Népújság, 1959. január (10. évfolyam, 1-26. szám)

1959-01-01 / 1. szám

VlLACi PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! «'’ll a»a4 I AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XIV. évfolyam. I. szám ARA: 60 FILLÉR 1959. január 1., csütörtök JCöszönttiíík: 1959. Egy pillanatra kialudt a fény városokban és a fal­vakban. Az óra mutatója megállapodott a tizenkettesen. A csendben szinte érezte az ember az idő suhanását. Elér­kezett az óesztendő utolsó napja, s már itt van az új. Összeesendő!nek a poharak: köszöntünk 1959. Hátunk mögött egy kemény, munkában eltöltött esztendő áll. Bő kézzel mérte számunkra a sikert. Tud­juk, ismerjük történetét, hiszen magunk formáltuk, egy ) esztendő története ez életünkből is. Nem panaszkodó»- j tunk. Annyi eredményt hozott, amennyit munkánkkal kl- S harcoltunk tőle. Adott sikert, — noha hozott balsikereket [ is. Adott gondterhes napokat, de derűs heteket is. Nap- \ jaira büszkén tekinthetünk vissza, mert hatalmas mér­földkő volt ez az esztendő abban a munkában, amit 1956. októbere után kezdtünk. De ki gondol ma csak a múltra, amikor itt áll előttünk kifürkészhetetlennek tetsző titkai­val az új. 1959. — tiszta fehér lap az emberiség tör­ténetének könyvében, melyet mi írunk majd tele. Mi, akik a munkapad mellett, vagy tollal a kezünkben dolgo­zunk, küszködünk, hogy emberebb legyen az ember. 1959. Életünk uj esztendeje, mit tartogatsz szá­munkra? Ezt kérdi ma a földkerekség minden embere, akár itt él, Európában, akár a Föld más részén. Erre gon­dol a munkás, a hivatalnok, a háziasszony, erre gondol­nak a békés otthonokban élők, s azok, akik ezekben a na­pokban fegyverrel a kezükben élik az új esztendő első óráit, akik ettől az évtől a szabadságukat várják. S milliárdnyi ember szivében válasz is kél a kér­désre: békét hozzon az új esztendő. 1958-ban sokszor járt az emberiség egész létét fenyegető háborús szakadék szélén. Most nyugodtabban akarunk élni. Akarunk! Nem­csak üres sző ez, hisz az elmúlt esztendő sok minden mellett egy nagy felismerést is ajándékozott az emberi­ségnek: az emberek békevágya végtelen nagy erő. Képes arra, hogy lefogja a gyilkolásra induló kezeket. S olyan erő, amely nem fogy, hanem egyre nő. Nagy volt tavaly, s az új esztendőben még nagyobb lesz. Mert nemcsak ajándékképpen kérjük az új esztendőtől a békét! Tudjuk, hogy az ember nem kénytelen csak a sors vak szeszé­lyére bízni létét. Üj esztendő küszöbén állunk, s a világ népeinek kórusaiban a mi hangunkat is hallhatják: békét, békét akarunk, 1959-ben. De vannak más vágyaink is, — igaz, elválaszthatatlanok a békétől. Sokat várunk az új esztendőtől, többet, mint amit a tavalyi adott. Üj gyárakat várunk, melyek az emberi­ség jobblétét szolgálva, ontják termékeiket. Várjuk, hogy megépüljön a vezeték, amelyen a föld méhének egyik kincse, a gáz jut majd el a testvéri országból hozzánk, hogy bennünket is szolgáljon. Várjuk, hogy több gabonát, kenyeret, húst adjon a föld népe, hogy újabb ezreket hó­dítson meg a felismerés: nagyobb földön, összefogott erővel több lesz mindenből Várjuk, hogy a nagy táblá­kon több gép dolgozzon, hogy az üzletek kirakatai még tömöttebbek legyenek. Várjuk, hogy a tudomány újabb és újabb bevehetetlennek tűnő várait hódítsa meg tudósaink serege, s a tavalyihoz hasonlóan, az idén is újabb kezde­ményezésekkel bizonyítsa be Ifjúságunk: lesz, kiknek a kezébe tenni az ország sorsát. Várjuk, hogy a párt vezetésével meg erősebben ösz- szefogjon a nép, s a közös erőfeszítés eredményeként, egy esztendő múlva, amikor már ezt az évet búcsúztatjuk, s a hatvanadikat köszöntjük, ismét elmondhassuk: sok örö­met, eredményt és boldogságot hozott számunkra 1959. S mindezt nemcsak ajándékként várjuk. Holnap újra kezdődik a munka, az új év első munkanapja. Al­izzanak a kohók, felzúg a gépek