Népújság, 1953. március (18-26. szám)

1953-03-01 / 18. szám

I 2 NE PUJSAG 1953 március I. A kétéves esti pártiskola tapasztalatai Gyöngyösön A Politikai Bizottság 1952 jú­nius 5-én hozott határozata ér­telmében, az idei oktatási évben a városi pártbizottságok mellett is kétéves esti pártiskolákat kellett létrehozni. A Politikai Bizottság megszabta az esti pártiskolák feladatát: részesítse rendszeres, magasszínvonalú ok­tatásban a három-hónapos párt- iskolát végzett funkcionáriuso­kat, lehetőséget nyújtva ezzel az öthónapos p^ártiskolák tananya­gának elsajátítására, anélkül, hogy termelőm unkájukat meg­szakítanák. E határozat helyes végrehajtásával növeljük az őt- Jiónapos iskolát végzett káderek számát, a funkcionáriusok elméi leíi, politikai felikészültségét — jelentősen javítjuk a pártépítést, a termelőmunka színvonalát, A gyöngyösi városi pártbizott­ság is létrehozta az oktatási év kezdetén, a kétéves esti pártis­kolát, mely az eltelt idő alatt komoly eredményeket ért el, a marxizmus—! en ini zmus els ajátí- tásáhan. A hallgató elvtársak egyréaze, akik örömmel vették tudomásul, hogy a városi párt- bizottság 'kétéves iskolára osz­totta be őket, a járási pártmun­kás könyvtárban tanul és ezek az elvtársak az osztályfoglalko- zásan is helyesebben, elmélyül­tebben szólnak az anyaghoz. Különösen nagy szeretettel tanulmányozták iskolánk hall­gatói a XIX. kongresszus anya­gát Az egyik .munkaértekezle­ten Varga Lénárd elvfárs, a váltógyár párttitkára arról szá­molt be, hogy amióta az SZKP módosított Szervezeti Szabály, zatát megismerte, rendszeresen ellenőrzi az üzem kommunistái­nak tanulását, fejlődését és bírálatra, önbírálatra neveli őket. Pataki elvtárs a Magas­építési vállalat párttitkára el­mondotta, hogy Rákosi és Gerő elvtársak beszédének fel­dolgozása után a pártvezetőség beszélt az üzemnél dolgozó mű­szaki vezetőkkel, s közösen ja-, vítják ki a hibákat. A hallgatók egy részénél érez­ni tehát, hogy a tanultakat fel­használják az életben. S ök ma­guk mondják el, hogy a XIX. kongresszus és a többi feldolgo­zott anyag milyen nagy segítsé­get nyújtott gyakorlati munká­jukban. Mindehhez én is igyekszem megfelelő segítséget nyújtani. Elsősorban azzal, hogy ez elő­adásokra mindig lelkiismerete­sen, alaposan készülök fel. Fel­dolgozom mind a kötelező, mind a javasolt irodalmat, s majdnem minden előadásomnál! segéd­anyagként használom a meg­felelő szépirodalmat is. A XIX. kongresszus anyagából a belső helyzet című résznél részleteket olvastam fel Kozjcl szki : „így élnek ők“ című könyvéből, ezzel Igyekeztem bemutatni a szovjet és az amerikai nép élete közötti különbséget. ' Foglalkozásaink egyik fő ve­szélye az elvi kérdések átugrá- sa — belemerüilés a gyakorlati problémákba. Előadásaimat mé­gis — s ugyanezt követelem a külső előadóktól, — az életből vett gyakorlati példákkal támasz­tom alá. Vigyázunk természetesen arra, hogy a fentemlített hibát elkerüljük, hagy az elmélet és a gyakorlat egysége helyesen párosuljon tanulásunkban is. Az eddigi , tapasztalatok is azt bizonyítják, hogy az elméleti anyagot csak úgy tudják köny- nyen és helyesen elsajátítani, ha azokat helyesen a mi életünk­ben is megtalálható gyakorlati példákkal támasztjuk alá, Az eredmények ellenére isko­lánk nem éri el az öthónapos bentlakásos iskola színvonalát. A városi pártbizottság már az iskola szervezésénél eleg komoly hibákat követett el: 24 hallgató­val kezdtük az iskolát és a