Népújság, 1957. szeptember (12. évfolyam, 70-77. szám)

1957-09-04 / 70. szám

NYÁRVÉGI ÖRÖMOK AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK ! XII. ÉVFOLYAM, 70. SZÁM. ARA: 60 FILLÉR Váljon eleven erővé a kommunisták elmélete — Az oktatási év előtt — Itt az ősz, s nemcsak az iskolákban, de a pártoktatás­ban is új tanév kezdődik. Az első tanév az ellenforradalom leverése óta, az első pártoktatási év a Magyar Szccialista Munkáspárt életében. Néhány hét múlva ezrek és ezrek ismerkednek meg általában, vagy részleteiben a marxiz- mus-leninizmus igazságaival, elvi és gyakorlati jelentőségű megállapitásaival, a politikai és gazdasági élet időszerű kérdéseivel. Ez az ismerkedés nemcsak egyszerűen tudást, de kapcsolatot is jelent. Szorosabb kapcsolat a párttal, a nemzetközi munkásmozgalommal: nagyobb egységet, szi­lárdabb fegyelmet, következetesebb munkát a célok a el­érésére. Nem újkeletű nálunk a pártektatás, s nem is kevés azoknak a száma, akik résztvettek az MDP valamelyik pártoktatási formájában, akik többé, vagy kevésbé fogal­mat alkothattak maguknak a munkásmozgalom világot át fogó és forradalmasító elvéről. Mélységesen helytelen volna a kommunisták pártjának e téren elért eredményeit akár egyetlen pillanatra is kétségbevonni, vagy akárcsak kicsinyíteni. De legalább ilyen helytelen, s éppen a mos­tani pártoktatási év sikerét veszélyeztetni, ha nem be­szélnénk azokról a nem egyszer súlyos hibákról, amelyek különösen az elmúlt években kimutathatók és Iemerhetők voltak a dolgozó nép eszmei, politikai nevelésében is. A személyi kultusz, az ideológiai életben uralkodó dogmatizmus megnehezítette az alkotó és tudományos el­méleti munka kibontakozását, az önálló gondolkodást. A mennyiségi eredmények hajszolása, a mechanikus aktu­alizálásra való törekvés, a szűk prakticizmus is hozzá­járult, hogy a tömegek nem ismerték fel kellő időben október 23 politikai jellegét, hogy tért hódíthatott a revi- rionizmus. hogy átmeneti sikereket lehetett elérni a na­cionalista jelszavakkal, hogy igen sokan nem láttak tisz­tán, s nem látnak még ma sem az alapvető hazai és nem­zetközi gazdasági kérdésekben. A párt oktató, nevelő munkája hatalmas fegyver, s nem szólam, hogy felvértezi az adott tudással a kádereket az ellenforradalmi, a kis­polgári-. polgári ideológia kártevései ellen. A Magyar Dolgozók Pártja nem kis mértékben éppen az oktatásban tapasztalható súlyos fogyatékosságok mi­att nem tudott megfelelő eszmei fegyvert adni a tömegek kezébe, nem volt ereje és határozottsága saját maganak sem fellépni a párton belül pusztító revizionista nezetek, s azok terjesztői ellen... - Valóban majdhogynem védtele­nül érte népünket az ellenforradalom első pillanatban népszerű köntösbe, demagóg jelszavakba öltöztetett tá­madása. Az ellenforradalmat levertük, népünk minden­féle ötösbizottságra fittyet hányva — egyre eredménye­sebben halad előre a párt és kormány mutatta úton. De naívság volna azt hinni, hogy ideológiai téren is végső győzelmet arattunk, hogy már nem rombol a revízioniz- mus. a nacionalizmus mérge, hogy már mindenki tisztán látja a szocialista hazafiság. a proletámemzetköziseg párhuzamát, hogy egyáltalán értik az októberi és novem­beri események jellegét és annak tanulságait. Mindezeket a kérdéseket, s másokat is most. az elkövetkezendő okta­tási évben, a különböző oktatási formákon, a hallgatok felkészültsége, alapismerete figyelembevételével kell és lehet is tisztázni. Ha valaha nem lehetett, akkor most semmiképp sem lehet öncélú valami a pártoktatás, ahol egy a fontos: szé­pen mutassanak a jelentések. Nem szép jelentésekre, ha­nem a marxista-leninista világnézet tudatos és alapos terjesztésére van szükség. Nem arra, hogy „beszervez­zünk” százakat egy-egy szemináriumra, hanem arra, hogy inkább kevesebben tanuljanak, de tanuljanak, váljon eleven erővé a kommunisták elmélete, értsék meg mi a párt szerepe a proletárdiktatúra rendszerében, ismerked­jenek meg a proletárdiktatúra és az osztályharc lenini ta­nításaival. Ez azonban csak az érem egyik oldala. Nekünk