hangja. Aszta’a mellé ül az értelmiségi, hogy új gépekkel, új tervekkel ajándé­kozza meg a népet. Egy-két nap, s benépesülnek az isko­lák, egyetemek padjai, ahol a fiatalok készülnek fel jövő- jükre. Kisétál földjére a paraszt, hogy megnézze sarjadó vetését, s gondolatban már előre számot vessen: mit vár­hat a földtől, mit kell adnia a földnek. Űj munkás-hétköz­napok sorai jönnek, amelyeknek minden óráján múlik, mi válik valóra mindabból, amit ezen a napon — elmél­kedve a múltról és a jövőről — ígérünk saját magunknak. Ilyenkor, az uj esztendő első óráiban, az emberek számvetést csinálnak múltjukkal, s terveket szőnek a jövőre. S egy kicsit mintha új életet kezdenének, újat, amelytől többet és jobbat várnak. Ezzel köszöntik az új esztendőt Ezzel köszöntjük mi is. További sikereket, ered­ményeket várunk tőle, — cserébe munkánkért. S azt kí­vánjuk, hogy 1959. is egy legyen a békés építő munka esztendeinek sorában. AZ NYILATKOZIK MEGYEI TANÁCS VB-ELNÖKE * Árrendezésről ★ FOLYTATÁSOS REGÉNYÜNK ★ Gyurko Géza: A KAPU ALATT ★ MIT VARNAK MEGYÉNK SPORTEMBEREI AZ 1959-ES ÉVTŐL? (Fotó: MÄRKUSZ) •> VAAAAAA/ .'/'^A/^AA•^A✓VVvfc'*^A^^/V^A/V^.A,V^A^y^.•'-A/V^AíV^AAAAA-,''^/^yVV Dobi Istvár kitüntetése Az MSZMP Központi Bizottsága és a forradalmi munkás paraszt kormány javaslatára a Népköztársaság Elnöki Tanácsa Dobi István elvtársnak, az Elnöki Tanács elnökének 60. születésnapja alkalmából az állami és társadalmi élet vezető posztjain szerzett kiemelkedő érdemei elismerésem a Magyar Népköztársaság Érdemrendje kitüntetést adoma nyozta. A kitüntetést Kiss Károly, az Elnöki Tanács* elnökbe lyettese, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja szerdán délben 12 órakor az Országház Munkácsy-termében nyújtotta át. A kitüntetés átadásánál jelen voltak: Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, államminiszter, dr. Münnich Ferenc, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke, Apró Antal, a kormány első elnökhelyettese, Kállai Gyula, és Marosán György államminiszterek, Biszku Bt belügyminiszter, Rónai Sándor, az országgyűlés elnöke, & mogyi Miklós, a SZOT elnöke, az MSZMP Politikai Bizotts gának póttagja, Nagy Dániel, az Elnöki Tanács elnökhely* ese, Kristóf 1st can, az Elnöki Tanács titkára, az Elnöki T nacs több tagja, a forradalmi munkás-paraszt kormány ta ai, Vass Istvánná és Dinnyés Lajos, az országgyűlés aleln iceá és inás párt és állami vezetők. Dobi István elvtárs tiszteletere, 60. születésnapja alkí mából a Magyar Szocialista Munkáspárt po'^ikai bizottsái szűkkörű baráti ebédet adott. Az ebéden hadár Jánps, ■MSZMP Központi Bizottságának élso titkára köszöntőt Dobi Istvánt, majd Dobi István elytárs válaszolt a pohá köszöntőre.. (MTI) . A Mavyar Szocialista Munkáspárt Központ! Bizottságának és a Magyar Népköztársaság forrada'mi munkás-paraszt kormányának üdvözlete Dobi István elvtárshoz, 60. születésnapja alkalmábél í\. llruNcxov, K. Vorosílov, Átao Ce-tunjg táv‘ral Dobi litvánhoz Kedves Dobi elvtárs! A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága és a Magyar Népköztársaság forradalmi munkás-paraszt kormánya őszinte szeretettel és tisztelettel köszöntik Önt 60. szü­letésnapján, mint a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnökét, a dolgozó paraszt­ság hü fiát és népünk kiváló képviselőjét — a kommunisták hűséges harcostársát. Az ön életének dolgos és harcos évtize­deire a megbecsülés és tisztelet érzésével te­kint népünk minden igaz fia. Ez a harcos élet szocialista építő munkánk egyik legfontosabb alapjának igazát példázza: a harcot vezető munkásosztály és a vele szövetséges dolgozó parasztság összeforrottságát. A magyar dolgozók a nép felszabadulásá­nak és felemelkedésének ügyéért tántorítlia- tatlanul küzdő igaz embert ismertek meg ön­ben, aki életét kora ifjúságától kezdve a nép