­egy 6—700 szeméi v szava­zatával is jóváhagyott, és ja­vasolta a vezetőségnek, hogy folytasson tárgyalást a Petőfi Tsz, tagságával ebben az ügy­ben. A vitában elhangzottakra adott válasszal véget is ért a közgyűlés hivatalos része, majd később, a helybeli kultúrház­ban a fővárosi művészek szó­rakoztatták a szövetkezeti ta­gokat, majd a késő esti órádban véget ért a verpeléti Dózsa Termelőszövetkezet zárszám­adó közgyűlése.-f. i­Mogyer kSldotfs« Dr. Bognár Józsefnek, a Kul­turális Kapcsolatok Intézete elnökének vezetésével megvár küldöttség utazott Gerfbe, ahol részt vess „A tudomány és a tér ufozo’t » technika felhasználása a gaz­daságilag kevésbé fejlett terü­letek érdekében” címmel feb­ruár 4-től 20-ig rendezendl ENSZ-konferencián. (MTI) A Bétkereskedeimi Minisz­tériumban kapott tájékoztatás szerint az idén 822 egységgel, mintegy 110 000 négyzetméter­rel bővül az ország kiskeres­kedelmi hálózata. Többek kö­zött 300 élelmiszer-, 52 ruháza­ti-, 126 vegyes iparcikk-boltot és 200 kereskedelmi vendég­látóhelyet létesítenek. Ezeken kívül 453 boltot és vendéglátó- helyet bővítenék. A már folyamatban levő be­ruházások közül az idén töb­bek között megnyílik a meg­nagyobbított szigetszentmik- lósi áruház, Baján pedig üzlet- helyiségek összevonásával iparcikkáruház létesül. Űj szál­lodák is épülnek és megnyílik több, most átalakítás alatt ál­ló szálloda. Megnyitják a helyreállított szegedi Tisza Szállót, az újonnan épülő ti­hanyi szállót, az egri turista- szállót és a salgótarjáni szál­lodát. Befejezik a győri Vörös Csillag, az egri Park, a mis­kolci Avas korszerűsítését, il­letve bővítését Az új lakótelepeken 1963- ban 185 új bolt és vendéglátó- hely épül. Szombathelyen csaknem ezer négyzetméter alapterületű áruház nyílik. Ezenkívül Dunaújvárosban, Üj-Szegeden, Tiszaszederkény- ben, Békéscsabáin, Kecskemé­ten, Tatabányán is létesül áru­ház, illetve kisáruház. A kereskedelmileg ellátatlan területek üzlethálózatának fej­lesztésére a tervek szerint a tanács kiskereskedelmi vállala­tok vidéken 75, a földműves­szövetkezetek pedig húsz pe­remboltot építenek, olvan he­lyeken, ahol ezer méter kör­zetben nincs élelmiszerüzlet Megkezdődik néhány na­gyobb beruházás kivitelezése. Elkezdik a balatonfüredi Vö­rös Csillag korszerűsítését. Ta­tabányán pedig egy háromezer- kétszáz négyzetméteres alap- területű áruház építését (MTI) a szállításokat pedig az erdei utakon is hóakadályok nehezí­tették. Ennek ellenére a hónap végéig nemcsak teljesítették vállalásukat, hanem a vártnál jóval több, összesen 7500 va­gon tűzifát továbbítottak a TÜZÉP-telepekre. Ezzel azonban nem fejező­dött be a nagy téli műszak, a fagy elleni küzdelem. Febru- ' árban további, terven felüli szállításokat készítenek elő az , erdőgazdaságok A szokatlanul kemény tél beállta után az erdőgazdasá­gok dolgozói vállalták, hogy januárban 6000 vagon tűzifa átadásával járulnak hozzá a fűtési gondok enyhítéséhez. E feladat nagy nehézségek elé állította az erdészeket, hiszen az erdőkben és a rakodókon sok helyen a jeges hó alól kellett kiszedni a korábban kitermelt fát is. A nagy hideg­ben és a magas hóban sokkal fárasztóbb es veszélyesebb volt a motorfűrészesek munkája, januárban 7500 vagon tűzifát adtak az erdészek ] MAI jeqyzefiink A napi események forga­tagában talán nem is vesz- szük észre, hogy — amint a régi öregek mondták, így január végén —, „kifelé ha­ladunk a télből”. Ennek ugyan a világon semmi lát­ható jele nincs, hideg van, fázunk, kevés a szén, szén­szünet zökkentette ki meg- szokottságukból az iskolá­kat De van egy lelkes gár­da, egy közel ezer tagot számláló egyesület, amely­nek tagjai már a talpuk alatt érzik a hegyek, a lan­kák, a selymes füvű rétek jelzéses útjait. Akik már előhúzzák néha a hátizsá­kot, új kulacsot vesznek, vagy új bicskát, lehetőleg olyat, ami mindenben segíti az úton levő embert, s egyre várják a kikeletet, az első túra napját. A Heves megyei turista szakosztályokban 933 felnőtt tag van, akik mindannyian büszkék az elért eredmé­nyekre, és hittel hirdetik, hogy a hét munkásnapjai után a legszebb szórakozás, a legüdítőbb időtöltés a tú­ra. Most nagy gondban van­nak, mert erős elhatározá­suk, hogy a fiatalok figyel­mét is a turisztika felé irá­nyítják. Fáradozásuk eddig is hozott már sikert, egy év alatt 168 főre emelkedett a fiatal turisták száma. — De ez nagyon kevés? — mondta egy gyűlésen Ma- tvsz Feri bácsi, a veterán turista. — Nem akarják meg­érteni ezek a gyerekek, hogy szép helyekre, tanulva szó­rakozni hívjuk őket! Vagy az is lehet, hogy nem ma­gyarázták meg kellően ezek­nek a fiataloknak? Hiszen az lehetetlen, hogy ennyi nagy diák között csak alig másfél száz turista altad! Tanárok is voltak ezen a beszélgetésen, de éppen azokból az iskolákból, ame­lyekben vannak turisztikát kedvelő gyerekek. Nem nekíli szólt hát q. kérdés. Joggal kérdezhetnénk, hogy akkor kinek? Mind­azoknak, akik a turisztiká­ban csak a hegymászást, a fáradságot látják, akik fon­tosságáról maguk sincsenek meggyőződve, s nem tudják, hogy ez a sportág növeli a tudást, az egyéni bátorsá­got, találékonnyá teszi a fiatalt, s nem utolsósorban megtanítja a szívben gyöke­rező hazaszeretetre, hiszen szülőföldje hegyeit, völgyeit járja. S ha mindazt elsajátította, amit egy jó turistának tud­nia kell, akkor talán mesz- szebb tájak — külföldi ver­senyek is kitárulnak előtte, s észre sem veszi, hogyan edzette meg ez a sportág, s hogyan lett erős, egészséges ember — turista. (ódám)

Next

/
Thumbnails
Contents