Népújság, 1953. március (18-26. szám)

1953-03-01 / 18. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK teI KEP UJSA 6 AZ MDP HEVESMEGYEI PÂRTBIZOTTsAüÀNAK LAPJA X. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM. Ára 50 fiifér 1953 MÁRCIUS 1. Teljesítsük Rákosi elvtársiak tett felajánlásainkat „iparunk vezetőinek, üzemeink Igazgatóinak, pártszervezeteink net}, szakszervezeteinknek és DlSZ-szervezeteinkneki párt kádereinknek és párttagjaink­nak tudatában kell lenniök an nak, hagy részben az ipar jobb. szervezettebb, gazdaságosabb, eredményesebb munkájával kell bepótolnunk azt, amivel a fagy és tiz aszály miatt 1952-ben a mezőgazdaság. adósa maradt a népgazdaságnak!" — mondotta Gerö élvtárs a KV 1952. novem bér 29-i ülésén. Megyénk ipari dolgozóinak jelentős része megértette Gerő elvtárs szavainak jelentőségét, s- lelkes felajánlásokat tett Rákosi elvtárs születésnapjára és áptifis 4-re, legnagyobb nemzeti ünnepünkre. Ezer és ezer dol­gozó versenyez a termelés növe­léséért, a tervek teljesítéséért és túlteljesítéséért. Azokban az üze­mekben, ahol a vezetők biztosí­tották a felajánlások teljesítésé­nek előfeltételeit, ahol a szak- szervezetek értékelik a versenyt, biztosítják annak nyilvánossá­gát, ahol a pártszervezetek jó politikai munkát végeznek — ott az eredmények sem maradnak el. A recski ércbánya dolgozói behozták a januári elmaradást és február első, valamint máso­dik harmadában már jelentősen túlteljesítették tervüket is. Jó t. ed mén vüket annak" köszönhe­tik, hogy' a vezetők is lelkes fel­ajánlásokat tettek a műszaki el öf-d tételek biztosítására, s eb­ben az. üzemben szégyen a ló­gás. Februárban egyetlen egy dolgozó sem maradt ki igazo­latlanul a munkából, s egy­öntetűen megfogadták az ércbá­nyászok, hogy-nem fognak szé­gyenkezni Rákosi eivtárs előtt, következetesen, harcolnak a terv teljesítéséért, az adott szó való- raváltásáért, ; Nem egyedüli példa iz a me­gyéből. Ipari dolgozóink több­sége becsületbeli ügynek tartja a vállalások, Rákosi elv­társnak tett ígéret teljesíté­sét. A becsületes dolgozók érzik, mivel tartoznak Rákosi elvtársnak, fel tudják mér­ni április 4. jelentőségét- Vlncze Pál például az egri I. számú téglagyár égetője szabadságon volt, amikor az üzem dolgozói felajánlásokat tettek. Amikor munkába állt, el­ső útja az üzemi irodába veze­tett, s felajánlotta, hogy őt szá­zalékos szénmegtakarítás mellett öt százalékkal túlteljesíti első fegyedévi tervét, Bócsó Mihály petőfibányai kétszeres sztahano­vista vájár, a déli rész párt- titkára személyes példájával mozgósít a. vállalások teljesíté­sére. Bócsó elvtárs, aki február 1-én már 1954, január 15-i ter­vét teljesítette, március 9. és április 4. tiszteletére vállalta, hogy 5.’5 köbméteres normáját 7.5 köbméterre teljesíti és követ­kezetesen harcol a szén tiszta­ságáért, a munkafegyelem meg­szilárdításáért. Bócsó elvtárs csapatában nincs otyan dolgozó, aki ne teljesítené- túl tervét. . Vannak azonban olyan űze­tnek is, olyan dolgozók is. akik csak szép szavakat puífogtatnak, ahol az adott, szó nem testesül meg szénben, cementben — ál­talában többtermelésben. A ró- zsaszentm árion i IX-es akna ver­senykihívással fordult a megye minden üzeme felé — február második harmadában teljesítette 'először a tervét, A setypi ce­mentgyár csatlakozott a verseny­kihíváshoz — még tervét sem