Népújság, 1960. március (11. évfolyam, 51-77. szám)

1960-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! A hatvaniak „Érdekházassága11 (Márkusz László képesriportja.) AZ MSZMP HEVES MEGY El BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XI. évfolyam, 51. szám Ara 50 fillér I960, március 1., kedd Köszöntjük gyöngyösi olvasóinkat A mai nappal a magyar sajtó, ezen belül a vidéki újság­írás fejlődésének újabb állomásához érkeztünk el: már­cius 1-től, tehát mától kezdve mindennap megjelenik a Népújság, a Heves megyei Pártbizottság lapjának gyön­gyösi melléklete. Az egy teljes oldal terjedelmű gyön­gyösi kiadásunk még közelebb viszi az olvasáshoz a párt “zavát, még közelebb hozza az olvasót a párt lapjához, az újsághoz. Gyöngyösi kiadásunk a megyei párt-végrehajtó bizottság határozata értelmében jelenik meg: ez a hatá­rozat, a kiadás megjelenése emelte ím törvényerőre a gyöngyösi dolgozók azon óhaját, amelyet a városi párt- bizottság tolmácsolt, hogy megyénk második legnagyobb városa is jelentőségéhez mérten szerepeljen az újság hasábjain. Elmondtuk már, de mondjuk el még egyszer, hogy Gyöngyös nem csupán második városa megyénknek, de részben történelmi múltja, jelenkori fejlődése, dolgozói­nak, lakóinak szorgalma, helytállása, országosan is jelen­tős várossá emelte. A legteljesebb mértékben jogos volt tehát a gyöngyösi munkások, parasztok, értelmiségiek, a gyöngyösi emberek kívánsága, hogy az eddiginél sokkal alaposabban, következetesebben és sokoldalúbban, a város életét, ezernyi eseményeit tükrözően írjon a Népújság Gyöngyös városáról. Ezt a kívánságot, ezt az óhajt követte az ígéret, illető­leg a határozat, majd az ígéretet, a határozatot most a tett is, s mától kezdve Gyöngyös egy teljes oldallal szerepel a megyei pártlap napi hat oldalából. Azonban azt is meg kell mondanunk, hogy nem jelen­tett könnyű feladatot ez sem a szerkesztőség, sem a gyön­gyösi kiadás szervezésében, előkészítésében részvevő párt-, állami, postai szervek számára. Általában nem különöseb­ben fontos, hogy az olvasó tudja — milyen nehézségekkel kell megbirkóznia az újságnak, hogy teljesítse a reá há­ruló, s egyre növekvő feladatokat. Most, hogy mégis beszé­lünk erről, tesszük ezt inkább azért, hogy kedves gyön­gyösi olvasóink ebből is megértsék: mennyire fontosnak tartottuk kérésük teljesítését, a határozat megvalósítását, önálló gyöngyösi szerkesztőséget állítottunk fel, külső cikkíró gárdával, amely a városban, a város életét jól ismerve, a város dolgozóival közösen együttműködve, szer­keszti a gyöngyösi oldalt. Még a címfotó is, amely egyik jellegzetessége a megyei lapoknak, külön gyöngyösi ki­adásban is megjelenik a megyében terjesztésre kerülő több ezer példány címfotója mellett. A rendszeres busz­járat hozza naponta Egerbe a gyöngyösi szerkesztőség által összeállított oldal anyagát, amelyet itt, Egerben, külön tördelnek, készítenek és nyomnak a gyöngyösiek számára. Dióhéjban csak ez a néhány tény is példázhatja olva­sóink előtt, hogy valóban nem kis feladatot jelentett ez a — szaknyclven szólva: mutáció — gyöngyösi melléklet, de kötelessége volt lapunknak ezt megvalósítani, mert erre biztatott minket a párt, ezt kérte és várta el tőlünk minden kedves gyöngyösi olvasóink. Az előkészítés munkája tehát befejeződött, megindul útjára a gyöngyösi kiadás. Most, ezen a napon kell külön is köszönetét mondanunk mindazoknak, akik tevékenyen vettek részt ebben a munkában, akik hozzájárultak ahhoz, hogy gyöngyösi kétezres olvasótáborunk jóval háromezer fölé emelkedett. Köszönet illeti az Állami Pincegazdasá­got, az AKÖV-öt, a városi tanácsot, a Kézműipari Válla­latot, a pedagógusok pártszervezetét, a gyöngyösi Szer­szám- és Készülékgyárat, ahol a legtöbb előfizetőt gyűj­tötték, köszönet Cserjés János, Csernyák Balázs, Csomós János. Fischer István, Szűcs István postás elvtársaknak, akik összesen mintegy 250 előfizetőt gyűjtöttek, de a többi pcslásoknak