szolgálatának szentelte. Nemcsak szegény- paraszti származása, nemcsak a nehéz mun­kában töltött élete, hanem tudatos politikai te­vékenysége is elszakíthatatlanul a dolgozó pa­rasztsághoz, s annak egyetlen igaz barátjához, a munkásosztályhoz fűzi. Már 21 éves korá­ban a magyar vörös hadsereg soraiban har­colt, s egész életére elkötelezte magát annak az eszmének, amelynek diadalra juttatása a dolgozó milliók számára a szabadságot, az emberhez méltó életet, a bodogságot biztosítja A Horthy-rendszer brutalitásai ellenére, fenyegetés és üldöztetés közepette, tanította a szegényparasztságot, szervezte a szegény- parasztok háború-ellenes fellépését. A fasiz­mus embertelen évtizedeiben kereste és meg­találta a jó utat: a kapcsolatot a munkás- osztályhoz és forradalmi pártjához. A felszabadulás után változatlanul oda­adással folytatta ezt a munkát, amelyet életé­ben céljául választott. Egyre magasabb — a ez­zel egyre nagyobb felelősséggel járó — poszto keni vette ki részét a közügyek intézéséből, munkálkodott a nép javán. Korunk nagy és győzelmes eszméjének, a szocialista építésnek fáradságot nem ismerő szolgálata vívta ki az ön számára népünk megbecsülését, amely a legmagasabb közjogi méltóságba, az Elnöki Tanács elnöki tisztjébe emelte. Amikor 1956. őszén veszélyben volt a nép- hatalom. az Unverialisták által szított és a bel­ső reakció által kirobbantott elleni orra dalom dúlása ideién ön, kedves Dobi elvtárs, nagy­szerű és példamutató maaatajdást tanúsított: iiiegi"oathatat.lanul őrt állt a jnunkás-paraszt hatalom, a kivívott népszabadság és jlepjogok, a szocialista építés védelmében. Hivatali elfoglaltsága ellenere Ön tna is gyakori vendég a falvakban, a termelőszövet­kezetekben, parasztemberek megbeszélésein és otthonában. Meggyőződéssel hirdeti a felismert és a magyar falvakbaji egyre szélesebb kör­ben terjedő igazságot: dolgozó parasztságunk felemelkedésének, gazdag és kultúrált élete megteremtésének egyedüli célhoz vezető útja a szövetkezés, a nagyüzemi íeözös gazdálkodás Ma. 60 születésnapján megérdemelten irá­nyul Ön felé az egész dolgozó nép szeretete és ragaszkodása, a kommunisták teljes testvéri bizalma és mély megbecsülése. Engedje meg. kedves barátunk és harcostársunk, hogy szü­letésnapján a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársa­ság forradalmi munkás-paraszt kormánya, va­lamint egész dolgozó népünk nevében szívből köszöntsük önt. Kívánjuk, hogy sok-sok éven át jó egészségben, változatlanul, töretlen lel­kesedéssel végezze egész népünk javát szolgáló munkáját. Budapest, 1958. december 31. I MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÄSPÄR7 KÖZPONTI BIZOTTSÁGA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT KORMÁNYA Dobi István elvtársnak, a Magyar Népköztársaság- Elnöki Tanácsa Elnökénél Kedves Dobi Elvtárs! Hatvauadik születésnap alkalmából fogadja a Szó jetunió Kommunista Pártj nak Központi Bizottsága, , Szov jetunió Legfelső Tanács nak elnöksége, a Szov jetül Minisztertanácsa és az ege szovjet nép forró üdvözlet A szovjet emberek úgy isn rik önt, mint a dolgozó m gyár nép hű fiát, aki mind erejét a Magyar Népköztárs Ságban a szocializmus építés uek szenteli. Nagyra értéki jük az ön tevékenység amely államaink és uépeii közötti testvéri barátság fe lesztésére és erősítésére ir nyúl. Teiles szívünkből kív nunk önnek jó egészség hosszú eletet, és további sik reket a magyar nép és ■gesz szocialista tábor javál N. HRUSCSOV K. VOROSÍLOV Dobi István elvtársim) a Magyar Népköz- társaság Elnöki Tanácsa elnökének Hatvanadik születésű alkalmából a kínai nép, a nai kormány, s a magam vében (orró üdvözletemet Jöm önnek Kívánok öi ■ó egészséget és bosszú él kívánom, hogy újabb sik két ériének e1 Mag- -»*•>>- szocialista építésének u szerű ügyében. MAO CE-TÜN

Next

/
Thumbnails
Contents