Népújság, 1960. november (11. évfolyam, 258-282. szám)

1960-11-01 / 258. szám

s nepojsag I960, november 1., keAft A harmadik invázió Az első nyugatnémet katonai egységek megérkeztek Fran­ciaországba. Most csendben és óvatosan, jóformán éjszaka vonultak be a kiképzőtáborok körletébe a Bundeswehr egy- .ségei, amelyek a francia—nyu­gatnémet szerződés ratifiká­ciója értelmében, alig néhány órával az aláírások után meg­jelentek azon a földön, ame­lyen az elmúlt rövid félévszá­zad alatt immár kétszer „meg­jelentek”. A mostani invázió csendes, majdhogynem tapin­tatos. de a lényegen mit sem változtat: azok. akik tizenegy- néhány esztendővel ezelőtt ott masíroztak a Place d’Etoilen, az ismeretlen katona emlék­műve előtt, azok, akik ezreket és tízezreket végeztek ki a francia ellenállók soraiból, most ismét Franciaországban vannak. Speidel tábornok parancs­noksága alatt. A Speidel pári­zsi parancsnoksága alatt, akit megtanultak nem elfelejteni nemcsak a párizsi munkások, de minden becsületes francia hazafi, pontosabban, aki meg­tanította 1942-ben a párizsia­kat is, hogy ne felejtsék el ne­vét. A francia nép történetében a véres és drámai pontokat, évszámokat immáron másfél évszázada mindig a porosz mi- litarizmus jelentette. Amikor 1942-ben a Gestapo tűzzel-vas- sal harcolt az ellenállási moz­galom ellen, lényegében csak egy ■ tradíciót folytatott, amelyben még mindig csak egy állomása volt a francia kommün leverésében vállalt és betöltött szerepe. Francia- ország létérdeke vólt és ma­radt ma is, hogy a német mi- litarizfnus ne állhasson talpra, hogy ne kapjanak fegyvert azok, • akik fél évszázad alatt kétszer borították vérbe és lángba a világot. Mert vala­hányszor kigyulladt a tűz, az első lángok már Franciaország testébe égtek bele. S Nyugat- Németország fegyverkezik, az amerikai barátok jóvoltából, Franciaország, illetve a francia kormány tudtával, beleegyezé­sével, sőt: támogatásával. E támogatás egyik eklatáns pél­dája, hogy éppen Galliában képezik ki a nyugatnémet ka­tonai egységeket, olyan földön, amelyet a mártírok, a fasizmus ellen harcoló francia kisembe­rek vére öntözött. „Bundeswehmek nincs vé­delmi feladata, katonáit atom­háborúra, az NDK és más, szo­cialista országok elleni villám­háborúra képezi ki” — így nyi­latkozott Heinz Jacke tüzér­hadnagy, aki Nyugat-Németor- szágból menekült a Német De­mokratikus Köztársaságba. S amíg a nyilvánvaló cél ez, addig nem kis mértékben a francia kormány hivatalos tá­mogatása alapján jelenthette ki újabb revansista követeléséit Adenauer, az Odera—Neise határ „tarthatatlanságát” ille­tően — tehette, mert többek között háta mögött ére2te a NATO francia tagállamának hivatalos politikáját is. Nem kell különösebb külpolitikai tisztánlátás, hogy a nyugatné­met katonai egységek francia földre érkezése és a francia kormány önálló atomfegyver kezési politikája között leg­alábbis a párhuzamot, ha nem az összefüggéseket felfedezhes­se bárki. Az egyik a másikból ered: kiegészíti egymást. Ad­dig, amíg a szocialista orszá­gok, élükön a Szovjetunióval a leszerelés mellett, az atomfegy­verek betiltása és megsemmi­sítése mellett törnek lándzsát, a vezető francia körök atom­hatalommá szeretnék megtenni Franciaországot. Ezek a törek­vések, amelyek homlokegye­nest ellenkeznek a francia nép érdekeivel, az algériai háború oktalan és konok folytatása va­lóságos melegágya a francia és nyugatnémet agresszív politi­ka körei egységének. A harmadik invázió csend­bei és vértelenül folyt le, a nyugatnémet' katonai egységek „tapintat-tanfolyamokon” vet­tek részt: hogyan és miként vi­selkedjenek majd francia föl­dön. Ezek a tanfolyamok al- kalmásak lehettek arra, hogy néhányan megtanulják a kés- villa helyes használatát, elsa­játítsák azoknak a kifejezések­nek tilalmi listáját, amelyeket legalábbis nem illik Franciaor­szágban mondani, mert emlé­keztetnek 