Népújság, 1961. március (12. évfolyam, 51-77. szám)

1961-03-01 / 51. szám

2 NGPÜJSAG 1881. március 1., szerda Több fényt, világosságot A diákok ateista neveléséről ii. Az elmúlt iskolai évben már kedvezőbb volt a légkör a na­gyobb méretű ateista propa­gandához. Az a tülekedés, amely a jelentkezéskor volt ta­pasztalható, rövidesen átala­kult lelkes szorgalommá. A fel­fedezés vágya ösztönözte a diá­kokat. Törekvésük ebben a há­rom szóban fejezhető ki: tudni az igazságot. Így foglalta írás­ba közös vágyukat, véleményü­ket egy harmadikos diáklány. „Ez az együgyű hit. ma már nem elégít ki egyetlen gondol­kodó, tudatos embert sem, ma már valamennyien tudni akar­juk az igazságot”. S az ateista szakkör munká­ja nyomán ez az óhaj valóság­gá lesz. Az igazságot keresték — s megtalálták. Ebben fel­mérhetetlen segítséget nyújtot­tak az ateista könyvek, tanul­mányok, újságok és folyóira­tok. Az iskolarádió rendszeresen adott szemelvényeket ateista könyvekből, folyóiratokból. Közérthető, világos, megcáfol­hatatlan tények voltak ezek, s egy-egy mérföldkő az igazság megismeréséhez vezető úton. A könyvekről adott ismerte­tők után ritkán látott „ostrom” alá került az iskola könyvtára. A meglevő ateista könyvek ke­vésnek bizonyultak. Űjakat vá­sároltak. Az is mind elfogyott. A diákok a városból is hoztak magukkal hasonló témájú könyveket. Még így sem tud­ták kielégíteni a nagy érdeklő­dést. Dr. Földi Pál, a szakkör vezetője, saját könyvtárát is ^kiosztotta”. A könyvek, folyóiratok olva­sása közben ezernyi probléma merült fel. A tanárok alig győzték felelettel. S hogy felel­hessenek, elmélyültek ők is az ateista irodalomban. Hovato­vább a helyettesítési órákon is csak erről esett szó. És hogy megfelelő alapossággal folytat­hassák a felvilágosítást, a ta­nárok mindegyike kidolgozott egy-egy ateista témát, hogy magas színvonalon adhassa azt elő a helyettesítő órákon. így lett a „szent heverdéből” — ahogyan a diákok korábban nevezték a lyukas órákat — élénk vitával tűzdelt, világnézetet formáló Időtöltés. A régi közmondás itt is ér­vényesült, hogy „evés közben jön meg az étvágy”. S itt, ahol néhány éve kirívó eset volt, ha valamelyik diák ateista köny­vet kért, mikor Szabó Gábor tanár Mit olvas ifjúságunk? címmel dolgozatot íratott — kiderült: alig van már diák, aki egy, vagy több ateista mű­vet el ne olvasott volna. S ezek a könyvek voltak a jelzőtáblák az igazság megismerése felé vezető úton. Az iskola KISZ-szervezete azóta megszervezte, hogy osz­tályonként két-három ateista folyóiratot is olvashassanak, el­sősorban a Világosságot, amely szintén nagy szerepet kapott a fiatalok világnézeti nevelésé­ben. Mindezek kiegészítették azt a komoly, alapos munkát, amelyet az ateista szakkör tag­jai végeztek. Ezeknek a fiata­loknak a tevékenysége két fon­tos feladat köré csoportosul: Egyrészt önképzésüket biztosít­ják, másrészt előkészítik a több száz részvevő előtt lezajló nyil­vános üléseket. Ebbéli törekvésükben leg­jobb segítőtársnak bizonyult Jaroszlavszkij: Hogyan szület­nek és halnak meg az istenek? című műve. Ehhez még kiegé­szítő előadásokat is hallgatnak, filmet néznek és aztán rende­zik meg vitájukat. A szakkör tagjai ezenkívül kisebb-nagyobb tanulmányokat is írnak, összegyűjtött érveiket bocsátják ebben közzé, vitába szállnak a különböző vallásos nézetekkel. Növeli ezeknek a tanulmányoknak az értékét, hogy