Népújság, 1960. január (11. évfolyam, 1-26. szám)

1960-01-01 / 1. szám

f 2 NlPOJSAU I960, január 1., péntek Mit ígér 1960? (Folytatás az 1. oldalról) tóm azt is. hogy a hároméves terv lakásépítési programját a most kezdődő új esztendőben befejezzük. Negyvenkilenc úi tanterem, új kórházat építünk Az oktatásügy további fej­lesztésére 49 új tantermet adunk át 1960-ban. Ezen épít­kezés keretében befejeződik az egri és a gyöngyösi nyolctanter­mes iskola, valamint Iskolát építünk a megyei tanács VB által jóváhagyott program sze- ’ rint. többek között Derűjén, Szarvaskő, Besenyőtelek, Pá­rád községekben is, valamint a megye legnagyobb községében. Poroszlón, egy né^ytantermes iskola építését kezdjük el. Az egészségügy fejlesztése terén is jelentős lépést teszünk előre az új esztendőben. A gyógyintézeti ágyak számát 112-vel fejlesztjük Egerben, emellett folytatjuk a hatvani kastély-épületben a tizenkét munkahelyes rendelőintézet ki­alakítását. 1960-ban kezdjük el egy 300 ágyas új kórház építé­sét Hatvan városban, amely megoldja a megye legnagyobb munkáskörzetének évek óta vajúdó problémáját. Az új esztendőben kerül sor a hatvan víz- és csatornamű építésének befejezésére és ez­zel a munkával nagymértékben elősegítjük a munkásosztály helyzetének megjavításáról szóló párt- és kormányhatáro­zat végrehajtását ezen a terü­leten. A szóban levő munka befejezése után elmondhatjuk, hogy Heves megye mindhárom városában leraktuk a közmű­vesítés alapjait. Lőrinci köz­ségben törpevízművel építünk s ezzel lehetőséget nyújtunk arra. hogy a község saját erő­forrásából létrehozhassa a víz- szolgáltató hálózatot. Előkészít­jük az egri és a gyöngyösi víz­ellátás további megjavítását szolgaló főnyomóvezetékek és párolómedencék építését. Befeieződik a megye villamosítása Az új esztendőben megyénk számos községében tovább bő­vítjük a villamoshálózatot és villamosítjuk Váraszó, valamint Mikófalva községeket. E két község villamosításával befeje­ződik Heves megye villamosí­tása és az év végére nem lesz megyénknek egyetlen olyan fa­luja sem, ahol még petróleum­lámpával kellene világítani. Megkezdtük a gázellátással kapcsolatos beruházások előkészítését I960, évre esik az egri ház­tartási gázellátással kapcsola­tosan tervezett beruházásuk előkészítése. E beruházás füg­getlen az egri olajmezőn nyeri gázmennyiség most megvalósu­ló ideiglenes üzemi bekapcsolá­sától. A háztartási gázellátás előkészítése, illetőleg tervezése még az országos gázellátási program kidolgozásától és jóvá­hagyásától függ. Az 1960. évi célkitűzéseink közül csak a legfontosabbikat említettem, de ezeken kívül je­lentős költségelőirányzatokkal tervezzük lehetővé tenni egy­részt a termelő, szolgáltató és kereskedelmi jellegű vállalatok tervének teljesítését, a terme­lési színvonal emelkedésit és különösen a lakosság igényei­nek mind tökéletesebb kielégí­tését. Az újévi előírányataink fokozatos fejlesztést teszrek le­hetővé s már irányt mutatnak a második ötéves terv nég na­gyobb ütemű célkitűzési felé — fejezte be nyilatkozatát Friedrich Sándor elvtán, a me­gyei tanács tervosztályának vezetője. A nagy reménységek éve Békés, boldog esztendőt várunk Egy évet búcsúztatunk, egy eredményes esztendő végén mindenki számvetést készít munkájáról, mennyit adott a közös asztalra és azért mit várhat az új, 1960-as év­től. Megkérdeztük Hegyi Bé­lát, a