Népújság, 1953. április (27-34. szám)

1953-04-02 / 27. szám

i VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! NÉP UJ SA G AZ MDP HEVESMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM. Ára 50 fillér 1953 ÁPRILIS 2. HETMERFOLDES LÉPTEKKEL Az 1949-ben megválasztott or- szággvűlés megbízatása, amely alkotmányunk értelmében négy évre szól, néhány hét múlva, máius 15-én lei ár. A Népköztár­saság Elnöki Tanácsa a minisz­tertanács javaslatára május 17. napjára kitűzte az új ország­gyűlési választásokat. A választás előtt, a most le­záruló országgyűlés munkájára visszatekintve a magyar dolgozó nép — történelmében először — méltán állapíthatja meg: képvi­selői valóraváltották adott sza­vukat; megbízatását a nép or- száno'vúTése teljesítette. • Négy esztendővel ezelőtt, az 1949 tavaszán tartott ország- gyűlési választásokon pártunk kezdeményezésére a független­ségi népfront az ötéves terv ha­talmas, az egész országot át­alakító programmjával lépett hazánk népe elé: az ötéves terv jóváhagyását, népi demokrá­ciánk békepolitikáiának jóváha­gyását kérte a választóktól. „Az előttünk álló feladatok közül kettő a kimagasló: ötéves tervünk megvalósítása és békénk megőrzése — mondotta Rákosi elvtárs a választások előestéién. — A két feladat csak együtt va­lósítható meg, eguih feltételezi a másikat, egymástól el nem vár fosztható". Dolgozó népünk 1949 máius 15-én egyem bérként adta szava­zatát az ötéves tervre, a béke tervére, egvemberként választot­ta meg országgyűlését, amely összetételében híven visszatük­rözte nemzeti egységünket, a munkások és dolgozó parasztok szövetségét, a munkásosztály vezető szerepét, s amely híven k'feiezte azt a változást, hogy hazánk az urak országából a dolgozók hazájává fejlődött. „A sárbaragadt, elmaradt ma­gyar dolgozó nép azelőtt csak meséiben álmodott a hétmérföl- dcs csizmáról, most azonban megvalósult annak a lehetősége, hogy hétmérföldes léptekkel ha­lad iunk előre” — mondotta Rákosi elvtárs 1949 május 14-én. És dolgozó népünk másnap, a választások napján szavazatai­val tett hitet amellett, hogy hétmérföldes léptekkel akar ha­ladni a haza felvirágoztatása útján. Dolgozó népünk jogos büszke­séggel jegvezheti fel történeté­nek legdicsőbb lapjaira: az 1949-ben megválasztott ország- gyűlés a dolgozó nép alkotmá­nyának parlamentje volt. Ez az országgyűlés Jogadta el népünk első igazi alkotmányát, amelv a halhatatlan Sztálin felszabadító műve, a Szovjetunió dicsőséges hadserege által megnyitott úton, a szovjet nép önzetlen támoga­tásával elért eredményeinket rögzítette és megjelölte további fejlődésünk irányát, a szocializ­mus felépítését. „A Magyar Népköztársaság­ban minden hatalom a dolgozó népé". Hétmérföldes lépést je­lentett országunk életében az alkotmány és szilárd alapját adta minden elkövetkező törvé­nyünknek, amelyet az ország­gyűlés a dolgozó nép anyagi jó­létének és kultúrájának emelé­sért hozott. Dolgozó népünk büszkén je­gyezheti történelmének legdi­csőbb lapjaira: az 1949-ben megválasztott országgyűlés a nagy alkotások, az első ötéves terv győzelmeinek parlamentje volt. Ez az országgyűlés iktatta törvénybe a tervet, amelv tör­vénnyé vált az ország gazdáinak szivében is és kibontakoztatta a dolgozó tömegek teremtő erejét, kezdeményezéseit: a tervet, amely a béke alkotásaivá maga­sodott munkásosztályunk keze- munkáia nyomán, ötéves ter­vünk első évében elkészül: a Sztálin-híd, a polgári Tisza-híd, a balai Duna-híd. a Dunavölgvi Timföldgvár, a Szegedi TextM­kombinát fonodája, a Lőrinci Hengermű durvahengersora, a Gödöllői Árammérőgyár és szá­mos más nagy létesítmény. A tervet a szocialista munkaver senv, a Sztahanov-mozgalom ki­bontakozása eredményeként