Új Úton / Népújság, 1957. július (12. évfolyam, 52-60. szám)

1957-07-03 / 52. szám

2 0 J 0 T O II 1957. július 3, szerda A Magyar Szocialista Munkáspárt országos értekezlete Ennek értelmében: megerősítette, illetőleg kiegé­szítette a párt vezető szerveit. A* MSZMP Központi Bizottságának tagjai RENDES TAGOK: Aczél György munkás, mi­niszterhelyettes ; Apró Antal munkás, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese; Bakó Ágnes munkás, a VIII. kerületi PB titkára; Benke Valéria tanítónő, a Rádió elnökhelyettese; Biszku Béla munkás, minisz­ter; Borka Attila munkás, a Bu­dapesti BP titkára; Bruttyó János munkás, épí­tőipari szakszervezeti titkár; Cservenka Ferencné munkás, az MSZMP KB osztályvezető­helyettese; Dabronoki Gyula munkás, miniszterhelyettes; Dögéi Imre mezőgazdasági munkás, miniszter; Fehér Lajos tanár, az MSZMP KB osztályvezetője; Fogarasi Béla tudós, akadé­mikus ; Fock Jenő munkás, az MSZMP Központi Bizottságá­nak titkára; Földes László munkás, az MSZMP KB osztályvezetője; Friss István közgazdász, az MSZMP KB osztályvezetője; Gáspár Sándor munkás, a Szaktanács főtitkára; Harmati Sándor munkás, X. kerületi tanácselnök; Horváth Imre mérnök, mi­niszter; Kádár János munkás, az MSZMP KB titkára; Kállai Gyula újságíró, mi­niszter; Kiss Árpád mérnök, az Or­szágos Tervhivatal elnöke; Kiss Dezső munkás, a Csepel Fémművek PB titkára; Kiss Károly munkás, az MSZMP KB titkára; Komócsin Zoltán kereske­delmi alkalmazott, a KISZ KB titkára; Kossá István munkás, mi­niszter; Kreszán Lajos munkás, a Ganz Vagon PB titkára; Losonczi Pál paraszt, tsz-el- nök; Major Tamás színművész, a Nemzeti Színház igazgatója; Marosán György munkás, az MSZMP KB titkára; Münnich Ferenc jogász, a Minisztertanács elnökhelyette­se; AZ MSZMP KÖZPONTI RÉV IZIÓS TAGJAI: K. Nagy Sándor kertész, tsz­elnök; Nemes Dezső történész, a Népszabadság szerkesztő bi­zottságának vezetője; Németh Károly munkás, me­gyei PB titkár; Nezvál Ferenc munkás, mi­niszter; Nógrádi Sándor munkás, nagykövet; Novobáczki Károly egyetemi tanár, akadémikus; Nyers Rezső munkás, a SZÖVOSZ elnöke; Orbán László jogász, az MSZMP KB osztályvezető h.; Pothornyik József munkás, igazgató; Prieszol József munkás, me­gyei PB titkár; Révai József újságíró, az Elnöki Tanács elnökhelyettese; Révész Géza mérnök, mi­niszter; Rónai Sándor munkás, az országgyűlés elnöke; Sági György mérnök, üzemi főmérnök; Sándor József munkás, az MSZMP KB oszt. vez.; Sándor Kálmán mezőgazda- sági munkás, tsz-elnök; Scherczel Lajosné munkás; Somogyi Miklós munkás, a Szaktanács elnöke. Szirmai István újságíró, a Tájékoztatási Hivatal elnöke; Szurdi István technikus, az MSZMP KB oszt. vez.; Török István munkás, a Va­sas Szakszervezet titkára; Tömpe István munkás, mi­niszterhelyettes; Úszta Gyula kubikos, minisz­terhelyettes. PÓTTAGOK: Antos István közgazdász, miniszter; Borbély Sándor munkás, a KISZ SZB tagja; Darabos Iván szobrász, MSZMP megyei PB titkár; Horváth Ede munkás, üzemi igazgató; Ilku Pál tanító, vezérőrnagy; Kaszapovics András paraszt, tsz-elnök. Klujber László bányász, móri járási PB titkár; Marties Pál munkás, ezre­des; Valkó Márton munkás, üze­mi igazgató; Varró György munkás, üze­mi tisztviselő. Éleim. Szakszerv, elnöke; Kádas István munkás, az or­szággyűlés irodájának veze­tője; Kruzslák Béla munkás, KGM kormánymegbízott; Polónyi Szűcs Lajos munkás, a pénzügyminiszter első helyet­tese; Szilágyi Béla mérnök, a Kül­ker. Min. főosztályvezetője. Közlemény