Népújság, 1957. augusztus (12. évfolyam, 61-69. szám)

1957-08-03 / 61. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK ! MESÉL AZ ÓVÓNÉNI (Márkusz László felvétele) AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÍR A MEGYEI TANÁCS LAPJA XII. ÉVFOLYAM 61. SZÁM. ARA 60 FILLÉR 1957. AUGUSZTUS 3, SZOMBAT D barátság vendége Csütörtökön délután Budapestre érkezett Ho Si Minli elvtárs, a Vietnami Demokratikus Köztársaság elnöke, a Vietnami Munkáspárt főtitkára. Európai körútja során, melynek keretében ellátogatott Moszkvába, Prágába és Berlinbe, hozzánk is eljött, hogy látogatásával is szoro­sabbra vonja a magyar és a távoli vietnami nép barátsá­gát. Hó Si Minh neve, a vietnami nép hősies harca, élete nem ismeretlen népünk előtt. A hősies szabadságharc nyomán összezsugorodtak azok a végtelen távolságok, amelyek a két országot elválasztják egymástól. A viet­nami nép nyolc éves harca, vezetőinek neve évekig sze­repelt a magyar újságok hasábjain is, küzdelmük erőt adott a mi munkánkhoz is. A Vietnami Demokratikus Köztársaság megszületése óta országaink között jó kapcsolat és mély barátság fej­lődött ki. S a jó barátság nyomán segítjük is egymást, hogy minél eredményesebben munkálkodhassunk közös nagy céljaink megvalósításában. Ezt a támogatást jól- esően érezte népünk az októberi ellenforradalmi esemé­nyek után is, amikor a Vietnami Demokratikus Köztársa­ság határozatban hozta nyilvánosságra, hogy „támogatja a magyar népet szocialista vívmányaink megvédésében”. S e határozat nemcsak erkölcsi, politikai támogatást, ha­nem a még nem gazdag ország részéről értékes anyagi se­gítséget is jelent. A Vietnami Demokratikus Köztársaság távol Keleten szilárdan képviseli a szocialista tábor nemzetközi béke­politikáját. Éppen ezért a szocialista erők összefogásán túl a két békeszerető, baráti nép vezetőinek találkozása a nemzetközi békemozgalom szempontjából is igen nagy jelentőségű. Biztosak vagyunk benne, Ho Si Minh elnök magyarországi látogatása hozzájárul a szocialista tábor növekedéséhez, a béke megszilárdulásához. 23 Tagon gabonát adtak el az államnak eddig a füzesabonyi járásban A nagy nyári munka utolsó szakaszához, a csépléshez ér­keztek el a füzesabonyi járás termelőszövetkezetei, egyéni parasztjai. Már minden köz­ségben teljes erővel folyik a cséplés. A gépek teljesítmé­nyével általában meg vannak elégedve mindenütt. Füzes­abonyban például Balogh Já­nos cséplőgépkezelő naponta 220 mázsát csépel el. A termelőszövetkezetek, az egyéni gazdák megkezdték a búza eladását az államnak. A legtöbb gabonát a füzesabonyi járásban eddig az újlőrincfal- vaiak adták el, összesen 9 vagonnal. De ez még több lesz, mert hiszen csak egy hete, hogy csépelnek. A poroszlóiak — termelőszövetkezetiek és egyéniek együtt 4 vagon ga­bonát vittek be eddig szabad­felvásárlásra. Besenyőtelken három, Kálban kettő, Mező- szemerén másfél, Dormándon másfél, Sarudon két vagon ga­bonát vásároltak fel a telepen. összesen a járásban 23 vagon­nal. Rekordtermés várható kukoricából Egyöntetű vélemény a füzes­abonyi járásban, hogy 12 esz­tendő óta nem volt még ilyen jó a termés, mint az idén A termelőszövetkezetekben 9 és félmázsás termést terveztek be, de 10 mázsán felül lesz io- val a járási átlag. Rekordter­mésre számítanak a kukoricá­nál is. Jókor kapott esőt, s most már bátran lehet 20 má­zsás, — de helyenként ennél nagyobb átlagtermésre is szá­mítani. A VIT SORSJÁTÉK TELJES EREDMÉNYE ★ HÁROM TANÁCSELNÖK HÁROM PROBLÉMA ★ NEM HAGYHATJUK SZÓ NÉLKÜL ★ 20.000 FORINTOT MULATOTT EL a mAs pénzéből ★ AZ 1002-IK ÉJSZAKA MESÉJE Kerekre tágult szemek, érdeklődő, aggódó arcok. Vajon nv lesz az eltévedt mókussal?... Erről szól a mese a gyöngyösi Simon óvodában VIT Heves megyében... A fenti címet nem kell szó szerint érteni, ilyen megtisztelte­tésre nem számíthat megyénk, de ha a világ ifjúságának nagy se­regszemléje nem is itt zajlik, — szelleme hódít a megyében. Azt. hogy mennyire elevenen él megy énk fiataljaiban az együvé tarto­zás, szolidaritás, a VIT szelleme, azt az alábbiak is bizonyítják. A VIT MEGNYITÁSÁNAK NAPJÁN röpgyűléseket tar­tottak a fiatalok, versenyt szerveztek a petőfibányai ki- szesek, Egerben a lakatosáru- gyári kommunista ifjak, a do­hánygyáriakkal keltek ver­senyre, hegy csökkentik az igazolatlan hiányzók, későnjö- vők számát, felhasználják a hulladék anyagot és más mó­dos is törekednek anyagtaka­rékosságra. Örömmel jelentik az első napok után, hogy a verseny