Népújság, 1960. január (11. évfolyam, 1-26. szám)

1960-01-01 / 1. szám

VtÄG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! # AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS NAPILAPJA XI. évfolyam, 1. szám ARA: 80 FILLÉR 1960. január 1., péntek Uj esztendő Immár behajtottuk a régi kalendáriu­mot, s fellapozzuk az újat... Az első olda­lon ott áll a dátum piros betűkkel: 1960. január 1. Újév. A pezsgés- és borospoharak — amelyek­kel elbúcsúztunk az óévtől és amelyekkel köszöntöttük az új esztendőt — összecsen­dültek, s a gyöngyöző ital tükrében ott ragyogott az elmúlt év sok sikerének jó­kedve, ott csillogott az előttünk világosan felvázolt szebb és jobb jövendőben való bi­zakodás és reménység. És ime: a ma felvirradó nap már ezt a jövendőt köszönti és ami bizakodó remény­ség van bennünk, az már ma tetterővé for­málódik, készül a holnap, a holnapután feladataira. Még kezünkben van az óévi naptár utolsó lapja, s ahogy ránézünk, gondolat­ban megelevenednek az elmúlt esztendő szorgalmas munkával eltöltött napjai. Egy kicsit számvetés ez minden emberben: mit is tettünk hát? Hároméves népgazdasági tervünk máso­dik esztendeje van mögöttünk. A párt Köz­ponti Bizottsága — a konszolidáció gyors és nagy eredményeket hozó sikerére, a szocia­lizmus építésében elért gazdasági eredmé­nyeinkre támaszkodva — az év márciusá­ban határozatot hozott, amelyben, mint megvalósítható célt, azt javasolta dolgozó népünknek, hogy 1959 végére érjük el nép- gazdasági tervünk néhány legfontosabb mutatójának — a szocialista ipar termelé­sének, a termelési költségeknek, a beruhá­zásoknál!;, » termelékenységnek, a nemzeti jövedelemnek — a hároméves tervben egyébként 1960-ra tervezett színvonalát. A párt javaslata reális tényeken — a techni­kai, gazdasági és erkölcsi erőforrások pon­tos felmérésén — alapult. Jól mutatta ezt üzemeink, gyáraink, bányáink, gazdasá­gaink állandóan növekvő termelése, a dol­gozóknak a munka iránt érzett felelősség- érzete. Ez a felelősségérzet és öntudat csú­csosodott ki abban a szocialista munkaver­senyben, amely mint alulról jövő kezdemé­nyezés bontakozott ki, s hozott nagyobbnál nagyobb, szebbnél szebb eredményeket a pártkongresszus tiszteletére. A verseny alapvető célkitűzése az volt, amit a párt márciusi határozata előírt: lendületesebbé tenni fejlődésünket, a szocialista építést. A dolgozók azon felismerése tükröződött eb­ben a munkaversenyben, s az ebben meg­született nagy eredményekben, hogy ha gyorsabban, eredményesebben teljesítjük az előttünk álló tervfeladatokat, sokkal biztosabb alapokra helyezhetjük elkövetke­zendő új ötéves tervünket. Mint ahogy a párt Központi Bizottságának irányelvei, majd a pártkongresszus határozatai is vilá­gosan leszögezték: ennek az elkövetkező új ötéves tervnek az az alapvető feladata, hogy lerakjuk hazánkban a szocializmus alapjait, s meggyorsítsuk a szocializmus építését. Nagy feladat ez, s valóban csak akkor le­het hozzákezdeni, csat akkor lehet végre­hajtani és megvalósítani az előirányzatokat, ha szilárd és biztos alapokat teremtünk. Nos, ezeknek az alapoknak a megteremté­sét szolgálta és szolgálja a hároméves nép- gazdasági terv, amelynek sok-sok ered­ményben gazdag második évétől tegnap el­búcsúztunk. Az elmúlt év