már az első esztendőben messze túl; teljesítettük és így pártunk,, kor­mányunk, országgyűlésünk még naovobb feladatokat tűzhetett hazánk népe elé: módosított öt­éves tervünkben az eredetileg előirányzott, csaknem 51 mil­liárdnyi beruházást 85 milliárd- ra emeltük, a gyáripar termelé­sének növelését az 1949. évihez képest az előirányzott 186.4 százalékkal szemben 310 száza­lékban állapítottuk meg, a ter melékenvség emelését pedig az 1949. évi szintről 50 százalék helyett 92 százalékban irányoz­tuk elő. „A módosított ötéves terv segítségével Magyarorszá­got a vas és az acél országává, a gépek országává, fejlett ipari országgá alakítjuk" — mondotta ki módosított ötéves tervünk törvénye. E rövid pár esztendő alatt lett a tervből mind élőbb valósággá Sztálinváros és a Sztálin Vas­mű. az új Komló, a Tiszalöki Vízlépcső, a diósgyőri kooperá­ció, a November 7 Erőmű, a Budapesti Földalatti Gyorsvasút. 1951-ben kezdte meg működését a Sztálin Vasmű öntödéje és mechanikai műhelye, a Rákosi Művek úi Csőgyára, a Novem­ber 7 Erőmű két gépegysége, a Kiskunfélegyházi Középnehéz Vasszerkezeti Gyár, a Jászberé­nyi Aprítógépgvár. a Gyöngyösi Váltógvár, a balinkai mintabá­nva, a Kaposvári Fonoda, a Zalaegerszegi Ruhagyár, 1952- ben megindult a forgalom a Petőfi-hídon, üzembehelyezíük a Tiszamenti Vegyiműveket, a Matyi Téglagyárat, a Sztálinvá- rosi Tűzálló Téglagyárat, a komlói és oroszlányi szénosztá­lyozó első gépegységeit, az or­szág legnagyobb vaskohóját Diósgyőrött, a Rákosi Mátyás Művek durvahengerdéjének ne­gyedik állványsorát, az Ózdi Kohászati Üzemek új hűtőtor­nyát, a Ganz Vagon, az Eszter­gomi Szerszámgépgyár, az EMAG és a Vörös Csillag Trak­torgyár új szerelőcsarnokait — és így sorolhatnánk tovább és tovább új és kibővített, korsze­rűsített gyárainkat, létesítmé­nyeinket. Dolgozó népünk méltán je­gyezheti történetének legdicsőbb lapjaira: az 1949-ben megválasz­tott országgyűlés a békeharc si­kereinek parlamentje volt. Ez az országgyűlés szavazta meg a béke védelméről szóló törvényt, amelvnek következetes érvénye­sítésével, népünk éberségének fokozásával lesújtottunk békénk, függetlenségünk, építőmunkánk minden rendű és rangú ellensé­gére. Az új országgyűlési választá­sok — további lépést jelentenek a demokratikus jogok kiterjesz­tésének útján is: hat új korosz­tály járul az urnák elé, közötte a 18 és 19 évesek korosztálya. Rendszerünk demokratizmusá­nak további elmélyülését, a dol­gozó nép még közvetlenebb részvételét jelenti az állam igaz­gatásában, hogy a képviselő­jelölteket az üzemekben, falvak­ban, intézményekben jelölik. Győzelmeink újabb győzelmek, re lelkesítik a magyar dolgozók millióit. A felszabadulási hét nagyszerű termelési sikerei né­pünknek azt az egységes, szilárd elhatározását váltják tettekké, hogy a Szovjetunió vezette le­győzhetetlen béketáborban, a diadalmas sztálini lobogó alatt, Rákosi elvtárs vezetésével még gyorsabban akar előrehaladni a megkezdett úton, az ötéves terv és a béke útján. (Szabad Nép vezércikkéből) Megyénk minden városában, legtöbb községünkben, gondos orvosi kezek ügyelnek legféltettebb kincsünkre, gyermekein!« egészsé­gére. A korszerű gyermekgondozók felszerelésére, további bővíté­sére sokmilljo forintot fordított kormányzatunk ELŐRE A FÉLSZ AB ADEL ASI HÉT SIKERÉÉRT Harc, kemény és következetes harc folyik most üzemeinkben a felszabadulási hét sikeréért, az április 4-i fogadalmak valóra- váltásáért. Nem egy üzemünkben ragyogó eredmények születtek már eddig is: a hónapokon keresztül utolsó Se'ypi Cementgyár most országos viszonylatban is az első' helyre került. Petó'fi altáró 106 százalékos tervteljesítéssel dolgozik, a Bélapátfalvi Cement­gyár befejezte negyedévi