teljesíti, sorozatos gépkiesések vannak itt. A műszakiak semmit nem tesznek, a párt és a szak szervezet alszik, nem segítik a vállalások teljesítéséi. Az eger­esein bánya műszaki dolgozói sem váltották még be ígéretü­ket. Nemhogy a vállalásuk tel jesítéséért harcolnának, még a terv teljesítését sem biztosítják A 22-es siklóban 23-án gumi- szalagszakadás miatt hárbm órát állt a szállítás, motorhiba miatt pedig másik három és fél óra esett ki a termelésből. Ezek ben az üzemekben — és egy sor építkezésünknél — szabadon garázdálkodik az ellenség. Egész díszpéldányok találhatók a Ta­tarozónál, a Gépjavítónál, a pe tőfibányai javítóműhelyben, de még az Útfenntartónál is. Ezek az ellenséges elemek, mint ,,nél­külözhetetlen szakemberek" vég­zik kártevő munkájukat, s a szájtáti igazgatók, a-z üzemi pártszervezetek ezt tűrik! Szé­gyenteljes dolog ez, bűn dolgo­zó népünkkel szemben — aka­dályozója annak is, hogy a be­csületes dolgozók hűek tudjanak tenni adott szavukhoz. Alig egy hónap választ el bennünket április 4-től, csak egy hét Rákosi élvtárs születésnap­jától. Üzemeink dolgozói tud­ják, hogy április 4 nélkül ma is abban a mélységes nyomor­ban tengődnének, mint a tőkés rendszerben, azt is tudják, hogy Rákosi elvtárs első harcosa bol­dog jelenünknek, ragyogó jö- vőnkneik. Van-e méltóbb hála, mint a jobb munka, a több ter­melés? Ez a legmélíóbb, a ha­zaszeretet, a jövőbe vetett hit legszebb megnyilvánulása. En­nek a hálának megnyilvánulását ezt a lelkesedéstől fűtött mun­kát akadályozzák, gátolják egyes bürokrata vezetők, és ezt nézik szájtátva egyes párttitká­rok is. Mit kell tennünk az adott szó oalóraváltásáért? Az első feladat az, hogy mű­szaki vezetőink a termelés pa­rancsnokai biztosítsák, hogy a legkedvezőbb műszaki .feltételek között bont a kozhassák ki a munkások teremtő, termelő len­dülete. Ne gátolják -„objektív" nehézségek; ,^1'óre nem látott okok" a terv teljesítését, — a műszaki dolgozók álljanak hiva­tásuk magaslatán, becsületes, lelkiismeretes munkával biztosít­sák a munkafeltételeket, s ve­gyék figyelembe a dolgozók ja­vaslatait. A második feladat, hogy az eddigieknél is hatásosabban biz­tosítsák a szakszervezetek a ver­seny nyilvánosságát, mint a ter­melés növekedésének egyik ha­talmas mozgósító erejét. A leg- obb eredményt elérő, válla!ásu­ât hűen teljesítő dolgozók fény­képei, nevek díszítsék a faliúj­ságokat, versenytábjiákat — őket dicsérjék a rigmusbrigádok is. Ne bízzuk azonban a verseny nyilvánosságának biztosítását csak ilyen eszközökre. Agitáto­raink: pártbeli és pártonkívülá népnevelőink a tömegszervezeti vezetők, a szakszervezeti bizal­miak is ismertessék a dolgozók­kal a verseny eredményeit. Tart­sa mindenki szem előtt: a ver­senyre való mozgósítás, a jó [felvilágosító munka magja vi­tása egyik legfontosabb feladat a vállalások sikere érdekében. Készüljön fel az adott szó be­tartására minden kommunista, minden dolgozó. A kommunisták lelkesítsék, segítsék a vállalá­sok teljesítését és példamutatóan járjanak az adott szó beváltása élén. Pártszervezeteink, de min­den egyes dolgozó éberen figyel­je az ellenség munkáját, javít­sák meg az ellenőrzést, hogv időben elháríthassanak minden.' olyan ellenséges megnyilvánu­lást; amely a grafikonok emel­kedését akadályozza!, amely a tervteljesítést nehezíti. A Szovjetunió európai részén hatalmas térségeken folyik a- mezöuédö