Népújság, 1959. augusztus (10. évfolyam, 179-203. szám)

1959-08-01 / 179. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Gyorsabb ! Egyszerűbb ! Kényelmesebb ! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA X. évfolyam, 179. szám ÄRA: 50 FILLÉR 1959. augusztus 1., szombat Megbecsülést a Isz-asszonyoknak A termelőszövetkezeti mozgalomban a nők ma­napság éppen úgy meg­találták helyüket, mint az élet bármely területén. Ezt mutatja az a tény is, hogy jelenleg működő termelő- szövetkezeteinkben több mint tízezer nő dolgozik, az összes tagság negyven szá­zalékát szintén a nők te­szik ki. Érdekes megemlí­teni, hogy a negyven száza­lék zömében 26—10 év kö­zötti asszony, tehát olya­nok, akik érett fejjel gon­dolkodnak és megfelelő élettapasztalattal is rendel­keznek ahhoz, hogy a szö­vetkezet ügyeibe döntő mó­don avatkozzanak bele. Általános tapasztalat az, hogy a nők nagy segítői mindenütt a szövetkezeti munkának és mindenütt azon iparkodnak, hogy sem­miben se maradjanak a férfiak mögött. Vannak ki­váló teljesítményeket fel­mutató női munkacsapa­taink, akik mindenkor élen járnak és példaként^ álla­nak még a férfiak előtt is. A füzesabonyi Petőfi, a tar- naszentmiklósi Petőfi, a tenki Béke, a kiskörei Dó­zsa termelőszövetkezetek tagsága a megmondhatója, hogy hogyan állnak helyt a nők a munkában, különösen ^ a tavaszi—nyári növényápo- y lásnál milyen derekasan vették ki részüket. Sokszor hallottuk már, hogy a nő a család összekapcsoló ereje és talán akkor se esünk túl­zásba, ha kijelentjük, hogy a nők a termelőszövetkeze­tek összekapcsoló, mozgató, éltető erői is és befolyásuk érezteti hatását minden esetben a termelőszövetke­zetek életében. A termelőszövetkezeti asz- szonyok és lányok már ed- \ digi munkájukkal is mél­tán kiérdemlik a fokozot­tabb megbecsülést és tiszr teletet és igen örvendetes jelenség az is. hogy számos szövetkezetünkben szívesen és egyre szívesebben válasz­tanak közülük brigádveze­tőket, munkacsapatvezető­ket, nem is szólva arról, hogy a könyvelők nagyobb százaléka nő. Örömmel ta­pasztalható az is, hogy könyvelőink, de különösen női könyvelőink igen pon­tosak és lelkiismeretesek és így vigyáznak valóban minden fillérre, mintha a sajátjuk lenne. Ilyen köny­velő az atkán Micsurin Tsz könyvelője, vagy Szénás! Vera, a hatvani Kossuth Tsz könyvelője, aki minden munkája mellett igen áldo­zatkész szövetkezeti tag is. semmi fáradságot se sajnál annak érdekében, hogy jól. 5 rendjén haladjanak szövet­kezetének ügyei. Megbecsülést hát a szö­vetkezeti nőknek, akik ma már nemcsak az egyszerű tagek soraiban, de a vezető posztokon is derekasan megállják helyüket. Biztató eredmények a gyöngyösi sínhegesztö-telepen Gyöngyös határában egy év­vel ezelőtt több millió forintos költséggel, modern, sinhegesz- tő-telep kezdte meg működését. Kezdetben a sínhegesztő-telep munkásainak sok nehézséggel kellett megküzdeniök, mert ez a munka számukra szokatlan, új volt. Az első hónapokban kisebb zökkenőkkel, de dolgo­zott az új telep, és ahogy tel­tek a napok, hónapok, a szak­munkások egyre jobban meg­ismerték a munkafolyamato­kat, kezdett javulni a termelés. Most örömmel számoltak be a váltógyár vezetői, hogy a sín­hegesztő-telep termelékenysé­ge az elmúlt évihez viszonyítva kétszeresére emelkedett. A munkások megszokták az új gépeket, most már zavartala­nul, zökkenőmentesen dolgoz­nak. — A GYÖNGYÖSI sütő­ipari vállalat a Köztársaság téren minden igényt kielé­gítő mintaboltot létesít. Ügy tervezik, hogy a jövő hónap­ban megnyitják az új kenyér­üzletet.-/■ KI VOLT HITLER? ★ Wei dinger László: AZ ÖNZÉSRŐL ÉS A KARRIERIZMUSRÓL ★ Szalay István: OTTHONT TEREMTETTEK AZ IDÉNYMUNKÁSOKNAK ★ Pintér—Szabó: TITKOS UTAKON (Regény) ★ Némedi Lajos: HÁROMSZAKOS, NÉGYÉVES KÉPZÉS LESZ A PEDAGÓGIAI FŐISKOLÁN Űj színfoltokkal gazdagodott Eger város kereskedelmi hálózata.