Népújság, 1960. június (11. évfolyam, 128-153. szám)

1960-06-01 / 128. szám

Korszerű, új iskola Gyöngyösön VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XI. évfolyam, 128. szám Ara 50 fillér 1960. június 1., szerda Tanuló munkások Az egész országban így van ez: tanulnak az embe­rek. Tanulni kell, hisz az a tudás, amely tegnap még tekintélyt biztosított, s sok­nak számított, ma már ép­pen csak elég, holnapra pe­dig minden bizonnyal szé­gyenletesen kevés lesz. Ez ma a világ rendje, a mi világunk követelménye '< és feltétlenül nagyon helye­sen van ez így. A statisztikai szervek gaz­dag adattárának tanúsága szerint érdekes az arány a levelező, illetve esti tagoza­ton tanulók között — a fog­lalkozási megoszlást illető­en. Mind több a munkás a középiskolákban, főiskolá­kon és egyetemeken. Heves megyében például két gim­náziumban, egy közgazda­ság! és egy ipari techni­kumban folyik esti tagoza­ton oktatás. Az összlétszám 304 fő, a munkás ebből 171. Tehát több mint ötven szá­zalék. És egyszerű ennek a ma­gyarázata. A munkásoknak be kell pótolniuk mindazt, amitől a múlt rend elzárta őket. Hisz valamikor hogyan lett volna lehetősége középiskolában tanulni a munkásnak? Má­sodik ok — s ez ma már ta­lán jobban érezteti hatását, mint az előbbi, mert másfél évtized telt el a felszabadu­lás óta —, hogy a fejlődő technika, az új munkamód­szerek, a kulturális felemel­kedés .általános színvonala mind magasabb követelmé­nyeket állít a munkásság elé. Az egyetemekre, termé­szetesen elsősorban a mű­szaki egyetemre is évről év­re többen iratkoznak be munkások, akik a minden­napi kemény és sokszor ne- 5 héz munka után kezdenek f a tanuláshoz, az évek során tartó megfeszített tanulás­hoz, hogy megszerezve a diplomát, kitűnő mérnök­ként szolgálják üzemük, s vele népgazdaságuk érde­keit. Munkásból lett mérnök, munkásból lett közgazdász, vagy más, ma már megszo­kott, semmiesetre sem rit­kaságszámba vehető külön­legesség. Természetes és mindennapi esemény. De hát igaz ez? Valóban annyira termé­szetes? Nem, az azért mégsem. Mert ha nem is ritka, de mindegyik külön-külön is nagyszerű teljesítményt bi­zonyít és mindmegannyi tanúsága új rendünk élet­formájának. Semmiképpen sem lehet szó nélkül haladni el mel­lette és egyszerűen tudomá­sul venni. Már csak azért sem, hisz ez a jövő, a fejlő­dés útja. Tanulni kell. Mindenki- j nek, mindannyiunknak, de ' elsősorban a munkásság­nak. Ismert ez a régi jel­mondat: a tudás, hatalom. Akinek a kezében a tudás, az tartja kezében a hatal­mat is. Tudás nélkül vezet­ni, irányítani képtelenség. Különösen képtelenség egy nemzetet, egy egész orszá­got. Tanulni kell. És munkás­ságunk tanul. Elég egyetlen pillantást vetni statisztikai szerveink gazdag adattárai­ba, hogy meggyőződjünk: mind jobb az arány, mind több munkás végzi el — nem akárhogy, hanem jó eredményekkel — az egye­temeket, főiskolákat. Nyári napközit is létesítenek Gyöngyösön Hamarosan sor kerül a gyön­gyösi termelőszövetkezetek kö­zös napközi otthonának meg­nyitására. A helyiséget már biztosították — a Dimitrov Tsz tagsága adta át a két helyisé­gét —, s már azok festése, rend­behozása folyik. A városi ta­nács 15 000 forintot szavazott meg a háromhónapos idény­napközi fenntartásához, de a szövetkezetek vezetői, a tagság­gal egyetértésben, úgy határoz­tak, hogy még a negyedik hó­napban is biztosítják a nap­közi otthon fenntartását. A három-, illetve négyhóna­pos ideiglenes napközi sok se­gítséget ad a város három ter­melőszövetkezetének