erdősávok ülterse. Ha a leendő erdőket 30 méter szé­lességű sávok alakjában képzeljük el, ezzel a „szalaggal" tizen­ötször körülfonhatlnánk a földpályát. Ha a beültetett területet egy iagban egyesítenék, ez a terület majdnem akkora lenne, mint Hol­landia és Belgium területe együttvéve. PÉLDÁS MUNKÁVAL A BŐ TERMÉSÉRT Egyre lendületesebbé válik a tavaszi munka mindenütt a me­gyében. Dolgozó párásságunk legjobbjai nagy szorgalommal végzik a szántást, vetést, és a minisztertanácsi határozat túltelje­sítésére versenyre lépnek egymással, termelőszövetkezetek, ál­lami gazdaságok, gépállomások versenye a bő termés alapjait rakja le. Példái mulat a megyének a besenyői el ki állami gazdaság A besenyőtelkf állami gazda­ság dolgozói párosversenyre hívták ki a poroszlói állami gazdaságot, 6 csatlakozásra szó­lították fel megyénk valameny- nyi gazdaságát. Vállalták, hogy határfigyelő szolgálat segítségé­vel biztosítják, hogy egyetlen perc késés nélkül kezdhessenek a vetéshez, A 188 hold őszi mélyszántás kultivátorozását nyújtott műszakkal hat nap alatt elvégzik, a tavaszi szárításivá! két műszakot tartanak. Az 510 hold őszi kalászos fejtrágyázá- sát két műtrágyaszórógéppel, 18 nap alatt elvégzik. Az olajlent március 15-e he­lyett március 7-re Összekapcsolt 20 soros vetőgéppel,, csávázva vetik. Az olaszperje vetését tót nappal a határidő előtt két 20 soros vetőgéppel végzik. A ta- karmanyborso vetését március 12-re, a zabosbükkönyét március ’ 14-re fejezik be. A maghozó cu­korrépa ültetését március 12-re, a takarmányrépa vetését április 4- re, a dohánypalánták kiülteté- sét, május 2-re, a kukorica veté­sét április 20-ra, a zab, lucerna és lóhere vetését pedig április 10-re fejezik be. ! Az őszi takarmánykeverék le- takarítása után a másotfvetésű kukoricát és napraforgót május 5- re négyzetesen elvetik. A nö­vényápolás'terén vállalták, hagy a takarmányrépa csokrosítását és egyeíését május 15-re beíeje; zik. A kukoricánál, napraforgó­nál, valamint a maghozó lucer­nánál alkalmazzák a pótbepor zást, s ezzel a kukoricánál két tő, napraforgónál egy mázsával, a lucernánál pedig 50 kilóval emelik a terméshozamot. A vál­lalás' teljesítése érdekében a két növénytermelési brigád ver­senyre lépetf egymással. Az egerfarmosi gépállomás dolgozói lelkes hangú termelési értekezleten beszélték meg a minisztertanács határozatát a tavaszi mezőgazdasági munkák­ról, valamint a gépállomások munkájának megjavításáról. Az értekezleten a dolgozok kezde­ményezése nyomán versenyre hívták a megye valamennyi gép­állomását, ezenbelül párosver­senyre a pusztaiszikszói gépállo­mást. A versenyvállalás szövege következő: „Ötéves tervünk negyedik esztendeje fokozott feladatokat ró gépállomásainkra. Jó mi­nőségi munkával a terv ha­táridő előtti teljesítésével kell hozzájárulnutlk a terméshozam további emeléséhez, szocialista hazánk felvirágoztatásához. Mi az egerfarmosi gépállomás dol­gozói a minisztertanács határo­zata értelmében szocialista ver- senyváKalást teszünk. Vállaljuk: 1. A munkafegyelem megszi­lárdítása érdekében megszün­tetjük az igazolatlan mulasztá­sokat', az esetleges mulasztókat szigorúm felelősségre vonjuk. 2. A tavaszi szántási tervün. két határidő előtt nyolc nap­pal, vetési tervünket a kalá­gozó traktorosokat beosztjuk a növénytermesztő brigádokba. 9. A gépállomás és a tszcs között megkötött szerződésnek minden pontját szigorúan be­tartjuk. 