több esetben olyan diá­kok állítják össze, akik nem­rég jutottak el az ateista meg­győződéshez, de ma már szilár­dan állnak a materialista vi­lágnézet talaján. Vegyük például B. Rozika ta­nulmányát. Jaroszlavszkij egyik könyvéről írta, amely mint mondja: „Hagyon sokat jelentett ateistává való fejlődé­semben”. B. Rozikáról koráb­ban tudták, hogy vallásos. Ezt ő sem tagadta — így nevelték. De rá is hatott, mint megannyi diáktársára, a tényekre, törté­nelmi igazságokra alapozott felvilágosító munka. S mikor ennek alapján kezdtek ledőlni tudatában a vallásos világnézet bástyái, úgy érezte, tisztázni kell e fontos kérdést. S mielőtt hazament volna a karácsonyi szünidőre, felkeres­te a szakkör vezetőjét. Köny­vet kért. Ateista könyvet. Mi­kor visszahozta, egy kéziratot is letett mellé. S ez a kis ta­nulmány B. Rozika hitvallását tartalmazta a materialista vi­lágnézet mellett. Összegyűjtött érveit fogta csokorba, s állí­totta szembe a vallás tanításai­val, amelynek valótlanságait ő maga is felismerte. És B. Rozi­ka most egyike azoknak a diá­koknak, akik felelősséget érez­nek társuk felvilágosodásáért, azért, hogy a vallás misztikus ködét eloszlassák a diákok fejében. Az iskola KlSZ-szer- vezete által végzett ateista fel- világosító munka, a nevelők ilyen irányú igyekezete nem­csak B. Rozika világnézetében hozott döntő fordulatot. Kont­ra Éva és Tóth Zsuzsanna, akik korábban szintén vallásos beállítottságúak voltak, odáig jutottak az igazság megismerés sében, hogy úgy érezték, nekik is „le kell tenni a garast”. Akik hallották, egyöntetűen vallják: ilyen szép hivallást ritkán hal­lottak a materialista világnézet mellett. Tanulmányuk méltó a dicsé­retre. Közösen feldolgozták a magyar irodalom ateista ha­gyományait, az első írásos fel­jegyzésektől a mai irodalomig. S ez a tanulmány nemcsak az ész, de a szív kézjegyét is ma­gán viseli. Az útkeresők közül ma már egyre többen váltak meggyő- ződéses ateistává, s nagy ala-j possággal dolgozzák ki véle­ményüket egy-egy fontos kér­désről, mint Sikedancz Péter (Hogyan lettem ateista?) vagy Kerékgyártó Mária (Antlkle- rikális harc a KlSZ-szervezet- ben), Fodor István (Hogyan érik a föld?), s ezekben a dol­gozatokban már nemcsak egy­szerűen hitet tesznek a diákok a materialista világnézet mel­lett, de jó érveket, Ötleteket adnak az ateista felvilágosító munkához. (Folytatjuk.) Kovács Endre II kongói kormánycsapatok már Leopoldville tartomány területén járnak haszavnbu mozgósít — Csőmbe fenyegetőzik PÁRIZS (MTI): A Monde leopoldvillei tudósítója Ileo kormányköreinek mindinkább növekvő nyugtalanságáról ír. Csapataik is rendkívüli ide­gességet árulnak el. A> Riss- dorf ejtőernyős tábor parancs­noka a táborhoz vezető uta­kat eltorlaszoltatta, a volt II. Lipót Tábor — ma Kokolo- tábor — százötven katonája vasárnap Lumumba melletti tüntetésbe kezdett. A főváros helyzetének jel­lemzésére a Monde tudósítója elmondja, hogy Gizenga kato­náinak közeledtére Lumumba Leopoldville-i híveinek meg­jött a bátorságuk. Vasárnap délután Leopoldville-ben Lu­mumba nagyméretű színes fényképeit osztogatták a rend­őrök szemeláttára. A Monde tudósítója szerint egyébként még a rendőrök többsége is a Stanleyvllle-i kormány hive. Most már öt „lumumbista” hadoszlop nyomul előre — ír­ja a Monde a katonai hely­zetről. Egyik oszlopuk hajóval háromnapi járásra van Leo- poldville-től. Hétfőn Kwango