Heves Megyei Népújság, 1963. január (14. évfolyam, 1-25. szám)

1963-01-03 / 1. szám

2 NÉPÜJS AG 1963. január 3., csütörtök Csőmbe visszatér Elisabethville-be Csőmbe, a katangai szakadá rok vezetője, kedden délután Kolwezi bányavárosból a ka­tangai székhelytől 136 kilomé­terre levő Jadotville-be uta­zott, ahol a tartományi kor­mány tagjaival és az Union Miniere belga vállalat képvi­selőjével megbeszélést . tar­tott Home angol külügyminisz­ter javaslatairól. Ezeket a ja­vaslatokat, amelyeket még Dél- j Rhodesiában nyújtottak át ne­ki, Csőmbe az Union Miniere képviselőjének jelentése sze­rint magáévá tette. Csőmbe kijelentette, hogy ikkor hajlandó Elisabethvil- le-be visszatérni, ha az ENSZ szavatolja személyi biztonságát és mozgási szabadságát, az ENSZ-csapatok beszüntetik a tüzelést a Jadotville-től Elisa- bethville-be vezető út mentén, amely körzetet ellenőrzésük ilatt tartanak, továbbá, ha a Lufira folyó partján várja őt íz angol, a francia és az ame­rikai konzul, akiknek diszkisé- retével vonulna be Elisabeth- ville-be. Csőmbe követelte még, fogadják el a katangai helyzet rendezésére azt a vál­tozatot, hogy az úgynevezett Katangai Nemzeti Bank elnöke tárgyaljon Leopold ville-ben Katanga pénzügyeiről. Mint közöltük, az ENSZ már korábban átvette a katangai bank ellenőrzését. A Katangában tevékenykedő ENSZ-csapatok egyébként a keddi nap folyamán 150 pán- rélkocsival és gépkocsival meg­indultak Jadotville felé. Dél­után az ENSZ-erők elérték a Lufira-folyót, de nem tudtak átkelni, mert a katangai csend­őrök felrobbantották a másik partra vezető hidakat. Kedden délelőtt lejárt az az ultimátum, amelyet az ENSZ adott a katangai légierőknek. A világszervezet tudvalevőleg közölte, hogy amennyiben a harcok után megmaradt katan­gai Pépeket nem adják át ha­táridőre az ENSZ-esapatoknak, az ENSZ elnusztítia az esész katancai légierőt. További eseményekről még nem érke­zett hír. LlfOPÖLDVIIXE: Adoula kongói miniszterel­nök kedden rádióbeszédben je­lentette be. hogy Kaszavubu elnök háromhónapos kényszer- pihenőre küldte a kongói par­lamentiét. Megfigyelők emlé­keztetnek rá, hogy ezúttal szó sincs valamiféle szokásos par­lamenti szünetről. A kongói kormány célja az, hogy leszá­moljon az egyre növekvő el­lenzékkel. Az Adoula-kormány és a kongói nemzetgyűlés harca a júliusi kormányát szervezéskor lángolt fel. November közepén az Adoula-kormány éppen hogy megmenekült a bukástól, ami­kor az ellenzék által benyúj­tott bizalmatlansági indítvány nem kapta meg a kétharmados többséget. Később az ellenzéki képviselők három miniszter ellen nyújtottak be hasonló javaslatot; közülük kettőt el- I söprő többséggel leszavaztak a I parlamentben. Leszavazták az igazságügyminftztert, akiről bebizonyosodott, hogy felelős parlamenti mentelmi joggal rendelkező képviselők bebör­tönzése rp;att. A múlt héten a szenátus Sendwe minisaterel- nök-helyettest szavazta le. A parlament „szabadságolá- 1 sa” minden bizonnyal hatal­mas politikai vihart kavar majd fel Kongóban. Mint az : AP írja, Adoulának nincs most 1 más választása, mint az, hogy i az eljövendő napokban hadsc- 1 regére, elsősorban Mobutu fő- 1 parancsnokra, aki a döntést • lelkesen támogatta, valamint a rendőrségére támaszkodjék. Az intézkedés kísértetiésen emlékeztet az 1960 őszén be­következett eseményekre, arra az államcsínyre, amelynek a kongói parlament és Lumumba törvényes kormánya vált áldo­zatává. Mint ismeretes, az ál­lamcsíny sugalmazója akkor az Egyesült Államok Leopold- ville-i nagykövete volt. Megfigyelők emlékeztetnek rá, hogy nemrég utazott vissza Leopoldwille-ből az Egyesült Államokba Truman tábornok vezetésével egy washingtoni katonai delegáció. (Reuter—AP —TASZSZ) * Költői est Moszhvában Jevgenyij Jevtusenko szovjet költő szerzői estje a Csaj­kovszkij koncertteremben. A képen: Jevtusenko saját szerze­ményét adja elő. (MTI Külföldi Képszolgálat) Cső u Endaj fogadást adott Subandrio tisat eleiére PEKING (TASZSZ): Csou En-laj, a Kínai Népköztársaság államtanácsának elnöke és Csen Ji