Népújság, 1960. április (11. évfolyam, 78-101. szám)

1960-04-01 / 78. szám

khi I AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TAN ACS NAPILAPJA XI. évfolyam, 78. szám Ara 50 fillér i960, április 1., péntek A béke erői győzedelmeskednek a háború erői fölött Hruscsov beszéde a roueni díszvacsorán Az MTI párizsi tudósítói jelentik: A délutáni órákban megérkezett Rouen-ba Hruscsov különvonata. A külvárosokban mindenütt ilyen feliratok fogadták: „Éljen a francia—szovjet barátság!” „Seine-Maritime megye üdvözli az elnökötV’ A pályaudvartól a katedrálisig terjedő út­vonalon ezrek és ezrek sorakoztak fel. Nem­csak Rouen dolgozói köszöntötték Hruscsovot, hanem a majd száz kilométerre levő Le Havre dokkmunkásai is eljöttek Rouenba. Hruscsov kívülről megtekintette a katedrá- list, a francia gótika e kőcsipke-csodáját. A város nevében Tissot, a jobboldali füg­getlenek pártjához tartozó polgármester kö­szöntötte a szovjet kormányfőt. Hangsúlyozta, hogy a franciák is hevesen kívánják a békét. Hruscsov válaszában kijelentette, hogy a bé­kevágynak tettekben kell megnyilvánulnia. Az ilyen tettek egyike a gazdasági kapcsola­tok fejlesztése. A szovjet kormányfő a fran­cia—szovjet árucsereforgalom fejlesztésének szükségességét hangoztatta és így folytatta: önök nyilván azt kívánják, hogy Rouen ki­kötőjéből francia áruk induljanak el a Szovjet­unió felé. Nos, a szovjet kikötők nyitva ál1- nak a Rouenböl induló hajók előtt. Hruscsov ezután a „konzulok palotájába”, a Kereske­delmi Kamara épületébe ment, majd részt vett a megyefőnökségen tiszteletére rendezett díszvacsorán. Útjában mindenütt a roueni dolgozók lelkes tömegei köszöntötték. A „bölcs és megfontolt Normandia” közmon­dásos közömbösségét levetkőzve, valóban lelkes és forró fogadtatásban részesítette a szovjet kormányfőt. Hruscsov elvtárs a roueni díszvacsorán beszédet mon­dott, amelyben rámutatott: Rouen fontos utak kereszte­ződésén fekszik. Békeidőben eleven ipari és kereskedelmi központ, amelyen át a legkü­lönbözőbb áruk nagy tömege árad. De a háborúban Rouen a német beözönlés útjába ke­rült, elkeseredett csaták szín­helyévé vált. A roueniak száz évnél is rövidebb idő alatt há­romszor élték át a német hó­dítókkal viselt háború borzal­mait, sokat szenvedtek és be­csülni tudják a béke áldásait. Mindenki tudja, mily nagy áldozatot hoztak a szovjet em­berek a második világháború­ban hazájuk szabadságáért és Európa más népeinek felsza­badításáért a hitleri terület­rablók uralma alól. A szovjet nép legjobb fiainak milliói hősi halált haltak a csatamező­kön. A német fasiszta hódítók 1710 várost és munkás­lakótelepet, több mint 70 ezer falvat romboltak le és égettek fel, 25 millió em­bert tettek hajléktalanná. Hazánk ebben a háború­ban körülbelül ötszázmil- liárd dollárra tehető káro­kat szenvedett. A megpróbáltatások éveiben országainkat a közös ellenség ellen kifejtett harcos együtt­működés fűzte össze. Francia- ország joggal lehet büszke de­rék fiaira, a Normandia- Nyeman repülőezred pilótáira, akik hervadhatatlan dicsősé­get szereztek, a szovjet harco­sokkal vállvetve küzdöttek a német fasiszta hódítók ellen. Ez az ezred Moszkvától a Balti tengerig dicsőséges, har­cos utat tett meg. Két és fél év alatt nagyszámú légiharcban vett részt, s e harcokban a francia repülők sok győzelmet arattak. Az ezred zászlaját a Vörös Zászló és az Alekszandr Nyevszkij Érdemrend díszíti. A hitleristák Nyeman-parti védelmi vonalának áttöréséért az ezred külön dicséretet és a „Nyemani” kitüntető címet kapta. Negyvenkét repülő szov­jet érdemrendet kapott. Mar­cel Albert és Roland De La Poip főhadnagyok a „Szovjet­unió hőse" címet érdemelték ki. A francia kormány Becsü­letrenddel, Felszabadu'ási Ke­reszttel