Népújság, 1958. március (13. évfolyam, 34-58. szám)

1958-03-02 / 34. szám

Ifjú balett-táncosok AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XIII. ÉVFOLYAM, 34. SZÁM ÁRA: fiO FILLÉR 1958. március 2. vasárnap Beüllek a Gárdonyi Géza Színházba Péntekről szombatra vir­radó éjszaka ismeretlen tet­tesek betörtek az egri Gár­donyi Géza Színházba. A kár megállapítása, s a nyomozás folyik. Huszonnyolcán vettek részt a káli nőtanács által szerve- zeit női szabásztanfolyamon. Az egy hónapig tartó tanfo­lyamot minden hallgató sike­resen végezte el, de — mint egyikük mondta — nem ártott volna, ha az hosszabb ideig tart... II a: MAROSAN GYÖRGY ALLAMMINÍSZTER BESZÉDE ★ ) A SZAKSZERVEZETEK XIN. KONGRESSZUSÁN ★ Suha Andor: A SAELAI ÜGYHÖZ tte Dr. Némedi Lajos: A MAGYAR ISMERETTER­JESZTÉS múltjáról és JELENÉRŐL •k KERESZTREJTVÉNY, SPORT ★ HETI RADIÓMELLÉKLET Titkári értelsssletoket tartanak megyeszerte a já­rási pártbizottságok. Hétfőn Hevesen kétnapos értekezlet kezdődik a járási pán bizott­ságon. A párttitkárok két­napos tanácskozásán megbe­szélik a mezőgazdaság szo­cialista fejlesztésének problé­máit, a párt és a KlSZ-épí- tés tapasztalatit. Úttörő zenekar Atháron Üttörő zenekart alakítottak Atkáron a szülői munkakö­zösség kezdeményezésére. A hangszereket maguk a szülők vásárolták meg. Ennek hatá­sára bevezették az iskolában az önkéntes zeneoktatást, me­Jelentős beruházásokkal bő­vítik az idén a gyöngyösi já­rásban az iskolákat. Adácson kettő, Mátraszentimrén kettő, Gyöngyöspatán három új tan­termet építenek a meglévők mellé. Gyöngyöspatán a tan­terem mellett igazgatói irodát és szertárat is építenek. Balett... A Hattyúk tava és a Diótörő, Csodálatos mandarin és a Keszkenő — a tánc cso­dálatos kifejező nyelvének mindmegannyi nagy-nagy alkotása. S azok, akik e nyelven „beszélnek”, a táncosok milyen sokat, milyen nagy érzéseket tudnak kifejezni egy-egy szemre könnyed, libbenő-hajló mozdulattal. De amíg idáig eljutnak — hosszú az út. ren- ' geieg ' a tanulás a gyermekkortól. Az egri baletiiskoiában, amely 1953-ban alakult, ma 100 fiatat, ötévestől 20 évesig tanul dr. Török Endréné kezei alatt. Kénünkön Bakonyi Mária harmadikos gimnazista, aki már hat éve tanul ezen az iskolán, a hattyútáncot mutatja be. Értekezletet tartottak az egri járási ittSrämeiSk otok azonkívül a jó őrsve­zetőkre. Beszéde nyomán sok hoz­zászólás hangzott el arról, hogy valóban kellő politikai tartalommal kell megtölteni az úttörőmozgalmat. . A hozzászólásokat, javas­latokat Bukovszky Béla já­rási úttörő titkár válaszolta meg. Ors%ággyűlési beszámoló Róssassenlmórlottban Rózsaszentmártonban or­szággyűlési beszámolót tartott Szomszéd László országgyűlési képviselő. A beszámolót ha­talmas tömeg hallgatta végig, főleg a bányászok, akik közül az öregek a nyugdíjtörvény rendezésében a legérdekelteb- bek, míg a fiatalok a saját ház építési akciónak örültek. A beszámoló után bányász dckumentfilmet vetítettek a megjelenteknek. Hétfőn indul albániai vendégszereplésre a recski népi zenekar A VIT-díjas recski népi ze­nekar hétfőn a délelőtti órák- bon indul el albániai vendég­szereplésre. A zenekar és a két énekes két hetet töltenek Tiranában, az Albán Népköz- társaság fővárosában A népi­zenekart Puporka Géza prí­más vezeti. Új homok- és kőbányát nyitottak a lakásépítők aiiyapiláfásának biztosítására Az idén minden eddiginél nagyobb arányú lakásépítés indult meg a pétervásári já­rásban. Már eddig • is több­száz építési kérelem érkezett be a járási tanácshoz, a köz­ségekben most folyik a kérel­mek felülvizsgálása. Az épít­kezések segítésére a járásban több helyen nyitottak homók- és kőbányákat, hogy a foko­zott szükségletet kielégíthes­sék. Felkészült a fokozódó igények kielégítésére