a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának üléséről BIZOTTSÁGÁNAK Fodor Gyula munkás, az Or­szágos Nyugdíjintézet igazga­tója; Győré József munkás, üzem­vezető; Karakas László munkás, az A Magyar Szocialista Mun­káspárt 1957. június 27—29-i pártértekezletén megválasztott Központi Bizottsága ülést tar­tott. Napirenden szerepelt a Politikai Bizottság megerősíté­se és kiegészítése, a Titkárság megerősítése és a Központi El­lenőrző Bizottság kiegészítése. A Központi Bizottság az Ideiglenes Intéző Bizottságot, mint Politikai Bizottságot meg­erősítette és egy rendes és két póttaggal kiegészítette. A Poli­tikai Bizottság tagjai: Apró Antal, Biszku Béla, Fehér Lajos, Fock Jenő, Ká­dár János, Kállai Gyula, Kiss Károly, Marosán György, Münnich Ferenc, Rónai Sán­dor és Somogyi Miklós elvtár­sak. Póttagok: Komócsin Zol­tán és Nemes Dezső elvtársak. A Központi Bizottság meg­erősítette a Titkárságot, amely­nek tagjai: Kádár János elvtárs, a Köz­ponti Bizottság első titkára, Fock Jenő, Kállai Gyula, Kiss Károly és Marosán György elvtársak, a titkárság tagjai. A Központi Ellenőrző Bi­zottság tagjainak számát a Központi Bizottság 9-re emel­te. A KEB tagjai: Asztalos Géza, Birkás Imre, Maróti Károly, Mózes Viktor, Nezvál Ferenc, Nöhrer Árpád, Papp Lajos, Péteri István és Somogyi Miklós elvtársak. A Központi Bizottság So­mogyi Miklós elvtársat a Köz­ponti Ellenőrző Bizottság el­nökévé választotta. Készül a megye a nemzetközi szövetkezeti napra Megyénkben az idén. új ala­pokon, a kisipari és a földmű­vesszövetkezetek, valamint az üzemek, gyárak munkásainak testvéri kapcsolata jegyében ünnepük meg a nemzetközi szövetkezeti napot. A megyei ünnepséget Egerben, a Nép­kert évszázados öreg fái alatt tartják, ahol több mint három­száz üzemi munkás és mint­egy 5000 szövetkezeti dolgozó jelenlétében tüntetik ki a mun­kában, a termelésben legjobb eredményt elért tagokat. Az ünnepség keretében a szövetkezetek művészeti cso­portjai műsort adnak a kitün­tetett szövetkezeti dolgozók­nak és külön köszöntik azokat : az ipari munkásokat, akik pat- j ronálják, vagy egyéb más mó- dón segítik a szövetkezetek munkáját, a termelést. A nagy­szabásúnak ígérkező művé­szeti seregszemlén mintegy húsz tánc-, ének- és színját- szócsopcrt lép színre. Baráti találkozók lesznek ezen a na­pon a járási székhelyeken, is. A hatvani földművesszövetke­zet a selypi medence üzemei­nek, bányáinak küldötteit lát­ja vendégül. A gyöngyösiek a Váltógyár, a Szerszám- és Készülékek gyárának küldött­ségét vendégelik meg. Egerben tartja ankétjét a magyar hidrológiai társaság Júüus 5-én és 6-án Egerben tartja az év első ankétjét a magyar hidrológiai társaság, melyen a falusi és városi víz­ellátás országos helyzetét — különös tekintettel Heves me­gyére — tárgyalják meg. A két napos ankéton szóba kerül Eger vízellátása, távlati fej­lesztése, a megye szennyvíz­kérdése. annak befogadó hely­zete. Előadás hangzik majd el az egri melegvízforrásokról, valamint az ivóvíz fluor tar­talmának egészségügyi és mű­szaki vonatkozásairól. Az ankétra az ország minden területéről több, mint 200 víz­ügyi szakembert várnak. AHOGYAN Ml LÁTJUK A három forró arcvonal Az Egyesült Államok úgynevezett ázsiai politikájának ** egyik jelszava, a „három forró arcvonaT’ fenntar­tását hirdeti■ E három „forró" hely: Tajvan, Dél-Korea és Dél-Vietnam. Az USA vezető köreinek szájából elég gyak­ran hallani békeszólamokat, amelyek kiválóan alkalma­sak lennének az egyszerű emberek megtévesztésére az USA