Népújság, 1958. november (13. évfolyam, 240-265. szám)

1958-11-01 / 240. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Atkári lagzi AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XIIL évfolyam, 240. szám ARA: 50 FILLÉR 1958. november 1., szombat Az Irodalomtörténeti Társaság egri vándorgyűlése elé Népünk kulturális örökségének egyik igen eleven és hatékony eleme a magyar irodalom. Ennek a kincs­nek gondozói és magyarázói az irodalomtörténészek. A marxizmus szellemében megújuló irodalomtudomány a felszabadulás óta valóban igen hasznosan munkálko­dott a kulturális forradalom céljainak szolgálatában. Nagy költőink műveinek kritikai kiadásait készítették elő, a Magyar Klasszikusok sorozatban irodalmunk leg­javát tették közkinccsé. Az értékes monográfiák és ta­nulmányok egész sora jelent meg. Néhány évvel ezelőtt külön Irodalomtörténeti Intézet is létesült. Irodalomtörténészeink egyesülete, a Magyar Iro­dalomtörténeti Társaság, vándorgyűlést rendez Egerben november 1-én és 2-án. A nagyobb időközökben tartott kongresszusok között fontos szerepet töltenek be a vi­déki vándorgyűlések. Ezek jelentik a Társaság működé­sének folyamatosságát, biztosítják a szakma művelőinek eszmecseréjét, és közelebb viszik a nagyközönséghez az irodalomtörténetírás friss eredményeit. Eger dóig zói nevében meleg szeretettel köszönt- jük a vándorgyűlés nem egri részvevőit, de az egrieket is. és sok sikert kívánunk tanácskozásaikhoz. Külön öröm számunkra, hogy az egri találkozó iránt olyan nagy ér­deklődés nyilvánult meg, és hogy nemcsak Budapestről, hanem Debrecenből, Pécsről és Szegedről is érkeztek szakemberek. Megbecsülése ez az érdeklődés a városnak, az eg­rieknek és azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, amelyek közreműködésükkel lehetővé tették a váifdor- gyűlés létrejöttét: a Megyei Tanács Művelődési Osztá­lyának, a Pedagógiai Főiskolának, a TIT Heves megyei szervezetének, a Megyei Könyvtárnak és a Népújság szerkesztőségének. Pártunk művelődéspolitikai irányelvei hansúlyoz- aak, hogy „egész művelődésünk egészségesebb fejlődése, szélesebb alapokra helyezése érdekében is fejleszteni kell a vidéki városok kulturális életét.” Ügy gondoljuk, hogy ez az irodalomtörténeti ván­dorgyűlés ilyen vonatkozásban is helyes kezdeménye­zés, hiszen elősegíti, hogy „erősebb kö'csönhatás alakul­jon ki Budapest és a vidéki városok között. Az irodalomtudomány és az élet kapcsolatát biz­tosítja a vándorgyűlés jól megválasztott programja. Lé­nyegileg két nagy témakör szerepel: a felvilágosodás és a legújabbkor magyar irodalma. Különösen nagy ér­deklődéssel várjuk a „népi” írók kérdéséről szóló szom­bati vitát, amelyet Tolnai Gábor akadémikus, a Kortárs szerkesztője vezet. Nemcsak az irodalom kérdése ez. Egész értelmiségünk ideológiai fejlődése függ attól, hogy a „népi” írók nézetei tisztán álljanak előttünk, szerepük és hatásuk helyesen tétessék mérlegre. Népünk készül a Magyar Tanácsköztársaság 40. évfordulójának méltó megünneplésére. Ebből az iroda­lomtörténészek is ki kívánják venni a részükét. A Ma­gyar Tudományos Akadémia több kötetben jelenteti meg jövőre a dicső hónapok irodalmi termékének legjavát. Régen esedékes adósságot törlesztünk ezzel. A vándor- gyűlésen a Magyar Tanácsköztársaság iroda'mának iro­dalmi életünk e rövid, de rendkívül jelentős korszaká­nak egyik legjobb ismerője, József Farkas tart előadást. Krúdy Gyula írásművészetének sok tisztelője vette örömmel tudomásul, hogy születésének 80. évfordulóján ünnepélyt rendez a