Népújság, 1953. május (35-44. szám)

1953-05-01 / 35-36. szám

VU Âc, PROLETÁRJAI EC ) ES ÜLJETEK! NÉPÚJSÁG AZ MDP HEVESHEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 35-36. SZÁM. Ara 50 fillér 1953 MÁJUS 1. Éljen május 1, a proletárnemzetköziség harcos ünneoe! ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ A béke híveinek seregszemléje Az idei május elsejét, a dolgozók nemzet­közi szolidaritásának napját, a béke, a demo­krácia és a szooializmus erőinek újabb növe­kedése jegyében ünnepeljük. Öt világrész váro­sain és íalvain végighömpölygő tömegek hangja egyesül mí egy közös követelésben, s lánglelkű költőnk, Petőfi szavaival kiáltjuk mi is a vi­lágba: „Békét, békét a világnak, de ne zsarnok kénytől.” Évről évre nyilvánvalóbbá válik, hogy a pro­letárinternacionalizmusnak. Marx, Engels. Lenin és Sztálin hirdette magasztos elvei elkerülhetet­lenül teljes győzelmet fognak aratni az egész világon. 1890 tavasza, az első dicsőséges május 1 óta megszületett és nagyra nőtt a szovjet ha­talom, a világ első szocialista állama, s kiala­kultak körülötte a népi demokráciák, kialakult a világ dolgozóinak olyan egységes és szerve­zett frontja, melyhez hasonlót eddig nem is­mert a történelem. Különös erővel csengenek most azok - a lángoló 6závak, melyeket a, halhatatlan Sztálin még 1912-ben mondott: „Egyre szelesebben öm­lik szét a munkásmozgalom óceánja-, újabb or­szágokra és államokra terjed ki Európától és Amerikától Ázsiáig, Afrikáig és Ausztráliáig... Magas hullámokat uer a proletárharag tengere és egyre fenyegetőbben ostromolja a kaoduliz- mus ingadozó pilléreit." A mi korszakunk a munkásmozgalom győ­zelmének diadalmas korszaka — a kapitalizmus bukásának korszaka. A világkapitalizmus rend­szerén az első hatalmas rést 1917-ben ütötte az orosz proletariátus, Lenin és Sztálin dicső pártja, amikor megdöntötte a kapitalisták és földesurak uralmát, s megvalósította a dolgozó emberiség évszázados álmát: új, szocialista társadalmat épített fel, amelyben megszűnt az embernek ember által való kizsákmányolása amely a munkásság, parasztság és értelmiség horáti együttműködésére, a fajok és nemzetek teljes egyenjogúságára épült. Ez a csodálatos tett, ez a forradalom min­den nép számára megnyitotta az utat, a ra­gyogó jövőt a szocializmus felé. Sztálin eivtárs az SZKP XIX. kongresszusán történelmi beszé­dében rámutatott arra, hogy a második világ­háború előtt a Szovjetunió volt a világ forra- ria'mi és munkásosztályának egyetlen „roham­brigádja". Most új „rohambrigádok’’ léptek fe! a népi demokratikus országok képében. Kiala­kult az egységes, hata'mas szocialista tábor, amely az emberiség egyharmadát, 800 millió embert egyesít magában. Óriási, legyőzhetetlen erő ez! Á szovjet nép közvetlen célja, hogy felépítse * kommunista társadalmat — az anyagi és kul­turális javak olyan hatalmas bőségét hozza létre, mely mellett meg lehet valósítani a kom­munizmus elvét: „Mindenkitől képessége szerint, mindenkinek szüksége szerint." Sztálin lángesze megmutatta a szovjet dolgozóknak a cél eléré­sének útját és eszközeit is. A Szovjetunió ipari termelése 1929-től 195í-ig csaknem 13-sZorosá- r.a emelkedett, s az ötödik ötéves terv irányel­vei előírják, hogv az ipari termelés színvonala 1955-ben 1950-hez viszonyítva körülbelül 70 százalékkal emelkedjék. Ez azt jelenti, hogy az ötödik ötéves terv végére az ipar össztermelése háromszorosan múlja felül a háború előtti szín­vonalat. Példanélküli ez a történetemben! A kommunizmus útján magabiztosan haladó szovjetország sikerei, a szocializmus győzelmes építésére serkenti a népi demokratikus orszá­gok dolgozóit, fokozza a tőkés országok mun­kásosztályainak harci szellemét és felszabadító harcra lelkesíti a gyarmatok és függő országok népeit. A népi demokratikus országok, a Szovjetunj.