is, és Koczka elvtársnak, a posta vezetőjének, akik részt kértek, s vállaltak is ebből a munkából. Ha köszönetről van szó, akkor semmiképpen sem feledkezhe­tünk meg Montvai Andor elvtársról, a városi pártbizottság propagandistájáról, aki fáradságot nem ismerő, önfeláldo­zó munkával segítette hozzá a lapot, hogy március else­jén megindulhasson a gyöngyösi kiadás. Indul az újság! Irtuk, elmondtuk már, milyen tervek, milyen elgondolások vezetik a gyöngyösi kiadást, a helyi szerkesztőséget, hogy valóban a város kiadványa legyen a gyöngyösi oldal, hogy valóban a város életét, terveit, problémáit tükrözze, segítsen azok megoldásában. De erre egymagában még egy száztagú gyöngyösi szerkesztőség sem lenne képes. Arra van szükség, hogy kedves gyön­gyösi olvasóink, akik oly joggal, s oly következetesen han­goztatták e gyöngyösi kiadás szükségességét, most leve­leikkel, cikkeikkel, tájékoztatásukkal, s nem utolsósor­ban bírálataikkal, nap mint nap segítsék — saját újság­jukat. Amilyen lesz a kapcsolat a gyöngyösi melléklet, a helyi szerkesztőség, a város dolgozói, vezetői között, nem utolsósorban annyira lesznek megelégedve újságjukkal a gyöngyösiek. Bízva abban, hogy ez a kapcsolat, amely eddig is már annyi eredményt hozott, ezután még jobban elmélyül, még aktívabb, még gyümölcsözőbb lesz, köszönt­jük kedves gyöngyösi olvasóinkat és kívánjuk, hogy meg­találják mindazt a gyöngyösi kiadásban, amelyet várnak és elvárnak a párt megyei lapjától. Rab Ferenc: JÜDASPÉNZ ★ Szalay István: ASSZONYOK GONDJA... ★ Varjú Vilmos: LÁTOGATÁS AZ ANDORNAKTALYAI SZOCIÁLIS OTTHONBAN ★ Sugár István: EMLÉKEZÉS ASBOTH OSZKÁRRÁ, A HELIKOPTER! FELTALÁLÓJÁRA ★ Balnó Ferenc: KÖNNYÜBt VAROK AZ EGRI VÁRBAN ★ G. Molnár Ferenc: HELYZETKÉP PETÖFI-ALTARÓRÓL ★ EZ TÖRTÉNT AZ NB IIl-BANI A hatvani szövetkezetek színjátszói igen nagy sikerrel adták elő Csizmarek—Semsei Érdekházasság című zenés vígjátékét. A bemutatóról már irtunk, most néhány képet mutatunk be olvasóinknak. íme Tódor, a részeges borbély (Gyarmati János). Kezében most is ott szorongatja az elmaradhatatlan fonottast... Mellette a minden lében kanál házvezetőnő. Makrainé (Po­povit» Antainé). a valóságos pletykatündér... Na, ezek kelten jól összejöttek. Vajon mit főznek lei együtt* (Folytatás a 3. oldalon.) As élüsemssint fölött A gyöngyösi vasútállomáson néhány nappal ezelőtt alar kult meg a KISZ-szervezet. A 33 KISZ-fiatal elhatározta, hogy behozzák a lemaradást, mert most már világosan lát­ják, milyen régen és mennyire szükség lett volna a szervezet munkájára. A’ párt, a szak- szervezet és az állomásvezetés közötti tökéletes összhang megteremtésére, a verseny­vállalások népszerűsítésére, a napi feladatok megbeszélésére, és a családias jó viszony ki­alakítására. nagy segítséget fognak találni a rendszeres klubnapokon. A gyöngyösi vasutasok az élüzemszint fölött teljesítették január havi tervüket és a leg­utóbbi termelési tanácskozá­son felikutatták az előrehala­dás további lejietőségájt"’.és szép felajánlások születtek fel- szabadulásunk 15 éves évfor­dulójára. , Á • KISZ-tagok vál­lalták, hogy a szocialista, mun­kabrigád tagjaihoz méltóan dolgoznak és élnek. Vasárnap lágerbe látogatott az NDK ellenőrzési minisztere .'A'; Német..Demokratikus Köztársaság ellenőrzési mi­nisztere néhány napja Magyar- országon tartózkodik. Ez alka­lommal vasárnap Egerbe is el­jött,. hogy viszonozza a KNEB vezetőjének, — Oczel elvtárs­310 ezer forintos eredményi avulás Az Egri Lakatosárugyár dol­gozói. az elmúlt évhez képest 23,4 százalékkal emelték a termelési tervet, most április 4-e tiszteletére kétszázalékos tervtúlteljesítést vállaltak, an­nak ellenére, hogy jelenleg 17 fő .szakmunkáshiányuk van. Az első negyedévben 126 000 fo­rinttal, év végéig 520 ezer fo­rint értékkel termelnek töb­bet. Az önköltséget két szá­zalékkal csökkentik, s ennek eredményeként az első negyed­évben 75 ezer forint, az év végéig pedig 310 ezer