cementtermelési tervét. Minden dolgozó úgy harcol, úgy küzd most, hogy a legméltóbban fejezTiesse ki azt a mélységes hálát, amelyet a felszabadító Szovjetunió, hazánkat kormányzó nagy pártunk iránt érez. Egyre több. egyre újabb név kerül fel a versenytábíákra, új hősökét köszöntenek az üzemi hangos híradón, — a kommunisták helytállása nyomán ragyogóbb nál ragyogóbb munkahős tetteket hajának végre a md megyénk ipari dolgozói Ív BÉLAPÁTFALVA A Bélapátfalvi Cementgyár teljesítette negyedévi cement* és klinkertermelési tervét A felszabadulási bét bősei Nagy, s kemény ígéretet tet­tek a Bélapátfalvi Cementgyár dolgozói: április 4-ig 1500 ton­na cementet termelnek terven felül. A dolgozók 1 el ices, lendü­letes versenyben harcoltak a pártnak adott szó valóraváltá- sáért. Ebben a harcban a kom­munisták jártak az élen. nem kis mértékben nekik köszönhe­tők az elért eredmények. Kor­mos Gábor pártcsoportvezető, a kőcsilléző-brigád irányítója, nap mint nap új tettekre buzdítja, lelkesíti dolgozó társait, bemu­tatja változó szép életünket, s nem véletlen, hogy a brigád 210 százalékos tervteljesítéssel dol­gozik. Nem kell szégyenkeznie Becskei József karbaníartó- b.igádjának sem, a munka he­lyes megszervezésével, a 480 perc maradéktalan kihasználá­sával 169 százalékos teljesít­mény értek el­A dolgozók lelkes versenye azt eredményezte, hogy szombat este cement-, hétfőn délután pe­dig negyedévi klinkeríervét tel­jesítette a gyár, s kedd reggel 6 óráig a vállalt 1500 tonnából 1125 tonna cementet termeltek terven felük RECSK Gondos munkát végeznek a műszaki vezetők Napról- napra; szin­te óráról órára emelik termelésüket a recski ércbányászok. Amíg március 23-án a szín- portermeiési tervüket 116.8, s nyersérc'.er- melési tervüket 111.6 százalékban teljesítet. ték, addig már­cius 25-én már 129.9 százalék volt a szín­por és 112.5 a nyers- érctermelés tervteljesí­tése. Nem -véletlen ez. Szabó László mérnök, Kossuth Zoltán főmű, vezető, a bányaüzem­nél Avar Imre üzem­vezető mérnök, Teme- si Gáspár bányarries- ter mindent elkövet, hogy a del gőzök mara­déktalanul végrehajt­sák felajánlásaikat. A dolgozók, a jó mű­szaki feltételek segít­ségével egyre maga­sabbra emelik egyéni teljesítményeiket is. Török Imre II. és Hor­váth Gyula csillés 165, Udvardi István és Csortos Bálint vájár 140, az ércelőkészítő- mű Raveczki-brigádja 112 százalékos napi teljesítménnyel dolgo­zik. (Cseh Pál) MATRAVIDEKI ERŐMŰ Jó szervezés segíti a dolgozókat vállalásaik teljesítésében A büszke élüzem c:m tulajdo­nosa az ország egyik legna­gyobb energia-üzeme. Az Erőmű dolgozói tudják, hogy ez a cim kötelez, ezért teljesítették 101.6 százalékos átlaggal eddig a fel- szabadulási hét előirányzatát, ezért fejezték be határidő előtt negyedévi tervüket. Különösen jó munkát végzett a szállító­üzem, melynek javítócsoportja a A Selypl Cementgyár kivívta az országos első helyet a ce­menttermelésben. A gyár lendü­letes munkáját Lefferholc István főmérnök szervezi, irányítja.’t nem egyszer maga is példát mu­tat a kemény helytállásban. kötélcsere munkáit 165, az osz­lopcserét pedig 165.2 százalék­ra teljesítette. A kazánüzemben a IV-es ka­zán javításra szorult. A gyors- revíziót sikerre! oldották meg, minden armatúrához, ventilátor­hoz szükséges anyagot már elő­re gyártottak és odakészííet- ték a- helyszínre. A javítócso­portban Regős János és brigád­ja 177, Katona IV. István 164 százalékot ért el — a kazán­javítást a legrövidebb idő alatt befejezték A turlxnaüzemben Lauber Já­nos 140, a villamosüzemben Kalmár Sándor és Tóth Illés ugyancsak 140 százalékos telje­sítménnyel jár élen a felsza-' badulási versenyben. Hasonló jó eredmények születtek az üzem más területén