Népújság, 1960. április (11. évfolyam, 78-101. szám)

1960-04-01 / 78. szám

2 NÉPÚJSÁG 1960. áprt'is 1„ péntek A FRANCIAORSZÁGI LÁTOGATÁS RouSaix­ÍFiy'esAA Cherbourg )DouourÍ2PÖf$i& Verdun" Pont- óMousson, MNancy /-jSChontraine rLo Bénouqe la Brbde ’Marseille liI|U»UI|Ilhl»in«lllUlll«iHttl»lfll|i!lll|lllll|iilUlli|il|!!lH»lH.Hul»»|it|il|il«llli»|..|:ilil»U|»«UlU|tíW«Ü|i»|is|uli»lHlH«;-lHW,»,»«i»|IÍH,|,«lHHlMI,|ll||ll*U|ll|ll|MlüllHl,»i4m 1 i.«-. S Ü | Hf! i|, i t II | U| 11 ( U «J ll 11111 9 1111U0 HI 11«11111 ■ >1 • í (111 Ilii U • I i •MIDII!«' 11II | It Ilii I ti III!! 11! ll 111 !| II«11111111 il 111 h Ii/| 1111 l«n 11 < • 111 tlfll > • • «I« Dr. ÁROS TIBOR: A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok és családtagjaik szociális kedvezményei ív. A családi pótlékot a termelő­szövetkezettől kell kérni és az gény bejelentéssel egyidejűleg be kell mutatni a gyermekek zületési bizonyítványát és a áhácsnál kiállított eltartási gazolást. A termelőszövetke­zet az igénybejelentést a tag aláírásával elküldi az SZTK négyei alközpontjához az ok- náhyokkal és igazolásokkal sgyütt. A családi pótlékot ezek Után az SZTK állapítja meg és fizeti ki rendszeresért a tsz- tag részére. A kormánynak a termelőszö­vetkezeti mozgalom fejlődésé­vel kapcsolatos szakernber-át- -soportosítás során, a 3004/1/ 959. számú kórmányhatárózat lapján a termelőszövetkezet­en működő az az elnök, tne- őgázdász vagy könyvelő, aki termelőszövetkezetben tag­ént való belépését kőzvetle- ül megelőzően állami vagy ársadalmi szerv (szövetkezet) Ikalmazásában állt, a belépés lónapjának első napjától — de egkorábban 1959 év január ló 1. napjától — az elnök há- *om, a mezőgazdász és a köny­velő pedig két éven át a mun- ;aviszonyban álló dolgozókra vonatkozó rendelkezések sze- -int jogosult családi pótlékra. Családi pótlékukat a termelő- szövetkezet székhelye szerint illetékes megyei tanács VB pénzügyi osztálya folyósítja. A termelőszövetkezeti tagok baleseti ellátása ermelőszövetkezeti tag baleset, vagy foglalko- egség miatt bekövetke- íresöképtelenség idején ~>énz helyett — kártala- iegélyt kapnak, d keresőképtelenné vált ta*,-» otthon kezelik, akkor naponta 20 forint a segély ősz- szege. Kórházi ápolás esetén a segély ennek az összegnek a fele, tehát napi 10 forint, és ha az ápoltnak eltartásra szoruló cs dtaeia van, napi 16 fo- IV A kártalanítási segély rxunden naprá, tehát vasárnap­ra és ünnepnapra is jár, füg­getlenül a tag termelőszövet­kezeti tagságának az idejétől. Ez a kártalanítási segély a bal­eset napjától a sérült úgyneve­zett klinikai gyógyulásáig (le- százalékolásáig) jár. Az üzemi balesetet szenve­dett tsz-tagot — eltérően a be­tegellátásra megállapodás alapján jogosult tsz-tagoktól —, az SZTK összes szolgálta­tásai (így például gyógyászati segélyeszközök, útiköltségtérí­tés, mentőszállítás, stb. is) megilleti. Ez a jogosultság azonban kizárólag az üzemi balesetet szenvedett tsz-tagra vonatkozik, az egyébként igényjogosult családtagjaira nem. Az üzemi balesetet szenve­dett szövetkezeti tag kereső- képtelenségének ideje alatt köteles rendszeresen orvosi kezelésre járni és az elrendelt felülvizsgálatokon is megjelen­ni. Amennyiben a felülvizsgá­lat a tag lakóhelyén kívül tör­ténik, úgy utazási költségének megtérítésére jogosult. Ha a balesetből, vagy a fog­lalkozási betegségből 15 száza­lékot meghaladó munkaképes ségcsökkenés származik, vagy megrokkan a tsz-tag (amikor a munkaképességcsökkenés meg­haladja a 67 százalékot), akkor baleseti járadékra, illetőleg