párt­bizottság helytelen kiválogatása következtében rövid idő alatt 16 jöre csökkent a létszám. A vá­rosi pártbizottság egyik ülésén megbeszélték az elvtársak isko­lánk munkáját, sőt határozatot is hoztak, hogy a létszámot is­mét 24-re kel] emelni — azóta majd két hónap után az isko­lánk létszáma még mindig_ a régi. Erre felhívja Mucsi elviárs a városi pártbizottság titkárá­nak figyelmét, de úgyiátszik, hogy nem tanulmányozták át alaposan az elvtársak a XIX kongresszus anyagát, s ezért saját határozataikat is félvállról veszik. Iskolánk egyik döntő hiányos- sáiga, hogy nem tudtuk még elmélyíteni minden hallgatóban a tanu'ás iránti felelősséget. Több elvtársunik felkészületlenül je'e- mik meg „sok” munkájára hivat­kozva. Komoly harcot kelj foly­tatnunk az igazolatlan mulasz­tások megszüntetésért is. ^ Saj­nos ezen a téren olyan elvtár­sak sem mutatnak példát, mint Fehér elvtárs, a városi párt- bizottság tagja, akit nem egy alkalommal az isfíoíavezetőség, az iskola kollektívája, maga Mu­csi elv-társ is megbírált. Fehér elvtárs súlyosbítja a hibáját még azzal, hogy látszólag elfogadja a bírálatot, mindennel egyetért, de minden marad a régiben, s továbbra is elmarad az iskolai foglalkozásokról. Ez az eset rá. világít arra is, hogy az iskolánk­ban még nem alakult ki kellően a bírálat és az ömbírálat szel­leme, hogy iskolánkban nem elég éles, nem elég pártszerü a bírá­latok többsége. Eszterhás Ferenc hallgatót az iskola fegyelmi bi­zottsága kérdőrevonta a soroza­tos hiányzásokért. Az ügy ki­vizsgálása után a fegyelmi bi­zottság döntésében a többi kö­zött szerepelt az is, hogy Eszterhás elvtárs alapszervezete taggyűlésen ismertesse a fe­gyelmi ügyet. Eperjesi Imre eív- társ „kiállt” Eszterhás' mellett és azzal próbálta védeni állás­pontját, hogy az ilyen felolvasás csorbítaná az illető elvtárs tekin­télyét. A legutóbb» munkaértekezleten határozatot hoztunk a hiányos­ságok megszüntetésére. Meg­állapítottuk. hegy elsősorban iskolánk elméleti színvonalát kell emelnünk, melyhez elenged- heteüenül szükséges a meg­adott írod atom alapos tanulmá­nyozása és jegyzetelése. Ennek érdekében el kell érnünk, hogy a hallgatók zöme a pártmun­kás könyvtárban tanuljon. Meg­állapítottuk továbbiakban1, hogy a hiányzásokat egyéni foglalko­zással. 6 ha ez nem használ, szigorú felelősségrevonással szüntessük meg, az eddigieknél még nagyobb segítséget nyúj­tunk a hallgatók számára a he­lyes és harcos bírálat és ön- bírálat - kialakításában. Hogy iskolánk a kitűzött fel­adatokat teljesíteni tudja', a vá­rosi pártbizottság támogatására is szükségünk van. Adjanak több módszertani segítséget, el­lenőrizzék munkánkat és bírála­tukkal támogassák iskolánk fejlődését. Nagy József 2 éves esti pártiskol a-vezető NEM SEGÍTI A TERMELÉST A PARTSZERVEZET AZ EGRI LAKATOSÁRUGYÁRBAN ötéves tervünk sikeréhez min­iden kisebb-nagyobb gyár, üzem termelési tervének maradéktalan teljesítése is hozzájárul. Nem nagy üzem az egri Lakatosáru- gyár, de mégsem közömbös, hogyan harcolnak dolgozói az évi terv teljesítéséért. Ha megkérdezzük Káló Józse­fet, az üzemi bizottság titkárát, hogy hánv dolgozó tett felaján­lást április 4-re, minden gondol­kodás nélkül előveszi a kimuta­tást — és sorolja: Deák-, Gazda-; újító-, Nazarova, és Loy-mozgalomban a munkások 96 százaléka vesz részt. Az üzem becsületes dolgozói- mák túlnyomó többsége, nemcsak névíeg versenyez. Kormos Jó­zsef a pántműhelyben 41.500 csuklós pántcsapszeg helyett, 