külügyminiszter ked­den, a kínai külügyminiszté­riumban fogadta Subandrio in­donéz külügyminisztert és szí­vélyes. baráti megbeszélést folytatott vele. Később Csou En-laj fogadóst adott Subandrio tiszteletére. A fogadáson mondott beszédében Csou En-laj kijelentette: — A kínai kormány követke­zetesen azt a nézetet vallja, hogy a kínai—indiai határ kér­dését csakjs békés tárgyalások útján kell és lehet ésszerűen megoldani. — A kínai kormány maradék­talanul támogatja az indonéz kormány erőfeszítéseit, ame­lyeknek célja az ázsiai és afri­kai országok második értekez­letének összehívása — jelen­tette ki a továbbiakban Csou En-laj. ^Subandrio válaszában kifej­tette: Indonézia népe reméli, hogy a kínai—indiai konflik­tust a bandungi elvek alapján, békés úton oldják meg. (MTI) Csou En-laj és Bandaronaike újabb megbeszélései PEKING (Üj Kína): Csou En-laj, a Kínai Népköztársaság államtanácsának elnöke és Bandaranaike asszony, Ceylon Pekingben tartózkodó minisz­terelnöke, szerdán reggel újabb megbeszélést tartott. Az eszme­csere baráti légkörben zajlott le. (MTI) Újévi táviratváltás magyar és külföldi államférfiak között Pártja és kormánya vezetőihez a következő táviratot intézték: Az új esztendő alkalmából a magyar állami és pártvezetők a Szovjetunió Kommunista N. SZ. HRUSCSOV elvtársnak, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága első titkárának, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökéneJt, L. I. BREZ3NYEV elvtársnak. a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének, MOSZKV A Kedves Elvtársak! A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány, az egész magyar nép, valamint a magunk nevében forró, testvéri üdvözletünket és jókívánsá­gainkat küldjük Önöknek és a Szovjetunió népeinek az új esztendő beköszöntése alkalmából. Az elmúlt év során a béke, a szocializmus és a haladás erői újabb nagy győzelmeket arattak, s ebben döntő része van a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak, kormányának és népének. A béke ügyének nagy győzel­meiből új biztatást és lendületet nyertek a szocializmus, a haladás és a béke erői szerte az egész világon. Együtt örülünk Önökkel azoknak a világra szóló ered­ményeknek, amelyeket a testvéri szovjet nép a kommunizmus építésében, a nemzetközi béke és biztonság védelmében elért. A Magyar Népköztársaságban is a szocializmus építésé­nek kiemelkedő éve volt az óesztendö: a szocialista társada­lom alapjainak lerakása befejeződött, népünk a szocialista társadalom teljes felépítésének időszakába lépett. Jó remény­nyel készülünk az úi év új feladataira. Az új esztendő alkalmából további sok sikert és jó egész­séget kívánunk önöknek. Szívből kívánjuk, hogy a Szovjet­unió népei további nagy eredményeket érjenek el a kommu­nizmus építésében, még tovább erősödjék a magyar és a szop* jet nép megbonthatatlan barátsága, együttműködése a szo­cializmus győzelméért, a világ békéjének megszilárdításáért Vívott közös harcunkban. DOBI ISTVÁN, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. Péter János külügyminisz­ter az új esztendő alkalmából ugyancsak táviratban üdvözöl­te Andrej Gmmikót, a Szov­De Gaulle még nem válaszolt Kennedynek PÁRIZS (MTI): Bohlen, az Egyesült Államok párizsi nagykövete szerdán visszaér­kezett állomáshelyére és meg­beszélést folytatott Couvc de Murville külügyminiszterrel, majd felkeresi De Gaulle köz- társasági elnököt. A francia sajtó ez alkalommal tág teret ad azoknak az amerikai és angol lapjelentéseknek, ame­lyek szerint a nagykövet Ken­nedy újabb üzenetét és meghí­vását nyújtja át a francia köz- társasági elnöknek. Bohlen részt vett Kennedy és Macmil­lan bahamai megbeszélésének zárószakaszán és így kézenfek­vő, hogy kiegészítő magyará­zatokat fyzhet a nassaui javas­lathoz. A Palm Beach-ből, Kennedy jelenlegi tartózkodási helyéről keltezett jelentésekből arra le­het következtetni, hogy az amerikai elnök igyekszik meg­törni a nassaui javaslattal szemben, különösen francia részről tapasztalható ellenál­lást. A France Soir, a legnagyobb