az utóbbi esetben rokkantsági nyugdíjra jogosult. Az üzemi baleset, vagy fog­lalkozási betegség következté­ben elhalt termelőszövetkezeti tag özvégye 800 forint összegű temetkezési segélyre, özvegyi nyugdíjra, árvája árvaellátás­ra, szülője pedig szülői nyug­díjra tarthat igényt. A baleseti járadék összege a munkaképesség-csökkenésén el! mértékétől függőén, havi 72 90, 135 vágy 270 forint, melyet keresetre vagy jövedelemié te­kintet nélkül folyósítanák. A rokkantsági törzsnyugdíj összepe — ha a tag teljésén el­vesztette munkaképességét és másók gondozására szorul — havi 630 forint, ha rtem szőrül gondozásra, de munkaképte­len, havi 585 forint, egyébként pedig 540 forint. Ezenfelül a tsz-ben töltött minden év után jár még a törzsnyugdíj egy százaléka. Az üzemi baleset és foglal­kozási betegség esetén járó kártalanítási segély, baleseti járadék, vagy rokkantsági nyugdíj minden egyes tsz-tag- nak jár, tsz-tágsági idejétől függetlenül. A kártálatútás költségének fedezésére a tsz-nek baleseti biztosítási díjat kell fizetni. Ez a baleseti biztosítási díj tagon­ként — beleértve a tagsággal bíró családtagokat, a tsz és egyéb nyugdíjasokat is, nem azonban a pártoló tagot — és naptári hónaponként 3 forint, amely a tagot terheli. A tsz- nek a tagjai után járó baleset- biztosítási díjat az SZTK me­gyei alközpontjának (kiren­deltségének) naptári negyed­évekre előre kell fizetni, azaz január, április, július és októ­ber hó első napján egy összeg­ben esedékes és azt késedelmi pótlék nélkül a naptári ne­gyedév első hónapjának tizen­ötödik napjáig lehet megfizet­ni. Újonnan alakult tsz-eknek a baleseti járulékot — együtt a nyugdíjjárulékkal —, annak a hónapnak első napjától kell fi­zetni, amelyik hónapban mű­ködési engedélyüket kiadták. Új tag után a belépés hónapjá­nak első napjától kell a járulé­kot megfizetni. A baleseti kártalanítási se­gély, a baleseti járadék, vagy rokkantsági nyugdíj iránti igényt az SZTK megyei alköz­pontjánál (kirendeltségénél) kell bejelenteni. Az igénybeje­lentéshez csatolni kell az üze­mi balesetről felvett jegyző­könyvet, az elsősegélyt nyújtó orvos igazolását és az igény el­bírálásához szükséges egyéb orvosi igazolásokat (részletes kórházi kórleírás, kórházi zá­rójelentés, a kezelőorvos által kiadott állománybavételi iga­zolás és a keresőképtelenség idejének igazolására táppénz- utalvány, stb.) Foglalkozási be­tegség esetében a jegyzőkönyv helyett a foglalkozási betegsé­get első ízben észlelő orvos igazolását kell csatolni. Késedelmes igénybejelentés esetén a baleseti ellátás össze­gét csak három hónapra visz- szamenőleg lehet folyósítani korábbi időre járó összeg a ké­sedelmes bejelentés következ­tében elévül. Tehát a baleseti ellátást csak külön igénybeje­lentés alapján lehet megálla­pítani. Üzemi baleset esetén is a baleseti ellátás iránti igényt a baleset bekövetkezése után kettő éven belül elő kell ter­jeszteni, mert ellenkező eset­ben a baleseti ellátás iránti igény elévül, illetve ilyen ellá­tást megállapítani nem lehet. Ha a baleset következményei csak két éven túl, de három éven belül jelentkezrtek, akkor az igényt a balesetet követő három éven belül is be lehet jelenteni, illetve a kártalaní­tási igényt három éven belül is érvényesíteni lehet Végül megjegyzendő, hogy üzemi baleset alatt aZ a bal­eset értendő, amely a mező- gazdasági termelőszövetkezet tagját a közös termelőmunka végzése közben, vagy azzal összefüggésben, vagy a közös munkával előállított termé­nyek és termékek feldolgozá­sával, szállításával és