1940-re. De arra semmiképpen sem alkalmasak, hogy magával a francia néppel felejtessék el az első és máso­dik nagyon is véres inváziót. S ilyen tanfolyamot nem le­het rendezni sem a párizsi munkásnak, sem azoknak az özvegyeknek, akiknek férjük a Marne melletti csatában, vagy Verdun mellett pusztultak el a militarizmus elleni harcban. Gyurkó Géza A Központi Statisztikai Hivatal Heves megyei Igazgatóságának jelentése (folytatás az 1. oldalról) rozsból 13, árpából 19 száza­lékkal többet vásároltak fel, mint 1959 harmadik negyed­évében,, Növekedett a vágó­marha-felvásárlás is, azonban vágósertésből közel 40 száza­lékkal kevesebb volt a felvá­sárlás, mint egy évvel koráb­ban. Áruforgalom. A lakosság vásárlóerejének növekedését leginkább az a tény jellemzi, hogy a kiskeres­kedelem eladási forgalma több mint 6 százalékkal (31,5 millió forinttal) nagyobb volt, mint az előző év hasonló időszaká­ban. Legnagyobb mérvű volt a vendéglátóipari vállalatok for­galmának növekedése. (8,8 szá­zalékos.) A falusi lakosság vásárlóere­jének növekedését tükrözi a szövetkezeti kiskereskedelem forgalmának 7,2 százalékos nö­vekedése. A megye összes kiskereske­delmi eladási forgalmán belül áZ élelmiszerek forgalma 7,1 százalékkal, a ruházati cikke­ké 2,3 százalékkal nőtt. Igen magas volt a vegyes iparcik­kek forgalmának növekedése. A harmadik negyedévben pél­dául több mint 1400 darab rá­diót (15,3 százalékkal), több mint 220 televíziót (29 száza­lékkal), csaknem 1500 mosógé­pet (kétszerannyit) vásároltak megyénkben, mint 1959 har­madik negyedévében. Jellem­ző, hogy a harmadik negyed­évben óravásárlásra 2 millió forintot, kozmetikai cikkekre pedig egymillió 700 ezer fo­rintot fordítottak megyénkben. Növekedett a lakosság taka­rékbetétállománya is. Szep­tember végén Heves megyében 133 millió forint volt a megye lakosainak takarékbetétköny­vében, 46,2 százalékkal több, mint az év elején. Oktatás A megyében az 1960—61-es tanév elején 178 általános is­kola működött. Szeptember hó­napban Egerben és Gyöngyö­sön egy-egy modern, 8 tanter­mes új iskola nyitotta meg ka­puit. Növekedett az általános iskolai tanulók száma. Külö­nösen az elsőosztályosok szá­ma nőtt az átlagosnál nagyobb mértékben. (9,6 százalékkal.) Nőtt a középiskolai tanulók száma is, és örvendetes, az a jelenség, hogy a középiskolák esti levelező tagozatára 1821 fő iratkozott be, 41,5 százalékkal több, mint 1959 szeptemberé­ben. A Kuba iránti szolidaritás megnyilvánulásai Latin* Amerikában HAVANNA (MTI): A kubai sajtó egyre élesebben leleplezi az Egyesült Államok inváziós terveit és hangsúlyozza, hogy az ellenség próbálkozása ku­darcot fog vallani. A lapokban ilyen és ehhez hasonló címek olvashatók: „Az ellenség meg fog semmisülni”; „Ha Kubát támadás éri, Latln-Amerika kész a háborúra!” A Reuter hírügynökség fi­del Castro ama figyelmezteté­séről ír, amyly szerint ellensé­ges inváció fenyegetése esetén országszerte mozgósítják a mi­lícia tagjait. Havanna több ke­rületében már eddig is sok ezer milicista gyülekezett, hogy, „megkapja a helyzetnek megfelelő utasításokat”. Mint ismeretes, vasárnap egy kubai repülőgép pilótáját fegyverrel kényszerítették, hogy leszáll­jon Floridában. Itt az ameri­kai hatóságok vizsgálatot indí­tottak az incidens ügyében. A repülőgép utasai közül csupán kettő kért politikai menedék­jogot, a többi hét kifejezte azt a kívánságát, hogy vissza akar térni Kubába! SANJOSÉ: Marcial Aquiluz, Costa Rica-i parlamenti képviselő egy rá­dióbeszédben felszólította La- tin-Amerika népeit, hogy véd­jék meg a kubai forradalmat. „Támogatnunk kell ezt a har­cot, ha jólétet és szabadságot akarunk” — mondotta. Aquiluz hangoztatta, hogy az amerikai kormány beavatkozik Costa Rica belügyeibe, például azzal, hogy meg akarja akadályozni Costa Rica-i parlamenti kép­viselők elutazását a szocialista országokba. A brazíliai nemzeti jjarla- menti front