céljait illetően. Nos, e szép és hangzatos szólamok mögött ott húzódik a három „forró arcvonal“’. A második világháborúban a német hadsereg mesterséges köddel próbálta eltakarni arcvonalait. Azóta sokat fejlődött a technika: ma a békeszólamok ideje járja... Vajon mi lenne, ha ettől a perctől lényegesen kevesebb diplomáciai fecse­gést hallanánk, s lényegesen többet arról, hogy például nem kívánják fenntartani a három „forró’“ arcvonalat az amerikai politikusok? Minden bizonnyal nagyobb hitele lenne szavuknak, s bármennyire elszoktak ettől, azért ez sem lebecsülendő a józan emberek világában. iTis%taii hidrogénbomba A z embernek megáll az esze az ámulattól, hogy mi- ^ lyen hihetetlen dolgokra képes a tudomány: még „szociális” hidrogénbombát is képes előállítani. Vezető amerikai tudósok ugyanis a minap közölték, hogy sike­rüli „tiszta” hidrogénbombát előállítani, amely csak ka­tonai jellegű lenne, s hatása csak addig terjed, ameddig az altala okozott hő és légnyomás hatása terjed. így álta­lában nem tenne kárt a polgári lakosságban, csak a kato­nákban... Forró öröm és őszinte hála tölti el szivünket, hogy a tiszta hidrogénbomba nem fogja megölni a fele­séget és a gyereket, sem a menyasszonyt, csak a férjet, az apát, a vőlegényt, de azokat aztán el sem kell temetni, olyan „tiszta“’ munkát végez majd ez a csodás találmány. Hát nem nagyszerű? Hát nem szörnyű! Csak feltevés jyedves és megkapó hadgyakorlat színhelye volt Nyu- **■ gat-Németország márciusban. A hadgyakorlatról, amely a NATO kebelén belül került megrendezésre, most értesült a nyugatnémet közvélemény. S nagyon érdekes, hogy mennyire felháborodtak az értesülés kapcsán, pedig az egész csak játék volt, csak katonását, csak feltevés. Feltevés, hogy a „fekete oroszlán“’ hadgyakorlat olyan körülmények között játszódott le, mintha egy atomháború első 24 órájában Nyugat-Németország javarésze elpusztult volna, s a lakosság 80 százaléka is megsemmisült. Ez volt a feltevés, de csak feltevés, s igazán nem valóság. És a derék nyugatnémetek mégis felháborodtak. Érthetetlen! Ahelyett, hogy örülnének, hogy mindez csak játék volt, majdhogynem tréfa. Hiába, már Nyugat-Németországban sem értik a tré­fát az emberek, ha az atomháborúról van szó. (látó) Vasárnap is dolgozott a kombájn a hevesi állami gazdaságban A hevesi állami gazdaság érett ősziárpa táblájában pén­teken reggel négy társával munkához látott Tatai András Heves megye legjobb kom- bájnosa. A kiváló kombájnos az országos pártértekezlet tisz­teletére versenyre szólította társait, melyben megfogadta, hogy a múlt évi teljesítményét túlszárnyalva legalább 220 hold gabonát arat le és csépel el- A jól fizető árpatáblákban már az első órákban szép tel­jesítménnyel dolgozott Péntek reggeltől szombat délig l'öO mázsa árpát eresztett zsákok­ba. A gazdaság kombájnosai vasárnap is teljes erővel dol­goztak, hogy a jó időt kihasz­nálva augusztusra betakarítsák a termést. VESZÉLYES ÚTON .. . GYERMEKEKRŐL írunk most, akik valamilyen oknál fogva a bűnözés útján indul­tak el. Sok esetben nehéz meg­találni azokat az erőket, me­lyek mint a polip csápjai ka­paszkodnak beléjük és húzzák őket az alvilág felé. Fiatal­korúak, egyik-másik még isko­lába jár, ott a helye a könyv mellett, vagy a délutánonként csoportba verődő futballozó gyermekek közt. De ők már nehezen találják meg a helyü­ket, a gyerekek nem szívesen fogadják maguk közé, megbé­lyegzettek lettek, mert egyik­másik szülő már szigorú han­gon parancsolja meg távozni