nem olyan emberekre van szükségünk, akik úgy általában, el­méletben sok mindent értenek, de a gyakorlatban, ami­kor az elmélet megvalósítására kerül a sor, megfeledkez­nek a kétszerkettő igazságáról, s következetesen ötöt mondanak. Éppen ezért rendkívül nagyjelentőségű, hogy a mostani oktatási évben gazdasági kérdésekkel is fog­lalkozzanak a propagandisták, s maga az oktatás temati­kája. Az ország reális helyzetének feltárása, a termelé­kenység emelésének, az önköltség csökkentésének, vala­mint az életszínvonal alakulásának összefüggése fontos része a propagandamunkának. S ami ezzel együtt jár: ugyanilyen sokoldalúan kell megmutatni a szocialista or­szágok gazdasági együttműködésének szerkezetét, jelen­tőségét. a szocializmus gazdasági rendszerének fölényét a tőkés gazdaság felett. Legyen mentes a sémáktól, a sablontól az ideológiai év. önállóan, magabiztosan, a viták vérpezsdítő eleven tüzében tisztázódjanak mindazok a kérdések, amelyek felmerülnek az anyag tanulmányozása, vagy a napi gaz­dasági, politikai események során. Akkor lesz jó és sike­res az 1957—58-as pártoktatási év, ha a pártpropaganda lépést tart a párt előtt álló tennivalókkal, ha a maga sa­játos eszközeivel hatékonyan hozzájárul a gazdasági épí­tés, a politikai és kultúrális munka napirenden lévő fel­adatainak megoldásához. Éppen ezért nagy és megtisztelő felelősség nyugszik a propagandisták vállán és nem kisebb a pártszervezete­kén, amelyek most válogatják ki azokat az elvtársakat, akiknek jó munkája alaposságán, önállóságán múlik majd elsősorban: sikerül-e ideológiai téren is végső csa­pást mérni a szocializmus ellenségeire. 1957. SZEPT. 4. SZERDA^ — ........................................ : f A VII. BÁNYÁSZNAPON • A MEGYEI TANÁCS ELNÖ-j KENEK NYILATKOZATA Kovács Endre: EZ NEM REMÉNY HANEM AKARAT A jelentés elhallgatja a fehér terror rémtetteit Üzemünkben az I. számú Téglagyárnál, Domboróczki Lajos ÜB elnök rövid ismer­tetőjével kezdődött az ENSZ ötöslbizottsága jelentésének megbeszélése. AZ ÜB elnök hangsúlyozta az ötös bizottság célját, így akarják befolyá­solni a világ közvéleményét, csökkenteni a szocialista tábor erejét és mindenáron azt akarják bebizonyítani, hogy a Szovjetunió erőszakkal avat­kozott Magyarország belügye- ibe. Kitért arra, hogy a jelen­tés elhallgatja a fehér terror rémtetteit, elhallgatja a bátor, haladó emberek legyilkolását, a Horthy-korszak embereinek előretörését, áruházak kirab­lását, felgyújtását, a szövetke­zeti vagyon széthurcolását. Szinte valamennyien ismer­jük már az ENSZ ténykedé­sét, hallottunk a rádióban ter­veiről. Ez volt tapasztalható í hozzászólásokból is. Kocsis Sándor összehaonlította as októberi időket napjainkkal Szólt a dolgozók emelkedetl reálbéréről, a termelésben el­ért új eredményekről, melye­ket, ahogyan mondta csak s szocialista tábor — elsősorban a Szovjetunió — segítségével érhettünk el. Ez fáj az ENSZ ötös bizottságának, ezért akar­ja, szeptemberben a „magyai ügyet” tárgyalni. A mi meg­kérdezésünk nélkül egyetlen beszámolót sem tartunk hite­lesnek, ami az októberi időről készült. Sőt, tiltakozunk ez ellen, hogy az ENSZ napi­rendjére tűzze. A többi hozzászóló is ha­sonlóképpen vélekedett, végül üzemünk táviratban fejezte ki tiltakozását. D. L. Egy helyes rendelet vámszedői A kormány rendeiete értel­mében visszaadták, illetőleg visszaadják azokat az álla­mosított házakat volt tulaj­donosaiknak, amelyek jelle­güknél fogva nem tekinthe­tők bérházaknak, nem alkal­masak a kizsákmányolásra, illetőleg, amelyekben a szo­bák száma nem haladja meg a hatot. A rendelet helyes, megfelel a szocialista törvé­nyességnek, s gazdasági szempontból számottevő könyebbséget jelent az ál­lam számára. E rendelet nyomán azon­ban olyan tűrhetetlen jelen­ségek ütötték fel a fejüket, nem egyszer állami szerve­ink orra előtt, amelyek mel­lett nem mehetünk el szó nélkül. Egyetlen példából szeretnék általánosítani, hogy a „lányomnak szóltam, a vejem is értsen belőle.” A „lányom” a gyöngyössoly- mosi tanács! Patkós Vendel nyolc hold szőlővel és egy