Népújság, 1960. május (11. évfolyam, 102-127. szám)

1960-05-01 / 102. szám

8 NfiPÜJSA© I960, máj 1., vasárnap Ä diplomás ember Tavaly május elsején ta- lálkoztunk. Pontosab­ban a felvonulás után, amikor betértem egy pohár sörre a közeli vendéglőbe. Jóízűen kortyolgattam a sörömet, ami­kor olyan érzésem támadt, hogy valaki figyel. Körülnéz­tem és a szomszédos asztalnál megpillantottam egy fiatalem­bert, aki tényleg engem nézett és csak akkor kapta el-el te­kintetét, amikor feléje fordul­tam. — Ki lehet ez? — tűnődtem és emlékeim között keresgélve hirtelen úgy tűnt, mintha ezt az arcot már láttam volna va­lahol. Igen. A szeme... A sze­me, a nézése határozottan is­merős — törtem a fejem tovább, majd a szája is ismerősnek tűnt, ahogy egy kicsit idegesen félrerántotta, ahogy odaszólt a pincérnek. — Kérek egy pohár sört. Ügy tettem, mintha nem ér­dekelne az ügy és kifelé bá­mészkodtam az ablakon, de néhány pillanat múlva újból éreztem magamon a tekinte­tét, majd hallottam, hogy a pincértől suttogva kérdez va­lamit. — Megbocsásson... — állt elém váratlanul. Felálltam, bemutatkoztam és bevallom, egy kicsit zavarban voltam, amikor két kézzel szorította meg tenyeremet és mosolyog­va kérdezte: — Ugye nem ismer meg? Es ekkor, ebben a pillanat­ban, amikor a mosolyra húzó­dó arc egyik szögletében ész­revettem egy vékonyka, búj- káló kis forradást, akkor ju­tott eszembe a neve. — Kerekes Jancsi vagy! Kiss Kerekes Jancsi a falum­ból. Ott ültél az utolsó pad- ban, az ablak mellett... f áttam arcán, hogy örül, *-* jólesik neki, hogy meg­ismertem. — Mondja meg igaz lelkére, miről ismert meg — nézett rám nagy barna szemeivel. — Hát a forradás a képe­den! Az, az volt az árulód. — Jót nevettünk, majd odahozta p poharát és letelepedett mel­lém. — Hol dolgozol, milyen munkás vagy? — Mérnök vagyok. — Lehet, hogy észrevette csodálkozáso­mat, mert komolyan ismételte. — Mérnök, gépészmérnök vagyok, pedig... no, ugye, nem gondolta volna senki, amikor kimaradtam a hatodikból. — Egy kevés időre megszakadt a beszélgetés, koccintottunk, majd az én Jancsim tovább mesélt. — Ügy kerültem el negy­venötben hazulról, mint egy kivert kutya. A mostohaapám galléron fogott, megmutatta a tornyot, aztán kipenderített az ajtón. Búcsúzóul csak eny- nyit kiáltott utánam: Csak mindenütt toronyirányt, gye­rek! Aztán többet ne is lássa­lak! Hát így búcsúztam el a falumtól. Ismert jól gyerekko­romban, tudja, rossz, rakon­cátlan fiú voltam. Anyám be­teges volt, mostohaapámnak, terhére voltam, aztán az iga­zat megvallva, kevés jót vit­tem a házhoz, így korán útila­put kötöttek a talpam alá. Ta­lán visszaemlékszik, hogy már gyerekkoromban is nagy volt bennem a „virtus”, aztán ha valamit elértem, azt is csak azért, hogy „én megmutassam a világnak”, de ez is csak affé­le szalmaláng volt bennem, semminek sok, valaminek ke­vés. Uestre kerültem. Nem A tudnám most megmon­dani, miért éppen oda, hiszen nem hívott, nem várt senki, se ott, se másutt. Ösztönöm dik­tálta az utat, szerencsém köny- nyítette az ‘utazást. Szekér, vonat, autó, gyalog, mikor hogy sikerült, de talán egy hétbe is be-betelt, amig végre meg­pillantottam a nagy pesti há­zakat. Megálltam a golyószag­gatta, aknatépett házak között és úgy bámultam tátott szájjal a várost, amely még így, golyó­verten is hatalmas volt és gyö­nyörű a mi kis falucskánkhoz képest... Nem tudom, meddig bolyong­tam korgó gyomorral