a siroki kőbánya is, ahol máris .nagy- mennyiségű kő áll az építte­tők rendelkezésére. A pétervásári járás vala­mennyi községében jóváhagy­ták a tanácsülések a község­fejlesztési tervekben biztosí­tott összegeket. Több mint egymillió forintot fordítanak a helyileg legszükségesebb fel­adatok megoldására. Az ed­dig megszti vezeit társadalmi munka értéke már is megha­ladta a 200 000 forintot, de a tapasztalatok szerint a munka végzésénél ez még növekszik. Több községben vásároltak hídmérleget, a közvilágítás bő­vítésére közel 100 ezer forin­tot fordítanak. A jóváhagyott községfejlesz­tési tervek azt bizonyítják, hogy a tanácstagok reálisan mérlegelték a község anyagi helyzetét, s a, jó terv biztosí­ték arra, hogy végrehajtását az egész község támogatja majd. Äz ország bányászaihoz A Mátravidéki Szénbá­nyászati Tröszt dolgozói és : vezetői megtárgyalták a Le- | nin Kohászati Üzemek fel­hívását, csatlakoztak hozzá és felhívással fordultak a , bányászokhoz. ! A felhívásukban többek között az ellenforradalom utáni feladatok megvalósítá­sára szólították fel a bányá­szokat, s figyelmeztettek ar­ra, hogy az ellenség nem nyugszik bele a vereségbe, káros tevékenységét gazda­sági életünkben folytatja, lo­pásokra biztat, gátolni akarja a szocializmus építését. A Szénbányászati Tröszt dolgozói ezért határozták el, hogy minden eszközzel har­colnak a pazarlás, a lopás és a munkafegyelem lazítá­sa ellen. Leleplezik mind­azokat, akik kezet emelnek a társadalmi tulajdonra. Nyilvánosságra hozzák, és eljárást indítanak a társa­dalmi tulajdon megkárosítói­val szemben, társadalmi bí­róságot hoznak létre. Vége­zetül felhívták az ország bá­nyászait, csatlakozzanak a felhíváshoz. Bart a József. rakodé»"»”-I?ás Nem könnyű munkát vé­gez Barta József, a Bélapát­falvi Cementgyár dolgozója. Egyszerre ötmázsa cementet szállít targoncán a vagonok­ba. Húsz éve dolgozik az üzemben ilyen nehéz mun­kán. Elismeréssel beszélnek róla, s munkatársai szeretik, azért is választották az üze­mi tanácsba. 42 éves, de ko­rát meghazudtoló fiatalos kedvvel dolgozik,. Pél'iít ve­hetnek róla az üzem fiatal­jai. Az asszonyok a jelek sze i rint szinte kifogyhatatlanok ? az ötletekből, hogyan segít-1 hetik egymást. A Gyöngyösi !> Szerszám- és Készülékgyárf Nőtanácsa adta ennek pél-) I dáját legutóbb. Kezdemé- í nyezésükre megalakult egy í 1 kölcsönös segítő bizottság, I 1 melynek tagjai minimálist 1 tagdíjat fizetnek, s az ősz- ( 1 szegyült pénzzel segítik azo-1 * kát, akik. megbetegszenek, vagy megajándékozzák a j 1 családalapitó fiatalokat. A j I kezdeményezésnek nagy si-! . le ere volt az üzemben, mert ( . már az első napon 50 tag I I jelentkezett. Követésre mél- í I íó példa, azért is, mert va- ( 1 lóban hasznos segítsége t\ 1 udnak így nyújtani egy- j I másnak, és azért is, meri 3 az asszonyok közösségvál- [ I lalásáról ad tanúbizonysá got. VILÁG PROLFT&ATAí EGYESÜLTETEK! I ; íl labdarngóbainokság j ; tavaszi idényének \ küszöbén [ : i : Vasárnap megkezdődnek ) : a tavaszi id.'nv küzdelmei, t i a sokezer labdarúgót meg- ( ! mozgató gépezet teljes erő- ] ! vei megindul. I > ( I A tavaszi ' -y minden ’ j osztályban óriási küzdel- j j met ígér, most dől majd el: ( j ki lesz a b- ’ vk, kik ér- ’ " nek el értékes helvezé^ket, > j s az is, meivek azok a csa- j [ patok, amelyek különböző | r okok miatt nem tudták si- « j kerrel megvívni bajnoki j i mérkőzéseiket, s egy ősz- f j tállyal lej'ebb kerü'nek. ) I A jó eredmény, a s'keres J i szereplés sok mindentől ! i függ. A labdarúgás csapat- ' > játék és a csapat eredmé- i | nyessére t ';ii egyéni tel- 1 í festményén és azon múlik: ' 1 hogyan tudták ’ dezt a i | közösség, az együttes érdé- i T kében latbavetni. N fe’ed- j 1 je hát egyetlen játékos j ) sem, hegy minden mozdu- | 2 lata a csap-' érdekét szol- j ‘ gálja. í ) A csapatok '-’készülése ) 1 tavaly nem volt egyen’e- ) ! tesen jó, az idén javult a ( > helyzet ezen a té.en, A 5 3 gtöbb együttes játékosai 1 [ tevékeny pihenőt tartottak, ( ) tervszerű, alanozó és for- ' ? mábahozó edzéseket végez- j | tek, az egyiitnme öt- ( \ hat előkészületi mérkőzé- > 1 sen vett részt. Tavadhatat- i í lan, hegv már itt, ezeken ( S ■», mérkőzéseken mutatko- j j zott némi fejlődés a múlt- , f hoz yiszonvítva, alapjában- ( ) véve azonban még gyor- 5 J sabbá kell tenni játékosa- 3 < 'nk labdakezelését, tárna- | ) dásban és védekezésben j J újabb taktikai mcgcldáso- r j kát kell begyakoroltatnunk, j 1 az áVóképességet tovább j i kell fejlesztenünk — de r í mindezzel együtt további l. i lépéseket kell tennürk a j 5 játékosok öntudatának nö- i ( velése, az akaraterő, az ön- j ■ uralom a sr',”* *,r:zerűség kő- | vetelménvei tevén is. í A nevelés állandó felada- , í tot jeli—* Ezek ellátásában ) 3 az edzőt m;m?e"v:nsk se- [ ( gítenie kell, akinek, csak ( > valamilyen köze van a láb- 5 l daráláshoz. Még a mérkő- \ 1 zések nézőire, szurkolóira í ' is várnak a neve- > i lés terén. A lelkes buzdí- r í 's, az építő bír-’-t. a né- i j zőtársak véleményének he- ■ I lyes irányba való terelése, j 1 a játékosokkal való érint- ( 2 kezés, mind egy-egy téglát > 3 jelent a sportolók nevelésé- , | ben. j 3 Csak a közös erőfeszítés i * eredményezheti azt. hogy a í ) mérkőzések míndiv snort- ) J szerű körülmények között I 1 kerüljenek sorra, hogy a t ) pályák légköre tiszta le- 1 { gyen. Ismételten állítjuk: * t senki nem kívánja, hogy a i J labdarúgó pályákon teme- ) I tői csend uralkodjék. Nem! j r Harsogjon csak a szurkolók i S hangja, biztassák nézők ) ' kedvenc csaoatukat. ked- { [ Vene játékosukat, de be- ( 1 csüljék meg az ellenfelet és 1 . a játékvezetőt egyaránt. i I Most, amikor a b~5uok- j ) ság teljes • — meg- i I indul, ezekre a feladatokra j l gondoljanak enn»'- a szép j J játéknak az űzői: edzők, ; i vezetők, játékvezetők, és a j | sokezer néző. 1 r Köszöntjük a legelső < mérkőzéseken a pályára lé- j pő két NB Il-es csapatun- ’ kát az E .i SC-t és a Hat- j vani VSC-t! I____________________________ Egymillió forint beruházás községfejlesziési alapból Elmondta, hogy az MSZMP járási bizottság határozatot hozott arra, hogy az úttörő­életet segítse, mindenben tá­mogassa a párt, hiszen az úttörők a párt gyermekei. Figyelmeztette az -íUörő vezetőket, hogy több tar­talommal kell ezentúl meg­tölteni az úttörőmozgalmat, különösen a kisdobosok mun­kájára kell gondot íordíta­Egerben, március 1-én a [ Járási Tanács dísztermében konferenciára gyűltek össze az egri járás általános isko­láinak igazgatói és úttörő­vezetői. Milkó István, a járási ta­nács művelődési csoportveze­tője nyitotta meg az értekez­letet, melynek központi té­mája az úttörőmozgalom és az iskola kapcsolata volt. Egyre kevesebb a ' lóper Belgrádhan Most közzétett statisztikai adatok szerint 1952 óta ál­landóan csökken a válóperek száma Belgrádban. 1948-ban összesen 2027 belgrádi házas­ságot bontottak fel. 1952-ben ez a szám 1192-re csökkent azóta rmg kevesebb válópert indítottak Belgrádban és 1957- ben mindössze 1047 házassá­got bontottak fel. Az adatok szerint leginkább 2 és 5 éves házasságok kerül­tek válságba. Mindemellett azonban tavaly 57 olyan há­zasságot is felbontottak, amely már megünnepelte 20 éves év­fordulóját. Új tantermek a cnfSasfyö&S Járásban lyen a negyedik osztály teljes létszámban vesz részt. A káli határban sok a ter­melést gátló szikes talaj. A gazdák nagy örömére most 70 vagon mésziszapot kapott a község a szikestalaj megja­vítására.

Next

/
Thumbnails
Contents