is. HATVAN Vasutasok harca a gyors lyküíekedcscrt Nemcsak fogadalmat tettek, de keményen harcol na iSHFok végrehajtásáért a hatvani állo­más forgalmi dolgozói. Kiemelkedő jó erednAnyt értek el ïï*'tehervona;ok menetrendszerinti indí­tásában, melyet 155,8 és a túlsúlyos vonlok indításában, melyet 166.7 százalékban teljesítettek. Dobók László gurítóbrigádja a gurított kocsik mennyiségében 137, Gaál Sándor forgalmi szol­gálattevő az eíegytovábbításban 142.9 százalékot ért el, Galla István kocsimester 149, Várhegyi Ferenc és Tompa József 289 százalékot ért el. A hatvani vasutasok most az induló gépek gőz- tartási idejének teljesítéséért, a személyvonalok menetrendszerinti indításáért harcolnak. EGER Javul a minőség az Egri Bútorgyárban Petőfibánya bányászai közül igen sokan értek el ragyogó' eredményeket. Különösen jó munkát végez ifj. Tóth Ferenc vájár, aki márciusban 231 szá­zalékos átlagteljesítménnyel dol­gozott, s ma már 1954 májusi tervénél tart. Nagy lendületet adott a fel- szabadulási hét az Egri Bútor­gyár dolgozóinak. Emelik e terv teljesítését, javítják a mi­nőséget és csökkentik az anya.g- fehasználást. A szerelőbrigád azelőtt 132 százalékos átlagtel­jesítménnyel dolgozott 95 száza­lékos mih'óség melleit. A felsza­badulási héten terv teljesítésüket 165.4, míg minőségi eredményü­ket 96 százalékra emelték a bri­gád tagjai. Az előkészítő-brigád kereken 27 százalékkal emelte tervteljesí.ését és egy százalék­kal minőségét. Az egyéni versenyzők közül Miskolci Sándor 195, Gyula De­zső 157, Makkai Ferenc 125 szá­zalékos teljesítményátlagot ért el — mindhárman lényegesen javítottak a munka minősé­gén is. Ülést tartottak megyénk népfrontbizottságai Megyénk városaiban, közsé­geiben hétfőn est g mindenütt összeült a helyi Népfrontbizott­ság, kiegészítette tisztikarát, s megválasztotta a választási bí­zót í&ágökat. Szihalom község népfront- bizottsági ülésén vállalásokat is tettek a dolgozó parasztok. Sári Antal egyénileg gazdál­kodó paraszt azt vállalta, hogy félévi toiásbeadási kötelezettsé­gét, amelyet április 4 tiszte­letére már teljesített, ötvennel túlteljesíti. Istenmezeje község­ben a népfrontbizötlsági ülésen résztvett dolgozó parasztok arra tettek Ígéretet, hogy mái: s havi begyűjtési tervüket 105 száza­lékban teljesítik. 6 a mező- gazdasági munkákat a minisz­tertanács' határozatiban meg­jelölt határidők előtt öt nappa! e’végzik. Csabai Mihály és Bíró Lajosné egészévi tojás- és baromfibeadását teljesíti. Egerben a Népfrontb'zotíság kiegészítette tisztikarát és el­nökéül Jenei Arthur elvtársat, a városi pártbizottság titkárát választotta meg. Helyt kapott a tisztikarban többé!« között Urbfnovics Anna, az Egri Do­hánygyár, Lepres Mária, a La- katosárugvár sztahanovistája, dr. Németh Ferenc főorvos. Cserháti András tszcs-tag, s többen mások, kik pé'dErrruta­tóan élenjárnak a munkában, a békéért folyó harcban. A vá­lasztási b'zottságokba is élen­járó dolgozók kerüllek: Tóth Lajos kétszeres sztahanovista, az Egri Lakatosárugvár tűz- helycsoportjának vezetője, ki­nek csoportja a felszabadul'!' : héten 167 százalékos átlaggal dolgozik — és még többen mások. A népfroníbizotlsági ülések mindenütt felmérlek, az elmúlt választás óta eltelt eredmé­nyeket. mit végzett ez alatt az idő alatt az országgyűlés, snem u’olsó sorban, m-tf kaptak köz­ségeink, városaink, egész me­gyénk az öl éves tervtől. Bíró n István II. egyik leg­jobb bányásza Egerese Ilinek. Április 4 tiszteletére háromcsil­lés napi túlteljesítést vállalt és ezt 120 százalékban .teljesítette. Havi tervében 165 százalékot ért cl. 1955. évi tervét fpljesHi. ÉLJEN ÁPRILIS 4, HAZÁNK FELSZABADULÁSÁNAK NAGY ÜNNEPE! à

Next

/
Thumbnails
Contents