eredményei azonban nem­csak számokban és tényekben — ipari ter­melésünk növekedésében, új üzemekben és üzemrészekben, új iskolákban, az életszín­vonal emelkedésében — mérhetők le. Az elmúlt év nagy eredményeihez tartozik az is, hogy munkásosztályunk, dolgozó pa­rasztságunk, egész dolgozó népünk öntudata megnövekedett. A dolgozó emberek nagy- nagy figyelemmel kísérik pártunk politiká­jának végrehajtását, bíznak a párt politiká­jának helyességében és szorosan felzárkóz­nak a párt mögé, hogy ez a helyes politika mind az ország gazdagodása, mind a dol­gozó emberek növekvő jóléte érdekében hibátlanul valósuljon meg. Vajon nem a megnövekedett öntudat, a párt politikájá­nak helyeslését mutatja csak az az egy tény is, hogy az elmúlt tavaszon nagy lép­tekkel előre haladt megyénkben is, és szerte az országban, a termelőszövetkezeti mozga­lom. A dolgozó parasztság egyre szélesebb tömegei ismerik fel a pártnak azt az igaz­ságát, hogy az igazi, boldog paraszti jö­vendő csak a közös gazdálkodás útján va­lósulhat meg, csak ezen az úton érhető el a szocialista paraszti élet magassága. Elbúcsúztunk az óévtől és köszöntjük az újat. Valamikor a munkásemberek féltek az új esztendőtől: mit hoz, milyen új nyo­morúságokat hoz? A ma szabad és egyre szebb életet élő embere örül az új eszten­dőnek, mert minden nap, minden hónap, minden év elmúlásával közeledni látja, érzi és tudja azokat a perspektívákat, amelye­ket vezető pártunk oly világosan, oly kéz­zelfoghatóan, igaz módon felvázolt előttünk. A hároméves terv harmadik esztende­jébe lépünk, amelynek feladata a következő ötéves terv további sokoldalú megalapo­zása. A Központi Bizottság kongresszusi irányelvei az ötéves népgazdasági tervről így rögzíti ezt: „A hároméves terv követ­kező befejező évében különösen ügyelnünk kell arra, hogy az ideihez képest haladási érjünk el népgazdaságunk minőségi muta­tóiban; hogy emeljük a munka termelé­kenységét az iparban és a mezőgazdaság­ban egyaránt; hogy csökkentsük termékeink önköltségét, emeljük a termékek minőségi színvonalát és bővítsük választékukat.” A hároméves terv sikeres teljesítése — és azokon a területeken, ahol lehetséges: túlteljesítése — valóban magasabb indulási alapot ád az új ötéves tervhez. A terv ilyen teljesítése reális lehetőségeket biztosít arra, hogy a majd elkövetkező ötéves tervünk alapvető célkitűzéseit a párt javaslata sze­rint — a dolgozó nép. az ország érdekei­nek megfelelően teljesíteni tudjuk. A párt­kongresszus ismertette ezeket a mutatókat; Az ország ipari termelésének az 1958 vé­géig elért színvonalához képest, 1965 végére legalább 65—70 százalékkal, a mezőgazda- sági termelésnek, a* 1954—58. évek átlagá­hoz viszonyítva, 30—33 százalékkal kell nö­vekednie. A termelés növelését az iparban elsősorban a termelékenység jelentős eme­lésével kell elérnünk. A nemzeti jövedel­met legalább másfélszeresére növeljük és ennek helyes elosztásával is biztosítanunk kell a termelőerők gyorsabb fejlesztését, az egy főre eső reáljövedelemnek legalább 26—29 százalékkal, a lakosság fogyasztási alapjának pedig 40—45 százalékkal való emelését. íme; ezek az alapvető célkitűzések, amelyek előttünk állanak. Ezek a számok azok, amelyekkel le tudjuk rakni a szocia­lizmus alapjait, s meg tudjuk gyorsítani