ó baráti segítségére támaszkodva feil es z t i k a ne- héz’part, szakadatlanul növelik népgazdaságuk energiaforrásait. Gyors ütemben nő a szocia'ista tábor országai között a kereskedelmi forgalom, a kölcsönös segítség, a más népek érdekeinek t sztéléiben tartása alapján. Csodálatos távlatok nyílnak meg a Felvirág­zás útján haladó szabad népek előtt, ugyan­akkor a tőkés országok gazdasága a kapitaliz­mus egyre mélvülő általános válságának ég az állandóan ismétlődő gazdasági válságoknak a harapófogójában vergődik: Az élenjáró és haladó gondolatok gyűlöleté­től elvakult imoeriafista urak új háborúban lát­ják a válságból kivezető utat, „kereszteshábo­rúra" hívnak fel a kommunizmus ellen. De el­múltak már azok az idők, amikor a népek en­gedelmes eszközök voltak a reakciós ura.kodók kezében. Csak a vakok, nem látják azokat a ha­talmas változásokat, amelyek a világ minden országában a dolgozók" milliós tömegeinek tu­datában végbementek: a népek békére vágynak, átkozzák a háborút és harcolnak azért a jogért, hogy függetlenek lehessenek! A nemzeti szabadság zászlaja egyformán drága angolnak és töröknek, amerikainak^ és maláfföidinék franciának és olasznak. Erősödik a tőkés országokban a tömegek mozgalma elemi jogaikért, a demokratikus szabadság- jogokért, mint a tenger hulláma, úgy nő a fel­háborodás szerte a világon az imperialista el­nyomás ellen. Öníelá'dozó harcot folytatnak szabadságukért Korea, Vietnam, Malájföld né­pei. mindinkább felébrednek a közelkeleti or­szágok. India, Afrika népei: szemünk előtt re­cseg, ropog, omladozik az imperializmus gyar­mati rendszere! Napról napra nő és erősödik korunk legna­gyobb és legeüenállhatatlanabb tömegmozgalma a béke híveinek mozgalma. A lakosság legkü­lönbözőbb rétegei vesznek részt benne minden országban. S a népek békeakarata komoly fi­gyelmeztetés a háborús gyű j tóga toknak — szent a kommunisták számára. Sztálin elvtárs kongresszusi szavai nyomán „A nemzeti függetlenség és a nemzeti szuve­renitás zászlaját... önöknek, a kommunista és demokratikus pártok képviselőinek kell magasra emelniük és előrevinniök, ha hazafiak akarnak lenni..." ííjult erőve! indultak harcba a kom­munisták, s a dolgozók gigászi tömegei követik őket. A tőkés országokban a kommunisták, mint igazi hazafiak küzdenek az összes haladó erők egységes nemzeti arcvonalának megteremté­séért, s a nemzeti függetlenség védelmére, a népek békéjéért és barátságáért vívott harcra mozgósítják a tömegeket. Egyre erősebben szól a kommunista és mun­káspártok hangja, amely a munkásosztályt akcióegységre szólítja fel és elszánt harcba hívja a munkásmozgalom szakadár-provokáto- rai, a jobboldali szocialista vezetők ellen. A szocializmus eszméi, a népek szabadságának és barátságának eszméi mélyen behatoltak a dol­gozók százmillióinak tudatába. Fényesen tanús­kodik erről az a mély fájdalom, amelyet a né­pek