Hevesmegyei Népújság, 1958. január (1-8. szám)

1958-01-04 / 1. szám

^JW/LÁC PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! I: - # DISZNÓÖLÉS (MARKUSZ LÁSZLÓ képesriportja) (Folytatása a 3. oldalon.) V'Tta> J í SA if * AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA JI1CIIL ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ARA 50 FILLÉR 1958. JANUÁR 4. SZOMBAT 13 Uj év = áj feladatok Ltl ^(aorn Lala vó 8e-8Süt »I Sß seal •Jfo* fog ißm ddeeöo fi inog man Hajt in * Inicn caanol iaßbseg t nádisí í inslig latnam JÍnöm agisms dnunsl én 8 eö^n ÍOPOOfii Inödan ysn £d nßdioa A ißißißd fissá tsms JÜCffi nßd .sen »via sasi időt iri8 IOÄ S£ msí Űj esztendőt írunk, új év első napjait jegyzi fel az év krónikása. A nehéz, sok küzdelmet hozó, de végered­ményében eredményes 1957-es esztendő után most az új év elején, új feladatok előtt áll az egész ország, új fel­adatok várnak megyénk üzemeire is. A feladat neve: az 1958-as terv! Ennek teljesítését kellett megkezdeni, most kell lerakni a tervteljesítés sikerének alapjait, hisz olyan lesz az új ház, amilyen alapot raktak alá az építőmunká- sok« Sokan hajlamosak arra, hogy az új esztendőt most már valami könnyű sétának tekintsék, ahol már külö­nösebb nehézség, probléma nem is vár az egyénre, sem a társadalomra. Nem a lehangoltság keltés miatt, ha­nem éppen a helyzet reális megmutatásáért hangsúlyoz­ni kell: az 1958-as esztendő semmivel sem lesz könnyebb, mint az elmúlt év volt. 1957-ben jobbára barátaink erő­forrásaira, anyagi támogatására alapoztuk a magyar nép­gazdaság stabilitását, de ebben az esztendőben a magunk lábán kell már megállnunk, a saját erőnkből kell bizto­sítani az elért életszínvonal megtartását, a termelés volu- menjének néhány százalékos emelését, jónélhány üzte- mfink rekonstrukcióját és számos más olyan feladatot, amelyet, ha szerény keretek között is, de végre kell haj­tanunk. Kétségtelen, hogy a Szovjetunióval kötött igen elő­nyös gazdasági szerződésünk és fellendülő kereskedelmi kapcsolataink más országokkal — segítséget nyújtanak nekünk e nem kis feladat végrehajtásában. Mégis a mun­ka nagyja, súlya, kire másra hárulna, mint ránk. első­sorban a munkásosztályra , az ipari üzemek dolgozóira. A hároméves terv konkrét előirányzatai — éppen barátaink tervgazdálkodásához való egyeztetés miatt — néhány hét múlva látnak csak napvilágot, de az üzemek ismerik már, s el is készítették éves tervük programját. Ezek a tervek nem írnak elő számottevő mennyiségi emelkedést, minthogy lehetőségeink ezt még nem is te­szik megoldhatóvá. A terv lényege a minőség javítása, a termelékenység emelése, a helyes és okszerű anyaggazdálkodás megvaló­sítása. s — bár ez nem valamiféle tervszerű é^ százalék­ban kifejezhető feladat, — a társadalmi tulajdon védel­me. Természetszerűleg azokban az üzemekben, ahol az érvényes, a megadott és megemelt tervek pontos teljesí­tése. Kétségkívül felsorolni könnyebb ezeket a tennivaló­kat, mint teljesíteni is. De hiszen éppen erről van szó: jobb minőséget, kevesebb anyagból, olcsóbban! Nem va­gyunk nyersanyagban gazdag ország, de iparunk termé­kei keresettek a külföldi országokban is, különösen, ha az áruk minősége is megfelelő. A magyar külkereskede­lem 1957-ben passzív volt. Népünk életszínvonalának biztosítására