Bélapátfalvi Cement- és Mészmű igazgatóját is, mit vár ,1960-tói? — Csak dicsérni tudom a bú­csúzó 1959-es évet. Sok jót, szép eísdményeket adott a munkában, úgy dolgoztunk, hogy az évet két hónappal előbb befejeztük. Javult a munkafegyelem a gyárban és az igen veszélyes kőbányánkban is. Balesetünk nem volt. A gyár sokat fejlő­dött. ez évben a rém transz- missziós meghajtásokról egye­di, villanymotoros meghajtásra tértünk át. ami igen gazdasá­gos és kifizető volt. Szeretném, ha a jövő évben meg tudnánk valósítani a 13 millió forintos felújítási ter­vünket, tovább korszerűsíte­nénk a gyártás menetét és természetesen több cementet tudnánk adni az országnak. A jövő év sok jót ígér. A má­sodik negyedévben kezdik meg az építkezéseket, hogy át tud­junk térni az olcsóbb tüzelésre, a szén helyett pakurát hasz­nálunk tüzelőként. Az igen veszélyes mostani kőbánya helyett új kőbányát nyitunk a Bélkő tetején. Ez szükséges, mert a jelenlegi bányánknak nemsokára, 1963- ban lejár a működtetési enge­délye. Az új bányát a hegy te­tején kezdjük, fokozatosan fejtjük le a követ, így nem lesz életveszélyes a 180 méter ma­gas bányafal. A munka meg­kezdésére 9 millió forintot kaptunk. Üj kampresszorház épül és a nagyjavítás alkalmával sok újítást vezetnek be. Szeretném, ha ezek a felújítások segítenék gyárunkat új évi felemelt ter­vének teljesítésében. Ha a munkásaink szorgalma, igye­kezete is párosul vele, én bi­zakodva ‘■várom az új évet. Horváth Jenő: az üzem fő­mérnöke így nyilatkozik: — Ügy érzem, ebben a há­rom szóban — béke, nyugalom, jólét — benne van minden, amit az új évtől várhatunk, mert ha béke lesz, tudunk dol­gozni, ha dolgozunk, több ke­rül az asztalra, jobb lesz az élet. — Újságok közük, íogy má­jusban összeül a csúcsértekez­let. Talán ez lesz sz 1960-as esztendő legnagyobb ajándéka, ettől várom a béke megerő­södését, aminek m érezzük hasznát. A gyárban is egyre többet tudunk a szociális lerendezé­sekre költeni, koraerűsíteni tudjuk a régi, elavul, gépeket. A jövő esztendőbei is sze­retnénk úgy dolgozni mint eb­ben az évben, szerepénk, ha a kőbányánk megéizné „az ország leggazdaságosabb bá­nyája” címet, mert eddig itt nálunk, a bélkői kibányában használunk legkeveebb pak- szitot a termelésben S nem lenne rosa:, ha a 18 nap nyereségréíiesedésünk 1960-ban is megmaadna, eset­leg tovább emelkdne. Ez a „tizenharmadik’* * 1 hivi fizetés serkentse a minkásainkat, hogy a munka lendilete egyre fokozódjék. Én, ránt főmér­nök, szeretném, ia terveink mindenben valóra válnának, és gazdaságosabbn termel­nénk az új év else napjától az utolsóig. (—ács) Az utóbbi évtizedek történel­mében nem volt esztendő, ame­lyet az emberiség olyan égő reménységgel fogadott volna, mint a most ránk köszöntő 1960-as évet. A hosszú, állha­tatos küzdelem, a Szovjetunió vezette béketábor kemény har­ca az emberiséget pusztulással fenyegető nukleáris kísérletek ellen, a mélyebb emberi, nem­zetközi kapcsolatokat akadá­lyozó hidegháború felszámolá­sáért. a népek jólétének emel­kedését akadályozó esztelen fegyverkezési verseny meg­szüntetéséért — döntő stádiu­mába iutott a csúcstalálkozó időoontiában történt megegye­zéssel az úi esztendőre. Kilőtték az első holdrakétát Az 1959-es új esztendő első ajándékaként a szovjet tudo­mány elindította a csillagok fe­lé az első holdrakétát, amely üzemanyag nélkül 1472 kg-of nyomott. A