■ Az Eger és Kör­nyéke Kiskereskedelmi Vállalat a Széchenyi utcában három modern, új típusú üzletei létesített. A vásárlóközönség gyorsan megszerette a Széchenyi utca 11. szám alatt nyílt ön­kiszolgáló fűszer- és csemegeboltot. A pultokra, vitrinekbe helyezett árut a vásárló a kosárba rakja. Nincs sorbaállás, nincs várakozás, a vásárlás így kényelmesebb, s egysze­rűbb. Modem hűtővitrinnel is találkoznak a vevők a csemegeüzletben. Amint képünkön is látható, a hűtő-vitrinben jeges sör, hűtött tejföl, zsír, vaj és sajt várja a vásárlókat. (Folytatása a 3. oldalon) 14 millió forint értékű árut hoznak forgatontha a fSldművesszövetkezetek az Országos Mezőgazdasági Kiállításon Az ország földmúvesszovet- kezetei az idén is méltóképpen képviseltetik magukat az Or­szágos Mezőgazdasági Kiállítá­son. A SZÖVOSZ 600 négyzetmé­teren épült, reprezentatív el­rendezésű központi pavilonja szemléltető módon mutatja be a földmúvesszövetkezeti rend­szer szerteágazó tevékenységét. A földművesszövetkezetek árusító-pavilonjai 14 millió fo­rint értékű árut hoznak forga­lomba a kiállítás területén. A kisipari termelőszövetke­zetekkel közösen naponta több­ször látványos divatbemutató­kat rendeznek. A bemutatott modelleket azonnal meg lehet vásárolni. Az elmúlt évekhez hasonló­an a föildművessaövetkezeti vendéglátóipar is képviselteti magát a kiállításon. A Mezőgazdasági Eszközöket Értékesítő Országos Szövetke­zeti központ 2800 négyzetmé­ternyi területen állítja Ki leg­újabb, elsősorban a termelő­szövetkezeti gazdaságokban használható gépeit. Újdonság lesz az újrendszerű palánta- és burgonyaültető-gép, valamint a hagymatermesztés gépei. (MTI) önköltségcsökkentés — prémium feltétel Már, többször hírül adtuk, hogy az Egri Finomszarel- vénygyárban egyre csökken a külföldön is híressé váló Ber- va-moped előállítása költsége. Az első félév nem hozott elég lényeges eredményjavulást, ezért a második félévre ko­moly intézkedéseket tettek. Az osztályoknak prémiumfeltétel­ként az önköltségcsökkentést szabták meg. A második félévben már kilötnéterórás es Bofich-kürtös Berva-mopedek készülnek, amelyek önköltségét a műsza­ki osztály dolgozóinak, de a gyár többi osztálya dolgozód­nak is a harmadik negyedév­ben öt százalékkal, a negye­dik negyedévben pedig nyolc százalékkal kell csökken teni- ök. A KISZ n«T«lésí irányelveit megvitatják ée előadásokon is feldolgozzák az alapszervezotek A KISZ Központi Bizottsá­gának nevelési irányelveit a KISZ-szervezetek helyesléssel fogadták és részletesen tanul­mányozzák. A KISZ Központi Bizottsá­ga elhatározta, hogy a KISZ- vezetők és aktivisták részére előadássorozatot indít. Az üzemi és falusi KISZ- szervezetek szintén előadásso­rozatokat indítanak, ahová meghívják a szülőket, a peda­gógusokat és a társadalmi szer­vezetek képviselőit is. Kikérik az idősebb dolgozók vélemé­nyét és tanácsaikat meghall­gatva végzik nevelőmunkáju­kat. Ősszel az ifjúsági akadémiá­kon a hallgatók bőséges anya­got kapnak a KISZ-nevelés irányelveiről. A KISZ nyári vezetőképző táboraiban, valamint a titkári tanfolyamokon a hallgatók részleteiben megismerkednek a nevelési irányelvekkel és meg­vitatják a gyakorlati tenniva­lókat. (MTI) Megkezdte az őszt vetésű növények szerződtetését « Mezőmag A Mezőgazdasági Magter­meltető és Vetőmagellátó Vál­lalat dolgozói a borsó felvásár­Három hónap alatt félmillió liter tej EXPORTRA Megyénk termelőszövetke­zeteiben egyre jobban erősödik az állatállomány. Számos he­lyen fordítottak nagy gondot a tehenészetre, amely lehetővé tette a nagyobb mennyiségű tej termelését. Megyénk termelőszövetke­zetei az utóbbi három hónap alatt több mint félmillió liter tejet adtak át az állami felvá­sárló szerveknek, illetve a földművesszövetkezeteknek. Az állattenyésztés további erősö­désével arra számíthatunk, hogy a termelőszövetkezetek még nagyobb mennyiségű áru­val látják el a dolgozókat. Épül Eger legmagasabb gyárkéménye 200 jubiláló tsz-fao Az illetékesek felmérése szerint