lényegesen több árut, elsősorban közszük­ségleti cikket hoztunk be, mint amennyit kivittünk. Ilyen formában ezt most már nem lehet folytatni! Aktívvá kell tennünk külkereskedelmünk mérlegét, lehetővé kell tennünk, hogy ennek követeztében megfe­lelő alapanyagokat is hozhassunk be, amelyeknek segít­ségével tovább emelhetjük az ipar termelésének mennyi­ségi színvonalát. Ez pedig együtt jár az életszínvonal emeléséveL íme, ilyen láncot alkotnak a feladatok, ame­lyek nem egyszer látszólag távol állnak az egyes ember­től, végeredményben azonban mégis az egyén, az egész társadalom jobblétét szolgálják. Komoly gondot kell fordítani üzemeinkben a bére­zésre is. Az átlagbér ellenőrzés bevezetése megjavította pénzgazdálkodásunkat, segített egyes béraránytalanságok megszüntetésében, az üzemek gazdaságos termelésének kialakításában. Az 1957-es év azonban nem hozott ezen a téren végleges és megnyugtató megoldást: a, teljes siker erre az esztendőre vár. Hiszen nem lehet közömbös, hogy egyes termékre, áruféleségre mennyi bér esik, vagy for­dítva, mennyi és milyen termelés áll a kifizetett bérek mögött. Ez is az önköltség, a gazdaságos termelés meg­határozója. Az elmúlt év az ipar munkaversenyének újjászüle­tése volt. De csak újjászületése, s nem „férfivá érése”. Egy-egy kiemelkedőbb ünnep alkalmából történtek fel­ajánlások, de ezeknek értékelése nyilvántartása koránt­sem volt megfelelő, nem adott elég alapot a versenymoz­galom szélesebb körű kibontakozásához. Mindazok a fel­adatok. amelyek most e’őttünk állnak, lényegesen kisebb nehézséggel oldhatók meg. ha azokban aktívan részitvesz­1. dolgozók — a munkaverseny keretein belül is. Ez elsősorban a szakszervezeti bizottságok feladata, s min­den bizonnyal, a munkások bevonásával sikert érnek el ezen a téren is. Nagy segítséget, a dolgozók széleskörű aktivitását, véleményének érvényre jutását jelenti a most létrejövő üzemi tanácsok rendszere. Gyöngyösön a Vasöntöde egyik részlegében már megvolt, a helybeli bányaüzemnél ja­nuár 10-én lesz a tanácsválasztás. Ezt követően a megye többi üzemeiben is sorra kerül a választás. Az üzemi dolgozók által megválasztott, a szakszervezet vezetése alatt működő üzemi tanácsok nemcsak egyszerűen meg­testesítik egy-egy üzem dolgozóinak vezetését, hanem a külső formán túl. összegezői és megvalósítói mindazok­nak a tennivalóknak, amelyek ma a magyar ipar előtt állnak. Ha a pártszervezetek, az üzemek vezetői, s ma­guk a dolgozók is megadnak minden segítséget és támo­gatást a tanácsoknak, ha akarják, hogy ezek valóban eredményes munkát is végezzenek, — akkor máris jelen­tős lépést tettünk az 1958-as tervfeladatok megoldására. Néhány üzembe ellátogattunk az elmúlt napok folya­mán. A Mátravidéki Erőműben, a Gyöngyösi Váltó- és Kitérőgyárban, a Gyöngyösi XII-es aknában kellően és alaposan készültek fel az 1958-as évre. Reméljük, hogy ez a felkészülés, az üzem kollektívájának akarata, össze­fogása, a kommunisták szervező ereje meghozza az ered­ményt: az év végén újabb sikerekről adhatnak majd számot! HÉTKÖZNAPI TÖRTÉNET ★ TUDOMÁNY, MŰVÉSZET, KÖNYV ★ Cserniczky Dénes: KÉT HÓNAP KÍNÁBAN ★ KÉT ÜZEM — EGY FELADAT ★ SPORT Még csak hajnal van, de máris egymásután lobognak fel a lángok a falusi há­zak udvarán. A disznóölések ideje van. A felnőtteknek komoly munkát, a gyerekeknek nagy örömet és szórakozást jelent ez a különös esemény. Kecs- már István kerecsendi gazdálkodó udvarán egy 170 kilós yorkshireit hasít fel. Sándor báesí munkáját a kis Margit nagy buzgalommal szemléli. Az ezredik termelőszövetkezeti tag A megye termelőszövetkeze­tei kiváló eredményekkel zár­ták az elmúlt esztendőt. Amíg 1954-ben a megye közös gaz­daságaiban egy munkaegység értéke megyei átlagban 28 fo­rint volt, 1957-ben ez már megközelíti az ötvenet, sőt 53 termelőszövetkezet van a 104 közül, ahol ötven forintot jó­val meghaladó részesedéshez jutottak a tagoki Jelentősen gyarapodott a háztáji vagyon is: minden termelőszövetkeze­ti családnak van süldője, — minden' harmadiknak tehene és minden ötödiknek anyako­cája. Az eredményekkel arányos a tagság gyarapodása. Az el­lenforradalom idején megza­vart, helyenként szétdúlt ter­melőszövetkezetekbe az elmúlt év első háromnegyedében több mint hatszáz paraszt gyarapította a termelőszövet­kezetek erejét. Nem szűnt meg az új belépők » jelentkezése azóta sem. Az ó-évet derekas munkával, jó eredményekkel zárt termelőszövetkezetebe az új év beköszöntével csaknem százan jelentkeztek ismét be­lépésre, s ezzel az új tagok száma elérte az ezret. Radnóti-est Egerben A Társadalom- és Termé­szettudományi Ismeretterjesztő Társulat és a Heves megyei Könyvtár a „Századunk ma­gyar költői” sorozatban csütör­tökön este újabb irodalmi él­ménnyel ajándékozta meg az egrieket. Dr. O r t u t a y Gyula, az Eötvös Loránd Tudományegye­tem rektora Radnóti Miklósról tartott előadást a Pedagógiai Főiskola zenetermében össze­gyűlt érdeklődőknek. 255 kedvezményes áru hfzottsertés Alig két hete indult meg a megyében a kedvezményes hí­zó vásárlási akció. Az érdek­lődés azonban máris igen nagy, hiszen a bérből, fizetés­ből élők — a sertések súlyától függően — 15.50—17.50 forintos kilogrammonkénti áron juthat­nak így hízóhoz. Az Állatforgalmi Vállalat eg­ri telepéről eddig 255 hízott sertést adtak ki az igénylők­nek, további 25 igénylő kielégí­tésére pedig a napokban kerül sor. Hégy új gép a csemetekerti munkák meggyorsítására Minden Heves »negyei gyár és üzem adósság nélkül kezdte az új évet A megye gyárainak, üzemei­nek munkásai derekasan helyt­álltak az elmúlt esztendőben. Olyan termelési eredményeket értek el, melyekre egy évvel ezelőtt még senki sem meri számítani. 1957. végére a me­gye területén lévő gyárakban és üzemekben mindenütt elér­ték az 1956. október előtti leg­magasabb termelési szintet és túlteljesítették éves terveiket. A mátravidéki szénmedence bányászai már decemberben napi 300 tonna szénnel adtak többet az országnak, mint az ellenforadalom előtti hónapok­ban. A többtermelés mellett a,z elmúlt évben 45 forinttal csökkentették az egy tonnára eső termelési költségeket. Ha­sonló eredményeket értek el az egercsehi bányászok, a recski és a gyöngyösoroszi ércbányá­szok. Fennállásuk óta az el­múlt évben dolgoztak a leg­eredményesebben a Gyöngyösi MÁV Kitérőgyártó Üzemi Vál­lalat dolgozói is. 1957-ben több mint 15 százalékkal növelték a gyár termelékenységét, emel­lett pedig 10 millió forint nye­reségre tettek szert, ami szín­tér; példa nélkül álló a gyár történetében. A megye gyárainak, üzemei­nek munkásai adósság nélkül kezdték az újesztendőt, mely­ben még több és jobb munká­val fogják erősíteni népi ál­lamunkat. Rövidesen itt az új „Egri útikalauz46 A felszabadulás óta még nem jelent meg idegenforgal­mi kalauz ősi történelmi váro­sunkról, Egerről. A Heves megyei Idegenforgalmi Hiva­tal ennek a hiányosságnak a pótlására elkészítette az új útikalauzt, amely rövidesen forgalomba is kerül. A 110 oldalas, rajzokkal il­lusztrált, szép kiállítású könyv hű képet ad Eger műemlékei­ről is. »4« Túlteljesítették december havi vállalásukat 620 métert haladtak előre a petőfibányai Molnár-brigád tagjai A Nyugatbükki Állami Erdő- gazdaságban, ahol a szállítást teljesen, a kitermelést pedig mintegy felerészben gépek végzik, nagy gondot fordíta­nak csemetekerti munkák gépesítésére is. Több géptípust terveztek er­re a célra, a már meglévő gé­peket pedig a helyi viszonyok­nak megfelelően módosították, mint például a négyszáz em­ber munkáját harmadannyi költséggel elvégző csemete-ül­tető gépet. Jelenleg három gép műkö­dik a nyugatbükki csemeteker­tekben, egyelőre még kísér­letként, midegyikük Tóth István mérnök újítása: a fű­részgépre szerelt talajfúró gép, a suhángültető és a suháng- kiemelő. A szakemberek külö­nösen sokat várnak a két utóbbitól, mert nehéz, nagy gondosságot igénylő művele­tet bízhatnak így pontos, jó gépekre. A suhángok kézi ül­tetésénél ugyanis megtörtén­hetik, hogy a fa hantos, héza­gos földbe kerül, a gép vi­szont a talaj fúrásával meg- porhanyítja a földet, és így a megeredés sokkal biztosabb. Suháng-kiemelőkkel már ko­rábban is kísérleteztek, de mindig az volt a baj, hogy kárt tettek a suháng-sorokban. Most a húzóerő áthelyezésével a gép ezek mellett a sorok mellett megy, s így végzi mun­káját. Ha a kísérletek sikerrel jár­nak, megkezdik a nagyüzemi gyártását, és akkor a cseme­tekerti munkák legnehezebb­jét már gépek végzik a nyu­gatbükki erdészetekben. Az új országos csúcs — a 820 méteres havi elővájási tel­jesítmény — nemcsak a jól megérdemelt újévi pihenőhöz segítette hozzá a kiváló pető­fibányai brigád tagjait, de mű­szakkeresetüket is 200 forintra növelte. Nagy feladatra vállalkoztak a petőfibányai Molnár-brigád tagjai az év utolsó hónapjának kezdetén. F 4-es fejtőgépükkel szénelővájásban már eddig is egyik rekordot a másik után állították fel, most pedig de­cemberben 600 méteres havi teljesítményt ígértek — dup­laszelvényű vágatban. Amit vállaltak, teljesítették. December 31-én reggel 6 óra­kor mindössze négy méter hi­ányzott a 600-ból, reggel nyolc órakor pedig felszínre küld­ték a jelentést, elérték a 600 métert, s estig még 20 méterrel meg is tetézik. Miisoros szülői értekezletek Gyöngyöspatán Gyöngyöspatán, a helyi nép­front bizottság tagjai a peda­gógusokkal együtt igen ered­ményes szülői értekezleteket tartanak. A régi szokásoktól eltérően ezeket az értekezlete­ket vidám műsorokkal tarkít­ják, teszik érdekessé. Az el­múlt hetekben máris bebizo­nyosodott, hogy ezeken a mű- sorcHi ssteken kivétel nélkül megjelennek a szülők és a kel­lemes szórakozás közben az is­kola, a nevelés, a pedagógusok és a szülők problémáit % meg­beszélik. Az itt hetenként rendszeresen megtartott műso­ros szülői értekezletek egyik eredménye, hogy az iskolai mulasztások a minimumra csökkentek, az igazolatlan hi­ányzás pedig teljesen meg­szűnt.

Next

/
Thumbnails
Contents