rakéta a tudósok tervezte úton haladt a Hold irányába, s a naprendszer első mesterséges bolygója lett. A páratlan tudományos ered­ményt világszerte mint az em­beriség diadalát ünnepelték, hiszen ezzel az emberiség el­tépte a köteléket, amely ehhez a bolygóhoz kötötte. Január első napjainak króni­kájához tartozik, hógy Fidel Castro csapatai évek harca után elérték Havanát, Kuba fővárosát, Batista, a véreskezű diktátor elmenekült és meg­alakult az ideiglenes kórmány. A kubai szabadságharc győze­delmeskedett. Genfben ismét megkezdődtek az atomfegyverkísérletek meg­szüntetéséről folyó tárgyalások. Mikojan magánjellegű látoga­tásra az Egyesült Államokba érkezett A fegyverkezési hajszát forr- pontján- jelzi Eisenhower el­nöknek az USA kongresszusá­hoz intézett hagyományos újévi üzenetéből az a bejelentés, hogy a kormány a közvetlen fegyver­kezési kiadásokra az állami költségvetés hatvan százalékát szándékozik fordítani. Január 10-én Gromlko, a Szovjetunió külügyminisztere a Németországgal megkötendő békeszerződésre vonatkozó jegyzéket nyújtott át az Egye­sült Államok, Anglia és Fran­ciaország nagykövetének. A jegyzékkel egyidejűleg átadták a német békeszerződés szovjet tervezetét is a nyugati hatal­maknak, valamint az NDK és a Német Szövetségi Köztársa­ság kormányának. Hruscsov elvtárs beszámolójával kezdetét vette január 27-én a Kreml üléstermében a Szovjet­unió Kommunista Pártjának XXI. rendkívüli kongresszusa, amelynek jelentősége messze túlnőtt a Szovjetunió határain. A kongresszus nemcsak a kom­munizmushoz vezető nagyszerű utat mutatta meg az egész em­beriségnek. hanem az emberi­ség békéjének, a népek békés életének ragyogó távlatait is feltárta. A kongresszuson elfo­gadott hétéves terv döntő je­lentőségű a szocializmusnak a kapitalizmussal vívott békés gazdasági versenyében. Január 23-án tért haza Miko- ian amerikai útjáról, amelynek során hosszabb tanácskozást folytatott a Fehér Házban Eisenhowerral. Angol államférfiak Moszkvában Február 21-én Moszkvában megkezdődött a Béke Világta­nács irodájának ülésszaka és ugyanezen a napon érkezett Moszkvába Macmillan angol miniszterelnök és Selwyn Lloyd külügyminiszter. Március 3-áig tartó szovjetunióbeli tartózko­dásuk során számos megbeszé­lést folytattak és erről közös közleményt adtak ki. Még ebben a hónapban létre­jött a külügyminiszteri talál­kozóra vonatkozó megállapodás is. A március 2-iki szovjet ja­vaslatra 26-án tették közzé a nyugati hatalmak válaszát. A szovjet kormány már március 30-án jegyzékben közölte, hogy egyetért azzal, hogy a külügy­miniszterek értekezlete május 11-én üljön össze Genfben. A hűbérurak szolgálatában álló fegyveres bandák ebben a hónapban Tíbétben államcsínyt szerveztek, megölték azokat a tibeti hazafiakat, akik elutasí­tották a feduélis érdeket szol­gáló kalandot. A lázadást na­pok alatt elfojtották, a helyi kormány hatalmát a Tibeti Autonóm terület előkészítő bi­zottságára bízták és ezzel a hű­bérurak elnyomása alatt síny­lődő Tibetben meggyorsultak a demokratikus átalakulást elő­segítő reformok. Április 11-én Münnich Ferenc vezetésével magyar párt- és kormányküldöttség utazott az ázsiai népi demokratikus or­szágokba. 