és Kwilu körzetébe jutottak el. Mindkét körzet Gizenga pártjának valóságos bástyája. Mobutu „tábornok” ezalatt a Stanleyville elleni offenziva tervét forgatja fejében, egyes értesülések szerint már küszö­bön áll a Lisalaból induló of­fenziva. Tájékozott körökben azonban felvetik a kérdést, vajon megvannak-e Mobutu- nak az eszközei ilyen széles­körű vállalkozáshoz. Esetleges kudarca végzetes lehetne Ka- szavubu rendszerére, Mobutu pedig nem ura csapatai egé­szének. Lisalában, ahonnan pedig az offenzívának el kel­lene indulnia, katonái 48 órán belül már másodízben lázad­tak fel szombaton. Megverték A béke és barátság napja Mezőszemerén A Hazafias Népfront mező- szemerei bizottságának kezde­ményezésére vasárnap béke és barátsági napot rendeztek. Ko­rán reggel talpon volt a falu apraja-nagyja, várták a ven­dégeket, különös érdeklődéssel a külföldieket, mert emberem­lékezet óta nem járt afrikai ember a községben ... Egyik fiatal tanítónő újságolta: szom­baton este sokan megkeresték a térképen Irakot, Szudánt, s a gyerekek földrajzkönyvét is fellapozták. A FOGADÁS Kíváncsi szemű gyerekek fut- károztak a tanácsháza elé gör­dülő autók előtt. Az érdeklő­dők gyűrűjében haladtak be a vendégek, akiket Mezőszemere és a járás vezetői üdvözöltek. Harmati Sándor, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkára, az MSZMP Központi Bizottságának tagja és Sályi János, a Hazafias Népfront Heves megyei Bizottságának titkára kíséretében négy, ha­zánkban tanuló külföldi diák is érkezett: Mánova Szvetlána szovjet, Muhammed Szálih ira­ki, Korbeci Sáne albán és Khángyi Gyálál szudáni. Terí­tett asztalok mellett kezdődött az ismerkedés, Tuza Antal, a községi tanács VB-elnöke üd­vözölte a vendégeket. Aztán kisebb csoportban sé­tára indultak. A falusiak a kapuban álltak, vagy a vendé­gek mellé csatlakoztak és ma­gyarázták nekik: — termelőszö­vetkezet van nálunk ... 240 új házat építettek az utóbbi évek­ben, majd minden lakásban szól a rádió. Az úttörőházat, a járdákat társadalmi munkával készítették... A vendégek tiszteletére ren­dezett csapatgyűlésen fegyel­mezetlen felsorakozott úttörők kedves műsort mutattak be. Kis ízelítőt adtak a környék­beli népi kultúrából is. Aztán nyakkendőkkel ajándékozták meg a kedves vendégeket, akik anyanyelvükön szóltak hozzá­juk. Az autogramok mellé a kis noteszekbe a békéről és barátságról írtak: — Mir — Pá- tye — Szelám — Béke. MUHAMMED BARÁTOM Ebédre a község dolgozói hív­ták meg a vendégeket. Tuzáék, Pásztorék, Faragóék. Muham- meddel Horváth Imréékhez mentünk. Az idős tsz-gazda és családja nagy szeretettel fo­gadta az iraki fiút. A bőséges, magyaros ebéd közben a barát­ságról, megváltozott életünk­ről esett szó. Muhammed Bag­dadról mesélt, bátyjáról, aki ott rádióénekes. — Barátom — mondta útköz­ben a kultúrház felé —, jó ná­latok. A kommunisták jól ve­zetni ... Nálunk föld alatt, de sok, nagyon sok szegénypa­raszt, munkás, tanuló kommu­nista ... — Minek készülsz? — Gépészmérnöknek ... Sok gépet tervezni népemnek... Én tervem: a világ minden folyó­ját látni, de hazatérni Bag­dadba ... NÉPGYÜLÉS Az utcákon ünneplőruhás emberek siettek a kultúrotthon felé. A nagyteremben már nem volt hely. Sokan az utcán, az udvaron álltak a hangszóró közelében. Harmati elvtárs, a gyűlés szónoka üdvözölte Mezőszeme­re dolgozó népét. Egyszerű, közvetlen szavakkal beszélt a békéről, a nemzetközi