mindkét üzemben nagy igyekezettel folyik. A Lakatosárugyárban Szász Sán- domé és Nagy Lászlóné közel kétszeres teljesítményt ért el. VIT VERSENY, VIT mű­szak, VIT... VIT... VIT... — ez hallatszik mindenhol, ha fia­talok összekerülnek. A Hatva­ni Cukorgyárban, a Bélapát­falvi Cementgyárban, a Felné­meti Fűrészüzemben, Petőfi- bányán, ahol a világifjúság se­regszemléjének tiszteletére VIT műszakot szerveztek a kommunista fiatalok. A FALU sem mentes a VIT- hangulattól. — Az egerbocsi KISZ-szervezet 16 tagú bri­gádja a helybeli tsz-t segítette az aratásban. A szomszéd köz­ségben, Bátorban a KISZ 18 tagú aratóbrigádja öt hold ga­bonát vágott le a helybeli He­gyi Csillag Tsz-nek. A kiskö­rei KISZ szervezet ünnepélyes taggyűlést rendezett, a VIT megnyitásakor, aztán Tiszaná- nára mentek, ahol kultúrmű­sorral segítették a helybeli if­júsági szervezet megalakítását. A VILÁGIFJUSÁGI talál­kozók történetében szinte pél­dátlan az az ötletesség, lel­kesedés, mellyel a megye fia­taljai köszöntötték a nagy ta­lálkozót. A múlt hét szombat­ján tucatjával rendeztek ün­nepi gyűléseket, a Mátravidé- ki Erőműnél, Bélapátfalván, Felnémeten. Parádsasváron. Petőfibányán, s még sok más helyen fellobogtak a hálatü- zek, felvonták a béke és ba­rátság zászlaját. Az ünnepé­'yes gyűléseket színes, érdekes j VIT és Anna-bálok követték, s tették emlékezetessé az if­júságnak ezt az ünnepszámba menő eseményét. VIT A PLAKÁTOKON, VIT a szívekben, VIT a mo­ziban, s újból VIT mindenütt. A megye filmszínházaiban legszebb ifjúsági filmeket ve­títik a VIT filmhét alkalmá­val. A küldöttek az ajándékok özönét vitték a szovjet fővá­rosba. Az egri KISZ szerveze­tek a béke és barátság jel­szavaival e'látott szalagokat tűztek a VIT zászlóra. A Gyermekkocsigyár kisméretű babakocsit küldött Moszkvába, az ajándék elkészítésében iaen sok fiatal vett részt A Laka- tcsámgyár miniatűr porelszívó készüléket kü’dött... A VIT BÁLOK. Anna-bálok színes forgataga, ezernyi él­ménye után újból a dolgos hét­köznapok kezdődnek, s a fia­talok többsége a munkában akarja leginkább megmutatni, mennyire becsüli a világifjú­sági találkozó jelentőségét. A Heves megyei Építőipari Vál­lalat KISZ szervezete is ezért fogadta el határozatban, hogy július 28-tól augusztus Jl-ig úgy bizonyítják be a VIT-tel való együttérzésüket, hogy if­júsági műszakot tartanak, melynek célja a munkaidő he­lyes kihasználása, késések, igazolatlan mulasztások meg­szüntetése, a munkafegyelem megszilárdítása. Elhatározták azt is, hogy augusztus 10-én társadalmi munkával töltik szabad szombatjukat. Több tsz befejezte a cséplést az egri járásban Ooiidoiiiak a jövő évi sörellátásra... Gyorsan halad a cséplés az északi fekvésű egri járásban is, ahol a természeti adottsá­gok miatt későn tudták elvé­gezni az aratást. Már több termelőszövetkezet befejezte a cséplést, így a novaji Egyet­értés, az ostorost November 7, az andornaktályai Petőfi, a felsőtárkányi Dózsa, a felné­meti Petőfi és a demjéni De­cember 21 tsz-ek. A cséplési eredmények azt mutatják. hogy az idén jók a termésát­lagok. A felnémeti Petőfi 30 hold őszibúza vetésén 485 má- i zsa búza termett, s a borsó holdja is 18.3 átlaggal fizetett, pedig ebből már zöld korában 7000 forintot árultak a piacon Meg kell említeni még az an- domaktályai Petőfit, mely a gyengébben működő tsz-ejjhez tartozik, ho^y tavaszárpából 14 mázsa, zabból 9 5 mázsa ter­mett átlagosan holdanként. Sokat panaszolt dolog a köz­ségekben, hogy nincs elég sör. épp a legnagyobb melegek ide­jén hiányzik a falusi kocsmák­ból. Mivel a sör legfontosabb alapanyagát az árpát kinnt a falun termelik meg. az idén sokkal több sörárpát kínálnak átvevésre, hogy jövőre ne le­gyen sörhiány. A füzesabonyi Szabad Né" termelőszövetke­zet 150 mázsa sörárpát ad el. illetve ajánlott fel cserére szokványos minőségű árpáért. A dormándi Vörös Hajnal ter­melőszövetkezetnek 200 mázsa sörárpája termett. A szakem­berek véleménye szerint az idén jóval több sörárpát' tud­nak felvásárolni, mert kevés kivétellel majdnem minden tavasziárpa megfelel a köve­telményeknek. Jól is járnak vele a termelők, mert jóval magasabb áron, 280 forintért veszik át mázsáját. Eflenforradafmár színészek- a bíróság előtt Augusztus 1-én délben kezd­ték meg a megyei bíróságon az ellenforrada’omban részt- vett egri színészek, Kovács Emil és társai bűnügyi tár­gyalását. A tárgyalás részle­teire a következő lapszámunk­ban visszatérünk.

Next

/
Thumbnails
Contents