25-én a washingtoni, illetve a londoni szovjet nagy­követ átnyújtotta a két nyugati nagyhatalom külügyminiszté­riumában Hruscsovnak a nuk­leáris robbantások részleges be­tiltásáról szóló üzenetét A külügyminiszterek genfi értekezletet amely május 10-én vette kez­detét, „két félidőre” oszlott. Május 23-án meghalt Dulles, az USA külügyminisztere, s te­metésére elutaztak a genfi ér­tekezleten részt vevő külügy­miniszterek, akik Washington­ban megbeszélést tartottak Eisenhower elnökkel. Június 10-én Gromiko szovjet külügy­miniszter fontos új javasla­tokkal segítette az értekezletet, hogy eredményt érjen el a nyu­gat-berlini kérdés átmeneti ren­XIV. Az autógyárban a régi ér­telmiségiek együtt, dolgoznak azokkal a fiatalokkal, a Szovjetunióban ne -s: a fejlett technikát isir ieg, de magukba szívták' cia- lizmus levegőjét is már nem nézik tétlenü’ xnká- sok harcát az együtt dolgoznak véli: t a si­kereik. Az ét » film kockáiról elé- nt mér­nök sent isr izomban a hatalma', le az már ismeretiéi. .. mérnökök lenézzék a... »~,;Kást. A párt Ugyanis azt’mondja: értelmisé­giek ne csak mondják, hogy a munka teremtette a világot, — csinálják is, vegyenek részt benne. Ennek a gondolatnak a jegyében küldték termelőmun­kára a vuháni egyetemistákat, vagy a jenani diáklányokat. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy a diáklányok — mint mondják — igen furcsán érez­ték magukat, amikor falura ér­kezve megkérték őKet, hogy trágyát hordjanak. Fintorgatva fogtak munkához, orruk nehe­zen viselte el a trágya bűzét Bizony rossz volt a hangu­lat. Este úgy aludtak, mint a tej, Kifáradtak. Másnap reg­gel is fanyalogva indultak, de estére már nem 'áradtak el annyira. Vacsora itán beszél­gettek a paraszokkal, akik elmondták nekik, áogy milyen hálásak a segítégért, nagy szüksége van a födnek a trá­gyára. Három hétmúlva, ami­kor visszaindulta! a városba, szinte fájó szívvé] búcsúztak a parasztoktól Megszerették őket és megtanulák, hogy — bár a trágya bü<ös ’■— a pa­rasztnak mérhetelen szüksége van rá, mert e nlkül nem ad termést a kínai üld. A fizikai munkában megváltozott a diáklányok detszemlélete, bűzére emlékeznek vissza, ha­nem arra, hogy mennyire feli­dézésében. Jún. 20-án a nyugati külügyminiszterek javaslatára elnapolták a tarfccskozást, amely háromheti szünet után július 13-án ült újra össze és ha nem is hozott maradéktalan eredményt, a tanácskozások vé­gén tisztázta az álláspontokat, közelebb hozta a tárgyalókat és nyitva hagyta az ajtót a továb­bi eredményekre vezető maga­sabb szintű tárgyalások szá­mára. Eisenhower meghívta N. Szí Hruscsovot az Egyesült Álla­mokba, a szovjet államfő el­fogadta a meghívást. Július 14-én újabb geofízi- kai óriásrakétát lőttek rá a Szovjetunióban. A rakéta, amelynek hasznos súlya 2200 kg, két kísérleti kutyát vitt magával. A két kutya és a ra­kéta műszerberendezése sér­tetlenül tért vissza a Földre; Hruscsov Amerikában — a leszerelési javaslat És most elérkeztünk „az év eseményéhez”, amely talán hosszú századokra megszab­hatja az emberiség sorsát: Hruscsov amerikai útjához, az ENSZ-ben ismert »tett szovjet leszerelési javí slathoz, a Camp David-i m< gbeszéléshez az amerikai elnök, tel. Hruscsov ameri] :ai utazása előtt röpült a végtelenbe az emberi szellem csodálatos al­kotása, a lunyik. Néhány nap­pal később pedií Hruscsov elvtárs szeptember 18-án az ENSZ közgyűlésén elmondott beszédében Ismerted vs az álta­lános és teljes leszerelésre vo­natkozó szovjet békejavaslatot, a világtörténelem leghatalma­sabb békeszózatát, a nagy