Népújság, 1957. augusztus (12. évfolyam, 61-69. szám)

1957-08-03 / 61. szám

NÉPÜJSÁG 1957. augusztus 3, szombat Három tanácselnök, három probléma Uj törvényt szavaz meg az országgyűlés, vagy határoza­tot hoz a megyei tanács, újabb intézkedés születik a járási ta­nács végrehajtó bizottságának ülésén, a végrehajtás feladata, a helyi tanácsoké. Az állam­hatalom helyi szervei a köz­ségi tanácsok nap. mint nap új feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldásában — amely nem egyszer komoly harcot is jelent — edződik, erősödik a tanács, s ezzel együtt nő a tekintély is. Az ellenforradalom a hibákba kapaszkodva akarta szétzúzni a népi hatalom helyi szerveit. Nem sikerült, mert az emberek többsége, a választók többsé­ge bízott választottjaiban (Bár voltak községek, ahol pil­lanatnyilag felülkerekedett az ellenség.) Az utóbbi hónapokban még tovább nőtt a bizalom taná­csaink iránt. A nehéz napok­ban jobban összeforrtak az em­berek, a vb. tagok, s a tanács­tagok egyaránt. Nem problé­ma már a tanácsülések meg­tartása, egy pár kivétellel rendszeresen eljárnak a tanács­tagok az ülésekre, résztvesz- nek a munkában, érzik a fe­lelősséget, amellyel választóik­nak tartoznak. S milyen nehéz dolga van a községi tanács apparátus ve­zetőinek. a tanácselnököknek. Felelősséggel tartoznak a fel­sőbb szervek felé és felelős­séggel a falu felé. Gondoskod­ni kell a rendeletek végrehaj­tásáról, s intézni kell a falu lakóinak ügyes-bajos dolgait. Ez nem könnyű feladat, de meg kell oldani, mert csak így lehet növelni a párt és a tanács tömegkapcsolatait, a- mely nélkül nincs jó vezetés. És a napi feladatok mellett sok helyen vannak olyan na­gyobb problémák, amelyeket még nem sikerült megoldani, amelyeket egyedül nem is ké­pesek megoldani, de amelyek foglalkoztatják a falu lakóit. Ezekkel a gondolatokkal ke­restünk fel három tanácselnö­köt, hogy tárják az olvasók elé legnagyobb problémájukat. PÁRÁD Mata Pál elvtárs öt éve el­nöke a parádi tanácsnak. Jól ismeri már a községet, s az emberek is ismerik őt. Szere­tik is. Az utcán megállítják, elmondják gondjaikat, bajai­kat, egyszóval bíznak benne. Most amikor legnagyobb prob­lémája iránt érdeklődünk, szinte gondolkodás nélkül mondja, mint aki mondta már többször is másnak is. — A házhely kérdés. Ez a legnagyobb gondom most — mondja — és ezt nem is tudjuk egyedül megoldani. Államunk komoly segítséget ad a kisla­kás építkezésekhez, pénzt is ad. anyagot biztosít, de hiába, mert mi nem tudunk házhe­lyet adni. Hatvan házhely­igénylés van most a fiókom­ban és egynek sem tudunk ad­ni, mert a községnek nincs tar­talékterülete. Az emberek ki­fogásolják ezt és tőlünk vár­nak segítséget. Mi szeretnénk segíteni, de nem tudunk. A megyei tanács építészeti osz­tályának felosztási tervet kel­lene készíteni és mi csak ezekután tudjuk megoldani a hatvan család házhely igény­lését. BEKÖLCE — Pár hete vagyok még csak elnöke a bekölcei tanács­nak — meséli Mihályi Sán­dor — még nem igen ismerem a községet, de azt már látom, hogy az egyik legnagyobb problémám a tagosításokkal elkövetett hibák kijavítása lesz. Az ellenforradalmi erők hatására feloszlott egy terme­lőszövetkezet, s a volt tsz-ta- gok visszakövetelik földjeiket. Ez még nem lenne hiba. De az egyéni gazdák is visszakövete­lik a betagosított táblákat. Most a földkérdés úgy néz ki, hogy szembeszállnak egymás­sal az egyéni gazdák és a volt tsz