a pesti utcákon, csak egyszer arra let­tem figyelmes, hogy egy nagy fekete, komor épület előtt va­laki megszólít. — Kit keresel, fiacskám? Meglepődtem, csodálkoztam is, hiszen én senkit sem ismertem itt, és csupán a bámészkodó, kíváncsiskodó gyermek érdek­telenségével jártam a várost. — Szüleid, apád? — szegez­te nekem a kérdést. — Meghalt — és lesütöttem szemem, mintha az eltitkolt mostohaapámat szégyellném. — Van földetek? — Nincs — válaszoltam hal­kan. — Szóval, proligyerek vagy? — Rábiccentettem, bár nem értettem mi az, hogy „proli­gyerek”. Az estét már a bá- csiéknál töltöttem. Enni kap­tam és el kellett mesélnem éle­tem sorát. Amikor befejeztem a szót, a bácsi felesége sírni kezdett, megsimogatta fejem, majd még egy darab zsíros ke­nyeret tett le elém az asztalra. Es attól a naptól kezdve úgy éreztem, hogy tartozom vala­hová, egy emberhez, egy na­gyon jó emberhez, akit úgy szólítottam: Béni bácsi. TV éhány nap múlva Béni •*-” bácsi bevitt a gyárba maga mellé. Ö művezető volt, én takarító, olyan szaladj ide, szaladj oda-féle. Áz öreg foly­ton rajtam tartotta a szemét, aztán ha valamit nem jól csi­náltam, türelemmel oktatott. — Azt akarom, hogy ember legyen belőled — tette mindig hozzá intő, oktató szavaihoz, de később, amikor már kez­dett a szemem kinyílni, ala­posan meg is dorgált haszon- talanságaim miatt — Tanulnod kell — állt elém egy szép napon Béni bá­csi. — Nem nőhetsz fel úgy, mint a gomba. Aztán örökké kifutó se lehetsz, szakmát kell tanulnod, ha már egyszer ott­hagytad a falu tornyát. — A torony szóra rossz emlékek ju­tottak eszembe: az a nap, ami­kor mostohaapám toronyirányt nekiküldött a világnak. Egy év múlva inas lettem Ott kvártélyöztam Béni bácsi- éknál, aki olyan volt hozzám, mint egy harapás kenyér, akárcsak a tulajdon édes­apám. Ám pajkos, szertelen természetem, ahogy nőttem, egyre inkább kiütközött raj­tam s Béni bácsinak sok gon­dot okoztam akkoriban. — Mit küszködsz azzal fattyúval — vágta oda neki! egyik barátja, amikor egyii este végre hazakerültem a vá rosból. — Proligyérek, aztán ... se-! gít az ember, ha tud, külön-! ben mi is lehetne belőle... dörmögte az öreg és ettől a! naptól kezdve esténkint min­dig mesélt nekem az életéről.; Elsorolta az inasidőket, a régi] sztrájkokat, erdők mélyén,! sziklák rengetegében tartott] gyűléseket, beszélt a régi május] elsejékről, amikor még — mint! ő mondta — „hallgass volt a' neve a magunkfajtának”. 'Teltek, múltak az évek. el-; A végeztem a nyolc osz­tályt, aztán kinőttem az inas­korból is. Segéd lettem, igazi kamasz. Szerelmes voltam és ebben az időben baj volt a munkámmal is. Béni bácsi homlokán mélyebbek lettek a ráncok, amikor kérdörevonó,; jóra intő szavaira kamaszos ön­tudattal feleseltem vissza. — Azértis embert faragok be lőle — hallgattam ki egyszer őket. amint Franciska nénivel,] a feleségével beszélgettek a szobában. Ha már egyszer ne­künk nincs gyerekünk, hát eb bői legyen legalább valami. Elgondolkodtam Béni bácsi szavain, de különösen akkor; döbbentem rá, hogy mi ő igazán nekem, amikor táviratot kaptam otthonról, hogy meghalt az| anyám. Kevesen voltunk a te­metésén. Mostohaapám rég ott­hagyta már. csak anyám testvé­rei sírtak a koporsó körül. —Most már aztán igazán egye­dül vagyok — szakadt rám a ma­gány, amint a mély gödör fölött megvetették a sírhantot. Még az este visszautaztam Pestre Béni bácsiékhoz. Öröm­mel vártak vissza