a szocializmus építését hazánkban. Lehet-e becsületes ember — tizenöt éve szabad, a párt vezetésével szocializmust építő, évről évre jobban és szebben élő ember —, akit ne lelkesítenének, ne serken­tenének még jobb, még eredményesebb munkára ezek a célkitűzések? Nincsenek ilyen emberek, mert a párt politikájának megvalósulása, a párt politikájának köze­lebbi és távolabbi perspektívája egyre in­kább erős egységbe kovácsolja a dolgozó tömegeket, egyetlen erős. alkotó testté fogja össze az egész nemzetet. S hogy milyen nagy erő az egység, azt éppen elmúlt sza­bad éveink, s különösen az elmúlt három esztendő nagy eredményei mutatják a leg­kézzelfoghatóbban. Előttünk a pirosbetfis dátum; 1960. ja­nuár 1. Üjév. Köszöntjük az új esztendőt és előrenézünk. Dolgozni, alkotni akarunk és — békében, boldogságban. A mi békénk — amelyre úgy vigyázunk, mint a szemünk fényére s amelynek vigyázásában nem va­gyunk egyedül, mert mellettünk áll a Szov­jetunió és a szocialista tábor valamennyi országa — alkotó béke. Űj üzemeket, gyára­kat építünk, amelyben a békés élet szerszá­mait akarjuk gyártani, bányákat nyitunk, amelyekből az iparnak adunk kenyeret, s amelyekből a szén békés családi otthonok­ban árasztja a meleget. Szántani, vetni aka­runk, hogy mind többet, mind jobb kenye­ret teremjen a föld. Iskolákat akarunk épí­teni és művelődési otthonokat, hogy minél több munkásember ablakába ragyogjon be a szellem napvilága... Dolgozunk, lerakjuk a szocializmus alap­jait. És a szocializmus lendületesebb építé­sével — mint ahogy a pártkongresszus ha­tározatai is elmondják — egyre közelebb hozzuk azt a napot, amikor a szocialista tár­sadalmi rend teljes győzelmet arat hazánk­ban. Boliog, munkában sikeres, eredményekben gazdag űj esztendőt megyénk dolgozó népének Eredményekben és munkasikerekben gazdag eszendőt hagytunk újra magunk mö­gött. Letéitük az óév naptárának utolsó lap­ját is és sz új esztendőbe léptünk át; el­búcsúztam az elmúlt évtől és köszöntjük, sok remémyel és bizakodással üdvözöljük az 1960-as estendőt. És köszöntjük, üdvözöljük megyénk «lamennyi dolgozóját — a Magyar Szocialista Munkáspárt megyei bizottsága bol­dog és sikeekben nagyon gazdag új évet ki­vim a megse minden dolgozójának. Boldog, új esztendőt kívánunk üzemeink, gyáraink, lányaink dolgozóinak. A megye munkássága sok és előrevivő eredményt ért el háromév« tervünk második évének végre­hajtásában, azoknak a feladatoknak meg­valósításába!, amelyek e tervből a mi me­gyénkre háriltak. A párt és a kormány helyes politikája mgértésre talált a megye munkásai körében is é ez ott tükröződött a mindennapi tettekben, s különös erővel lángolt fel a párt kongresszusa köszöntő nagy lendületű és gazdag, előreialadásunkat meggyorsító szocia­lista munka-versenyben. A megye üzemei és bányái erednényekben gazdag évet hagynak maguk mögöt, és feladatokban nem kevésbé gazdag új évt>e lépnek át. Feladataink sum­mája ebben a; évben — s az utána következő ötéves tervidázakban — ez: lerakni a szocia­lizmus alapjai és meggyorsítani a szocializ­mus építését lazánkban. Ebben részt vállalnak megyénk mumásai is: a pártkongresszus ha­tározatainak szellemében újult és megnöveke­dett erővel vezik ki részüket az új esztendő feladatainak íregvalósításában. Boldog új esztendőt kívánunk megyénk termelőszövetlBzeíi parasztságának — az új és egyedüli helyű útra lépett dolgozó parasztok­nak. Az elműt év nagy előrehaladást hozott termelőszövetlezeteink fejlődésében. Egy-két kivétellel a »egye minden községében van termelőszövetkezet; városaink, íalvaink egész sora alakult á termelőszövetkezetivé, — mu­tatván az új, szocialista gazdálkodási forma behatolását és győzelmét az emberek tudatába és munkájába. A jövő év és az elkövetkezendő esztendők a termelőszövetkezeti mozgalom to­vábbi megerősödését és fejlődését hozzák. Pártunk és kormányunk messzemenő segítsé­get nyújt ehhez, mert azt akarja, hogy még szebb, gazdagabb és gondtalanabb leryea a föld népének élete. S amikor most boldog új esztendőt kívánunk a termelőszövetkezetek tagjai mellett megyénk egyénileg dolgozó pa­rasztságának is, szívből fakadó jóakarattal a közös és éppen ezért a biztos felemelkedéshez vezető út mielőbbi megtalálását kívánjuk mind valamennyiüknek. Boldog új esztendőt kívánunk megyénk értelmiségi dolgozóinak: mérnökeinknek, orvo­sainknak, pedagógusainknak, kutatóinknak, a kultúra és művelődés minden munkásának. Elért eredményeink az ő szorgalmukat, mind jobban kiteljesedő odaadásukat dicsérik. Bí­zunk abban, hogy az elkövetkező év, új fel­adataink végrehajtása során az ő erejük is megsokszorozódik és segítségükkel mielőbb valóra válnak országépítő terveink, országunk gazdagodását, népünk további felemelkedését szolgáló célkitűzéseink. És köszöntjük az újév napján a munkások, parasztok, értelmiségiek, asszonyok és fiatalok mellett megyénk dol­gozó kisembereit, megyénk valamennyi dol­gozóját, akik segítettek és a jövőben is szor­galommal, igyekezettel segítik fejlődésünket. Boldog új esztendőt kívánunk — boldog új esztendőt várunk valamennyien, alkotó erőnk tudatában, amely napról napra valóra váltja a párt helyes politikáján alapuló ter­veinket. Nekünk, értünk, a mi javunkra! A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA Mit ígér 1960? A negyei tanács tervosztályának vezetője nyíl ?kozik Az év utols< napján felke­restük Friedrici Sándor elvtár­sat, a Heves negyei tanács VB tervosztályánál vezetőjét, hogy nyilatkozzék apunk olvasói számára, mit virhat Heves me­gye az új, az l)60-as évtől. Friedrich Séidor elvtárs be­vezetőben rövicén értékelte az 1959. év erednényeit és el­mondotta, hogy a tanácsi irá­nyítás alatt mű:ödő 32 vállalat közül 23 ióval i határidő előtt teljesítette éve tervét. Az 1959-ben felépült 38 tanterem, nyolc nevelői lakás, két műve­lődési ház és a megyénk három városában elkészült 94 lakás, mint azt bizonyítja, hogy az óesztendő sem múlt el felettünk eredménytelenül. Az eredmé­nyekben gazdag 1959-es év után a megyei tervosztály ve­zetője szerint még nagyobb si­kerekre. eredményekre számít­hatnak a dolgozók 1960-ban. Az 1960-as kilátásokról a kö­REVÍZIÓ 1997. RfVÍZlO 20U. veti őket n - adottá Friedrich Sán elvt 'rs: i lakásokat adu ez évben is Az 'tendőben 19ff la­kás b- -t tervezzük a megyéb 1 Egerben 48. Gyöngyó hatvanban 78 és Apcon a költözhet­nek be a A befeje­zésre terve mellett ugyancsak • égerben újabb 87. G - a j0. Hat­vanban 30 1 .ás építőét kezd­jük meg és römmel mondha- (Fol'j tása a 2. oldalcnf

Next

/
Thumbnails
Contents