tagok. Mindenki a maga igazát — no meg a jó földet — keresi és tőlünk a tanácstól várják az ügy rendezését. Mi a járási tanácstól várjuk, hogy rendezzék községünk föl dproblémá j át. MIKÓFALVA Az 1350 lakosú községben év elejétől Kovács Béla a vb el­nök. Bár mint elnök, csak pár hónapos múltra tekint vissza, de a községet nagyon jól ismeri. Hogy mi a legnagyobb prob­léma? Akárhány embert meg­kérdeznek a faluban, minden­ki azt mondja, hogy a villany. Igen, a villany, amit az 1951-es békekölcsönjegyzéskor Ígértek meg először. Népnevelők és a felsőbb szervek is ígérték az 1952—53-as kölcsönjegyzésnél, 1954-ben pedig a begyűjtésnél. Eredményes volt a begyűjtés és a kölcsönjegyzés is, de a villany az csak nem készült el. Megígérték 55-ben, s 56-ban is. Azt mondták, ha szerzünk oszlopot és biztosítjuk a köz­munkát, lesz villany. Mindent megszerveztünk, de hiába, még ma sincs villany a köz­ségben. Igaz, közbejött az el­lenforradalom, dehát másfél kilométerre van a hálózat és már nagyon várják az embe­rek, hogy lágyuljanak a fé­nyek a faluban. Most azonban még ígéretünk sincs. • O Három község, három veze­A júliusi taggyűléseknek az volt a célja, hogy meg­tárgyalják a megye kom­munistái az országos párt­értekezlet határozatának leg­fontosabb elveit, útmutatá­sait. s ezek szellemében vi­tassák pártszervezetünk ed­digi munkáját, feladatait. Ezt a célt a taggyűlések többsége elérte, megvalósí­totta. Sajnos nem így történt a tarnazsadányi kommunisták taggyűlésén. A rövid — alig 10-15 perces beszámoló a leg­fontosabb elveket sem mu­tatta meg. nem értékelte megfelelően a pártszervezet eddigi munkáját. Egy-egy mondatban szó volt arról, hogy a taggyűléseket rend­szeresen megtartják, bizal­mi csoportok működnek, a vezetőség és a tagság között jó a kapcsolat, érintette a beszámoló azt is. hogy nem elég aktív a tagság, hogy erősíteni kell a kapcsolatot a tömegekkel. Egyetlen szó sem volt a mezőgazdaság fejlesztéséről. — pedig az el­lenforradalom itt is ..szét- ugrasztott egy tsz-t” — az ifjúságról — pedig még nincs KISZ a községben. tőjének három megoldatlan problémáját vetettük papírra. Házhely, föld és villany. Ha tovább néznénk a községek­ben, mindenütt találkoznánk hasonló nehézségekkel. Ta­nácsaink már sok feladatot megoldottak, s így biztosak le­hetnek választóink, hogy e nehéz feladatokat is megold­ják. Egerbocson hallottuk, ami­kor a gabonafelvásárlásról volt szó, a gazdák azt ígérték: ..Mi eladjuk az államnak gabona­feleslegünket, de segítsenek bennünket, hogy a falun több legyen az eke, a patkó, ruha­nemű és az egyéb közszükség­leti cikk. Kölcsönös segítség, kölcsö­nös bizalom, ez kezd kialakul­ni a községekben is és az egyes még meglévő nagyobb prob­lémák megoldásával tovább női, erősödik a tanácsok te­kintélye, tömegkapcsolata. S mi mindannyian ezt akarjuk, választók és választottak egy­aránt. (márkusz) S a vitában? A vita sem vitte előbbre a taggyűlést, nem pótolta a beszámoló mu­lasztását. A vitában a fő: ki zúzta össze a vörös csillagot ki törte össze a hirdetőtáb­lát, miért nem történt eddig felelősségrevonás. Igazuk van azoknak is. akik ezt te­szik szóvá. Dehát mindig ez lesz csak napirenden, — meg az októberi élmények? Nem árt erre emlékezni, sőt, fontos. De nem halogathat­nak ugyanakkor a kommu­nisták fontos, nagyon fontos problémákat. Mikor folyik olyan szenvedélyes vita a község életéről, a párttagok cselekvési egységéről, a pár- tonbelüliekkel való kapcso­latról és más égető kérdé­sekről, mint az ellenforrada­lomról folyt. Az volna a leg­fontosabb, ha a tarnazsadá­nyi kommunisták — és nem­csak a tarnazsadányiak — egyszer s mindenkorra tisz­tába tennék az ellenforradal­mi időket, s előbbre lépné­nek más égetőbb, napiren­den lévő feladatok megol­dása felé. ...