és Franciska néni jó vacsorát főzött a tisz­teletemre. A következő hóna­pokban megint sok baj volt velem. Inni kezdtem, rossz ba­rátokra leltem. Már-már ott tartottam, hogy az igazgató, meg a párttitkár elé kerülök hanyag munkám miatt. És ek­kor megint csak Béni bácsi se­gített rajtam, aki már úgy is­mert, akár a tenyerét. Egy ma- gamkorü fiatalembert hozott mellém az üzembe, aztán be­mutatásul csak ennyit mondott: — ö lesz a szaktársad — mondta — példát vehetsz róla, aztán ha két héten belül nem éred utol, nem nézlek többé embernek. — Szinte mellbevág­tak a szavak. Feltámadt ben­nem megint a virtus és úgy Is­tenigazából munkához láttam. Béni bácsi arca nap mint nap derűsebb lett, majd egy hét után büszkén a vállamra ütött. — Na! Látom, hogy mégiscsak lesz belőled valami. TTjabb két év múlva szak- ^ munkás lettem és Béni bácsi biztatására beiratkoztam a technikumba. — Tanulj fiam. most me­hetsz. nektek áll a világ — így mondta, aztán attól kezdve szorgalmasan eljártam iskolá­ba, egész az érettségiig. Büsz­kék voltak rám mindnyájan, az egész gyár, amikor a jeles bizonyítvány után igazgatóm beíratott az egyetemre is. Amikor a gépészmérnöki dip­lomával hazatértem. Béni bácsi bort hozatott és megünnepel­tük a nagy napot. Én akkor egy kicsit elérzókenyültem és arra kértem őt, fogadjon igazi fiává, és engedje meg. hogy apámnak szólítsam. Az öreg rám nézett, megölelt, aztán egy nagy könnycsepp gördült végig az arcán ... Es most ott, abban a gyárban vagyok mérnök, ahol tizennégy évvel ezelőtt úgy kerültem be, mint kifutófiú. Szeretnek, úgy szólítanak csak: Jancsi. Jancsi fiam. éppen úgy, mint annak idején, ott a kis falusi iskolá­ban. ö énj bécsi meg. az én drá- u ga jó apám. olyan büsz­ke rám, mintha csak ő maga szerezte volna meg, deresedéi fejjél, a mérnöki diplomát. Szalay István Az ország legnagyobb utazó- cirkusza, a Budapest Nagy­cirkusz, négynapos tartózko­dásra Egerbe érkezett és pén­teken este tartotta díszelőadá­sát a Népkert mögötti téren, a Spartacus-sportpályán. Minde­nekelőtt hadd mondjam meg: a műsor jó volt, sőt még ennél is több, meglepően jó! Tudomásom szerint nagy­részt ugyanazokkal a számok­kal szerepeltek, amelyekkel a legutóbbi külföldi, törökorszá­gi turnéjukon léptek fel. A műsoruk színes, érdekes és nem fárasztó, mert hiány­zanak az ostoba és már ezer­Etkészüít az amerikai katonai költségvetés-tervezet A dél-koreai kormány homályos ígéretekkel igyekszik lecsillapítani a tömegeket „ töt-. Já színét és alakját változtató sál marad ugyanaz. Kuti Irma, a Budapest Nagycirkusz műsorá­ban fellépő művész új és ki­tűnő ötletekkel állt közönsége elé. Vastaps jutalmazta a három Bárczy és a 3 Sylving ügyessé­gét, és hasonlóan sikeres volt a három Garai vidám tánc­triója. nagyon gyér számban igyeke­zett megtölteni a cirkuszi sá­tor hatalmas belsejét, kmelj több ezer főnyi közönség be fogadására alkalmas. Talár néhány százan, de ezernél min­den bizonnyal jóval keveseb ben gyűltek össze. És most még valamit az ar­tisták dicsére­tére kell írni: a közönség kis száma sem vet­te él kedvüket, szemlátomást szíwel-lélek- kel, hogy úgy mondjam: tel­jes erőbedo- bással dolgoz­tak. Már a kezdet kellemes meg­lepetéssel szol­gált. A prológ: Metroff István bevezetője, lát­ványos bevonulása, megterem­tette a cirkusz különös han­gulatát, jellegzetes varázsát. A prológ játékós meseszerűsége megfogta és a továbbiakban a