néldányszámű francia lap tu­dósítója „a legmagasabb wa­shingtoni körök” információi­Autóakrobatika Franciaországban ra hivatkozva, részletes ma­gyarázatot fűz Kennedy javas­latához, többek között kiemeli: az amerikai elnök „tulajdon­képpeni célja nem a független atomerők felszámolása, hanem egy közös, pozitív elrettentő erő létrehozása". A lap szerint a közös NATO-atomerő 25 Po- laris-rakétával felszerelt ten­geralattjáróból állna. A NATO- atomerő olcsóbb lenne Francia- ország számára, mint a légierő­re alapozott és ezért már eleve elavult, az önálló francia atom­fegyver — hangoztatja a cikk, amely aláhúzza a francia— amerikai tárgyalások szüksé­gességét. Az amerikai „lélektani kam­pány” címzettje elsősorban De Gaulle. A francia kormány ugyan még nem foglalt nyíltan állást Kennedy ajánlatáról, de jól értesült körökben úgy tud­ják, De Gaulle már értésére adta Washingtonnak, nem ért egyet olyan kollektív atomerő­vel, amelynek esetleges beve­tését az Egyesült Államok vé­tójoga megakadályozhatja. A francia elnök egyébként ismé­telten leszögezte, Franciaország csak akkor „töltheti be szere­pét” Európában, az Atlanti Szövetségben és a világpoliti­kában. ha önálló atomerövel rendelkezik. A degaulleista Nation cikké­ben rámutat, az önálló francia atomerő hatásfokát tekintve ugyan alig 2 százaléka lesz az Egyesült Államok jelenlegi atomerejének, de így is „fontos diplomáciai ütőkártya” egy nagyhatalom kezében. A francia elnrfk és Kennedy álláspontja között alapvető el­Jean Sunny, a francia autóakrobatikai iskola megalapító­ja, a napokban furcsa látványosságban részesítette az embere­ket. Egy szabályos négykerekű autón, egy „Simca 1000-en” hajtott Párizstól Chartres-ig oly módon, hogy a kocsinak csak két kerekét vette igénybe. A kocsit egy tucat motoros rendőr kísérte, de egész úton nem akadályozta az országút rendes forgalmát. . A képen: Jean Sunny félrebillent Simcajaval kikerül egy teherautót a nyílt országúton. (MTI Külföldi Képszolgálat) lentét van. A nassaui egyez­mény és a Franciaországnak tett javaslat lényege éppen az, hogy az Egyesült Államok atommonopóliuma fenntartásá­val biztosítsa vezető szerepét a nyugati világban, megakadá­lyozza, hogy egy Franciaor­szág vezette nyugat-európai tömb vele egyenrangú tényező­ként léphessen fel. „Kennedy — írja a Le Mon­de — kész ugyan beleegyezni, hogy a NATO keretében több­oldalú, atomerő jöjjön létre, de meg van győződve, szilár­dabban, mint valaha, hogy az atomfegyvert nem szabad meg­osztani. Párizs, bár tisztában van Kennedy szándékával — egy­előre nem siet a válasszal. Az Állami Biztosító ajándéka az év első újszülötteinek Az új év első újszülöttei kö­zül — a tavalyihoz hasonlóan — most is a vidéki volt a „fris­sebb”. 1963. január 1-én 0 óra 02 másodperckor a kiskunha­lasi kórházban jött a világra Ördög Ildikó. Az első buda­pesti kisbaba fiú: az 51 centi- méteres, 3,20 kilogrammos Kiss Csaba Antalka az 1. számú női klinikán'született az új év első percében. Az Állami Biztosító szerdán kedves ünnepségen adta át a boldog mamáknak az Állami Biztosító ajándékát, a 20 000 forintos életbiztosítási köt­vényt. (MTI) A dél-vietnami hazafias erők megsemmisítettek egy amerikai helikopter-rajt SAIGON (MTI): Hírügynök­ségi jelentések szerint az ame­rikai hadierők támogatását él­vező dél-vietnami kormány­csapatok Saigontól mintegy 80 kilométernyi távolságban is­mét támadást intéztek a haza­fias alakulatok ellen. A hazafias erők fegyveres alakulatai a harcok során harcképtelenné tettek egy amerikai helikopter-rajt, amely kormánycsapatokat szállított az ütközet színhelyére. Három amerika — köztük egy száza­dos —életét vesztette, négy pe­dig súlyosan megsebesült. A hazafias erők légelhárító ütegei a 15 helikopterből álló rajból 14-et eltaláltak. Nyolc amerikai helikopter lezuhant. Az AP hírügynökség szerint ez volt a legsúlyosabb csapás, amelyet a Ngo Dinn Diem el­nököt támogató amerikai hadi­erők a dél-vietnami háború során eddig elszenvedtek. Nyugati jelentések 50 sze­mélyre becsülik a