drága Sztálinunk, a béke nagy zászlóvivő­iének, a kommunizmus lángeszű építőjének el- hunytakor éreztek. A dolgozók felejthetetlen ta­nítójának és vezérének halála megrendítette az egyszerű embereket. De a gyász nemhogy gyengítette volna hanem még jobban megerő- sítette a népek akaratát, hogy harcoljanak a boldog jövőért, hogy niég jobban fokoz/ák éber­ségüket a béke ellenségeinek alias cselszövései­vel szemben. A földkerekség összes népei nap mint nap fokozzák harcukat a tartós békéért, s a népek békeakarata, elszánt békeharca kényszerít“tte Eisenhowert és az Egyesült Államok kormányá­nak más szóvivőit arra, hogy válaszoljon a szovjet kormánynak a vitás nemzetközi kérdé­sek békés rendezésére vonatkozó javaslataira. hogy Koreában megkezdődjön a beteg és sebe­sült hadifoglyok kölcsönös kicserélése, a hadi­foglyok hazatelepítése kérdésének gyakorlati megoldása. A Szovjetunió vezette milliók „békeoífenzi- vája” zavart és fejetlenséget okozott az impe­rialisták táborában, s ma újból a dollár őrült­jeinek kiáltja millió és millió Tuniszból. Ma­rokkóból, Rómából, Guelamalából, Párizsból, NiirnbergbőE ne feledjék el a háborús gyújto­gatok, hogy a népek nem bocsátják meg azok­nak a kormányoknak a bűneit, melyet’ félre akarják vezetni a népeket és a béke ellen orn bálnak cselekedni! A milliók közt egyemberként áll, de együtt a világ békeharcosaivál a magyar dolgozó nép. a mi népünk is. A népfront választási felhívása hangsúlyozza:,,A Magyar Népköztársaság őszin­tén és fenntartás nélkül részt kíván venni a népek nemzetközi együttműködésében" Forrón óhajtja, akarja népünk a békét és kész ezért tettekre is. mert hazánkban minden becsületes ember tudja, hogy a népfront programmjáhól kibontakozó szocialista Magyarország' tel építésé­nek legbiztosabb záloga: a béke! Amíg május 1-én a tőkés országokban a-/ el-' nyomottak és a kizsákmányoltak milliói kifeje zésre juttatják eltökélt szándékukat, hogy to­vább harcolnak a demokratikus szabadságjo gokért, az imperialista reakció és háború sötét erői ellen — mi kifejezésre juttatjuk a gazda­sági és kulturális építés frontján etért nagy szerű győzelmeinket, azt, hogy a mi népünk egységes, szilárd hadsereg, bölcs tanítónk Rákosi eivtárs, a szocializmus építésének had­seregé. Kifejezésre juttatja népűnk, hogv kész tovább harcolni a munkafegyelem, az állami fegyelem megszilárdításáért, hogy fokozza éberségét a belső és külső ellenséggel szemben, a déli ha­tárainkon ólálkodó titóista rablókkal szemben, hogy felismeri és lelepezi az imperialisták bé­renceit, mint drága hazánk gyűlölt ellensé­geit­Az idei május elseje az együvétartozók és egy célért küzdő népek harcos seTegszemléje az egész világon. Május elsejei jelszavaktól vissz­hangzanak ma a városok és községek, minde­nütt az öt. világrészen.. Nagyszerű érzés tudni, hogy nem vagyunk egyedül, hogy a Kreml fénylő csillaga bevilágít már a legkisebb kenyai faluba is, hogv az egész vitáé becsületes embe risége egyért küzd ma: a békéért! Elfen május ! — a békéért küzdő népek se­regszemléje, a proletár nemzetköziség harcos ünnepe' MEGKEZDŐDTEK A VÁLASZTÁS! Gyöngyösön, Pétervásárán és Sely pen ezrek tettek hitet a Magyar Függetlenségi Népfront program ni ja mellett Az elmúlt vasárnap hazánk számos városában választás: nagygyűléseket tartott a Magyar Függetlenségi Népfront