51.875-öt csinált meg. Bárdos József I. a fűrészüzemben 3600 helyett 4141 férőm részes a p ki­vágását végezte el. Balogh Im­re már március 23-i tervén dol­gozik, de március végefelé tárt Grecz Kálmán, Béta Vera szta­hanovista ifjúmunkás és Tóth- pál László sztahanovista is. A jó teljesítmények ellenére ,a Lakátosárúgyár mégsem teljesí­tette januári tervét, — mindősz- sze 80.3 százalékot ért el- A le­maradás legdöntőbb oka az, hogy a gyár műszaki vezetői fe­lülről várják a segítséget, nem gondoskodtak előre megfelelő mennyiségű, anyagról. Emiatt csak huiladékanyagbo! tudtak dolgozni az elmúlt hónap folya­mán, — s ez hozta azt az egye­netlenséget,' hogy a pántműhely 74.9, a kevésbbé fontos vakaró­készítő részleg pedig 262.5 szá­zalékban teljesítette januári ter. vét. Más hiba is van a munká­ban, a januári 2.7 százalékos selejt, a majd 5000 forintos kár, azt bizonyítja, hogy az üzem ve zetői, a minőségi ellenőrök nem tesznek meg mindent Gerő elv­társ szavainak valóraváitására, s a selejtmemtes termelés bizto­sítására. A januári Temaradasraalk, anyaghiánynak, a magas selejt- nek egyik döntő oka az, hogy az üzemi pártszervezet nem vé­gez megfelelő munkát, Majoros Miklós párttitkár kévését törő­dik a párt, az üzem életével. Nem segíti az üzemi bizottság munkáját, mióta Káló József hazajött a szakszervezeti iskolá­ról. még egyetlen esetben sem számoltatta be, hogyan hajtja végre feladatát. De hogyan is számoltathatta volna be, amikor novembertől, január 12-ig — ekkor ment pártiskolára, — még vezetőségi ütést sem tar. tolt. A bizalmiak heteikig nem látták a párttitkárt, aki a városi pártbizottságot is állandóan félrevezette, mert hamis jegy­zőkönyveket küldött be, az á'H- tólag megtartott vezetőségi ülé­sekről. Kifogásolható Majoros Miklós családi élete is. Az egri városi pártbizottság nézze meg alapoisam a Laikatosárugyár párt- szervezetének munkáját. Goncsarov elvtárs látogatása a parádi úttörőtáborban A parádi úttörőknek is tudo­mására jutott, hogy ,a napokban meglátogatja őiket Nyikola'j Goncsarov elvtárs, a szovjet pedagógia egyik kiváló tudósa. Serényen hozzál áttak útförő- kastéíyulk feldíszítéséhez, hogy illő fogadtatásban részesítsék szeretett vendégüket, a szovjet pionírok tanítóját, barátját. A bejárati kapu felelt cirilbetűs fel­írat: „Üdvözöljük szeretett ven. ilégünket, Goncsarov elvtársat.'' A kapunál álló dfezőrség büsz­ke öntudattal várta kedves ven­dégét. A fogadásra megjelent az úttörő üdülő vezetője, aki a nevelők és pajtások nevében üd­vözlő beszédet mondott, majd az egyik úttörő virágcsokrot nyúj­tott át Goncsarov elvtársnak. A fogaidás befejezése után a ven­dégek az üdülő udvarába men­tek, ahol 140 munkás és paraszt úttörő pajtás jelenlétében — a DlVSZ-induló hangjai mellett •— megkezdődött az ünnepélyes zászlófelvonás. Ezután került sor az üdülő megtekintésére. Goncsarov elvtárs megnézte a szobákat, meglátogatta a gyen­gélkedő pajtásokat, majd fel­ment a nagyterembe, ahol az út­törők délelőtti szabadfoglalko­zással töltötték idejüket. Itt az egyik kis úttörő megkérte Gon- csarov elvtársat, hogy beszéljen a szovjet pionírokról. Elöljáróban Goncsaroiv elvtárs megemlítette, hogy a magyar úttörők feladata ugyanaz, mint a szovjet úttörőké. „Ti új, szocia. lista Magyarországot fogtok­építeni, de ahhoz, hogy építse­tek, hogy képzett szakmunkások, mérnökök, tanítok, orvosok és agronómusok legyetek, már az általános iskolában jól kell ta­nulnotok." Az