értékesí­tésével járó, munkaegység elle­nében végzett tevékenység köz­ben éri. Üzemi baleset az is, amely a termelőszövetkezet tagját munkában, vagy onnan lakására (szállására) menet éri. A mezőgazdasági termelőszö­vetkezeti tag foglalkozási be­tegség miatt nyugellátásra csak akkor jogosult, ha munkaké­pesség csökkenését az alábbi betegségek valamelyike okozta•' a) Szénkéneg által okozott mérgezés. Ezen betegségek származhatnak minden olyan munka végzéséből, amely szén­kéneg előállítására és felhasz­nálására irányul. b) Bőr egyszerű rákos meg­betegedései. Ezen betegségek származhatnak minden olyan munka végzéséből, amely kát­rány, szurok, bitumen, ásvány­olajak, paraffin, vagy vegyüle- ted, illetőleg az említett anya­gokból származó készítmények, vagy üledékek kezelésével vagy felhasználásával jár. c) Zoonozisok, Állatról em­berre közvetlenül, vagy köz­vetve átvitt megbetegedések, továbbá a tetanuszbacilus által okozott merevgörcs, a tarló- sömör, más néven gombás szőrtüsző-gyulladás, ha a fog­lalkozással kapcsolatban ke- letkeztek. Ezen betegségek keletkezhet­nek állattartás, állatgondozás és egyéb mezőgazdasági mun­ka, valamint állati tetemekkel és hulladékokkal való foglal­kozás, áruk berakása, kiraká­sa, vagy szállítása közben. d) Műtrágya és növényvédő- szerek által okozott mérgezés és károsodás. Ezen betegségek származhatnak minden olyan munka végzéséből, amely mű­trágya, vagy növényvédőszer előállítására, kiszerelésére, cso­magolására & felhasználására irányul. Milyen a nyugellátást as öregekről és a munkaképtelen tagokról a gondos­kodás a termelő- sxövetkexetekben ? A mezőgazdasági termelőszö­vetkezeti tagok nyugdíj kérdé­sének, az idős és munkaképte­len tagok ellátásának szabá­lyozásával dolgozó parasztsá­gunkat évtizedek óta foglal­koztató probléma nyert megol­dást. Olyan kérdések lettek rendezve, amelyeket a múlt rendszer nem volt, de nem is lehetett képes megoldani. Ezen szabályozás szerint a mezőgazdasági termelőszövet­kezeti tagok öregség, megrok­kanás, munkaképtelenség ese­tében nyugdíjat, illetőleg öreg­ségi, munkaképtelenségi jára­dékot kapnak. A meghalt ter­melőszövetkezeti tag hátrama­radt hozzátartozói özvegyi, szü­lői nyugdíjban, illetőleg özve­gyi járadékban, haláleseti se­gélyben és árváik árvaellátás­ban részesülnek. (Folytatjuk.) A Biztonsági Tanács vitája a dél-afrikai kérdésről NEW YORK (MTI): Az ENSZ Biztonsági Tanácsa szerdán összeült a dél-afrikai esemé­nyek megvitatására. A Bizton­sági Tanács ellenszavazat nél­kül elfogadta a dél-afrikai kér­dés napirendre tűzését. A megnyitó ülésen Henry Cabot Lodge amerikai küldött bejelentette: India, Pakisztán, Ghana, Guinea és Etiópia kér­te, engedélyezzék, hogy szava­zati jog nélkül részt vehesse­nek a vitán. A napirend elfogadása után az angol küldött hangoztatta, Anglia nem ellenzi a dél-afri­kai kérdés megvitatását, mégis az az álláspontja, hogy az ENSZ alapokmánya szerint a Biztonsági Tanács nem avat­kozhat be más állam belügyei- be. Az angol küldöttség a továb­biakban ebben a szellemben szól majd hozzá a dél-afrikai ..tragikus fejleményekhez” — mondotta. A francia küldött hasonló értelemben szólalt fel. Szóból- jev, a Szovjetunió küldötte el­ítélte a dél-afrikai kormány faji politikáját, megállapította, hogy a Dél-Afrikai Unióban „durván megsértik az emberi jogokat”. Cabot Lodge amerikai dele­gátus hangoztatta, hogy az Egyesült Államok szerint a Biztonsági Tanács vitája nem egyértelmű más ország bel- ügyeibe való beavatkozással. Főúrié, dél-afrikai delegátus kormánya