———«—»Hl—i—— El őbbre egy lépéssel HO sí MIIVH A nép vezetője a nép szolgálatában A nagy, legendás kommu­nista forradalmárok, népvezé­rek nemzedékének kiemelkedő tagját köszöntik ezekben a napokban Kelet-Európa fővá­rosai: Ho Si Minh elvtársat, a Vietnami Demokratikus Köz­társaság elnökét. Néhány nap­ja a ferihegyi repülőtér ünnepi virágcsokrai között is feltűnt finomvonalú, törékeny alakja, lengőszakállú, mosolygós arca, elhozta Budapestre is a legtá­volibb szocialista testvér-or­szág üdvözletét. Olyan szocialista forradal­márt lát benne vendégül a magyar főváros, akinek küzdő élete szinte a fantasztikumig érdekes, s még az ellenség tá­borában is a krónikások tu­catjainak fantáziáját mozgat-’ ja meg. Olyan embert, akinek elmúlt évtizedei s jelenkori cselekedetei legendává vál­tak — de aki soha, egyetlen pillanatra sem esett a legenda csapdájába: személye és poli­tikája sohasem szakadt el a néptől, amelyből vétetett. A legmélyebb, legigazibb érte­lemben vett népvezérnek szü­letett — s az is marad. 1941 máriusát írták. Indo­kínában a japánok és Vichy emberei voltak az urak, Kína nagy részén pedig Csang Kaj- sek — amikor Liau Csauban, a vietnami határ közelében lé­vő kínai városkában, ..egy sze­rény gyűlésteremben szószék­re lépett egy férfi. A gyűlés- teremben a vietnami függet­lenségi front, a Vietminh ala­kuló kongresszusát tartották. A szószéken álló férfi nevét, a Ho Si Minh — bölcs, értelmes, tisztánlátó — nevet akkor hallotta először a nyugati vi­lág. Hónapokba telt, míg Párizs­ban és Tokióban rájöttek, hogy a vietnami forradalom sokáig halottnak hitt vezéralakja bontott zászlót — akit addig Nguyen Ai Quoc „Hazafi'’ — néven ismert a szegény nép, a gyarmati főkormányzók, meg a börtönőrök. xxx Nguyen, a hazafi Ngé An- ban, hazájának egyik legfor­radalmibb tartományában szü­letett. Gyermekkorában meg­járta az angol és francia gő­zösök kisegítő matrózainak keserves iskoláját, dolgozott franciaországi gyárban és lon­doni vendéglőben. Kommunis­tává Párizsban érett, ezer harc és nélkülözés közepette. Húsz esztendős korában már ott ült a toursi kongresszuson, a Francia Kommunista Párt bölcsőjénél, majd néhány év múlva belevetette magát a ha­zája felszabadításáért vívott forradalmi küzdelembe. Ez pedig csaknem három évtize­des földalatti harcot jelentett a legsötétebb illegalitásban, szüntelenül élet és halál mezs­gyéjén járva. Egyetlen, két- esztendős időszak kivételével — amikor 1936 és 38 között a francia Népfront diadala le­hetővé tette a legális munkát — a küzdelem a föld alatt folyt. Ilyen feltételek között állott talpra Nguyen Ai Quoc vezetésével — 1930. januárjá­ban — az Indokínai Kommu­nista Párt. Születése után alig egy esztendővel a fehérterror ■ hulláma söpört végig az or­szágon. s a francia és angol rendőrség bizalmas megegye­zése a Hongkongban tartózko­dó Nguyen-t is a börtönbe lökte Súlyos beteg lett. Tü­dejét támadta meg a börtön­levegő, s néhány hónap múlva a párizsi és londoni lapok je­lentették is: meghalt a börtön kórházában. Ez a hír