igaz hazaszere­tetét tűzte ki az úttörők második feladatának — tettekkel, jó tanulással bizonyítsák be,, hogy valóiban méltó fiai lesznek nép- köztársaságunknak. Tisztel jék és szeressék nevelőiket, a DISZ-t, a pártot s vezérét. Rákosi elvtár­sat, az úttörők édesapját, akik elősegítik hogy méltó harcosa legyen minden úttörő a békének. A jmi országunkban — foly­tatta Goncsa.rgv elvtárs — 20 millió az úttörők száma. A mi hazánk éghajlata nagyon válto­zatos: Északon a Napot 20—30 percig látják naponta. 15 fok hideg van. szánkóznak, korcso­lyáznak és síelnek szabadidejük­ben, míg Délen Krímben és Szocsiban az úttörő szanatóriu­mokban már napíürdőznek az úttörők. Komoly társa da Imi munkát végeznek már fiatal korukban is. A szovjetek válasz­tásakor ügyeletes szolgálatot tartanak és kultúrműsorral szórakoztatják a lakosságot. Kü­lönböző szakkörökön vesznek részt, amelyek közül különösen kiemelkednek tevékenységükkel az ifjú micsurinisták. Szibériá­ban az egyik iskola Micsurin, köre magas terméshozamú búzát termel s ezért a tanító a szocia­lista munka harcosa kitüntetést kapta meg. Ugyanakkor kísér­letezés közben kiszélesítik, el­mélyítik tudásukat a természet- tudományban és gyakorlatilag megszerettetik a kertészkedést, a mezőgazdaság utáni érdeklő­dést a pionírokkal. Résztvesznek az ifjú miosuri. n,isták a sztálini természet­átalakító fásítási terv megvaló­sításában is. Tonoíaszámra sze­dik össze a makkot és más ma­gokat, amit elvetnek és a fel­nevelt csemetébe 1 mezővédő er. ■dősávokat létesítenek. Kubány egyik iskolája így nevelt fel másfél millió facsemetét. A fia­tal szovjet pionírokban így táp­lálják azt a tudatot, hogy ök is hasznos tagjai a kommunizmust építő nagy szovjet hazájuknak. A parádi úttörő üdülő nevelői még több kérdést intéztek Gon­csarov elvtárshoz, amire kész­séggel válaszolt s befejezésül kijelentette: a szovjet pedagó­gusoknak az az álláspontjuk, hogy a tanítónak a tanuló sze­mében komoly tekintélynek kell lennie; Több szenet kérnek az úttörők Tíz kis úttörő. Lőrinci, Bol­dog és Petőfibánya Iskoláiból levelet írtak lapunkhoz, arnery. ben kéréssel fordulnak bányá­szaink felé: adjanak több sze­net a hazáinak, hogy ne kell­jen bezárni az iskolákat és znf vartalanul folyhasson a tanulás. Őszi Viktória a boldog! álta­lános iskola VIII-os tanulója arról számol be, hogy verseny­ben állnak egymással, ki lesz ez első az osztályban. Tudja, hogy Petőfibánya dolgozói is versenyeznek, s mégis az a hír járja a községben, lemaradtak a terv teljesítésében. Arra kéri a bányászokat, mutassák meg, hogy szeretik hazájukat, szere­tik a fiat lókat, dolgozzanak úgy, hogy a községben és az egész országban csak jót mondhassanak róluk. Szénási Erzsébet, Kerek Agnes, Paszta Sarolta a lőrinci általános isko­lából ugyanezt kérik a bányá­szoktól. „Mi jó tanulással véd­jük hazánkat — írják — a bá­nyászok pedig a terv teljesí­tésével. Ha nem teljesítik a tervet, annak csak az ellenség örül.” Gáspár Erzsébet és Csorna Klári V-esek szomorúan olvasták a bányászok lemaradá­sát. „Mi mindig úgy tudtuk — írják, hogy a bányászok a leg­első munkások az országban Arra kérjük őket, ehhez mél­tóan dolgozzanak most is.” Hideg tanteremben, kabátban ülünk az iskolában — számol! be levelében G11 iám Erzsébet. Úgyiátszik a bányászok elfeled­keztek rólunk, pedig mi nem feledkeztünk meg róluk, azért tanulunk, hogy ők is büszkék lehessenek ránlí. De mi is büszkék szeretnénk lenni