és több érdeméremmel tüntette ki az ezredet. Ebben az időben írta De Gaulle tábornok J. V. Sztálin­nak, hogy a francia kormány és nép nagyrabecsüli ezt aZ ajándékot és „a két szövetséges nép mély barátságának fényes tanúbizonyságát látja benne". Különös örömömre szolgál, hogy itt. Normandia fővárosá­ban emlékezhetem meg a hős francia repülik bátorságáról, mert Normandia nevének di­csőséget szereztek az orosz ég­bolton. Az én fiam is a Normandia— Nyeman ezreddel azonos front­szakaszon áldozta életét a né­met fasisztákkal vívott harc­ban. Ö is repülő volt. Mély­ségesen átérzem mindazoknak a fájdalmát, akik szeretteiket vesztették el a hál - rúban. Hi­szen újjá lehet építeni a vá­rosokat, fel lehet szántani a pusztasággá tett földeket, de semmi sem adhatja vissza sze­retteinket, akiknek életét de- rékbatörte a háború. Az emberi elme nem nyu­godhat bele, hogy a ha- lálthozó háború minden negyedszázadban betörjön az emberek békés életébe. A föld legnagyobb szellemei felhábor dússal keltek ki a gyilko'ás vak őrülete ellen. Köztük voltak Franciaország dicső fiai: Hugo és Maupas­sant, Zola és Jaures, Romain Rolland és Henri Barbusse. Csak. most, a mi korunkban vált * gyakorlati lehetőséggé, hogy kiiktassuk a háborút az emberi társadalom életéből. A béke erői győzedelmeskednek a háború erői fölött. Minden világrészben sok millió becsü­letes ember emelte fel szavát a béke védelmében. Sikerrel fejlődik és napról napra erősödik a szocialista országok tábora, amely elveti a hódító háborúk módszerét és a békét, a békés együttélést írta zászlajára. Ez a tábor több mint egymilliárd embert tömö­rít és hatalmas erejét teljesen a béke szolgálatába állítja. Nemrégen, amikor Indiában, Indonéziában, Burmában és Afganisztánban jártunk, ismét meggyőződhettünk arról, hogy ezek az országok, amelyek több mint 500 millió embert számlálnak, tevékenyen har­colnak az új háborúk, a hadi készülődések ellen. Sok más ország is ilyen politikát foly­tat. Mindezek tanúbizonysága szerint növekszik annak reális le­hetősége, hogy megszüntes­sük a nukleáris kísérleti robbantásokat, véget ves­sünk a fegyverkezési haj­szának és ne tűrjük új há­borúk kirobbantását. A dolog rajtunk, minden or­szág népein múlik, és jóra for­dul, ha a népek békeóhaja tet­tekben fog megtestesülni. Emelem poharam népeink barátságára, a világbékére, igyunk arra, hogy a roueni to­ronyóra sohase jelezzen más időt, mint a béke óráit! (MTI) Hruscsov Flinsbe érkezett PÁRIZS (AP): Hruscsov szovjet miniszterelnök csütör­tökön délelőtt a Párizs közelé­ben fekvő Flinsbe érkezett, hogy megtekintse a Renault gépkocsigyár üzemét. (MTI) Hruscsov visszaérkezett Párizsba PÁRIZS (MTI): Nyugati hír- ügynökségek jelentik, hogy Hruscsov szovjet miniszterel­nök befejezte Franciaország­ban tett vidéki útját és csütör­tökön 12 óra után néhány perc­cel visszaérkezett a francia fő­városba. A ’-.»ra délelőtti órákban a szovjet miniszterelnök és kísé­rete megtekintette a Flins-i Renault várat, ahol egy kék sportkocsit kapott ajándékba. A munkások a gépekre felállva lelkesen köszöntötték Hrus­csovot. A szovjet kormányfő a kül- ügyminisztériumi palotában ebédelt, majd a délután folya­mán francia politikai, szak- szervezeti személyiségeket fo­gad. Később Rambouillet-ba hajtat. Itt. De Gaulle vidéki otthonában tárgyal majd a francia köztársasági elnökkel. (MTI) Mi less a ssovfet—francia közös közleményben? A Monde szerint még nemi döntöttek De Gaulle tábornok esetleges szovjetunióbeli uta­zásáról. A lap kérdőjeles for­mában ír arról, hogy a Hrus­csov—De Gaulle megbeszélé­sekről kiadandó közös közle­mény tartalmazza majd esetleg a francia köztársasági elnök Szovjetunióba látogatásának bejelentését. A Monde hangsúlyozza, hogy a