ahhoz, hogy a kisgyermekes asszonyok is jobban ki tudják venni ré­szüket a közös munkából. — A DOMOSZLÖI Állami Gazdaság nagyüzemi pincé­szetet létesít Kompolton. A több százezer forintos költ­séggel épülő pincét még ez évben átadják rendeltetésé­nek. KÜLPOLITIKAI JEGYZETEK ★ Cs. Adám Éva: A DAL SZÁRNYÁN ★ Szalay István: ÓDA A BETŰKRŐL ★ Zetényi Endre: A CHILEI „NÉGY CSAPÁS’ ★ Fazekas László: 1980: A MŰSZAKI FEJLESZTÉS ÉVE ★ SPORTESEMÉNYEK Impozáns, új iskolaépület emelkedik a magasba a gyöngyösi Budai Nagy Antal té­ren. A nyolctantermes iskolában 320 gyermek tanulhat majd. Az épület a legmodernebb pedagógiai és egészségügyi követelmények figyelembevételével készült. A tantermek kivé­tel nélkül déli fekvésűek. Tágas udvar, tornaterem, rossz idő esetén pedig zárt „zsibongó” áll a gyermekek rendelkezésére. Minden terem központi fűtéses. A gyermekek ebben az évben már birtokukba is veszik az új iskolát. Tájékoztatás a sürgős növényvédelmi munkákről A Földművelésügyi Minisz­térium növényvédelmi szolgá­lata tájékoztatást adott a leg­sürgősebb növényvédelmi munkákról. Eszerint az áttelelő burgonyabogarak az ország egész területén megkezdték a tojásrakást, ezért fokozni kell a védekezést. Ha kisebb mér­tékű a fertőzés, ö&szeszedés'sel, ha pedig a veszedelmes kárte­vő tömegesen jelentkezik, a szokásos idegméregadagok két­szeresével. Ajánlatos, hogy a termelők kísérjék figyelemmel a paprika- és paradicsomül­tetvényeiket, mert néhány helyről már tarrágást is jelen­tettek. Az almamoly rajzása az or­szág egész területén megkezdő­dött. A termelők már most szervezzék meg a hatékony vé­dekezést j Külön felhívjak a figyelmet a szakemberek a cseresznye­légy elleni védekezésre. Ez a házilégynél valamivel kisebb, szárnyain harántcsíkos légy­fajta, ilyenkor, a cseresznye sárgulásának kezdetén rakja tojásait a fiatal gyümölcsök bőre alá, amiből majd a pond- rók fejlődnek. Hatásos véde­kezést jelent, ha hektoliteren­ként negyven deka Pemitből készítenek oldatot, s azzal per­metezik be a gyümlöcsfákat. (MTI) Uttörőmajális volt Tarnazsadányban A közeli napok egyikének délutánján, úgy hat óra tájt, vörösnyakkendős, egyenruhás úttörők gyülekeztek a tarna- zsadányi iskola udvarán, ahon­nan a csapat teljes létszám­mal, dobszó kíséretében, kivo­nult a község mellett levő sporttérre. Amikor az úttörő- csapat megérkezett és rendben felsorakozott a pálya közepén, már mintegy félezer érdeklődő sereglett a pálya közelébe, hogy figyelemmel kísérjék az ünnepélyes csapatgyűlést. A jelentések után kezdődött az úttörőavatás. Harminckét ifjú vonult a csapat elé és le­tették a fogadalmat. Bernáth Mihály iskolaigaz­gató szólt az új úttörőkhöz és a szülőkhöz, majd Mátrai Gé­za csapatvezető ismertette az úttörőigazolvány jelentőségét és kiosztotta azokat. Ez alka­lommal 20 kitüntető jelvény is gazdára talált a jó úttörőmun­kát végző pajtások között. Az avatási ünnepség a himnusz eléneklésével ért véget. Ekkor már sötétedni kez­dett. Kigyúlt a tábortűz, s a műsor már a lobogó lángok mellett folyt le. Még alig csi­tult el a taps, amikor megkez­dődött a vacsora kiosztása. Íz­letes gulyáslevest kanalaztak az úttörők. Mátrai Géza iyiy\/^\^/»/^VVAAAAAAAAAAAAAAAA/VVVW\AA/VV\AAAAA/\AAAAAAAA^AAA/VSAAAAAAAAiVVVVVVAAAAAAA'VV'AÓAAAAA^A^ Tízezer ipari tanulót üdiiltet az idén a Munkaügyi Minisztérium Koreai vendégek az eesédi külszíni fejtésnél Az elmúlt napokban koreai vendégek, a koreai nagykövet­ség munkatársai jártak az eesédi külszíni