Társaság. A megyei könyvtár kiállí­tást rendez ez alkalomból Krúdy műveiből és az író emléktárgyaiból. A kiállítást vasárnan délután, az ün­nepély előtt, az író leánya, Krúdy Zsuzsa nyitja meg. Irodalmunk maradandó értékeit naponta elem­zik, magyarázzák a magyarszakos tanárok gyermekeink előtt, ök közvetítik a tudomány eredményeit a felnövő nemzedéknek. Ez a vándorgyűlés alkalmat ad a megye és a város tanárainak és a magyarszakos főiskolásoknak arra, hogy közvetlen kapcsolatot létesítsenek a tudo­mány képviselőivel. A vitákban és eszmecserékben a kutatás és az iskolai gyakorlat termékeny, mindkét fél számára értékes és hasznos kapcsolatba kerülnek. De nemcsak a szakembereket, hanem a magyar irodalom minden barátiát szeretettel meghívjuk a város kulturális életének e jelentős eseményéhez, a Pedagógiai Főiskola zenetermébe! Vendégeinknek pedig még egyszer azt kívánjuk, érezzék magukat jól a mi városunkban! DR. NÉMEDI LAJOS MA: BESZÁMOLÓ AZ IPARI VEZETŐK MEGYEI TANÁCSKOZÁSÁRÓL ★ TUDÓSÍTÁSOK VÁLASZTÁSI NAGYGYŰLÉSEKRŐL ★ Sugár István: AZ 1901-ES VÄLASZTÄ8 ★ t Dr. Ignaczy Béla: HATVANI DIÁKOK — SOPRONBAN, GYŐRBEN ★ FÖLDMŰ VESSZŐ VETKEZETI HÍRADÓ ★ HÍREK — SPORT Nagy lagzi volt az elmúlt héten Atkáron, Vasali Mária, a Micsurin Termelő- szövetkezet tagja és Bella József ígértek örök hűséget egymásnak. Képünkön a vőlegény még legény, a vőfély mögött, a koszorúslány karján megy a menyasszonyi házhoz, hogy bebocsátást nyerjen és megkapja egy életre szerelmét. Bő választék várta a vendegeket az Otthon kisvendéglő magyaros vacsora bemutatóján Az Egerben szervezett ma­gyaros vacsoraverseny negye­dik bemutatóját az Otthon kisvendéglő rendezte meg. Az érdeklődők zsúfolásig megtöl­tötték a vendéglő éttermét és nagy kíváncsisággal nézegették a magyaros ételkülönlegessé­geket. melyeket a felszolgálók ízlésesen feltálalva mutattak be mindenkinek. Ezután került sor a rende­lésekre. Mindenki száiaíze sze­rint válogahatott az ételek­ben. A naponta készített szok­ványos ételeken kívül volt ti- szaparti aratóleves bogrács­ban, caáki rostélyos, kunsági csikóshűs, szilvásgombóc „ott­hon” módra. És napszámos ta­risznya. Ez volt a legérdekesebb étel, s emellé még egy kis tarisz­nyát is kapott a vendég, ben- • ne a napszámos tarisznya rész- • letes receptjével, méghozzá; rímbe-szedve. így, akinek íz-' lett, odahaza is elkészítheti. • All a lagzi, — : mulatnak a vő­legény legény­cimborái. (Fotó: Gyurkó) Exportálják a hetest almát Ezekben a napokban a MÉK- vállalat telepei szerte a me­gyében nagy mennyiségű al­mát, birsalmát vásárolnak fel és szállítanak tovább kül- és belföldi fogyasztásra. A MÉK egri szállítási tele­pén naponta több vagont in­dítanak útba almával megrak­va, exportra. A felnémeti Pe­tőfi Tsz-től felvásárolt első­osztályú téli almát a Szovjet­unióba exportálják. Új iskola épül Rpcon a három íves terv keretében A hároméves terv az apaiak­nak közvetlenül is ad beruhá­zást. Apcon is. mint sok más községben igen jelentős a tan­teremhiány. ezt a problémát Munkaverseny november 7 és a választások tiszteletére Több tízezer tonna szén megtakarítását vállalták az Erőmű dolgozói A Mátravidéki Erőmű dol­gozói november 7-e és a válasz­tások tiszteletére munkafel- aiánlásokat tettek, a gazdasá­gos termelés, üzemi tisztaság, munkafegyelem és anyagtaka­rékosság elérésére. Ezen kívül a balesetek minimálisra való csökkentését is célul tűzték ki. A Mátravidéki Erőmű ka­zánházi dolgozóit külön meg kell említenünk, mert novem­ber 7-e és a választások tisz­teletére