másik, há­romszobás házzal rendelkező gyöngyössolymosi gazda a rendelet értelmében vissza­kapta államosított, egy szo­ba konyhás házát. A házban — egy szoba, konyhás lakás­ban, — három család lakik: Gál József és közvetlen hoz­zátartozói. A végzés kézhez­vétele után Patkós Vendel első dolga az volt, hogy fel­törte Gál József kamráját, mert arra neki azonnal szük­sége van, aztán felemelte a lakbért, s ezt követően be­jelentette, hogy Gálék a le­hető legrövidebb időn belül hagyják el a házat, mert ne­ki is szüksége van rá. Mi nem vitatjuk Patkós Vendel jogát saját, most visszakapott házához. De az ott lakó három családnak is joga van ahhoz, hogy — lak­jon. S itt semmiféle önké­nyeskedésnek nincs és nem is lehet helye, különösen ak­kor nem, ha ezt a helybeli tanács sem tűri. Egy helyes rendelet nem arra való, hogy azt kiforgatva, védtelen emberek vámszedőjévé csap­jon fel valaki. Gyurkó Géza: UTIJEGYZETEK • Márkusz László: MUNKASÖR ZÁSZLÓAVATÁS A döntést bízzák ránk, fiatalokra Hulladékért — hálószobabútor Július 15-től november 30- ig az egész ország területére hulladékgyűjtéssel egybekötött sorsjátékot indított a MÉH. Bárki résztvehet a játékban, aki négy forint értékű háztar­tási hulladékanyagot ad át az átvevőhelyen és ezért sorsje­gyet kap. Például két kiló új­ságpapírt, 7 kiló egyébb hulla­dékpapírt, 4 kiló rongyot, ócska- dékot, 5 kilo rongyot, ócska­vasat, fémet, üveget, nyers­bőrt, szőrt, tollat stb. Az a fontos, hogy a hulladékanyag mennyisége 4 forint értékű legyen. A MÉH sorsjáték főnyere­ménye: 50 ezer forint értékű teljes lakásberendezés, mely áll egy kombinált szoba beren­dezésből, hozzá szőnyeg, füg­göny, képek, térítők, csillár, világvevő rádió, porszívó gép, és egy konyhaberendezésből, hozzá hűtőszekrény, villany- tűzhely, edények, háztartási eszközök. Ezenkívül több ki­emelt nyeremény kerül kisor­solásra. Például egy 24 ezer forintos hálószoba bútor. Egy zeneszekrény, három Pannó­nia motorkerékpár, két Csepel varrógép, és még számos nagy nyeremény. Összesen 27 ezer darab nyeremény kerül kisor­solásra, közel 2,800.000 forint értékben. Húzás december 21- én Budapesten. Rajta tehát, gyüjtsünk minél több hulla­dékot. Lassan, lassan búcsúzik a nyár. A forró kánikulát felváltják a langyos őszi napok, amikor már jól esik a nap melege. Ez a legjobb idő a kirándulásokra. A Mátra és a Bükk sárguló erdeit szívesen keresik fel a te rmészetkedvelők. (A képesriport folytatása az 5. oldalon). Bennünket a Heves megyei Tanács Építőipari Vállalat fi­ataljait és dolgozóit az ellen- forradalmi eseményekről szóló alaptalan, rágalmazó jelentés arra ösztönöz, hogy levelet ír­junk és sürgősen visszauta­sítsuk terveiket. Előttünk is­meretes, hogy az ENSZ köz­gyűlésének XI. ülésszaka egy bizottságot küldött a múlt év végi magyarországi esemé­nyek kivizsgálására. Az elké­szült jelentés voltaképpen semmi újat nem mond. ösz- szegezi az ellenforradalmi im­perialista hazugságokat és rá­galmakat, melyeket már hetek óta hallhattunk és melyeknek célja a szocialista rendszer be- feketítése. Mindezeket azért bátorko­dunk így megírni, mert ta­pasztalhattuk már az ellenfor­radalom idején, amikor ifjú­ságunk több jogos követelés­ért tüntetett, hogy a belső reakció az Amerikai Egyesült Államok segítségével minden alkalmat kihasznál és elferdí­ti a valóságot, hogy a pártot szétbomlassza, a szocialista rendszerbe vetett hitet megin­gassa. Ezért tiltakozunk mi e jelentés ellen és nem enged­jük, hogy az ENSZ eredeti ne­mes célkitűzéseivel szemben sötét erők politikai, játékbáb­jává silányítsák egy kis nép békéjét és boldogulását. De nem is engedhetjük meg, hogy népünk nyugalmát újból felborítsák, becsületünkbe gá­zoljanak és feldúlják békés építésünket. Nálunk nyugalom és rend van, szorgalommal dolgozunk, hogy az ellenforradalom okoz­ta károkat mielőbb helyre­állítsuk. Elégedettek vagyunk saját sorsunkkal, nyugodtan akarunk élni, ehhez béke kell. Ehhez kérjük az ENSZ segít­ségét. Üzemi KISZ szervezet. Esküt tesznek a munkásőrök a munkáshatalem megvédé­sére.

Next

/
Thumbnails
Contents