bányá­szainkra, ezért vegyék szív ügyüknek a terv teljesítését“ Tíz kislány levele végén mégegyszer kéréssel fordult a bányászok felé, úgy termelje­nek, hogy minden dolgozónak egyformán jusson a melegből és világosságból. — A PETOF1BANYAI há­rom harmados, kéts’zárnyú ÜISZ-front fiataljai március 9. és április 4-e tiszteletére vállal­ták, hogy felszabadulásunk ün­nepéig esedékes tervüket leg­alább 110 százalékban teljesí­tik, segítik a gyengébben dol­gozó társaikat, hogy ne legyen 100 százalékon aluli teljesítő, teljesen megszüntetik az iga- zolatipn mulasztásokat. A szovjet nép nagylelkű segítsége a nyugati országok árvízkárosultjainak Február folyamán Angliában a súlyos áradás következtében több, mint 3000 ember eltűnt és körülbelül 50.000 ember maradt ha jlék ré'kül. HoMmwÍí álban a® Északi tengeren dühöngő vihar következtében pusztított súlyos árvíz, s a holland kormány jelen­tése szerint az árvíz körülbelül 700.000 embert érintett, több mint 1400-an pusztultak el. Gromikó elvtárs, a Szovjetunió anglai nagykövete, az angol kül- ügyminisztérumban tett látoga­tása alkalmával részvétét nyil­vánította az angol népet sújtó szerencsétlenség miatt, Zajcev elvtárs a Szovjetunió hollandiai nagykövete pedig Hollandia mi­niszterelnökének fejezte ki rész vétót a Hollandiára tört szeren­csétlenség miatt. A szovjet nép őszinte együtt­érzéssel fogadta e súlyos szeren­csétlenséget. A szovjet társadal­mi szervezetek 90.000 fontster­linget adományoztak az angol árvízsujtottaik segélyalapjának és egymillió guident küldtek a hol­land „országos segélyalapra/’ Az angol és holland lapok több sége közölte a Szovjetunió tár­sadalmi szervezeteinek segítsé­géről szóló jelentést. Az Angol, Szovjet Társaság elnöke táv­iratban mondott köszönetét az Arvizsujtotta angol lakosságnak nyújtott segítségért és többek között ezeket írta: „Az önök nagylelkű segítsége a nemrégea Ang'iában pusztított árvíz áldo­zatainak, jelentősen hozzájárul ez angol szovjet barátság meg­erősítésének ügyéhez és arról ta­núskodik, hogy önök őszinte em­beri együttérzést táplálnak min­den ember iránt, függetlenül nemzeti és politikai különbözősé­güktől.” London város polgármestere « háláját fejezte ki a szovjet tár­sadalmi szerveknek Kelet- és Délikelet-Anglia lakossága iránt tanúsított mély együttérzésü. kért: „Kérem, tolmácsolják a se­gélyakció minden részvevőjének, azoknak az embereknek őszinte háláját, akiknek segítséget nyújt az önök nagylelkűsége.” Chur­chill miniszterelnök az alsóházi­ban bejelentette, hogy meghívta magához Gromikó elvtársat, a Szovjetunió nagykövetét és ki­fejezte neki az angol kormány háláját az árvízsujtofta lakosság megsegítésére küldött 90.009 fontsterűngért. Az alsóház taps­sal fogadta Churchill bejelenté­sét. A holland „országos segély­alap“ kéréssel fordult n Szov­jetunió nagykövetségéhez, hogy adja át köszönetét az egész szovjet népnek az árvízsújtotta holland lakosságnak nyújtott szívbőljövő baráti segítségért. Ugyanakkor, amikor ez angol nép örömteli szívvel gondol • szovjet népre a baráti segítsé­gért, az angol uralkodó körök ú'abb eilenséges lépést tettek a békemozgalommal szemben. Mint ahogy ezt a ..Daily Worker” köz­léséből olvashattuk, az angol ható­ság megtagadta a beutazási en­gedélyt az angol országos női nagygyűlés március 8-án tar­tandó ülésére meghívott szovjet és kínai nő» küldöttségtől. Az amerikai haditengerészeti légierő tisztjeinek vallomása a baktériumháborúról