képviselői a bra­zíliai alsóház egyik ülésén ki­jelentették, hogy támogatják a kubai forradalmat és elítélik a Kuba-ellenes amerikai agresz- sziót. Bolíviai egyetemi hallgatók La Pazban Nemzeti Felszaba­dító Front elnevezéssel szerve­zetet alakítottak. A szervezet célja: önkéntes milicisták to­borzása a kubai forradalom védelmére. Walter Guevara, a bolíviai nemzeti forradalmi mozgalom vezetője nyilatkoza­tot tett és kijelentette, hogy pártja súlyosan elítéli a Kuba elleni inváziós terveket. LIMA: A perui parasztok között erősödik a forradalmi szel­lem. Avabaca város környé­kén mintegy háromezren föld­foglaló mozgalmat indítottak. A kormány rendőröket küldött ki ellenük. A parasztok meg- ;támadták a rendőrséget. MONTEVIDEO: Uruguayban heves tünteté­sek zajlanak a kormány ellen, amely az Egyesült Államok­nak kedvező gazdasági intéz­kedéseket tesz, — így például felfüggesztette a külkereske­delmi korlátozásokat Ennek következtében egy év alatt több mint kétszeresére emel­kedett a fogyasztási cikkek ára. A létfenntartási költsé­gek növekedése nüatt tiltakoz­nak és tüntetnek a munkások, akiket a diákok ezrei támogat­nak. A konzervatív kormány katonai és rendőri terrorral igyekszik elfojtani az elégedet­lenségei. de a nyugtalanság egyre nő. (MTI) Kalondzsi tanácsadói - fegyverekéi szállító „belga üzletemberek" A* EXSZ letartóztatta a »,tanácsadókat“ LEOPOLDVILLE. (MTI): Az ENSZ kongói képviseletének szóvivője vasárnap este beje­lentette, hogy ENSZ-közegek „letartóztatták Kalondzsi há­rom belga tanácsadóját, nem­különben a magát Robert szá­zadosnak nevező tisztet, akiket repülőgépen Luluaburgba vit­tek”. „A három belga tanácsadó”, akik tiszti rangban álltak a kongói egységet eláruló Ka­londzsi, Kaszai tartomány „mi­niszterelnökének” rendelke­zésére, tulajdonképpen — mint ahogy az a Reuter jelentéséből kiderül —- „belga üzletembe­rek”, akik belga fegyvergyá­rak fegyvereit és lőszerét köz­vetítették Kalondzsinak. Kalondzsi, aki kaszai tarto­mányból szeretne magának „független .államot” alakítani, ezeket a „tanácsadó-üzletem- ber-tiszteket” állította azoknak Megkezdődött a választási kampány Japánban TOKIÓ (MTI): A japán par­lament feloszlatása után no­vember 20-ra tűzték ki az új parlamenti választásokat. Ez lesz a második világháború után a nyolcadik parlamenti választás Japánban. Mint az AP jelentése beszá­mol róla. vasárnap országszer­te megkezdődött a választási kampány. A választáson 467 mandátumi hely betöltéséről döntenek. Az ország 118 szavazókéi úle­tében november 19-én. tehát egy nappal a választások előtt zárul a választási kampány. 'MTI) A Neo Lao I nagy jelentőség terjesxi VIENTIANE (ADN): A Neo Lao Hakszat Párt a Suvanna Phouma kormányával folyó tárgyalásokon nagy jelentősé­gű javaslatokat terjesztett elő, amelyek lehetővé teszik az eredményes harcot az amerikai imperialisták támogatását él­vező Noszavan-klikk ellen. A Neo Lao Hakszat Párt töb­bek között javasolja; Alakítsa­nak koalíciós kormányt a kü­lönböző nemzetiségek, a politi­kai pártok, valamint az összes hazafias és békeszerető erők részvételével, beleértve a Neo Lao Hakszat Pártot. Biztosítsák a nép valóban de­mokratikus szabadságjogait. Oszlassák fel a reakeós szerve­zeteket, amelyeket az áruló Noszavan-klikk hozott létre. Növeljék a királyi hadsereg alakulatainak erejét és tömő- ritsék az összes hazafias harci egységeket a nemzeti függet­lenség és az ország semlegessé­gének biztosítására. De Gaulle megerősít teljes függetlenség PÁRIZS: (UPI); Megbízhat* politikai, körökre hivatkozva írja az UPI amerikai hírügy­nökség. hogy De Gaulle kije­lentette, nem is gondol arra, hoffu Algériának teljes függet­lenséget adjon. Ezt az állás­pontját francia politikai veze­tők és parlamenti képviselők előtt hangoztatta, akik egy va­dászaton vendégei voltak. Legutóbbi beszédeiben De 'íaulle kijelentette, hogy „al­gériai