forint eredményjavulást biztosítanak önmaguknak és a népgazdaság számára. Román vendégek Egerben A népek barátsága hét ke­retében március 3-án a Román Népköztársaság budapesti nagykövetségétől Gliga Vasile, a nagykövetség első titkára és Miklea Olivér nagykövetségi attasé látogat Egerbe. Az elvtársakat a Lakatos­árugyár és a Vöröskereszt me­gyei titkársága látja vendégül. Március 3-án délelőtt a TIT, az MSZBT és a Hazafias Népfront ad fogadást tisztele­tükre, majd délután 5 órakor az első titkár tart előadást, utána színesfilm bemutatására kerül sor „Egy nap a tenger­parton” címmel. Elnökségi ülést tartott a Hazafias Népfront Heves megyei Elnöksége Február 27-én, szombaton a Hazafias Népfront Heves me­gyei Elnöksége ülést tartott a népfront megyei titkárságának helyiségében. Az ülés során megbeszélték a választási munkatervet, majd Sályi János, a Hazafias Népfront megyei titkára is­mertette a népfront országos tanácsánál tartott megyei tit­kári értekezlet anyagát. Az országos értekezleten különö­sen sok szó esett a népfront­mozgalom előtt álló feladatok­ról, valamint a népfront kong­resszusi előkészületeiről. Az elnökségi ülés részvevői végül megtárgyalták a mező­gazdaság szocialista átszerve­zésével kapcsolatosan a nép­front-mozgalomra háruló fel­adatokat is. nak — az NDK-ban tett .láto­gatását, s egyben megismer­kedjék’ a Népi Ellenőrzési Bi­zottság munkájával. A minisztert Or. Varga István, a Központi Népi El­lenőrzési Bizottság tagja kí­sérte el. A vendégek megte­kintették Eger nevezetességeit, a várat, a műemlékeket, s a pincegazdaságot. A miniszter­nek ez az első magyarországi útja, s igen tetszett városunx, kedves emlékei közé sorolja egri útját. Versenyben A hatvani vasútállomást 1959. évi tervteljesítésében és önköltség-csökkentésében elért eredményeikért felettes ható­sága az élüzem címre java­solta. A kongresszusi munka­versenyben elért eredménye­kért több dolgozó pénzjutal­mat kapott. A verseny tüzét nem hagyják lohadni és a dol­gozók elhatározták, hogy már­cius hónapban április 4. tisz­teletére ünnepi műszakot tar­tanak és ez idő alatt a terv­teljesítést élüzemszint felett tartják. Az országos anyagtakaré­kossági versenyben részt vál­lalnak és egyszázalékos anyag- takarékosságot fognak elérni. Az üzem KISZ-szervezete be­kapcsolódott az „Ifjúság a szo­cializmusért'’ jelvényszerző mozgalombe. A vonatforgalom zavartalan­sága érdekében a karbantartá­si szakasz az állomásokkal és menetirányítókkal komplex­brigád szerződést kötött. A hatvani MÁV dolgozói a ter­vek teljesítésével és túltelje­sítésével, valamint a vonatfor­galom zavartalanságával kí­vánnak hozzájárulni a hazánk felszabadulása emlékére indí­tott munkaverseny sikeréhez. Epítkezik a parádi Vörös Október Tsz tagsága Az állatok elhelyezése igen nagy gondot okoz Párád ter­melőszövetkezeti községben, ezért már az idén jelentős ösz- szeget fordítanak saját erőből férőhelyek építésére és jelentős állami hitelt is akarnak igény­be venni. Ügy tervezik, hogy még a nyár folyamán felépí­tenek egy 50 férőhelyes nö­vendékistállót. egy 25 férőhe­lyes fiaztatót és egy 150—200 férőhelyes süldőszállást. Ha futja az erőből, még egy hiz­lalda építéséhez is hozzá akar­nak fogni. A fiaztatót és a süldőszállást teljes egészében saját erőből építik fel. Nagyréde termelőszövetke­zeti község fiataljai megbe­szélték, milyen feladat há­rul rájuk abban, hogy a ter­melőszövetkezet már ebben az évben is magasabb ered­ményeket érjen el, mint eddig. A KI SZ-szervezet kezdeményezésére elhatá­rozták, hogy csatlakoznak a 30 mázsás kukoricatermés elérését tűző mozgalomhoz. Ennek érdekében munka­csapatuk megtesz minden tőlük telhetőt, hogy a szö­vetkezeti földekről magas termést takarítsanak be. A tsz hat ifjúsági munkacsa­pata a kukoricatermés mel­lett a cukorrépa és a mál­natermés átlagát is növelni akarja. A nagyrédei fiatalok kö­vetendő példát mutatnak... (d.)

Next

/
Thumbnails
Contents