készülő fiának: „meg ne lás­salak vele!" Ez nemhogy segí­tene a kis bűnözők helyzetén, de ront. A kiközösített gyerek dacosabb, vadabb és rosszin- dulatúbb lesz, mint eddig, ha nem kap segítséget a megja- vuláshoz, rossz tulajdonságai tovább fejlődnek benne, felnőtt korában is ezek uralják cse­lekedeteit, — bűnöző lesz. A társadalom egyik legfon­tosabb feladata az ifjúság he­lyes nevelése. Ezen áll vagy bukik a jövő. Ma különösen sok gondot okoz ez, mert a gyerekek nevelésénél nemcsak a kor erkölcsi felfogását kell érvényre juttatni, — de egy új társadalmi rendszerhez való ragaszkodást és annak szerete- tét is. Egyike ez a legnehezebb fel­adatoknak, melyet csak a szü­lők segítségével lehet helye­sen megoldani — nélküle majdnem lehetetlen. Vonatko­zik ez a fiatalkorú bűnözők esetére is. De mit lehet akkor tenni, ha maga a családi kör­nyezet kényszerítő hatása vi­szi rá a fiatalkorú gyereket a lopásra, csalásra, a bűnözésre. A GYÖNGYÖSI rendőrség bűnügyi osztályán három ne­vet említenek, B. Miklós 16 éves, P. Miklós 12 éves és H. András 13 éves. Az a vád el­lenük, hogy 25 tyúkot, több nyulat és galambokat loptak, de egy alkalommal a földmű- messzövetkezet piaci standját is feltörték és onnan gyümöl­csöt meg aprópénzt vittek el. H. Andrásra ez nem vonatko­zik. őt csak egy alkalommal csalta el a másik két gyerek, tyúkot lopni, ő csak kí­váncsiságból tartott velük. A bíróság B. Miklóst állapítot­ta meg főbűnösnek és javítóin­tézetbe küldte. Ezzel hivatalo­san befejeződött az ügy, nem foglalkoznak tovább vele — a rendőrség és a járásbíróság megtette kötelességét. Az új telep alacsony kis há­zainak lakói azonban nem fe­lejtenek el egykönnyen min­dent. A szomszédok, az isme­rősök, a károsultak még sokat beszélnek az esetről — ők a második bíróság. Sokat lát­tak, s így alaposabb véleményt alkothatnak maguknak, olyan véleményt, mely megfelel egy ítéletnek. És ez az ítélet nem egyezik a bírósági döntéssel, mely a puszta tényekből szü­letett. ők a szülőket állítják a vádlottak padjára — és iga­zuk van. A B. HÁZASPÁRNAK nem született gyermeke, s így két áüamilag gondozott gyermeket vettek magukhoz, s odaadták nekik a nevüket. Most egyik sincs a háznál. Béla, az idő­sebb, a XII-es aknánál dolgo­zik és nem jön már a nevelő­apái házhoz — nem hálátlan­ságból, Miklósnak most volt a tárgyalása — javítóintézetbe küldték. Az idősebb házaspár most egyedül van. Az ember sovány, szőrös arcából gyanak­vóan csillog apró szeme, lassú, akkurátus magyarázgatásba kezd, hogy szüksége volna a gyerekre, s nem hallgatta meg a bíróság. Az asszony leinti, s ő kezd beszélni. Előbb a világra, a szomszédokra, a betegségére panaszkodik, aztán hirtelen görcsös zokogás rázza, alig le­het hangját hallani. Átkozó- dik. P-nét szidja, aki szerinte elrontotta a gyermeket, magá­hoz csalogatta, s rászoktatta a lopásra. — Mert odajárt minden es­te, nekem azt hazudták, szilo- fonozni tanul, betanították, — jól betanították... Aztán hirtelen makacs düh­hel fordul felém, a szeme vil­log, s majdnem kiabál: — Mert én csak a magam becsületes munkájából élek, én nem lopok, azért tartogattam azt a néhány tyúkot is, hogy a gazdája majd jön érte... A szomszédok mást monda­nak. Valamennyinek megegye­zik a véleménye, mely után kialakul az emberben egy kép, a lelencfiúról. Hét éves korá­tól kezdve él már itt B-éknél, s alig érezte azt hogy itt a javát akarják. Vézna, kis, sem­mi gyerek, rongyos ruhában járt, ritkán mosakodott, s hosszú volt a haja, nem volt