hazug­ság volt: Nguyen nem halt meg. — csak eltűnt: hazafiak szöktették meg a börtönkór­házból. Ezután kilenc eszten­dei mély földalatti élet követ­kezett — s azután a szószék Liau Csau-ban és a Ho Si Minh név. XXX Liau Csau után még egy rö­vid időre Csang Kaj-sek bör­tönébe vetették, majd amikor a tömegfelháborodás kiszaba­dította, megkezdődött a dzsungelháború első felvonása — 1945-ig. A sztrájkok, pa- raszmozgalmak szervezője, a kommunista párt szervező ek­kor teszi le a partizánharc hadvezéri vizsgáját — hogy egy esztendővel később már más vizsgákra kényszerültön A fasizmus feletti győzelem lendületében 1945 koraőszén megszülető Vietnami Demok­ratikus Köztársaság elnöké­nek Ho Si Minh elvtársat, akinek az új állam életének első percétől kezdve kemény diplomáciai csatát kellett vív­nia a támadásra készülő fran­cia gyarmatosítókkal. Páratla­nul nagyvonalú és hajlékony diplomatának bizonyúlt, aki Hanoiban és Fontainebleau- ban jelentős kompresszumok felé hajlította a francia dip­lomatákat A háború hívei azonban erősebbek voltak, s a francia hadihajók nehézágyúi 1946 november 24-én a haj- fongi kikötő lakónegyedeivel együtt ezeket a kmpromisszu- mokat is szétlőtték. Megkez­dődött a dzsungelháború má­sodik felvonása, an elyben már nemcsak fegyveres harcot kel­lett vívni — hanem közben államot is szervezni az őserdő mélyén. A párt és Ho Si Minh — mert együtt lélegeztek a néppel, vele nyomultak előre, s ha kellett, vele nyomultak vissza — ezt a feladatot is megoldották. És amikor nyolc esztendei vihar után, amely­nek a hőskölteménye még írásra vár — Dienbienphunál lehanyatlott a „piszkos hábo­rú” hadilobogója — megren­dültek a nagy gyarmatosító fővárosok. Mert világtörté- lem született: egy magányosan harcoló gyarmati nép most elsőízben győzedelmeskedett nyílt, fegyveres harcban az őt évszázadokig elnyomó, gyar­matosító nagyhatalom felett. A történelem most is épül, de a feladatok megváltoztak: a nagy nemzeti misszió, a ket­tészakított ország egységének helyreállítása mellett az or- szágépítés-szervezés ezernyi gondja nyugszik Ho Si Minh vállain, mert az egyszerű ka­bát alatt meghúzódó törékeny vállakban a nép izma-akarata mozog. A népé, amelynek so­hasem ura volt, hanem mindig szolgálója, s amelytől sem a börtönrácsok, sem a hatalom kísértései sem választhatták el. Élénk tevékenység A Sozial — Demokratischer Pressidienst című nyugat- ** német lap értesülése szerint Dönitz volt vezérten- gemagy, hitlerista háborús bűnös élénk tevékenységet fejt ki. Résztvesz különféle katonai szervezetek tevékeny­ségében, s éppen a napokban választották meg a „német haditengerészeti szövetség” dísztagjává. Mindebben az égvilágon semmi meglepő nincs, az volna a meglepő, ha Dönitz volt vezértengernagy nem venne részt a „külön­féle” katonai szervek munkájában. Utóvégre háborús bű­nös, utóvégre most szabadult és utóvégre egy most sza­badult háborús bűnös már csak ért a háborúhoz. Vannak, akik egyszerűen odaállnak fecsegni, hogy én így, meg úgy szakértője vagyok a háborúnak, aztán mikor jön egy jó kis vérengzés, egy-kettőre kiderül, hogy bizony csak diletans a nagyszabású gyilkosságokhoz. Dönitznél ez éppen úgy ki van zárva, mint például Speidelnél. ök már az egész világ előtt, pontosabban sok-sok millió anya, gyermek, szülő és testvér előtt bebizonyították, hogy egy dologhoz értenek csak, de ahhoz aztán alaposan, s ez: a háború. A középkori