kétszázra tehető azok­nak a termelőszövetkezeti ta­goknak a száma, akik ezekben a napokban töltik 10 éves szö­vetkezeti tagságukat. A jubilá­ló tsz-tagok részére sok he­lyen augusztus 20-án, alkotmá­nyunk ünnepén ünnepséget rendeznek. Ugyancsak ebben az eszten­dőben Heves megyében 34 tsz jubilál, illetve ünnepi! meg 10, éves fennállását* Egymás után gördülnek ki a paradicsommal megrakott vagonok a gyöngyösi vasútállomásról. Az exportáru sok ké­zen megy keresztül, amíg a szerelvény elhagyja a határállo­mást. Képünkön a Külkereskedelmi Vállalat megbízottja el­lenőrzi az exportra induló paradicsomot, s nemcsak minőség szerint, hanem méret szerint is. Négy centiméter átmérőjű kell, hogy legyen a paradicsom, ha ennél kisebb, nem veszi át a külföldi cég. -. . Aki mostanában az Egri Do­hánygyár környékén jár, égbe- nyűló kémény építését láthat ja. A magasban emberek szor­goskodnak és óráról órára nő ! a gyárkémény. Megkérdeztük j az Egri Dohánygyár igazgató- ! iát. mondja el. mikorra épül fel I és miben fogja megkönnyíteni I a gyár munkáját az új kémény. — Mint már az újságok i6 közölték, ebben az évben jelen­tős összegű gyárbővítéssel újabb üzemrészeket kapcsolunk be a gyártásba. Az új épület szárny műszaki átadása már az elmúlt hónapokban megtör­tént ugyan, de kisebb műszaki javítások miatt a végleges át­adás augusztus 1-re tolódott. Az űj üzemrész földszinti részét már a gyártáshoz készítettük és rendeztük be. Az új épület­tel szaporodva igen komoly »várrá bővült az Egri Dohány­gyár. A gyorsabb, gazdaságo­sabb gyártás érdekében há­rommillió forintos költséggel berendéseket vásárolunk és kazánházat, kazánkéményt éri- tünk. Az épülő kazánkémény elő­reláthatólag 50 méter lesz, egy­ben Eger város legmagasabb kéménye. Az Egri Dohánygyár születő új kéménye gyorsan épül, ma­gasodik, szorgos kezek rakják egymásra a vörös téglákat. A bátor építőmunkások szorgal­masan dolgoznak a 40 méter magasban, hogy határidőre át­adhassák a kéményt és meg­kezdhesse működését a kazán­ház. K. J lása mellett megkezdték az őszi vetésű növények szerződ­tetését. A szerződés iránt — mind az új, mind a régi ter­melőszövetkezetekben — igen nagy az érdeklődés. Eddig a tamaőrsi Dózsa 150 szöszösbükköny, a tiszanánai Petőfi 100 hold szöszösbükköny, 30 hold kapás lengyel lucerna, a tamazsadányi Kossuth 20 hold szöszösbükköny, az újon­nan alakult sarudi Dózsa 20 hold őszi káposztarepce, a po­roszlói Rákóczi 60 hold repce termelésére kötöttek szerző­dést. A vállalattal szerződést kö­tött termelőszövetkezetek meg­kezdték a talajelőkészítési munkákat, hogy idejében és jó minőségben végezzék el a ve­tést. Nagy István A LOTTO e heti nyerőszámai: A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság a szegedi Nemzeti Színház újszegedi szabadtéri színpadán megtartott lottósor­solásán a következő számokat húzták ki: 17, 28, 48, 54, 81 A 31. játékhétre 3 482 040 szelvény érkezett, s így egy- egy nyerőosztályra 1 305 765 forint esik. Ugyanekkor sor­solták ki a július havi tárgy- nyeremény játékhetét, eszerint a 29. játékhét szelvényei ke­rülnek majd kisorsolásra. (MTI) I | Egerben azelőtt 20 év j I alatt nem építettek annyi j ? utat, mint most, 1959-ben, s | j ez őszinte örömmel, sőt | s büszkeséggel tölt el minden j í lakost. i j Engedjék meg azonban ) { az építtetők, hogy egy do- l ( logra felhívjuk figyelmű- í 5 két. A város egyik legfor- v | galmasabb pontján, a Szé- 1 i chenyi utca és a Tűzoltó r i tér találkozásánál ugyanis ) * remekül kiszélesítették a i r tér parkja mellett elvezető r i útszakaszt, a Széchenyi ut- ) j cet torkolat járdája azon- { r ban maradt eredeti széles- ( | ségében, azaz keskenységé- ) I ben. így a megnövekedett * [ forgalom lebonyolítása t • ezen a keskeny „kapun” ) [ meglehetősen nehezen j ; megy. | Nem volna-e jó a kérdő- > í ses járdarészt utána,domí- J tani a megszélesitett útnak? t — dy J

Next

/
Thumbnails
Contents