helyzet­ről. Hangsúlyozta a Moszkvai Nyilatkozat történelmi jelentő­ségét, majd megváltozott éle­tünkről beszélt. — Megteremtettük népgazda­ságunk egységes, szocialista alapját. Rajtunk múlik, hogy jó munkaszervezéssel, jó veze­téssel milyen gyorsan tudunk előrehaladni a modem, szocia­lista nagyüzemek kialakításá­ban. „SANI FIAM...” Az ünnepi beszéd után asz- szonyok siettek a színpadra. A tömegszervezetek nevében ke­nyérrel, borral, népi hímzésű párnákkal, térítőkkel ajándé­kozták meg a vendégeket. Szvetlána szép babát kapott. — A külföldi elvtársak is kí­vánnak néhány szót szólni — jelentette be ezután a népfront elnöke. — No, Sani fiam, mond­jad te először — szólt az albán diáknak. Korbeci Sáne anyanyelvén üdvözölte a gyűlést és a ma­gyar-albán barátságot éltette. — Éljen a béke, éljen a kom­munista tábor! Jól mondom? — Jól! — helyeselték a szövetke­zeti parasztok. A szudáni diák arról beszélt, hogy a szocialista tábor segíti az afrikai népeket. — Nálunk a kenyér, só barát­ságot jelent, aki eszik a ke­nyérből, az testvér. Szvetlána a világbékét éltette. Muham­med arabul szólt. .Érces szavait nem értették, de érezték: a bé­kéről, barátságról beszélt... A tanácselnök zárszavai után az úttörők kultúrműsorral szó­rakoztatták a gyűlés rész­vevőit. A vidám hangulatú műsor, majd a vacsora után búcsúztak a kedves vendégek. Sane, mi­kor megcsókolta Horváth né­nit, ígéretet tett: a nyáron el­látogat hozzájuk. A mezősze- merei emberek jó ideig nem felejtik el a béke és barátság napját. Raffai István Időjárás jelentés A Meteorológiai Intézet jelenti: Várható időjárás szerda estig: Növekvő felhőzet, többfelé, főként éjjel, eső. Élénkülő délnyugati, nyugati, a Dunántúlon helyenként viharos északnyugati szél. Várható legmagasabb nappali hő­mérséklet plusz 6-10 fok között, helyenként 10 fok felett, várható legalacsonyabb éjszakai hőmérsék­let keleten 0-plusz 4, nyugaton plusz 4-plusz 8 fok között. (MTI) tisztjeiket, polgári funkcioná­riusokat és lakosokat. Vasárnap a Mobutu-hadse- reg egy egysége megtámadott egy amerikai protestáns misz- sziót. LEOPOLDVILLE: Miután a kongói ENSZ-pa- rancsnokság Mobutu katonái­nak garázdálkodása miatt biz­tonsági intézkedéseket tett az ENSZ-személyzet védelmére és erélyes figyelmeztetést in­tézett a leopoldvillei „kor­mányhoz”. Kaszavubu vi­szontválaszul elrendelte kato­náinak mozgósítását. Bejelen­tette, hogy a tartalékos kato­nákat behívják, s egyben fel­szólította a kiszolgált katoná­kat is, hogy újra jelentkezze­nek szolgálattételre. Kaszavu­bu felhatalmazta csapatainak parancsnokait, hogy „szükség esetén” nyissanak tüzet bárki ellen, aki akadályozná felada­tuk teljesítését. A törvényes kongói kor­mány befolyásának rohamos növekedésétől megrettent Ka­szavubu mozgósítani akarja a nemzet összes erőit és felhí­vással fordult Csombéhoz, hogy a közös halálos veszede­lemre tekintettel csatlakozzék a Kongói Köztársasághoz. ÉLISABETHVILLE: Csőmbe szintén fél, és szin­tén fenyegetőzik. Hétfőn saj­tóértekezletet tartott és kije­lentette, hogyha a Gizenga- kormány csapatai Katanga el­len indulnak, akkor — mon­dotta — „hadseregem kényte­len lesz az állam biztonságát szolgáló állásokat elfoglalni még Katanga határain túl is”. Csőmbe szintén az ENSZ-t hibáztatja a törvényes kor­mány csapatainak sikerei mi­att és kifogásolia. hogy az ENSZ-narancsnokság nem gondoskodik az előretörő csa­patok feltartóztatásáról. Éo- pen ezért, bejelentette, hoev magára nézve nem tartja kö­telezőnek az ENSZ-oarancs- noksággal kötött meeáPano- dást, amely szerint kerülnie kellett volna minden, a heiv- zet súlyosbításához vezető ka­tonai akciót, arról oersze n°m nyilatkozott, hoev a meeálla- ^oílástól függetlenül zsoldosai folvtatiák a Babiba-f plkelők ellen irányuló terrorcselek­»-r*órvvMlrP f# A hfríí«?vn ölesé«*?