fejtésnél és ez alkalommal képldállítással és filmvetítéssel egybekötött is­meretterjesztő előadást tartot­tak az érdeklődők számára a testvéri koreai nép életéről. A közönség tetszését min­denekelőtt a kiállítás anyaga és a filmvetítés során látott szép tájak nyerték meg. özv. Pethő Kárdlyné ■■ i i— szt wmmi Akadémiai nap Egerben A Magyar Tudományos Akadfpjia, , Agrártudományok, Osztályának Kertészeti. Bízott-, sága '•akadémiái ■ napot tart pénteken Egerben. Az akadé­miai nap keretében a zöldség­termesztési, gyümölcstermesz­tési, szőlőművelési és borászati szekciók tanácskoznak az egyes kertészeti ágak helyze­tének és fejlesztésének problé­máiról. Előadók: Somos And­rás akadémikus, Porpáczi Ala­dár, az MTA levelező tagja, Kozma Pál, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa és Ormos Imre, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa. A délutáni plenáris ülés előadója Somos András akadémikus lesz. A Munkaügyi Minisztérium évről évre mind több ipari tanulót üdültet. Az üdülők szá­ma az idén eléri a tízezret. A beutaltaknak mintegy a felét a minisztérium üdülőiben helye­zik el a Balatonon, vagy az or­szág többi vidékén, a másik fe­lének vándortáborozást szer­veznek, sátrakban. Ezt az üdü­lési formát igen kedvelik az ipari tanulók. Az ország leg­szebb részein, a Mátrában, a Bükkben, a Mecsekben, a Ba­konyban ütik fel sátraikat és többször változtatják tábor­helyüket. A kéthetes rendkívül kedvezményes üdülést a leg­jobb tanulmányi előmenetelü ipari tanulók kapják. Az első csoportok július 1-én kezdik meg az üdülést. (MTI) K o r szer its í t esek a Hatvani Cukorgyárban Az idén, s a következő év folyamán új, nagy teljesítmé­nyű kazán épül a Hatvani Cu­kor- és Konzervgyárban. .A régi rendszerű Fairbairn-ka- zánt lebontják, s helyette két modern .porszéntüzelésű ka­zánt építenek. Az, egyik kazán építését, az idén már meg­kezdték. A másik kazánt a következő években, a gyár fejlesztési ütemének megfele­lően készítik el. Szükség volt az új kazán építésének megkezdésére, mért az őszi idényben egy hónapig „együtt fut” a cukor és a pa­radicsom. A régi kazán nem tudta a Cukor- és Konzerv­gyár gőzigényét kielégíteni, s ezért a termelés is elég gyak­ran akadozott. Az új kazán építésével már megoldódik ez Kimagasló eredmények az országos tejtermelési versenyben A Földművelésügyi Minisz­térium Állattenyésztési Fő- igazgatóságán értékelték az országos tejtermelési és tej­tisztasági verseny negyedik havi eredményeit. A verseny negyedik havi fordulóján az egységnyi területen legtöbb te­jet termelő gazdaságok vetél­kedéséből a Csepregi Állami Csillagászati hét Egerben Hétfőn este nyílt meg Egerben, a Pe­dagógiai Főiskola csillagvizsgáló tor­nyában az idei, rend­kívüli csillagászati hét. Ez alkalomból la­punk munkatársa fel­kereste Zétényi End­re főiskolai tanárt és a csillagászati hét rendezvényei iránt érdeklődött. — A csillagászati hetet minden évben megrendezzük — mondotta Zétényi Endre —, de rend­szerint ősszel. A nagy érdeklődés miatt az idén azonban már most megtartjuk, • s azért is, mivel főisko­lánkon több materia­lista mag alakult, így többek között egy csillagászati szakkör is. A szakkör tizen­négy tagja heti egy alkalommal elméleti és gyakorlati munkát végez. Megismerked­nek a csillagászat el­méleti részével és a távcsőkezeléssel. A szakkör félévi anya­gának végéhez érkez­tünk, s a tagok e csil­lagászati hét során „vizsgáznak”, ugyan­is az előadásokat ők tartják. Természete­sen, az