következő műsorszámoknak már könnyebb volt hatásuk alatt tartani a közönséget. Engedőimet érte, hogy nem minden számról és főleg nem a műsor szerinti sorrendben te­szek néhány megjegyzést az előadás egyes mozzanataihoz, de végeredményében ez a be­számoló amúgy sem valamiféle kritika akar lenni, nem a tel­jesség igényével íródik. Most, hogy láttam a bemu­tató előadást, nemcsak hiszem, de érzem, tudom, hogy meg­érdemelten all a nyugatnémet Bunte kapitány a Budapest Nagycirkusz műsorát hirdető plakátok élén. Csimpánzaival olyan produkciókat végez, ame­lyeket látva, szinte nem is akar hinni szemének az ember. És most nem a kerékpározásra gondolok, hisz azt, s a többi hozzá hasonló számot igazán nem lehet az újdonságok, ér­dekességek kö­zött említeni. Mást, többet nyújtottak Bunte kapitány csimpánzai. És tetszett a román vendég­művészek pro­dukciója is: a 2 DumitresCu egyensúlyozása a létrán. Feltét­lenül nehéz és mutatós, de ko­rántsem új a műsorszám. A szokásosnál Csak éppen egy kevéssel több a Czimberley zsonglőrök, száma. Az tagadhatatlan, hogy ügye­sek, de a közönség valami töb­bet, újabbat várt volna. Egészen más már a helyzet a két Metroff, az „ügyes ügyet­lenek” műsorszámával. Való­sággal felvillanyozták a közön­séget, és ahogy mondani szo­kás: az emberek szinte dőltek a nevetéstől. Az elmúlt évek során igen sok bűvész — jók és rosszak — fellépését néztem meg és, kis kivétellel, csaknem mind haj­szálra azonos trükkökkel szó­rakoztatták közönségüket. Leg­feljebb más volt a körítés, de az el- és elővarázsolt nyúl. a szer megunt bohóctréfák, ame­lyek hovatovább már inkább a fájdalom könnyeit fakasztják, mint nevetést. Helyette ötlete­ket vittek a porondra és ne­vettették, jókedvre hangolták a kezdetben meglehetősen fa­gyos nézőteret. Meglepően jó volt tehát a műsor és most hadd jegyez­zem meg: a közönség csupán A két Orlóczy talán a leg­sokoldalúbb művészek közé tartozik. Egyensúlyozok, s ugyanekkor egyikük énekelt, a partnere pedig pisztonon ját­szott. Igaz ugyan, hogy hang­versenydobogón nemigen áll- nák meg helyüket, de a cir­kusz porondján nagyon tetsze­nek. A két Kerekes produkció­ja is elismerést váltott ki. A műsor csattanós zárószá­ma: a bolondos taxi volt. Köny- nyed. kellemes, s nevetést fa­kasztó tréfáikkal e produkció1 szereplői is megnyerték a kö­zönség tetszését. Szántó István WASHINGTON (AP). Az amerikai képviselöház megajánlási bizottsága Eisen­hower elnök költségvetési ja­vaslatát több helyen módosít­va elkészítette az 1961-es pénz­ügyi évre szóló katonai költ­ségvetés tervezetét és annak összegét 39 337 867 000 dollár­ban állapította meg. A bizottság egyes költségve­tési tételekből lefaragott, má­sokat megnövelt és végered­ményben 129 167 000 dollárral többet javasolt katonai kiadá­sokra. mint amennyit Eisen­hower elnök a márciusban elő­terjesztett módosított költség- vetési programban kért. (MTI) Ä magyar p< Belarus MINSZK (TASZSZ): a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt küldöttsége, amely két napot töltött Bresztben, pénteken reggel visszatért Minszkbe, a Belorusz SZSZK fővárosába, Kállai Gyula és a küldöttség többi tagja ellátogatott a minszki autógyárba. Az üzem dolgozói szívélye­sen fogadták a magyar vendé­geket. Kállai Gyula rövid be­szédben megköszönte a meleg vendégszeretetet és hangoztat­ta, hogy a küldöttség látogatá­sai, találkozásai a belorusz néppel, méginkább