Algériát" akar megte­remteni, de megfigyelők hoz­a baluba harcosoknak élére, akiket a Kalondzsihoz húzó főnökeik a Kongó törvényes kormánya, a Lumumba kor­mány ellen szervezett lázadás­hoz használnak fel, ugyanak­kor, amikor a Baluba törzs zö­me Katanga tartomány terüle­tén hű maradt a központi kor­mányhoz és harcol Csőmbe, a tartomány szakadár „minisz­terelnöke” ellen. ELISABETHVILLE Elisabethville-ben Csőmbe „miniszterelnök” vasárnap is­mét sajtóértekezletet tartott. „Figyel meztette” ' az ENSZ-et, „súlyos következményekkel” járhat, ha’ az ENSZ kongói képviselete „semmibe veszi” a Csombe-„kormány” korábbi rendeletét, amellyel száműzte Send'We-t, á központi kor­mányhoz hű Baluba törzs poli­tikai vezetőjét. Ismeretes, hogy az ENSZ Leopoldville-i köz­pontjában szombaton bejelen­tették, Sendwe az ENSZ védel* me alatt visszatér Katangába, hogy „kísérletet tegyen a béke helyreállítására”. lahsxal Part rü javaslatokat elf elő Mint a Patet Lao hangja rá­dióállomás jelentette, a Neo Lao Hakszat Párt képviselői a tárgyalásokon követelték, hogy a két fél együttműködése érde­kében állapodjanak meg több nagy jelentőségű kérdésben. Ezek a következők: A királyi kormány bocsássa szabadon a Neo Lao Hakszat Pártnak a Noszavan-klikk ál­tal törvénytelenül bebörtönzött összes funkcionáriusait és tag­jait, valamint a többi börtön­be vetett hazafit. A királyi kormány szorosan működjék együtt politikai és katonai kérdésekben a Neo Lao Hakszat Párttal, hogy ily módon közös erővel verjék le a laoszi nép ellenségeit. A Neo Lao Hakszat Párt vé­gül kijelenti, hogy a jogható­sága alatt álló helyi közigazga­tási területeken elismeri a ki­rályi kormány fennhatóságát. (MTI) ette, hogy nem akar et adui Algériának záiüzik, hogy ez csak félig füg­getlen algériai állam lenne, mohamedán kormánnyal, amely szoros kapcsolatban len­ne Franciaországgal. (MTI) Időjárásjelentét» Várható Időjárás kedd estig: Az enyhe idő tovább tart. Felhőáívo- nulások. ma kevesebb helyen, hol­nap több helyen esővel. Mérsékelt, időnként élénkehb délnyugati, nyu­gati szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet 14—18. legala­csonyabb éjszakai hőmérséklet $-# lók között. (MTI> B takarékosság elsőrendű feladat A Hevesi Járási Tanács pénzügyi állandó bizottságá­nak aktivistái október 26-án tanácskozást tartottak az 1954. évi 18. sz. NET határozata alapján időszerűvé vált taka­rékossági feladatokról. A pénzügyi állandó bizottság nevében Mátyás Ferenc pénz­ügyi állandó bizottsági tag is­mertette a takarékosság fontos­ságát. Nagy Zsigmond OTP- dolgozó tájékoztatást adott az OTP szerepéről. Kérte, hogy a megrendezésre kerülő takaré kossági napok szervezéséhez aktivisták adjanak segítséget a járás községeiben. Ezután Bob- kő Ferenc járási pénzügyi osz­tályvezető hangoztatta, hogy a takarékosságra nevelés meny­nyire fontos az ifjúság köré­ben. Beszélt arról a jelenség­ről, hogy a takarékban elhelye­zett összegek milyen módon kerülnek vissza a népgazdaság vérkeringésébe. Téli népfront-oktatás a pétervásári járásban A pétervásári járás minden cözségében betervezték a köz­égi kulturális tervekbe a nép­ront téli előadásait. Az elő- idások november 2-án kezdőd­lek és a tél folyamán kéth > .énként, a községi népfront- uzottságok üléseivel egyszerre, i szerdal napon lesznek meg­ártva. Ezekre az ülésekre és előadásokra meghívjak a köz­ségi tanácstagokat is, mert a ematikában a népíront-jellegű Élőadásokon kívül a tanács­tagok feladataival és a tsz megszilárdításával kapcsola­tos előadásokat is tervezett a népfront. A pétervásári járás népfront-oktatásában szép fel­adatot vállalt a járási TIT, mely minden előadás megtar­tását vállalta. Az oktatás mellett vállalta a pétervásári járási népfront­bizottság, hogy a 13 községben beinduló ezüstkalászos tan­folyam szervezési munkaiban részt vesznek. BONNI AMOKÍ LTO

Next

/
Thumbnails
Contents