-•’érint Csőmbe sürgős felhí­vást intézett Ileóhoz, a Kasza­vubu által kinevezett „kor­mány” elnökéhez, Kalondzsi- hez, Dél-Kasza-i tartomány önjelölt diktátorához, és több más kongói politikushoz, hogy a tervezett genfi kerekasztal- értekezlet előkészítésének meg­beszélésére utazzanak Elisa- bethville-be. Ileo hétfőn, egy héttagú kül­döttség élén már elindult Eli- sabethville-be, ahova érkezé­sét az esti órákban várják. Ileo csak hétfőn határozta el magát az útra — mint az AP is megállapítja —, nem annyira a tervezett kerekasz- tal-értekezlet részleteinek megbeszélésére, mint inkább azért, hogy sürgős katonai se­gítséget kérjen Csombétől. NEW YORK: Az ENSZ-ben közzétették azoknak a jegyzékeknek a szö­vegét, amelyeket az ENSZ Lumumba és meggyilkolt tár­sai'holttestének kiszolgáltatása érdekében Csombéhoz intézett. A válasz jegyzékből kitűnik, hogy Csőmbe „emberi szem­pontból jogosnak találja a ké­rést”, de nem teljesítheti, mert akkor fel kellene fednie annak a falunak a nevét, ahol — sze­rinte — a gyilkosság történt és „fellángolnának a szenvedé­lyek, ezt pedig az egész világ érdekében el kell kerülni”. Egy másik jegyzékében Csőmbe már azzal utasítja el a hős hazafiak holttestének ki­adatására vonatkozó kérés* hogy „a bantu törzsek szoká­sai tiltják az exhumálást, még természetes halál esetén is.” LEOPOLDVILLE: A UPI jelentése szerint a törvényes kormány csapatai elérték a Leopoldville tarto­mány területén fekvő Kikwit városának térségét. A tudósító hangsúlyozza, hogy az előnyo­muló csapatok egyáltalán nem ütköznek ellenállásba, a hely­őrségek egyetlen lövés nélkül megadják magukat, s csatla­koznak a kormánycsapatok­hoz. A Reuter értesülése szerint Mobutu vezérkarának tiszt­jei kételkednek abban, hogy a rendelkezésükre álló erőkkel fel tudják tartóztatni az elő­nyomuló Stanleyvillei csapato­kat. (MTI) múarnim SÍRKŐ, sírkeret, modern kivitel­ben, gyorsan készül, Dayka, Ver- pelét, Kossuth 93. EGERBEN, KegleviC3 u. 17., (nagyállomás, sorompónál), kis csa­ládi ház eladó, azonnal beköltöz­hető. Érdeklődni ugyanott, 12—5-ig. FA- és vasiparban jártas műsza­ki vezetőt felvesz: Zalaszentgróti Fa- és Vasipari Ktsz. Fizetés meg­egyezés szerint. (—) ESKÜVŐI ruhák kölcsönzése, Üi- pest, Jókai u. 5. Vidékre is. (—) BUNDÁK, irhák átszabása, tiszti- tása, használt bundák vétele. So­mogyi szűcsnél, Budapest, V.. Kos­suth Lajos u. 1., udvarban'. (—) PATTANASOS, mltesszeres arcok kikezelése, korszerű szépségápolás szövetkezetünk kozmetikájában, Eger, Dobó tér 1. Telefon: 58-82. FIAT Topolinó kifogástalan álla- EGY db. sötét diófaszekrény, éj- potban eladó. Megtekinthető: jeliszekrény, állólámpa és világos Pesterzsébet, Akácfa u. 51-b. Szpm- hálószoba sürgősen eladó. Karsai, baton 3 órától és vasárnap. (—) Eger, Telekesy u. 8. Új helyen nagyobb választókkal ma nyílik meg az egri JÁRMŰBOLT Piactérnél (Halaspiac) Motor, Kerékpár, Varrógép, Alkatrészek, Szerszámok

Next

/
Thumbnails
Contents