pénze nyíratkozásra. Apró lá­bai egy 44-es katonacsizma bő szárai közt lötyögtek, ezt is mostohatestvére vette. Ritkán aludt a szobában, annál töb­bet a padláson, a pincében, de megesett, hogy a tyúkólban töltötte az éjszakát. Rosszul bántak vele, sokat éhezett. — Gyakran előfordult, hogy a szomszédok adtak enni neki, de ha B-né megtudta, megver­te érte és bezárta egy napra. De éhes volt és szívesen el­ment másnak is vízért, vagy a boltba, mert kapott érte va­lamit. Az egyik szomszéd egy­szer nyershurkát adott neki, hogy vigye haza és süttesse meg. Nem vitte, alig tett egy párt lépést, máris mohón ne­kilátott, majdnem beteg lett tőle. A gyomor a legnagyobb úr — szokás mondani és ő kilopta a szomszéd ablakából a szalonnát, mert enni akart. — Rákényszerült a lopásra — mondja az egyik asszony. Látta, hogy a többi gverek mit csinál: ő is szeretett volna játszani, moziba menni, néha cukrot venni, én csak a szü­lőt hibáztatom, hiszen 10 év alatt lehetett volna belőle ren­des embert faragni. Űgylátszik nem ez volt a céljuk: dolgoz­tatták, verték, meg éheztették. MÁR SÖTÉT este van, ami­kor P-ékhez érek. Csendesen diskurálnak a szűk konyhá­ban, az ajtó mellett két fiatal ül: egy lány meg egy fiú. Be­invitálnak a szobába. Az asz- szony valamikor népnevelő volt, elolvassa az igazolványo­mat és ravaszkás komolyság­gal fordul felém — Szóval maga újságíró? Cikket akar írni egy munkás, vagy mondjuk egy parasztcsa­lád életéről. Hogy megy a so­ruk a népi demokráciában? — Nem, a tyúklopások miatt jöttem. Ijedt csend következik. Az alacsony, sovány kis ember rá­görnyed az asztalra; az asz- szony a falat nézi és gondol­kodik; a gyerek, a „bűnös”, a hideg kályha rfiellett húzza össze magát, mozdulatlan, fe­jét mélyen lehajtja és fel sem néz. Kínos ez a hallgatás, a csa­ládfő szóra nyitja a száját, de az asszony észreveszi és rászól. — Hallgass! Majd én... És beszél, elmondja, hogy mindent megtesz a gyermekei­ért, ő nem tudott semmit, mert ugyan a fáskamrájában neki is voltak idegen tyúkok, de azok elbújtak, amikor ő bement. — De nyúl is volt maguknál. — Igen. A B. gyerek hozta ide. Azt mondta, náluk nem engedik meg, és hadd tartsa itt. Én nem tudtam, hogy lop­ták, honnan is tudhattam vol­na — tárja szét a karját, mint­egy bizonyítva ezzel ártatlan­ságát. Ő ezt mondja, a szomszédok mást. Itt is megegyeznek a vé­lemények abban, hogy a szülő a hibás. — Egyikük elmondja, hogy P-né már az ő fiának is mondta egyszer hogy menje­nek kukoricát lopni a határ­ba, az nem ment. A családi életük sem a legideálisabb. Az apa egy beteges cipész, bíró­sági ülnök volt egy darabig, de most sokat iszik. Többször éjszakának idején veszekednek és kergetik egymást, néha még a kés is előkerül. Gyakoriak a csúnya családi jelenetek. És mit tanulhat a gyerek, aki ré­szese, szemtanúja mindennek? VESZÉLYES úton járnak ezek a fiatal gyerekek, nem is annyira a maguk — inkább a szülők hibájából. De ha a család képtelen arra, hogy a rendes emberré válás lehető­ségét megadja gyermekeinek, akkor kell, hogy a társadalom óvja meg őket. Nem lehet tét­lenül és közömbösen nézni, — hogy szemünk láttára nevelőd­jenek a jövő bűnözői. Még nem késő, ma talán még csak egy 20 fillérest sze­retne ellopni a piaci árustól, de holnap, vagy holnapután... ki tudja!... De emberek..., nálunk megvan a lehetőség arra, hogy a romlás útján elindult gyere­keket megmentsük az alvilág­ba zuhanástól és becsületes emberekké neveljük őket. HANKÖCZI SÁNDOR

Next

/
Thumbnails
Contents