Az amerikai haditengerészeti légierő két fogságba eseti ma• gasrangú tisztje vallomásában megerősítette, hogy az Egyesült Államok vezérkari főnökeinek bizottsága parancsot adott a távol- keleti erőknek tervszerű baktériumháború folytatására. Ez a le. leplezés megerősíti több nemzetközi vizsgálólestület jelent étét és amerikai hadifoglyok vallomását, amelyek megdönthetetlenül bizonyítják az amerikaiak embertelen bűncselekményét: a Koréi- ban vívott nagyszabású baktériumháborút. A két amerikai tiszt, Frank H. Schwäble ezredes a haditen­gerészeti légierő első csoportjának vezérkari főnöke és Roy H. Bley őrnagy ugyanennek a csoportnak tisztje, 1952 július 8-án együtt esett fogságba, miután a korpái és kínai népierők lég­védelmi tüzérsége lelőtte gépüket. A koreai és kínai népi erők olyan jó bánásmódban részesítették őket. hogy a két tiszt lelki- ismerete megszólalt. Elmondották, hogy az Egyesült Államok vezérkari főnökeinek egyesített bizottsága 1951 októberében uta­sítást küldött Ridgway tábornoknak, a távolkeleti parancsnok, ság akkori főparancsnokának, hogy a tervek alapján indítsa meg a széleskörű baktériumháborút. A két Pszt beszámolt arról is, mi történt azokon az érte. kezleteken, amelyeket a haditengerészeti légierő az utasítás át. vétele után tartott. Mindkét tiszt hangsúlyozza vallomásában, hogy az amerikai vezető katona> körök — félve a tisztességes emberek felháborodásától — szigorú megtorlásokkal fenyegetik azokat, akik nem tartják titokban ezeket a vadállati bűncselek­ményeket. Véleményük szerbit a biztonsági intézkedések célja, mindenekelőtt az volt, hogy csaját népük előtt titkolják el az igazságot.” 4 SZAKSZERVEZETEK XVIII. KONGRESSZUSA „A Szakszervezetek Urszagas Tanácsa számoljon be a XVII. kongresszus óta eltelt időszak- bán végzett munkájáról... ha­tározza meg a szakszervezetek előtt átló feladatokat ötéves ter. vünk végrehajtásában, a mun­kaverseny és a Sztahanov-moz- galom "magasabb színvonalra emelésében... foglalkozzék a dolgozókról való gondoskodás, a munka- és egészségvédelem, a társadalombiztosítás, általában a szocialista érdekvédelem kér. déseivel." — határozta meg a Szak-szervezetek XVII. konigjresz- szusának feladatait a SZOT VI. teljes ülése. A kongresszus elé nagy vára­kozással tekintett megyénk dol­gozó népe is. Ezt bizonyítja, hogy többek között a Petőfi al- táró IX-es frontjának dolgozói is felajánlották, — 104 százalé­kos átlagtel jesítmenyt érnek el a nap tiszteletére. Nem véletlen ez! Dolgozóink tudják és érzik, hogy a szakszervezetek jó vagy rossz munkája döntő mértékben befolyásolja a termelést, egyéni életük megváltozását is. Ahol a szakszervezetek 'következetesen harcolnak a termelés emelkedé­séért, a baleset elhárításáért, ahol szervezik és biztosítják a verseny nyilvánosságát, ott len­dületes a munka, napról-napra, teljesíti az üzem, vagy bánya" tervét, Értek el ezen a téren eredmé­nyeket már a mi üzemeinkben is. Ezek az eredmények azon­ban még nem általánosak, igen gyakori a verseny bürokratikus; lélektelen szervezése, nem egy helyen rossz a verseny nyilván­tartása: megyénk szakszervezeti bizottságai nem töltik be mara­déktalanul hivatásukat. Tervünk negyedik esztendejé­nek sikeres végrehajtása, a szaki szervezetek munkájának meg' javításán is múlik. Ezért oiyait nagyjelentőségű a XVIII. kon' greszus, ezért kívántak sok si' kert megyénk dolgozói is a kon1 gtresszus munkájának,’ I I t

Next

/
Thumbnails
Contents