elhangzott magyarázatok alap­ján. — És miért éppen ezen a héten tartják az előadássorozatot? — Ez az időpont azért felel meg, mi­vel e héten a Hold el­ső negyed fényválto­zása van, s ez a legal­kalmasabb a Hold távcsővel történő vizsgálatára. A bemu­tatót előadás előzi meg. sőt egy szput- nyikról és egy hold­vizsgálatról készült filmet is vetítünk. Nyolc előadás hang­zik, el, mind a Hold­ról. Az első nap a fő­iskola növendékei hallgatták meg, teg­nap, kedden a köz- gazdasági techni­kum diákjai vettek részt az előadáson. A középiskolás tanuló­kat ugyanis beoszt­juk, naponként csu­pán egy iskola jön, másként túlságosan sokan zsúfolódnának össze. Az érdeklődő fel­nőtteket természe­tesen, bármelyik nap szívesen látjuk és várjuk — fejezte be nyilatkozatát Zété­nyi Endre főiskolai tanár. Gazdaság, a Kunfehértői Álla­mi Gazdaság, továbbá a keme- nesszentmartoni Űttörő és az újpesti Bán Tibor termelőszö­vetkezetek kerültek ki győzte­sen. A legnagyobb tejtermelé­sű tehenészetek versenyében jelenleg a Pogonyipusztai Tan­gazdaság, a Bábolnai Állami Gazdaság vasdinnyei üzemegy­sége, valamint a jószboldoghá- zai Aranykalász és a ceglédi Vörös Csillag Termelőszövet­kezet vezet. A fejők országos versenyé­ben László János, a Dombó­vári Állami Gazdaság fejőgu­lyása négy hónap alatt csak­nem 29 000 liter tejet fejt ki a kezére bízott tíz tehéntől, Ba- ráth István, a ceglédi Vörös Csillag Termelőszövetkezet te­henésze pedig kilenc tehéntől fej 21 220 liter tejet. A legjob­ban tejelő tehenek közül első a Kertészeti Kutató Intézet ér­di gazdaságában tartott Auguszta, amely négy hónap alatt csaknem 4500 liter tejet adott. Szalai Sándor, sokoro- pátkai gazda Szekfű nevű te­hene 4400 literes, a bükki Le­nin Termelőszövetkezet Szellő nevű tehene pedig 3860 literes hozamával nyerte el a máso­dik, illetve a harmadik helyet, (MTI) a probléma, nem lesz gőzhi­ány miatti terméskiesés. Az idén a 60 millió forintos beruházásból 20 millió forint éftéket; építenek be. Nyolc­millió- forintot építkezésekre., míg a jelentősebb részt — a 12 millió forintot — gépek be­szerzésére fordítják. A többi, a 40 millió forintos értéket a következő év folyamán építik be. Az új kazánház építését vég­ző Heves megyei Építőipari Vállalat dolgozói a régi ka­zán lebontása után már az alapok készítését végzik. A ta­lajvizet korszerű elszívó-be­rendezéssel távolítják el. Az új kazánház, kazán épí­tése mellett korszerűsítik az üzem elavult berendezéseit ;s. Mintegy kétmillió forintos be­ruházással új léelőmelegítőt építenek be, s korszerű dob­szűrőt szerelnek fel. A kazán melletti épületek lebontott helyén új irodaház építése folyik. Az új épület­ben korszerű öltöző- ' és mos­dóhelyiséget szerelnek fel, amelynek építését még az idén befejezik. Az új épülettel, kor­szerűsítésekkel _ nemcsak a gyár termelését tudják jelen­tősen növelni, hanem a dolgo­zók szociális ellátottságát is javítják. Egerben. — a sampinyon- [ gombatenyésztő válldlat ha- | gyatékaként — három hatal­mas szellőzőlyuk tátong a Vitkovits és a Bocskai utca ! sarkán. A lyukak mélysége eléri a i 20 blétert is, s mivel a nyí­lása nincs lefedve — az ar­rafelé szép számmal játsza­dozó apróságok állandó életveszélynek vannak ki­téve. A környékbeli lakosok | panaszkodnak, hogy ebben az ügyben már két bead- i ványt is intéztek a városi tanácshoz, de még semmi intézkedés nem történt. Kérdezzük az illetékese­ket: vajon olyan nagy do­log a szellőzőnyílásokat le- I fedetni...?

Next

/
Thumbnails
Contents