megszilár­Korzika lakó PÁRIZS (MTI): Korzika szi­getének lakói egyre tiltakoznak a kormány ama terve ellen, hogy atomkísérleti központot szándékozik létesíteni a sziget északnyugati részén. Csütörtökön a calvi lakói né­ma tüntetést rendeztek. A korzikai városok polgár- mesterei, akik a napokban táviratot küldtek Debré mi- niszterlenöknek, most választ kaptak, de a miniszterelnök levele távolról sem nyugtatta meg a sziget lakóit. Debré vá­PHENJAN (MTI): A dél-koreai eseményőkhöa fűzött kommentárjában « TASZKÉ rámutat arra, hogy s dél-koreai államtanács (ideig lenes kormány), amelynek ke­zében van a hatalom, homá­lyos ígéretekkel igyekszik le­csillapítani a tömegeket és el terelni a tömegek felháboro dúsát a közelmúltban lejátszó dott véres eseményekért való ban felelős személyekről. A szöuli rádió jelentése sze rint az államtanács tagjai kö­zös nyilatkozatot adtak ki amely szerint „igyekezne! majd úgy munkálkodni, hogj ne kerüljenek ellentétbe a néf reményeivel” és „szilárdan e vannak szánva arra, hogy biz­tosítják a népnek a szabadsá áriküldötSség sziában dítják a magyar—szovjet ba­rátságot. A gyárlátogatás után a kül­döttség a Szmolevics-kerület: Zaracsje-szovhozba indult, aim a magyar vendégek megtekin­tették a gazdaságot. (MTI) Pakisztánban szigc a sajtósz KARACSl (Üj Kína): Aj uh Khán, pakisztáni el nők utasítására pénteken ren­delet jelent meg Karacsiban >í tiltakoznak laszában kijelenti: az atom­kísérletek semmiféle veszély- nem jelentenek az élőlényekre nyomukban nem jár a levegő vagy a vizek radioaktív fertő­zése. Végül a miniszterelnö! megígéri, hogy a föld alatti kí­sérleti robbantásokra, amelyet egyébként igen kis erejűek lesznek, csak minden év no­vember elseje és április elseje között kerül sor, így tehát nerr veszélyeztetik a sziget idegen- forgalmát. (MTI) got és a demokráciát”. Minden képmulatásuk azon­ban nyilvánvalóvá válik a nyilatkozat további részében, amelyben azt állítják, hogy az országot „közvetlen kommu­nista támadás veszélye fenye­geti”. A Li Szín Man-féle vé­res rendszer ellen kitört népi felkelést pedig „kommunista kémek” bújtogatása eredmé­nyének tüntetik fel. A liszin- mani rendszer mélységes rom­lottságát egyes személyek insz- szaéléseivel próbálják magya­rázni. Szöulban — a Reuter jelenté­se szerint — a kijárási tilalom még fennáll, de az élet kezd visszatérni rendes medrébe. A több mint egv hétig tartó za­vargásokban a legfrissebb je­lentések szerint 17 f személy vesztette életét, H28 sebesült, meg, ezek közül 650 még kór­házi ápolásban részesül. Szintén a Reuter jelentése szerint az Egyesült Államok gazdasági missziója együttesen bejelentette, hogy a zavargá­sok miatt ezelőtt felfüggesztett amerikai „segélyprogramot” azonnal folytatják. (MTI) rúan megnyirbálták sbadságot amely szigorú ellenőrzés alá helyezi az ország minden lap­kiadó vállalatát és nyomdáját. A rendelet felhatalmazza a pakisztáni rendőrség vala­mennyi tisztjét, hogy külön parancs nélkül bárhol házku­tatást tartson és lefoglalja a véleménye szerint kifogásol­ható kiadványokat. (MTI) I tlőj árás j e I entés Várható időjárás vasárnap estig2 Váltózó felhőzet, néhány helyen esővel. Mérsékelt szél. A nappali felmelegedés kissé fokozódik. Várható legmagasabb nappali hő* mérséklet vasárnap: 12—16 fok kö­zött, várható legalacsonyabb éjsza­kai hőmérséklet: 3—7 fok között. (MTI) 'pö rő 11 (ifi üj'áilí

Next

/
Thumbnails
Contents