hóhér is „különféle” vágóhidakon ké­szült nemes feladata tökéletes ellátására. A tapasztalatról A Hongkongban megjelenő Csenpao című lap Tajvan- ual kapcsolatban beszámol arról, hogy a sziget la­kossága bezárja ajtaját azokon a napokon, amikor az amerikai katonák megkapják zsoldjukat. Az emberek ott­hon ülnek, félnek kimenni még az utcára is, különösen a nők. Az ember tapasztalt lény. Tapasztalatból nem nyú­lunk kézzel a tűzhöz, tapasztalatból tudjuk viszont, ho­gyan lehet tüzet csinálni, tapasztalataink vezettek az élet megismerésére és kiismerésére... Sorolhatnánk a végte­lenségig a példákat, amelyek a tapasztalat nagy jelentő­ségét volnának hivatva igazolni. Mi nem tudjuk, hogy mit csinálhatnak az amerikai katonák, mondjuk zsold- fizetés napján Tajvanon... de a tajvaniak biztos tudják: tapasztalatból. Egészen biztos, keserű tapasztalatból! (látó) Harmadosztályú árak, elsőosztáiyú ételek, osztályon felüli kiszolgálás így lehetne jellemezni a gyöngyösi kisvendéglőt, mely­nek nagyon találóan a „Ked­ves kis vendéglő” nevet adták. Valóban nagyon kedves kis hely ez. Az ablakokon és fala­kon népművészeti függönyök, az asztalokon tiszta mintás té­rítők, s rajta mindenkor a friss virág. S ezekután hczzák a fi­nom ebédet, ami emellett olcsó is. Tíz forintból nagyon jól meg lehet ebédelni, s az ada­gok is elegendők. Az étlap elég változatos. Van töltöttpaprika 7.40 forintért, pörkölt 8 forin­tért, készítenek néha rakott­burgonyát 6.50 forintért, a töl- töttkápcszta 7.20 forintba ke­rül, egy sült 8 forintba és egy fűzelék sült feltéttel 6 forint­ba, míg egy zónáért 5 forintot kérnek. Az italárak is olcsók, majd­nem italbolti áron történik a felszolgálás. És van még egy előnye ennek a kis vendéglő­nek, itt semmilyen százalékot nem számítanak fel, és mégis nagyon gyors és udvarias a ki­szolgálás. Ha az ital nem elég hideg, kis darab jéggel szolgál­ják azt fel, pedig a vendég ezt külön nem is kéri. Dehát itt ez a divat. Százhúsz ebédet főznek na­ponta, s mind elfogy. A gyön­gyösiek nagyon megszerették ezt a kis vendégőt, és igazuk van, bár Eger vagy Hatvan központjában volna ilyen , Kedves kis vendéglő”. Igaz, hogy Egerben van Népbüfé, de azért szépen terített asztal mellett ülve ebédelni mégis csak más. Befejezésül még annyit, — hogy a jól főző szakácsnőt Agócs Sándornénak, és a fi­gyelmes üzletvezetőt Borbély Károlynak hívják. 10 kg búza munkaegységenként A mezőszemerei Uj Világ termelőszövetkezet felbomlott az ősszel, csak az idén, feD- ruárban kezdték meg újra a közös munkát. Már az idei aratás megmutatta, hogy ér­demes volt együtt maradni. Termésükből 150 mázsa búzát eladtak az államnak, s most megkezdték a búzaelőleg osz­tását. Egy munkaegységre 10 kilogramm búzát adnak. Át­lagosan 110 munkaegységet teljesítettek február óta a ta­gok, ennek megfelelően 11 má­zsa búzát kaptak előlegként. Van azonban olyan család. — ahonnan többen is résztvettek a közös munkában, — hogy 25-30 mázsa búzát vittek ha­za. A tagok most arról beszél­nek, hogy közösen adnak el búzát az államnak a részese­désből is. A mezőtárkányi Szabadság termelőszövetkezetben is meg­kezdték a búzaelőleg kiosztá­sát. Itt munkaegységenként 8 kg búzát osztanak. Az elmúlt hét szombatján az egri tanácsi építő vállalat 26 műszaki és adminisztratív dolgozója ingyenes fizikai munkát végzett a tihaméri állomás melletti építkezésen

Next

/
Thumbnails
Contents