bizott­ság. Komáromban Dobi István elv társ, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke mon­dott beszédet a lelkes hangú, meleg üdvözlések után. A mi országunk életében ün­nep a választás — mon doüa többek között, s han­goztatta, hogv a kormány tel-' iesílette a legutóbb: választá­son tett ígéreteit, részletesen szólott eredményeinkről, különö­sen mezőgazdaságunk fejlődé­séről amelv ma már messze maga mögött hagyta a Horthy- korszak elavult mezőgazdasá­gát. Népi demokráciánk kormá­nya a nép jogainak legfőbb őre - - mondotta továbbiakban, .— nem tűri állami törvényeink megszegését, megtorol minden kísérletet, amelv a nép jogainak megsértésére irányul, akár hi­vatalos tisztséget viselő sze­mély részéről történik, akár nem. Hangsúlyozta az állami szervek munkája megjavításá­nak fontosságát és rámutatott, hogv az állam iránti köfel-zetl- spg teljesítése, dolgozó paraszt­ságunk hazafias ügve — Beruházásaink folytatásá­hoz — mondotta befejezésül Dobi elvtárs — országunk nép­gazdaságának íejiesztéséhez, kultúrájának növeléséhez, né­pünk életszínvonala emeléséhez békére van szükségünk. A Ma- guar Nénköztársasáp u iüvöben éppúgy, mint eddiy is, szilárdan j oly tat ja békepolitikáiát. Har­coljunk a függetlenségi nép­front ragyogó választási győ­zelmével is u békéért. Szavaza­tunkkal és úiabb munitas'ke- rekkel vigyük győzelemre a nép­front célját: a béke. a munka, a jólét, a felemelkedés a szo­cializmus építésének propra mm - ját! A nagygyűlés lelkes tapssal, meleg ünnepléssel fogadta Dobi István elvtárs beszédét Ezután Czo'.tner Sándor elvtárs, bánya- és energiaügyi miniszter lépett a mikrofon elé. Beszéde elején beszámolt azokról a mélyreható változásokról, melyek hazánk­ban a négv évvel ezelőtt meg­tartott választások óta végbe­mentek, beszélt az első ötéves tervben még előttünk álló fel adatokról, valamint a második ötéves terv nagyszerű céljaíröt Győrött ötvenezer ember b a ! 1 - gáttá feszült figyelemmel Far­kas Mihály elvtárs szavait, aki hazánk erősödéséről, gvors fej­lődéséről beszélt, s rámutatott arra, hogy eddigi eredményein­ket csak a Szovjetunió vezeté­sével, az egész szocia’lsla front támogatásával tudtuk elérni. — A békéért folyó harcunk elválaszthatatlan részének kell tekintenünk honvédelmünk sza­kadatlan erösuését — mondotta beszédében. Viruló és gazdago­dó hazánkat, szabad népünket nem hagyhatjuk védtelenül ak­kor, amikor az imperial'sták eszeveszett fegyverkezést foly­tatnak. Az elmúlt régy eszten­dő alatt pártunk és kormányunk gondoskodott arról, hogy ha­zánk erős néphadsereggel ren­delkezzék. Ez az erős. korszerű néphadsereg a párt vezetésével létrejött. Most már elmondhat­juk nemcsak azt, hogy van mit megvédenünk, de azt is, hogy van mivel megvédenünk. Beszéde befejező részében Farkas elvtárs hangsúlyozta: minden erővel biztosítani kell a békét. A május 17-i ország- gyűlési választások s a béke megvédése között szoros össze­függés van. .A népfront válasz tási diadala egyet jelent a bé­ke magyar arcvonalárat; erősí­tésével, a tartós béke bíztositá sával. Aki a népfrontra szavaz az a békét erősít '! Pécseit Hegedűs András elv­társ. az . á! ami gazdaságok és erdők minisztere, az AáDP Poli­tikai Bizottsága tapia. Kecske­méten Házi Árpád elvtárs, a mi­nisztertanács e'nökhelvettese és Erdei Ferenc eivtárs, földműve­lésügyi miniszter, Kisterenvén Kristóf István.