Népújság, 1960. szeptember (11. évfolyam, 206-231. szám)

1960-09-01 / 206. szám

Ismét as iskolában VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGVE1 BIZOTTSÁGA £S A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XI. évfolyam, 206. szám Ara 50 fillér 1960. szeptember 1., csütörtök As új tanév elé Több mint kéthónapi szünet után ma újra benépe­sülnek iskoláink, s megkezdődik az 1960—61-es tanév. Megyénk számos községében és városában új iskolák, tantermek várják tanulóinkat, de a régi tantermek is tisz­tára meszelve, új felszerelésekkel, berendezésekkel gazda­godtak. Pedagógusaink közül sokan a nyári szünetet is felhasználták arra, hogy fejlesszék politikai és szakmai tudásukat. Az új tanévet szervezeti, gazdasági, tartalmi téren alaposan előkészítettük. Szükség is volt erre, mert az MSZMP VII. kongresszusa által jóváhagyott művelődés- politikai irányelvek nagy feladatokat rónak úgy a peda­gógusokra, mint a szülőkre. A Központi Bizottság és a kormány által jóváhagyott iskolareform-tézisek — ame­lyek rövid időn belül nyilvánosságra kerülnek — nagy feladatokat állítanak a társadalom és a pedagógusok elé. Ezeket csak akkor tudjuk maradéktalanul megvalósítani, ha az eddiginél sokkal szorosabban együttműködve vé­gezzük munkánkat az ifjúság szocialista nevelése érdeké­ben. Már eddig is sokat tettünk azért, hogy ifjúságunkat jól felkészíthessük az életre. Az iskolák, a pedagógusok munkája mellett, nagy segítséget adtak a tömegszerveze­tek, a társadalom, s a szülők is. Nem feledkezhetünk meg az üzemek, állami gazdaságok, termelőszövetkezetek se­gítségéről sem, amelyet a tanulók munkára való nevelésé­hez nyújtottak. De az új tanév célkitűzéseit csak akkor tudjuk végrehajtani, ha az eddiginél jobban együttmű­ködve végezzük munkánkat. Milyen feladatokat kell megoldanunk az új tanévben? A tanulókat jobban elő kell készíteni az életre, a ter­melőmunkában való részvételre. Következetesebben kell bevonni őket fizikai munkára. Ennek megfelelően az ed­diginél többször vesznek részt állami gazdaságok, terme­lőszövetkezetek, üzemek segítésében, a község, város csi­nosításában, szépítésében, közhasznú társadalmi munká­ban. Szilárdan elsajátított, korszerű, általános műveltsé­get kel! adni ifjúságunknak úgy, hogy egyidejűleg emel­kedjék a képzés színvonala és megszűnjön a tanulók isko­lai túlterhelése. Kevesebb lesz az írásbeli munka, s a pedagógusok a tanórákat jobban felhasználják a tan­anyag megértetésére. A tanulók túlterhelésének megszün­tetését az iskola azonban a szülők nélkül nem tudja megoldani. A szülőknek is azon kell munkálkodni, hogy a sok iskolánkívüli elfoglaltsággal ne vegyék el gyerme­kük szabad idejét. Iskoláink a tanulóifjúság szocialista nevelését csak akkor tudják megoldani, ha ebben a munkájukban az egész társadalom és a szülök segítik. Éppen ezért az új tanévben egyik legfontosabb feladatunk az iskola, a tár­sadalom, a szülői ház közti kapcsolat további mélyítése. A társadalom minden tagja, minden szülő segítse jobban a pedagógusok munkáját. Ismerje meg közelebbről az iskola oktató-nevelő munkájának feladatait, célkitűzéseit, vegyen részt a szülői értekezleteken, s hasznos tanácsai­val, bírálataival segítse az iskola szocialista nevelő mun­káját. Sok segítséget várunk ipari és mezőgazdasági üzeme­ink vezetőitől, az ott dolgozó szakmunkásoktól. Tegyék lehetővé, hogy tanulóifjúságunk az üzemekben megfelelő szakmai gyakorlatra tehessen szert. Szerettessék meg fia­taljainkkal a nagyüzemi mezőgazdasági, ipari munkát, s neveljenek belőlük becsületes, a dolgozó népet, a hazát szerető embereket. Az új tanév beindulása alkalmából köszöntjük me­gyénk valamennyi pedagógusát, az iskolák dolgozóit, tanulóifjúságát, a szülőket, s mindazokat, akik közvet­lenül, vagy közvetve segítik a pedagógusok, az iskola munkáját, kívánunk valamennyiöknek az új tanév­ben erőt, egészséget és fáradhatatlan munkaked­vet, hogy a párt által az új tanévre és az elkövetkezendő időkben kitűzött célokat és feladatokat maradéktalanul végrehajthassák. STRBÄK ISTVÄN Kádár János elutazott Moszkvából MI ÚJSÁG AZ EGRI