ter­veit, amely ellen még az ame­rikai sajtó szerint sem lehet kifogást emelni. Hruscsov amerikai útja, ez a történelmi jelentőségű láto­gatás felolvasztotta a hideghá­ború jeges légkörét, elültette a szívekben a reményt, hogy le­het az embereknek békében élni, megszűnhet a feszültség, az őrült fegyverkezési hajsza és a népek jólétére lehet for­dítani a háborúra költött mü- liárdokat Ami azóta történt: a Kínad Népköztársaság kikiáltásának 10. évfordulója, mely csodála­tos eredményeit mutatta fel a kommunizmus útján haladó kínai népnek, a megbolydult nyugati világ államférfiainak sorozatos utazásai, tanácskozá­sai, mind azt jelzik, hogy a nemzetközi életben nagy vál­tozást hozott az erőviszonyok eltolódása a szocialista tábor javára, amely úgyanúgy meg­mutatkozik a szovjet tudo­mány diadalmas előretörésé­ben, mint a népi Kíná bámu­latos eredményeiben. Az „év­század fényképében“ a Hold túlsó oldalának feltárt rejté­lyeiben csakúgy, mint a szo­cializmus útján haladó min­den ország sikereiben. Erről adott számot az MSZMP VII; kongresszusa Is, amelynek je­lentőségét éppen ezeknek a ■közös sikereknek, eredmé­nyeknek feltárása tette nem­zetközi jelentőségűvé, azon kí- ivül, hogy Hruscsov elvtárs ^Budapesten elmondott beszé­lőében . támasztotta aló újabb ■nagy jelentőségű megállapítá­sokkal a békés együttélés po­litikáját, kíméletlenül lelep­lezve azokat, akiknek nem ér- .deke az emberiség boldog, ■biztonságos, feszültségmentes 'élete. I lm, mennyi mozaikból ra- 'kódott össze az 1959-es év kró­nikája, s még mennyiről nem [szóltunk?! NÉPÚJSÁG ' A Magyar Szocialista Munkáspárt ! Heves megyei Bizottsága [ és a Megyei Tanács lapja. . Felelős szerkesztő: ; Suba Andor. ; Kiadja: = Népújság Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: l Tóth József. , Szerkesztőség: í Eger, Beloiannisz u. 8. iTelefon: 56-74. 56-78. Postafiók: S3. Kiadóhivatal: l Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. ’ Telefon: 24-44. Postafiók: 23. ■ Heves megyei Nyomda Vállalat ‘ Eger. Bródy Sándor u. 4. ■ Felelős vezető: Mandula Ernő. jTerjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. 'Előfizetési díj: egy hónapra 11 Ft megtanulták a parasztok sze­mével nézni a dolgokat, s ma már nem elsősorban a trágya tos az a terméshozamok nőve- | léséhez. Az értelmiségiek be-: csüljék a munkát, szeressék a! munkást. — Ezt kéri tőlük a; párt S ahogyan a vuhani egyetemen a burzsoá kömye- : zetből jött fiatalok szemlélete \ felfrissült úgy a csangcsuni • autógyárban is tűnik a válasz- ; fal a régi értelmiségiek és a • munkások közül. A munkások; nemcsak jelképesen, hanem a ' szó szoros értelmében nyújta-; nak kezet a régi mérnököknek [ is, viszik magukkal, szeretettel ■ hívják maguk közé: „a szere-, tét langyos esője, a baráti szó ■ szelíd szele simogatja őket” —; így mondják ezt Csancsunban ‘ is. A kép egyszerű és emberi. • Az elefántcsont-torony, a ma-' gábazárkózottság, a visszavo- 1 nulás a régi urakkal — vagy ; pedig az élet, az alkotás együtt - a munkásokkal? Régi kiváltsá­gok, vagy az egyszerű emberek hite, bizalma? A forradalom vihara dübörögve száguldott át a kínai földön. Elsöpörte a régi kiváltságokat. Most lan- gyos eső hull, szelíd szél simo- i gat és dús gyümölcsöt, gazdag ] termést ígér a kínai értelmiség- ; nek is. Valódi felszabadulást! I (Folytatjuk) Lovászi Ferenc

Next

/
Thumbnails
Contents