( a SZOT elnöke tar.*ott. választ«; nagygyűlést. Nagy nap voll az elmúlt va­sárnap Már korán reggel felvirápozotí szekerekkel, autókkal, lobogó zászlókkal, vidám énekkel siet­tek a járási székhe yre, a gyöngyös* a r’ân', ka rácsor d\ gyöngyöshalászi, domoszlói dol­gozó parasztok, hogy meghall­gassák Molnár Erik elvtárs. a Magyar Népköztársaság külügy­miniszterének beszédét. Közel 7000 ember gyűlt össze a gyön­gyösi piactéren, szemben az emelvénnyel Lei in, Sztálin és Ráko=: elvtárs kénével. Felvált­va pattogott a honvéd zenekar indulóinak üteme, harsogott a1 sok ezres tömeg: „A béketábor legyőzhetetlen A nagygyűlést Kiss Ferenc elvtárs, a járási népfroníbizott- sán "'nöke nvdot'a meg. ezután a járás legjobb dolgozói köszön­tötték képv'selőjelöltjüket. Ba- ráz Jánosné. a gyöngyösi Váito­ps Kitérőgyár sztahanovistája, az ipari munkások, Komjáti Józsefné, a gyöng'öshalászi Kossuth termelőszövetkezet tag­ja. a dolgozó parasztok, dr. Ka­tona László belgyógyász főorvos, a. iárás ér*e'm:sé°'ei. K:fs-József, a 214. MTH iskola tanulója a fiatalok nevében üdvözölte Mol- nár elvtársat, s virágokkal, aján­dékokkal halmozták el. ezzel is kifejezésre juttatva hálájukat,, rapodik gazdagodó hazájával. Az elmaradt mezőgazdasági or­szágból fejlődő ipari ország lett, az elnyomott német gyar­matból független hatalom, metu hű barátokra és szövetségesekre támaszkodbatik. A műveltség, a kultúra már nem a kizsákmá­nyolok. nem az elnyomók kivált sága, mint a múltban volt. A könyv, a rádió, a nozi. a szín­ház a vilamosság behatol a leg­kisebb falvakba is, kultúrott’no- nok épülnek, szerte az ország­ban egészséges, új nemzedék növekedik és mindenütt a növe­kedő jólét jelei mutatkoznak. A továbbiakban arról beszélt, hogv megváltozott életünket el- i sösorban a szovjet népnek kö­szönhetjük, mely a felszabadítás tényén túl, nap mint nap ren­delkezésünkre bocsátja tapasz­talatainak kimeríthetetlen kin­csesházát. Itt benn az ország­ban a vezető erő: a kommunisták, a Magyar Dolgozó Pár'ja. élén Rákosi elvtárssal. Ez a! párt vezette a magyar né­pet új honfoglalásra, ez a párt leplez e le az úri reakció össze­esküvéseit. s a párt vezetésé ve! épül most tovább hazánk­ban a szocializmus. Nagygyűlés Gyöngyösön Lzrek hallgatták végig Gyöngyösön Molnár Erik elvtárs beszédét szeretetüket, népünk vezetői iránt. Ezután -épett a mikrofon elé Molnár Erik elvtárs. — Választások előtt áll az ország népe. Ki kell a saját so­raiból választania azokat, aki­ket a legalkalmasabbnak, leg- mé.'tóbbnak tart arra. hogy kép­visel :ék, hogv a nép nevében és a nép érdekében a legfőbb ha­talmat gyakorolják — mondotta bevezetőben. A továbbiakban párhuzamot vont a rég: és a mai választások között s ham gőz ta: ta, hogy népünk felemelkedését, öt­éves tervünk sikeres épí­tését. a Szovjetunió önzet­len. ál'andó és hathatós se­gítségének köszönhetjük. — A felszabadulás óta nég nem telt el 10 esztendő és néz­zünk körül most az országban — mondotta a tovább:akban. Mindenütt pezsgő élet, terem ő lendület, építés, alkotás,, friss munkakedv, vidám hit a jövő­ben. A fö'dbirtokosoik és kapita­listák igája nem nehezedik töb­bé a magvar dolgozókra. _Mun Lójuk gyümölcsét nem ragadja el a kizsákmánvoló. Munkás és paraszt, az egész magyar nép lapénak dolgozik, együtt gya-

Next

/
Thumbnails
Contents