SZAKSZERVEZETI KÚLTÜROTTHONBAN? ★ Gyurkó Géza: A PALATÄBLA ★ TUDOMÁNYOS MUNKA — TUDOMÁNYOS KUTATÓK ★ Nagy Andor: BRATISLAVA — PRAHA ★ A ROMAI OLIMPIÁRÓL JELENTJÜK Követendő példa A boldogi Béke Termelőszö­vetkezet tagsága és vezetősége elhatározta, hogy a hatvan éven felüli termelőszövetkezeti tagokat nem pénzzel, hanem terménnyel fizetik ki. Ez nagy segítséget jelent a nyugdíjas tsz-tagoknak is, mert keve­sebb munkaegységet tudnak elérni, mint a fiatalok és en­nek következtében kevesebb a termény-fejadagjuk is. Ezért határozták el, hogy így bizto­sítják a hatvan éven felüliek­nek a kenyémekvalót. Véget ért a vakáció, vége van a nyári nyaralásnak, játéknak, s a mai nappal vala­mennyi gyerek számára megkezdődik a komoly munka, a tanulás. Félrekerülnek a játékok, s az új könyvek, füzetek, írószerek kötik le figyelmüket. Verebélyi Valéria, az egri I. számú Általános Iskola tanulója, megvásárolta már a harmadik osztályban szükséges füzeteket, könyveket. Egyelőre csak ismerkedik velük, de hamarosan már feladott leckéjét tanulja be­lőle, s a most még új füzetek elvégzett, lelkiismeretes munkájáról tanúskodnak majd. (Foto: Pillsy) 'AAAAAAAAAAAAAAAVAW«V/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAt* Nyikita Hruscsov és Kádár János nyilatkozata a moszkvai magyar ipari kiállításon Mint már arról hírt adtunk, kedden reggel kedves vendégei voltak a moszkvai ma­gyar ipari kiállításnak. Nyikita Szergejevics Hruscsov elvtárs, az SZKP Központi• Bizottsá­gának elsőtitkára, a Szovjetunió minisztertanácsának elnöke és családja, Kádár Jánosnak, az MSZMP Központi Bizottsága titkárának kíséretében meglátogatták a kiállítást. A ven­dégek elismerőleg nyilatkoztak a kiállításról, megelégedéssel szóltak a magyar gépekről, va­lamint iparművészeink kiváló munkájáról. A látogatás után az ipari kiállítás vezetői villás­reggelit adtak a magasrangú vendégek tiszteletére, a Mézes Mackó büfében. A villásreggeli után a két kormányfő nyilatkozatot tett. A kommunizmus győzedelmeskedik, akárhogyan küzdjenek is ellene Nyikita Hruscsov nyilatkozata MOSZKVA (MTI) Kádár Já­nos, az MSZMP Központi Bi­zottságának első titkára, aki rendes évi szabadságát a Szov­jetunióban töltötte, szerdán reggel elutazott Moszkvából. Búcsúztatására a Vnukovói repülőtéren megjelent M. A. Szuszlov, az SZKP Központi Bizottsága elnökségének tagja, a Központi Bizottság titkára. J. V. Andropov, az SZKP Közpon­ti Bizottságának osztályvezető­je, jelen volt Révész Géza, a Ma­gyar Népköztársaság moszkvai rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. Nyelviskolákat szervez a TIT i „ A Tudományos Ismeretter­jesztő Társulat megyei titkár­sága Egerben és a járási szék­helyeken nyelviskolákat indít. Jelentkezni tehet: angol, orosz, eszperantó, francia, né­met és olasz szakokra. A nyelv­iskolákra 1960. szeptember 15- ig jelentkezhetnek a dolgozók, és azokat nem kötik előkép­zettséghez, tehát azokra úgy kezdő, mint haladó fokon, is­kolai végzettségre való tekin­tet nélkül jelentkezhet bárki. Egerben a TIT megyei tit­kárságán, a járások székhelye­in pedig a járási TIT titkárok­nál. A Tudományos Ismeret- terjesztő Társulat a nyelvisko­lák tandíját egész évre 160 fo­rintban állapította meg, amely összeget részletekben is be le­het fizetni. MOSZKVA (MTI): — A kiállítást természetesen csak sietve nézhettük meg, hiszen egy ilyen kiállítás rész­letesebb megtekintést érdemel. Több időre van szükség ahhoz, hogy a pavilonokban meg le­hessen állni, hogy teljesen ér­tékelni lehessen valamennyi kiállított tárgyat. De még az ilyen gyors látogatás is elég ahhoz, hogy a látogatókban örömteli, szép kép alakuljon ki. A kiállított tárgyak nagy figyelmet érdemelnek és a magyar mérnökök, feltalá­lók, munkások nagyfokú hozzáértéséről és műszaki tehetségéről tanúskodnak. Jómagam is lakatos voltam, s ezért különösen kedves ne­kem a légpárnás köszörűgép. A köszörülés nehéz, kimerítő és pontosságot igénylő mun­ka, itt pedig olyan gépet lát­tunk, amely ezt a munkát esz­ményien látja el. Mint volt la­katos annyira örülök ennek a remek gépnek, hogy szinte nem is találok