közös közleménnyel egy idő­j ben valószínűleg három techni­kai jellegű francia—szovjet megállapodást is nyilvános­ságra hoznak. Mi lesz még a közös közleményben? — latol­gatja a továbbiakban a lap. — Mindenesetre benne lesz a ba­ráti érzelmek kifejezése, az a kívánság, hogy fejlesszék a kölcsönös kapcsolatokat, hogy erősödjék meg a béke, meg­valósuljon a leszerelés. Képekben is • • • Hatalmas tömeg üdvözölte Verdunben is a franciaországi körutazása son a szomorú emlékezetű, történelmi helyre érkező Hruscsovot. N. Sz. Hruscsov, az er lépcsőjén fogadja a tömeg üdvözlését. AAAAAAAAWAAAAAAAAAfWVVWWN , A Budapest Táncegyüttes Füzesabonyban Ma este 7 órakor Füzes-! abonyban, a járási Művelődési; Házban vendégszerepei a vi-: lághírű Budapest Táncegyüt-! tes. I 1959-ben a hagyományos: nemzetközi táncverseny nagy-: díját nyerte el a kiváló egy üt-: tes és az idén a szicíliai Agri- gen tóba az utóbbi tfzf év nem­zetközi nagydíjasainak nagy­díját is megszerezte: „A ter­mékenység istenasszonya” szo­bornak arany, kicsinyített má­sát. Az együttes Molnár István érdemes művész vezetésével Szabolcs megyei körútra in­dul, de útját pénteken Füzes­abonyban megszakítja. A füzesabonyiak és a kör­nyékbeliek tehát megtekint­hetik azt az elragadó műsort, amelyért most az olaszok más- fél hónapig lelkesedtek és amelyet az idén Svédország-; ban, Finnországban, Norvégiá-; ban, az NDK-ban, Szovjetunió-; ban és Angliában is bemutat-; nak. ; Az előadás iránt járásszerte; nagy az érdeklődés. Francia vidék felett suhan a gép: Hruscsov elvtárs útban Dijon-ból Metz-be. 4 Magyar Távirati Iroda közleménye az Elnöki Tanács részleges kegyelmi rendeletéről A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a forradalmi munkás-paraszt kormány elő­terjesztésére, hazánk felsza­badításának 15. évfordulója alkalmával részleges kegyel­met gyakorolt. 1. Kegyelemben kell része­síteni azokat a magyar állam­polgárokat, akiket a bíróság 1960. március 31-e előtt javító­nevelő munkára ítélt. 2. Törli azokat a szabálysér­tési büntetéseket, amelyeket a rendőrség, tűzrendészet és ta­nácsszervek 1960. március 31-e előtt szabtak ki. 3. 1960. március 31-től meg­szünteti a közbiztonsági őri­zetbevételt és elrendeli, hogy 1960. június 30-ig oszlassák fel a közbiztonsági (internáló) tá­bort. 4. Elengedi azon elítélt anyák büntetését, akiket 1960. már­cius 31-e előtt ítéltek el, egy évet meg nem haladó bünte­tést kaptak és tíz évnél fiata­labb gyermekük van. 5. Kegyelemben részesíti azokat, akiket háborús és nép­ellenes bűntett miatt 1952. de­cember 31-e előtt ítéltek el és büntetésük több mint felét le- töltötték. 6. Felfüggeszti azon elítél­tek büntetése végrehajtását, akiket a bíróság 1957. május 1-e előtt elkövetett államelle­nes bűncselekmények miatt hat évet r.-.eg nem haladó bör­tönbüntetésre ítélt. 7. Az igazságügy miniszter előterjesztésére egyéni elbírá­lás alapján kegyelemből fel­függeszti Déri Tibor, Donáth Ferenc, Farkas Mihály, Farkas Vladimir, Jánosi Ferenc és Váradi Gyula elítéltek bünte­tésének végrehajtását. = ÉPÜL FÜZESABONYBAN a Budapest—Miskolc közötti elektromos felső vezeték üzem­behelyezéséhez szükséges transzformátor-alállomás. A gyorsütemű munkával egy idő­ben megkezdődött a vasútállo­más főépületének tatarozása is. '2/t€ß§0^L Idejében akartam szólni, hogy baj lesz a sörrel. Azért ikartam írni idejében, mert eddig mindig baj volt a sörrel: ahogy jött a nyár, úgy fogyott el, — a sörgyá­rakban. S miért ne lenne az idén is baj a sörrel? Most aztán örömmel olvasom a hírt, majd félszázezer pa­lack sört tölt meg óránként új gépeivel a Kőbányai Sörgyár. Kezdek nyugodt lenni. Most már csak az iz­gat, hogy palack lesz-e elég Idejében szólok! (—ó)

Next

/
Thumbnails
Contents