kormány­csapatok veszteségét. (MTI) KÁDÁR JÁNt)S, A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak első titkára, a Magyar Népköztársaság Miniszter- tanácsának elnöke. jetúnió külügyminiszterét. A szovjet állami és pártve­zetők a következő táviratot küldték: KÁLÁR JÁNOS elvtársnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első kárának, a magyar forradalmi munkás-paraszt komi ny elnökének, DOBI ISTVÁN elvtársnak, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének. Kedves Elvtársak! A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságá­riak, a Legfelsőbb 'anács Elnökségének, a minisztertanácsnak és az égisz xsoviet nép nevében üdvözöljük Önöket és a Magyar Nép’iwánaság összes dolgozóit az új év alkalmából. Az el.:. endö folyamén a szocializmus az egész tilág előtt isin meggyőzően bebizonyította vitathatatlan fölényét a kapital zmus fölött. Ez az esztendő a szocialista országok szán újabb sikereket hozott a politikai, a gazda­sági és a kuh n. s élet minden területén: a béke és a hala­dás erőinek a rn xió és a háború erői felett kivívott győzel­mei esztendeje It. A szovjet I, .1 őszintén örül a testvéri magyar nép sike­reinek, amelyeket a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetésé­vel elért a szocializmus alapjainak építésében. Nem kétsé­ges, hogy a szocialista társadalom teljes felépítésének nagy­szerű feladatait, amelyeket a pártnak a közelmúltban meg­tartott VIII. kongresszusa jelölt meg, szintén sikeresen meg­oldják. Kívánunk önöknek, kedves barátaink és a Magyar Népköztársaság minden dolgozójának az új esztendőben is további sikereket a szocialista építésben, a békeharcban. Erősödjék és fejlődjek az örök, megbonthatatlan barátság népeink és valamennyi szocialista ország népei között. N. HRUSCSOV L. BREZSNYEV Moszkva, Kreml, 1962. december 30. A. A. Gromiko szovjet kül­ügyminiszter ugyancsak táv­iratban üdvözölte Péter Jánost, a Magyar Népköztársaság kül­ügyminiszterét az új év alkal­mából Ugyancsak újévi üdvözlő táviratváltás volt a magyar ál­lami és pártvezetők, valamint Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista , Köz­társaság, a Kínai Népköztár­saság, a Koreai Népi Demok­ratikus Köztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Mongol Nép­köztársaság, a Német Demok­ratikus Köztársaság állami és pártvezetői között. Az új esztendő alkalmából a magyar államférfiak számos más ország vezetőivel is üd­vözlő táviratokat váltottak, így eddig Algéria, Afganisztán, Ausztria, Bolívia, Csád, az Egyesült Arab Köztársaság, Gabon, Görögország, Guinea, Irán, Líbia, Mali, a Szíriái Arab Köztársaság és Tunézia vezetőitől kaptak, illetve ezek­be az országokba küldtek újévi üdvözlő táviratot. (MTI) Szovjet és kínai vezetők üzenetváltásai MOSZKVA: Nyikita Hrus­csov és Leonyid Brezinyev, il­letve Mao Ce-tung, Liu Sao-csi, Csu Te és Csou En-laj között újévi üzenetváltásra került sor. A Szovjetunió vezetői meg­állapítják, hogy az 1162-es év „a béke és a szocializnus erői­nek helyzetét megerősítő év volt”, majd a következőket ír­ják: „még inkább nyivánvaló- vá vált, hogy a békz erőinek módjukban áll elhárítmi a ter­monukleáris háborút, hogy a szocialista világrends’.er egyre inkább a nemzetközi fejlődés, a béke és a haladás frányában meghatározó tényezőié válik”. Az üzenet mejállapítja, hogy a szovjet nép őszintén örül a testvéri kínai nép sike­reinek. „Nem sajnáljuk erőfe­szítéseinket, — írják a szov­jet vezetők —, hogy a Szovjet­unió és a Kínai Népköztársa­ság közötti testvéri barátság népeink javára, a szocialista világrendszer javára erősödjék és fejlődjék”. A Kínai Népköztársaság ve­zetőinek üzenete megállapítja; „Pártjaink és országaink ösz- szeforrottsága, a szocialista tábor és a nemzetközi kommu­nista mozgalom összeforrottsá- ga gyökeres érdeke Kína és a Szovjetunió népeinek, a szo­cialista tábor valamennyi or­szága és az egész világ népei­nek". „A kínai nép határtalanul örül a szovjet nép sikereinek” — hangzik az üzenet. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents