Népújság, 1957. december (12. évfolyam, 96-104. szám)

1957-12-04 / 96. szám

Lálszló felvétele.) Partisó nők VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! if AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA ★ A PÁRTONKIVÜLI VEZETŐK MEGBECSÜLÉSÉRŐL ★ MIBŐL LESZNEK A SZÁZEZREK ★ JÓZSEF ATTILA ★ RIPORT ZENEORSZÁGBÖL ★ SPORT — RÁDIÓ — TOTÓ HIRDETÉSEK Tánccal, dallal ünnepellek Eger felszabadulásának évfordulóját Szombaton ismét történelmi évfordulót ünnepeltek Eger­ben. Tizenhárom évvel ezelőtt 1944 november 30-án a szovjet csapatok egységei elérték a várost és felszabadították a német fasiszta megszállás alól. Ezen a napon az évforduló tiszteletére az üzemekben, gyárakban, vállalatoknál em­lékünnepélyt rendeztek, vi­dám kultúrműsor, reggelig tartó tánc tette emlékezetessé a nevezetes évfordulót. A városi tanács épületében az ünnepi tanácsülésen Kocs- már János elvtárs, a városi tanács elnöke tartott megem­lékezést. A tanácsülés távirat­ban üdvözölte a Szovjetunió magyarországi nagykövetségét, < majd az ülés befejezése után <. az egri Tanítóképző Intézet^ növendékei vidám kultúrmű- > sorral szórakoztatták a ta- •> nácsüiés résztvevőit. Emlékünnepélyt rendezett Magyar-Szovjet Baráti Társa-s ság és a Kisiparosok Országost Szervezetének városi és járási > csoportja is és a hivatalos ün-> népség befejezése után hajna-> lig táncoltak a szakszervezeti > székházban összegyűlt fiatalok. > Az évforduló tiszteletére azz MSZMP városi alapszerveze- > teiben a kommunisták és csa-> ládtagjaik a megemlékezési > ünnepségek után jó hangulatú? ismerkedési esteket tartottak. ? Naponta 300 tonnával többet termelnek a Mátra- vidéki Trösztben, mint az ellenforradalom előtt Az ellenforradalom leverése után igen rossz állapotba ke­rültek a mátravidéki szénme­dence bányái is. A munkahe­lyek igen sok helyen beomlot­tak, másokat pedig elöntött a víz. Januárban még a műszaki vezetők is úgy nyilatkoztak, hogy két év kell a bányák rendbehozásához, a régi ter­melési szint eléréséhez. A szénmedence bányászai azon­ban — a kommunisták példa- mutatására — nagy szorga­lommal és lelkesedéssel fog­tak hozzá az aknaüzemek rendbehozásához, a termelés fokozásának növeléséhez. Az eredmény nem is maradt el. A tröszt bányászai a jósolt két év helyett már az első félév végére elérték a múlt év ok­tóber felének termelési szín­vonalát, ezekben a hetekben pedig naponta háromszáz ton­na szénnel termelnek többet, mint közvetlen az ellenforra­dalom előtt. Újabb külföldi turnéra készül a Suha-Cserniczki művészegyüttes Jugoszlávia, NDK, Olaszország, Svájc A több hetes kínai vendég- szerepléséről hazatért Suha— Cserniczky művészegyüttes az egri Közgazdasági Technikum és a Szilágyi Erzsébet gimná­zium diákjainak beszámolót tartott kínai útjáról. Az él­ménybeszámoló előtt Mihály Erika nyújtotta át a két kö­zépiskola ajándékát, majd Cserniczky Dénes beszélt kül­földi szereplésükről. A beszá­molót kínai zeneszámokkal, régi kínai ruhák bemutatásá­val tették változatossá és széppé. A végig hangulatos élmény- beszámoló után a művész- együttes tagjai, s a nevelők baráti beszélgetésre gyűltek össze, ahol a Suha-—Cser- nyiczky együttes további ven­dégszerepléseiről is szó esett. A hírek szerint december 19- én Belgrádba utazik az együttes, ahol öt előadásból Megelevened­nek az ellenál­lási mozgalorr harcos nap iái Albert Forszi nál, a francia ellenállók elnö­ke szavai nyo­álló hangversenysorozatot ad-; nak. A tervek szerint Jugosz-; láviából Kelet-Berlinbe utaz- ; nak, ahol a berlini televízió; készít felvételt játékukról, on-; nan Olaszországba, majd; Svájcba indulnak. Szó van ar- ; ról is, hogy a zenekar három; hónapos tartózkodásra Brüs- < selbe utazik a világkiállítás < alkalmából. Elektronikus sütőgép Stuttgartban Európában elő­ször mutatták be az elektro­nikus sütőgépet, amely jelen­tősen megrövidíti a különbö­ző ételek elkészítésének idejét. Már az első alkalommal kide­rült, hogy segítségével az egyes ételek elkészítési idejét egy- | negyedére, sőt egynyolcadára j lehet csökkenteni. így például a kalács megsütése csupán né- • hány percet, a csirke megsü­tése 6 percet vesz igénybe. 1957. DECEMBER 4. SZERDA Aa elmúlt héten nyolc nemzet partizánjainak küldöttei látogattak el Egerbe. A vendégelt nagygyűlésen találkoztak a város dolgozóival. Képünkön Alexej Fjodorov elvtárs. a Par­tizánok élén című regény íróját láthatjuk. Ezen a képen két kínai partizán vendégünket mutatjuk be. XII. ÉVFOLYAM, 96. SZÁM. ÁRA: 60 FILLÉR. „Tanulni álhafatosan, türelmesen...“ Egy országot építeni, s az építést vezetni, nehéz do­log. Különösen, ha ez az építés a szocialista társadalmi rend megteremtését célozza, azét a társadalmi rendét, amely politikailag, ' gazdaságilag és kultúra szempontjá­ból több, jobb, mint a megelőző volt. ..Ahhoz, hogy épít­sünk, tudás kell, el kell sajátítani a tudományt. Ahhoz, azonban, hogy tudjunk, tanulni kell. Tanulni állhatato­san, türelmesen— mondotta még 1928-ban Sztálin. Tudni, tanulni! Két szó az egész, de rendkívüli nagy erőfeszítéseket kíván ez nemcsak az egyéntől, de az egész társadalomtól. Proletárdiktatúra van, a munkáscsztály, a vele szövetséges parasztság van a hatalmon Magyaror­szágon. Az a két osztály, amelyet évtizedeken, illetőleg évszázadokon keresztül elnyomtak, mesterségesen elzár­tak a tudástól, a tudománytól, a kellő műveltségtől. Jó ösztönén, — a munkásosztály harcedzett6égén — termé­szetes eszén túl mással bizony nem nagyon rendelkezett 1945-ben, amikor kezébe vette a hatalmat. S ma már a kommunista vezetők jórésze kellő mű­veltséggel, tudással, megfelelő hozzáértéssel rendelkezik, hogy munkaterületének valóban felelős irányítója lehes­sen. A felszabadulás utáni években viszonylag magasabb beosztásban is találhattunk szép számmal tudás szem­pontjából nem megfelelő embereket, mert akkor csak az volt a döntő, hogy a néphez, a munkásosztályhoz hű em­berek legyenek a vezető poszton. Ma mái ez nem ele­gendő! Ma ez csak feltétel, de nem egyedüli fokmérő: ma művelt, iskolázott, hozzáértő emberekre van szükségünk, s lesz egyre inkább. Szocializmust csakis tudományos alapon lehet építeni, s ehhez tudományosan képzett, rá­termett emberekre van szükség. Néhány esztendővel ezelőtt még nálunk is tapasztal­ható volt a tudás lebecsülése, s helyébe holmi ösztönös- séget helyeztek sokan. Az is előfordult, hogy a munkás­ból lett mérnököt, tanárt, igazgatót úgy tekintették, mint valami renegátot, aki, mert tanult és tudott, lényegében elszakadt osztályától. Kétségtelen, hogy ennek a szem­léletnek meg volt a történelmi alapja a kapitalizmusban, de nem volt és nincs helye a szocializmusban. Napjaink­ban már elmondhatjuk, hogy ez a szemlélet épp úgy a múlté, mint ahogy a múlté a „kevés tudás, sok ösztö- nösség’’ világa. Ma a párt, a párt különböző szervei meg­megújuló és eredményes erőfeszítéseket tesznek, hogy a kommunisták műveltek, szakmai ismeretekben járatos, — rátermett emberek legyenek, hogy a tudás a hozzá­értés éppen olyan követelmény legyen valamely vezető tisztség betöltésénél, mint az. hogy hű-e a szocializmus eszméjéhez. Az eltelt 13 év alatt a magyar munkásosztály, a ma­gyar dolgozó parasztság is bebizonyította, mert bebizo­nyíthatta, hogy mennyire hazug álláspont volt: a munkás, a paraszt alkalmatlan a tudásra, alkalmatlan a vezetésre. Szívós, verejtékes és szenvedélyes harcban bizonyította ezt be, az egyik kezében könyv volt, a másikban a szer­szám, — de bebizonyította. Idős emberek, kétkezi mun­kások, családapák és családanyák, akik a múltban né­hány elemit, vagy még azt sem tudtak végezni, kaptak bizonyítványt a nyolc általános iskola, a gimnázium, technikum, vagy éppen egyetem elvégzése után. Mégis, e kétségkívül nagyszerű eredmények után sincs okunk még a megelégedésre, nincs okunk kijelen­teni: mindent elvégeztünk ezen a területen is. A szocia­lizmus építésével párhuzamosan növekszenek a követel­mények. Világméretekben gigantikus léptekkel halad előre a tudomány minden ága, s nap, mint nap újabb tudományos szenzációk hozzák izgalomba a világ népeit. Ezzel a hihetetlen arányú fejlődéssel, amelynek zászló- hordozója éppen a kommunizmust építő szovjet nép, lé­pést kell tartani hazánknak is. S ehhez még több tudás­ra, még több tanult és művelt emberre van szükség. Sok még azoknak a vezető beosztású embereknek a száma, akik nem rendelkeznek megfelelő műveltséggel, s emiatt nem is tudják kellő mértékben felismerni az újat, a kez­deményezőt, maguk sem tudnak kezdeményezni, túlnő­nek rajtuk azok, akiket éppen vezetniök, irányítaniuk kell. Elég gyakori jelenség, hogy egyes elvtársak neki­vágnak — felismerve a tudás szükségességét — a gimná­zium, a technikum, vagy éppen az egyetem elvégzésé­nek, Aztán telnek a hónapok, csökken a kedv, növeked­nek a tanulás és a munka közös nehézségei és a nagy láng kialszik: minden marad a régiben. Az is előfordul, hogy ugyan elvégezték a gimnáziumot, egyetemet, részt- vettek pártfőiskolán és utána azzal a magabiztos tudat­tal. hogy az okmány a zsebemben van, félreteszik a könyvet. Pedig amit ma tudunk, az a holnaphoz kevés, s még kevesebb a holnaputánhoz. A kommunistákra ép­pen az a kielégíthetetlenség, az a mohóság jellemző, amely a mindig többet, jobbat, a mindig újat akarja, amely arra ösztönzi az embert, hogy ne legyen eltelve a ma sikerétől, s megfelelően készítse elő, valósítsa meg a holnap győzelmét Ehhez pedig szakadatlanul tanulni kell. képeznie magát minden kommunistának, minden kommunista vezetőnek. S itt nemcsak egyszerűen szakmai tudásról van szó, bár ezen a területen sincs minden rendben. Arról is szó van, hogy a kommunista vezető legyen járatos a tudo­mány gyakorlati kérdéseiben, hogy mozogjon reális ott­honossággal az irodalom, a zene, a képzőművészet leg­alább is alapvető kérdéseiben, hogy ne jöjjön zavarba, ha Moherről, vagy Balzacról, Einsteinről, vagy Munká­csiról Bartókról, vagy Wagnerről van szó. Hogy ennek mi köze a szocializmus építése napi problémáihoz? Na­gyon sok. A szocializmus építése nemcsak az új gyárak és bölcsődék, hanem a lelkek építését, az emberek gon­dolkodásmódjának átalakítását is jelenti, azt is. hogy megtanítjuk az embereket a szép szeretetére és kíváná­sára. Mert ez így, együtt, a gyár és bölcsödé, a zene és a színház, az iroda’om és a fizika teszi valóban gazdagabbá és szebbé, tartalmasabbá és vidámabbá az emberek éle­tét. / 430.000 szőlőkaróval segítik a Heves megyei »/őlőfejleszfési programot A több mint ezer köbméter, e célra alkalmas fát már kitermel- ; lék. Feldolgozása, telítése ezután történik. Az így készülő 430.000 darab szőlőkarót az új esztendő i első napjaitól kezdve szállítják le i a megrendelőknek, hogy a szőlő- j munkák megkezdésére, korata- [ vasszal már mindenütt rendelte- 1 tési helyére jusson az értékes fa- ! anyag. A Mátrai Állami Erdőgazdv>ág dolgozói eredetileg ötszáz köbmé­ter faanyag szőlőkaróvá feldolgo- 1 zását tervezték ezév októberétől a jövő esztendő őszéig. A nagy­arányú szőlőlelepítési program tel­jesítése azonban rájuk is nagyobb j feladatot hárít, ezért elhatároz­ták, hogy ezt a mennyiséget megkettőzik.

Next

/
Thumbnails
Contents