igen értékes felajánlá­sokat tettek. A kazánház dol­gozói vállalták, hogy a szén­dioxid tartalom kedvező ala­kításával három kazánnál évi 48 ezer mázsa szenet takaríta­nak meg. Vállalták azonkívül azt is. hogy a rostélyos kazá­noknál 9.5 százalék alatt, soros kazánoknál pedig 1.7 százalék alatt tartiák a salak éghetősé- get. Ezzel a versenyfelaiánlá- sukkal félszázalékos javulás mellett, évi 40 500 mázsa sze­net lehetne megtakarítani. Vensenyfelajánlásuk harmadik pontjában vállalták a kazánhaz dolgozói, hogy a verseny ideje alatt igazolatlanul nem késnek el. Igen értékes felajánlást tett november 7-e és a választások tiszteletére a Mátravidéki Erő­mű szállító üzeme is és főleg Kristóf László csoportja, akik a munkaversenyt elindították az üzemek között Külön említést érdemel mée a turbina-javító csoport, mert elvállalták november 7-e tisz­teletére. hogy a 4-es számú gép ez évi főiavítását — minőségi munkát végezve — a határidő előtt egy nappal befelezik. Az október 5-én elindított munkaverseny komolyságára jellemző, hogy a versenyből ki­zárják azokat a dolgozókat akik munka közben elalszanak, a kapott utasításokat nem hajtják végre, de kizárják azo­kat a dolgozókat is a verseny­ből. akik durván beszélnek, vagy bánnak a dolgozótársaik­kal. A munkaverseny november 20-ig tart. oldja maid meg a hároméves, terv keretében felépülő új négytantermes iskola. A mo­dern új iskola építéséhez a tervek szerint 1960-ban fog1- nak hozzá. Noha Apcon igen nagymér-r tékű volt a kislakás építkezés, mégis van a faluban lakás­hiány. Ennek megoldásához jelent segítséget az a 10 lakás, mely a hároméves terv kereté­ben jövőre épül meg a szabad­ság utcában. Horgászból az Erőműben A Mátravidéki Erőműnek 100 holdas halastava van. A halastó az Erőmű horgászszak- osztálvának birtokában van. amely 1946. óta körülbelül 300 taggal működik. A ..tagtársak” szoros, jó barátságban varrnak egymással és így minden év­ben egyszer a nyári horgászati szezon végét nagy horgászbál­lal és horgász vacsorával feje­zik be. A sikeres idei év befejezését ma tartiák nagy horgász va­csora és bál rendezésével, amelyre meghívták az Erőmű összes dolgozóit is. A MI JELÖLTJEINK Négy tanácstagjelöltet mutatunk be olvasóinknak, akiket a káliak jelöltek a községi. Illetőleg járási tanácsba Az Iroda Főm történeti Társaság egri vándorgyűlésének programja NOVEMBER 1., SZOMBAT: 11—13 óráig: Dr. Németi! Lajos főiskolai igaz­gató: Bessenyei György és a Ratio Educationis. Pataky László főiskolai tanár: Az angol felvilágosodás esztétiká­járól. IS órakor: Vita a „népi4* írók kérdéséről. Bevezető előadást Tolnai Gábor egyetemi tanár, a Magyar Tudo­mányos Akadémia levelező tagja tart­NOVEMBER *., VASÁRNAP: 10—U óráig: József Firkáé tudományos kuta­tó, kandidátus: A Magyar Tanács­köztársaság irodalma. IS órakor: A Krúdy Gyula emlékkiállítás megnyitása a megyei könyvtárban. Megnyitja: Krúdy Zsuzsa, IS órakor: Krúdy Gyula ünnepély. ünnepi beszédet mond Szabolcsi Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetének osz­tályvezetője. Közreműködnek az egri Gárdonyi Géza Színház mű­vészei. A vándorgyűlés eseményei a Pe­dagógiai Főiskola zenetermében zajlanak le. | TOMPA GYÖRGY is nyole esztendeje tagja a kézség! tanácsnak HUDÄK LAJOS, MAKULA ISTVÁN TÓTH KAROLY a helybeli Vörös Hajnal Tsz egyénileg dolgozó paraszt két ... , „ , elnöke, nyolc éve községi ta- tanácsválasztás óta tagja a ktzz-dolgozó Is nyolc észtén nácstag. járási tanácsnak. deje tagja a káli tanácsnak.

Next

/
Thumbnails
Contents