nevében bejelentet­te, tiltakozik a Biztonsági Ta nács összehívása ellen, kifej­tette, hogy kormánya nézete szerint, a Biztonsági Tanács vitája sérti az ENSZ alapok­mányát, beavatkozik a Dél- Afrikai Unió belügyeibe. A küldött megkísérelte vé­delmezni a fajelnyomó dél­afrikai kormányt, tagadta, hogy a rendőrség utasítást Ka­pott a fegyvertelen afrikaiak lemészárlására. Azt állította hogy a tüntető afrikai tömegek támadták meg „a renden és biztonságon” őrködő rendőrö­ket. A rendőrök „kénytelenek’ voltak „önvédelemből” fegyve­rüket használni. Főúrié a továbbiakban kije­lentette, hogy kormánya a jö­vőben is „kérlelhetetlenül fenntartja az ország rendjét” és „szükség esetén” erélyes in­tézkedésekhez folyamodik. A küldött beszéde végén szidalmazta az Egyesült Nem­zetek Szervezetét, azt állította, hogy részben a dél-afrikai kér­désnek az ENSZ közgyűlésé­ben történt ismételt „megvita­tása” idézte elő a zavargáso­kat hazájában. Az afrikaiak „vérszemet kaptak”. Ha a Biz­tonsági Tanács jelenlegi vitája is ilyen eredményekkel jár, a felelősség teljesen a Biztonsá­gi Tanácsot terheli majd — mondotta. A dél-afrikai delegátus ez­után összehajtotta jegyzeteit és otthagyta a tárgyalóasztalt. A dél-afrikai küldöttség egyik tagja később közölta, hogy a delegátus nem ismeri el az ENSZ illetékességét. Az ülés részvevői vitájukat két órára megszakították, majd magyar idő szerint 21,09 órai­kor folytatták a tanácskozást. A párizsi NATO-fanácskozás befejezett tények elé akarja állítani a csúcsértekezletet MOSZKVA (TASZSZ): A Novoje Vremja megjegy­zéseket fűz a NATO csütörtö­kön összeülő hadügyminiszte­rt tanácskozásához. Az érte­kezlet egyik feladata, hogy megteremtse a NATO európai tagállamainak egységes fegy­verkezési szabványait. Másik napirendi pontja pedig a nyu­gatnémet Bundeswehr külföl­Hruscsov távirata az iraki békeharcosokhoz MOSZKVA (TASZSZ): Nyi- kita Hruscsov, a Szovjetunió minisztertanácsának elnöke táviratban üdvözölte az iraki békeharcosok harmadik kong­resszusát, sikereket kívánt a kongresszusnak a világbékét szolgáló munkájához. (MTI) di támaszpontjainak felállítá­sa. A fegyverkezési szabványo­sítással azt akarják elérni, hogy megerősítsék a NATO megingott rendszerét és növel­jék a tagállamok függőségét, mind egymástól, mind pedig — és főképpen az Egyesült Ál­lamoktól. Ez, valamint a nyu­gatnémet hadsereg „elkvárté- lyozása” Spanyolországban és másutt, veszedelmes tünete annak, hogy a militaristák minél több kész tény elé akarják állítani a májusban, összeülő csúcsértekezletet —< írja a Novoje Vremja. (MTI) Idő,járásjelentés Várható időjárás péntek estig: Erősen felhős idő, több helyen eső Mérsékelt szél. Várható legmaga­sabb nappali hőmérséklet pénte­ken 10—14, legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában S-9 fok között. Térképünk N. Sz. Hruscsovnak, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének franciaor­szági körutazását ábrázolja. Jelmagyarázat: 1. repülőgépen, Z. gépkocsin, 3. vonaton megteendő útszakasz. Forgalomba hozza: A Heves megyei Nagykereskedelmi Vállalat, Eger. Vas- és Műszaki Itt a tavasz, jön a nyár, Minden ember BERVÁN jár, BERVA-MOPED olcsó, jó, S részletre Is kapható! FELEJTHETETLEN KÜLFÖLDI UT AZÁSOKAT SORSO­LUNK KI A BERVA-MOPED VÁSÁRLÓK KÖZÖTT! Keresse fel a Heves megyei Iparcikk Kiskereskedelmi Válla­lat egri és hatvani jármű szaküzleteit, valamint a gyöngyösi KERAVILL szaküzletet. BŐSÉGES KÉSZLET! NAGY VÁLASZTÉK! SZAKTANÁCSADÁS! «•ttttilf'lliifitliHillHtitlüllHiltr

Next

/
Thumbnails
Contents