szavakat. Nem mindenki tudja megérteni, mi­lyen nagy dolog az, amikor két munkadarabot olyan pontosan csiszolnak, hogy ha a felsőt felemeljük, az alsó hozzáta­pad és nem is szakad le róla. Mondhatná valaki, hogy nem a legfontosabb dolog ragadta meg a figyelmemet. Lehet, hogy másnak nem ez a legfon­tosabb, de nekem, mint volt lakatosnak, nagyon fontos, mert én magam is csiszoltam és tudom, milyen nehéz munka ez. Közbeszólás: a gépet Pál Jó­zsef találta fel. Hruscsov: tehát Pál József. Gratulálok neki, nagy tisztele­tet érdemel, le a kalappal előtte. Meg kell hajolni az ilyen tehetség előtt. A többi megtekintett gép is csodálatos volt. A marógépek, a programvezérlésű eszterga- padok, a könnyűipari termé­kek, az elegáns ruhák, mind­ez nagyon szép. A magyar nők amúgyis szépek, de ezekben a ruhákban még szebbek. — örülök magyar testvéreim sikereinek és azt hiszem, hogy ez csak egy lépcsőfoka a mi haladásunknak. A szocializ­mus kimeríthetetlen lehetősé­geket tár fel a munkások, a parasztok, a műszaki és egyéb értelmiségiek előtt. Ezért meggyőződésem, hogy erősödni fog Magyarországon a szocialista életforma, fejlődni fog a kultúra és a technika, s Magyarország bámulatba ejti majd azokat az országokat, amelyek fejlettebbnek hitték magukat. Ezek majd félreáll­nak a szocialista országok elől. Magyarország ma is, a jövő­ben is az egyik legjobb helyen áll az ipar, a technika, a mező­gazdaság fejlesztésében. Ez vo­natkozik a magyar állami gaz­daságokra, a termelőszövetke­zetekre is. Nem akarom meg­sérteni az egyénileg gazdálko­dó parasztokat, ök még egye­lőre nem léptek be a szövet­kezetbe. Türelemmel kell bán­ni velük. Minden gyümölcs a maga idejében érik be. De a történelem kérlelhetetlen ha­ladása odavezet, hogy az új, a haladóbb győz. Az ember jobban szeretne élni, a jobb élet pedig csak a műszaki és tudományos vív­mányok alkalmazásával érhe­tő el, azt pedig a parasztok csak nagyüzemi gazdálkodás­sal vívhatják ki. Ha kialakul a nagyüzemi gazdálkodás, tág tér nyílik a gépeknek, a mű­szaki tudományos vívmányok­nak. Ebben van a nagyüzemi gazdálkodás fölénye. Nagyon elégedett vagyok, s köszönetét mondok barátom­nak, Kádár Jánosnak, aki meghívott a kiállításra. Na­gyon tetszett a kiállítás, s kö­szönetét szeretnék mondani mind Kádár elvtársnak a meg­hívásért, mind pedig a kiállí­tás valamennyi munkatársá­nak azért a nagy igyekezetért, művészi ízlésért, amellyel megrendezték a kiállítást, azért a nagy tudásért, amely- lyel elmagyarázták a gépek, a kiállított tárgyak jó tulajdonsá­gait. — Nagy dolog, hogy olyan kádereik vannak, akik ilyen jól, méltóképpen tudják képvi­selni hazájukat, annak techni­káját, és kultúráját. Ezen a ki­állításon képet kaptam min­denről, s a látottak nagy örö­met szereztek nekem. Azt hi­szem, hogy a kiállításon bemu­tatott színvonal elegendő ala­pot nyújt arra, hogy még fia­talosabban, vidámabban ha­ladjanak előre, mert a kezdet jó, s a jövő még szebb lesz. — Tökéletesen meg vagyunk győződve arról, hogy a szocialista rendszer min­den tekintetben fölényben van a tőkés rendhez ké­pest. Türelemre van szük­ség, nem kell elsietni a dolgokat, mert vannak még olyan emberek, akik nem értik meg a szocia­lizmus jelentőségét. Nem mindenkinek adatott ez meg. A szocializmus és a kom­munizmus az emberi tár­sadalom fejlődésének legfelső foka. Ezért először a leghala­dóbb emberek, azután pedig a többiek is megértik, s hozzá­juk igazodnak. Később esetleg még az első sorba is beállhat­nak, hiszen nincsen olyan törvény, hogy aki ma elmara­dott, az holnap is elmaradott­ságra van kárhoztatva. Dina­mikus dolog ez. — Ezért legjobb kívánságai­mat. testvéri üdvözletemet küldöm a magyar népnek. Fejlessze tovább eredménye­sen népgazdaságát, kultúráját. — Mire van szükség ehhez? Mindenekelőtt dolgozni és dol­gozni kell. mert csak a mun­ka teremti meg az anyagi és kulturális javakat. Ha valaki jól akar élni, de rosszul dolgo­zik, mert élősdi, ki fogja he­lyette megteremteni mindazt a szépet és jót. amiről ábrándo­zik? Neki, magának kell ezt (Folytatása a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents