Népújság, 1959. december (10. évfolyam, 282-306. szám)

1959-12-01 / 282. szám

AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS NAPILAPJA X. évfolyam, 282. szám ÄRA: 50 FILLÉR 1959. december 1., kedd ! A párt VI/. kongresszusára ér­kező, Hruscsov elvtárs vezette szovjet delegációt Kádár János elvtárs fogadta a ferihegyi re­pülőtéren. Képünkön: Kádár elvtárs üdvözli Hruscsov elv­társat. n legközelebbi évek döntő feladata, hogy a mezőgazdaság szocialista átszervezésével befejezzük hazánkban a szocialista társadalom alapjainak lerakását Megkezdte tanácskozását az MSZMP VII. kongresszusa Hétfőn délelőtt 9 órakor az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Otthonában megkezdődött a 'Magyar Szocialista Munkáspárt VII. kongresz- szusa. A kongresszus termét a „Világ proletár­jai egyesüljetek!" felirat, a nemzetközi műit- Itásmozgalom nagy tanítójának, Marxnak, En- gelsnek és Leninnek domborművű képe, vörös és nemzetiszínű zászlók díszítik. A kongresszusi küldöttek és a meghívottak hatalmas tapsa közben léptek a terembe az MSZMP politikai bizottságának tagjai es pót­tagjai, N. Sz. Hruscsov, az SZKP Központi Bi­zottságának első titkára, a Szovjetunió Minisz­tertanácsának elnöke, az SZKP küldöttségének vezetője és a többi testvéri kommunista és munkáspárt küldöttségeinek vezetői. Dr. Münnich Ferenc, az MSZMP politikai bizottságának tagja, a forradalmi munkás— •paraszt kormány elnöke bejelentette, hogy a kongresszus első teendője a kongresszus elnök- cégének és bizottságának megválasztása. Az el­nökség tagjaira Horváth András, Pest megye kongresszusi küldötte tett javaslatot. Az elnökség tagjává választották Kádár Já­nost, az MSZMP Központi Bizottságának első titkárát. Apró Antalt, Biszku Bélát, Fehér La­jost. Fock Jenőt, Kállai Gyulát, Kiss Károlyt, Marosán Györgyöt, dr. Münnich Ferencet. Kór nai Sándort, Somogyi Miklóst, az MSZMP poli­tikai bizottságának tagjait, Komócsin Zoltánt és Nemes Dezsőt, a politikai bizottság póttag­jait. Az elnökség tagja Barta Elemér, a Ken­der- és Jutagyár pártbizottságának titkára, Benke Valéria, a Központi Bizottság tagja, Blaha Béla. a bányász szakszervezet főtitkára, Brutyó János, a Központi Bizottság tagja, Czinege Lajos, a Szolnok megyei Pártbizottság első titkára. Dobi István, a Népköztársaság El­nöki Tanácsának elnöke. Erdei Lászióné, a Ma­gyar Nők Országos Tanácsának elnöke, Földes Andrásné, a Baranya megyei pártbizottság tag­ja, Gáspár Sándor, a Központi Bizottság tagja, Hevesi Gyula akadémikus, Krizsanyik Jánosné, a pásztói Szabadság Termelőszövetkezet elnöke. Lombos Ferenc, a Győr megyei Pártbizottság első titkára. Major Tamás, a Központi Bizott­ság tagja, Molnár Ernő, a Csepel Vas- és Fém­művek pártbizottságának első titkára. Nemes­kéri János, a Lenin Kohászati Művek pártbi­zottságának titkára. Nógrádi Sándor, a Köz­ponti Bizottság tagja, Paizer György, a Székes- fehérvári Várost Pártbizottság titkára, Papp Sándor, a Csongrád megyei Tanács végrehajtó Bizottságának elnöke, Prieszol József, a Köz­ponti Bizottság tagja. Révész Géza, a Központi Bizottság tagja, dr. Sík Endre külügyminiszter. Szakosíts Árpád, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöke. Tálas László, a Pécsi Járási Pártbizottság titkára, Tóth Tiborné, a XX. kerületi pártbizottság titkára, Zala József, a Csepel Vasmű dolgozója. Az elnökség tagjává választották N. Sz. Hruscsovot, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkárát, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnökét, az SZKP küldöttségének vezetőjét, valamint a többi testvérpártok küldöttségeinek vezetőit. Az elnökség tagjai a kongresszuh részvevői­nek nagy tapsa közben foglalták el helyüket az elnöki emelvényen. A kongresszuson a meghívottak soraiban részt vesznek a magyar politikai élet pártonkí- vüli képviselői is. A megnyitó ülésen meg­jelent a budapesti diplomáciai képviseletek számos vezetője is. Miután az elnökség tagjai elfoglalták he­lyüket, dr. Münnich Ferenc, az MSZMP po­litikai bizottságának tagja, a forradalmi mun­kás-paraszt kormány elnöke emelkedett szó­lásra. Dr. Münnich Ferenc megnyitó beszéde Ezután a budapesti kong­resszusi küldöttek csoportjá­nak képviselője, Kiss Dezső javaslatára megválasztották a kongresszus titkárságát. A kongresszus titkárságának el­nöke, Marosán György, az MSZMP politikai bizottságá­nak tagja, a Központi Bizott­ság titkára, a kongresszus tit­kárságának tagjai: Kelen Béla, a Budapesti Pártbizottság tit­kára, Orbán László, a Központi Bizottság tagja, Sándor József, a Központi Bizottság tagja, Szilágyi Dezső, a Központi Bi­zottság külügyi osztályának vezetője, Szirmai István, a Központi Bizottság tagi a, Szar­ái István, a Központi Bizottság tagja. A kongresszus ezután ugyan­csak Kiss Dezső javaslatára szerkesztő bizottságot. Jelölő bizottságot, fellebbviteli bi­zottságot, mandátumvizsgáló bizottságot ás • szavazatszedő bizottságot választott A szerkesztő bizottság elnö­ke Kállai Gyula, a politikai bi­zottság tagja, a Központi Bi­zottság titkára, tagjai: Aezél György, a Központi Bizottság tagjai: Brutyó János, a Köz- Bizottság tagja. Gödör Ferenc, a Hajdú megyei Pártbizottság első titkára, Kiss Árpád, a Köz­ponti Bizottság tagja, Kiss De­zső, a Központi Bizottság tagja. Nemes Dezső, a politikai bi­bizottság első titkára, Gyenge Károly, a Fejér megyei Pártbi­zottság titkára, Horváth János, a IX. kerületi pártbizottság el­ső titkára, Jakab Sándor, a Nógrád megyei Pártbizottság első titkára. Juhász János, a sztálinvárosi pártbizottság első titkára. Prantner József, a Tol­na megyei Pártbizottság első titkára. Nemeslaki Tivadar, a Komárom megyei Pártbizottság első titkára, Sándor József, a Központi Bizottság tagja és Szabó Piroska, a Budapesti Pártbizottság osztályvezetője. A fellebbviteli bizottság ei­Saolnok megyei Tanács végre­hajtó bizottságának elnöke* Olf Károly, az Állami Egyház­ügyi Hivatal vezetője. A mandátumvizsgáló bizott­ság elnöke Ilku Pál, a Köz­ponti Bizottság tagja. A bizott­ság tagjai: Anda János, az L kerületi pártbizottság első tit­kára, Csikasz Józsefné, a Bu­dapesti Pártbizottság titkára, Dapsi Károly, a Honvédelmi Minisztérium politikai csoport- főnöke és Fajkos Aladár, a XII, kerületi pártbizottság első tit­kára. A szavazatszedő bizottság Bevezetőben üdvözölte a kongresszusi küldötteket és vendégeket. Üdvözölte a párt Politikai Bizottságának tagja­it, a Központi Bizottság tag­jait és külön Dobi Istvánt, a Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnökét Ezután javasolta, hogy em­lékezzenek meg azokról az elv­társakról, akiket az utóbbi idő­ben veszített el a nemzetközi és a hazai munKásmozgalom. Elveszítettük Marcel Cachin elvtársat, Boleslaw Bierut elv­társat, Antonin Zapotocki elv­társat, Giuseppe Di Vittorio, Georgi Damjanov és Frederic Joliot-Curie elvtársat. Elhunyt, pártunk Központi Bizottságá­nak három tagja: Fogarasi Bé­la. Horváth Imre és Révai Jó­zsef elvtársak. „Emlékezzünk meg — mondotta — szeretettel az ellenforradalom elleni harc­ban elesett szovjet hősökről, akik életüket adták szocialista rendünkért. Emlékezzünk a magyar hősökre és mártírokra, Mező Imrére, Kalamár József­re. Asztalos Jánosra, Kállai Évára. Sziklai Sándorra, Biksza Miklósra és a többiekre, és adózzunk emléküknek egyper­ces kegyeletes felállással”. (A kongresszus részvevői egyper­ces néma felállással adóztak az elhunytak emlékének.) Nagy tisztesség számunkra — folytatta Münnich Ferenc —, hogy a kongresszuson szá­mos testvéri kommunista és munkáspárt küldöttséggel kép­viselteti magát. Engedjék meg, kegy mindnyájunk nevében a kongresszus küldöttei nevében szeretettel üdvözöljem a Szov­jetunió Kommunista Pártjának küldöttségét, élén Nyikita Szer. gejevics Hruscsov elvtárssal. az SZKP Központi Bizottságá­nak első titkárával, a Szovjet­unió minisztertanácsának el­nökével. (Hosszantartó, lelkes nagy taps.) Münnich Ferenc elvtárs ez­után melegen üdvözölte a kommunista és munkáspártok megjelent küldöttségének ve­zetőit és tagjait, majd hangsú­lyozta: — Mögöttünk három eszten­dő áldozatokban és küzdel­mekben bővelkedő, de sikerek­ben sem szűkölködő munkája. Ma. amikor harcaink területét áttekintjük, elmondhatjuk, hogy van erős, harcedzett mar­xista—leninista pártunk, ame­lyet megbecsül és bizalommal Követ a dolgozó magyar nép. Szocialista építőmunkánk ered­ményes, dolgozóink élete hó­napról hónapra, évről évre szépül, javuk Szilárd a prole­tárdiktatúra, amely itthon a munkásosztályra, a dolgozó parasztságra és a velünk tartó értelmiségre támaszkodik, nemzetközileg pedig élvezi a hatalmas szocialista tábor és a nemzetközi kommunista moz­galom támogatását. — Még biztatóbb a kép, ha a jövőbe nézünk. Előttünk a szocializmus építésének, az ala­pok lerakásának, a gyorsabb haladásnak sokat ígérő távlata. Népünk a párt vezetésével nö­vekvő egységben és nagy szor­galommal dolgozik, mert he­lyesli pártunk politikáját és mind világosabban látja a nagy célt: a szocializmus teljes fel­építését A kormány elnöke befejezé­siül jó munkát kívánt a kong­resszus küldötteinek és a kong­resszust megnyitotta. zottság póttagja. Szirmai István, a Központi Bizottság tagja. A jelölő bizottság elnöke Nógrádi Sándor, a Központi Bizottság tagja, a bizottság tagjai: Brutyó János, a Köz­ponti Bizottság tagja, Czinege Lajos, a Szolnok megyei Párt­Dr. Münnich Ferenc megnyitó beszédét mondja nőké Harmati Sándor, a Köz­ponti Bizottság tagja, a bizott­ság tagjai: Bakó Ágnes, a Köz­ponti Bizottság tagja, Cserven- ka Ferencné, a Központi Bi­zottság tagja, Kiss János, a XIII. kerületi pártbizottság el­ső titkára, Oláh György, a elnöke Török István, a Köz­ponti Bizottság tagja, a bizott­ság tagjai: Borka Attila, a Központi Bizottság tagja, Ke­lemen Lajos, a X. kerületi pártbizottság első titkára, Mar­tin Ferenc, a SZOT titkára és Mehes Lajos, a Budapesti Pártbizottság osztályvezetője. A kongresszus ezután elfo­gadta a kongresszus napirend­jét, az előadók személyére és a kongresszus ügyrendjére vonatkozó javaslatot. A kongresszus napirendje a következő: 1. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának beszámolója és a párt feladatai. Előadó: Kádár János. 2. Irányelvek a gazdasági feladatok megoldásához és a második ötéves népgazdasági terv elkészítéséhez. Előadó Fock Jenő. 3. A párt szervezeti sza­bályzatának módosítása. Elő­adó: Marosán György. 4. A központi revíziós bizott­ság beszámolója. Előadó: Fo­dor Gyula. 5. A fellebbviteli bizottság jelentése. Előadó: Harmati Sándor, Kadvee vendégünk, Hrusaum, Kádár Jánossai aa eénökségben (Folytatása a 2, oldaloml

Next

/
Thumbnails
Contents