10. A tavaszi tervet két szá­zalékos üzemanyag megtakarí­tás mellett 105 százalékra tel. jesítjük. 11. A versenyt 10 Tíaponkint rendszeresen kiértékeljük és az eredményt tdZatositjuk a dol­gozókkal. 12. A tervünk sikeres teljesí­tése érdekében biztosítjuk a politikai oktatás megjavítását, s a brigádszállásokon a tava­szi munkák idején az oktatást rendszereseit megtartják. 13. A tszcs-nél fokozott poli­tikai munkával segítjük a megbújt osztályellenségek le­leplezését és eltávolítását. TÓTH ALBERT igazgató DU DICS LAJOS fögépész MOLNÁR ANDRÁS vezető agronómus JOO JANOS párttitkár h. VERES SIMON ÜB.-elnök h. Versenyben a kömlői Icrinelőszörelkezelek Lendületesen, az idő minden percét ki­használva folyik a munka a kömlői ha­tárban. A termelő- szövetkezetek tagjai éber szemmel fi­gyelik. hogy Síi a versenytárs a mun­kában. Jó néhány nappal ezelőtt a köz­ség valamennyi ter­melőszövetkezete ver­senyre kelt egymás­sal: à Haladás a Rákóczival; a Sza­badság a Kossuth-tál a Béke a Haladással és valamennyi ter­melőszövetkezet a Dózsával lépett ver­senyre, hogy március 35-ig mindent elvet­nek, a kukoricát pe­dig 10 nappal a ha­táridő előtt négyze­tesen elültetik. Feb­ruár 26-án majd -fö fogat, nyolc traktor dolgozott a határ: barn ezen a napon árpát, borsót, más- n.ap pedig a Kos­suth keresztsorosanj jarovizált árpát ve­tett. A termelőszövet­kezetek túlnyomó részben kéresztsoro- san, gondoson csá­vázott és tisztított magot vetnek a föld, be. Versenyre hívja a megyét az alkári Micsurin tszcs s.Mi, az atkári Micsurin ter­melőszövetkezet tagjai pártunk és kormányunk hauflmas segít­ségét, a minisztertanács határo­zatának határidő előtti teljesíté­sével és többtermeléssel hálál­juk meg — írják megyei ver­senyfelhívásukban a szövetkezet tagjai. Ennek elérése érdekében alkalmazzuk a Szovjetunióban és nálunk is bevált agrotechni­kai módszereket, hogy ezzel *s elősegítsük népgazdaságunk to­vábbi fejlődését, valamint tag­ságunk biztos és gondtalan megélhetését A továbbiakban hangoztatják, hogy április 4-re tett .felajánló-, sukkal, melynek tefjesitésére versenyre hívják megyénk vala­mennyi termelőszövetkezetét, pá­rosversenyre a hevesvezekényi Béke tsi-t, az ellenségnek adnak csattanós választ, a béke front­ját erősítik. Vállalják, hogy ősszel szán- tatlanul maradt . területüket a gépállomás segítségével február 28-ig felszántják, minden két- műszakos szántó-traktorhoz erő- és munkaigépkezeiőt biztosíta­nak. Az ősszeí felszántott 300 hold területen 20 simító segítsé­gével március 5-re elvégzik a" sí- mitózást. A tavaszi vetőmagva­kat február 28-ig saját erejük­ből biztosítják, a tavaszbúzát és tavaszárpát csávázzák. A ter­vezett 70 hold borsót február 28-ig elvetik, előtte egy mázsa szuperíoszfátpt és 25- kiló káli­sót adnak alaptrágyának. A ki­keléskor hol dán kint 30 kiló péti- sóval fej trágya znak, . s kétszer kapálják. Ezzel 10 mázsás át­lagtermést érnpk - el.' A jó! át­telelt őszi vetésekéi, április 10-ig fogatolják és . ' holdankint 30 kiló pétisóval fejtrágyázzák. A tavasziárpa vetését áp- rilis 10 helyett, március 15-re keresztsoro&an elvégzik. Két­szer, holdankint 30—30 kiló pé­tisóval fejtrágyázzák, s így holdankint 10 mázsás átlagter­mést érnek el. A tavaszbúza vetését március- 1-ig elvégzik, s fejtrágyárak 40 kiló pétisót használnak — itt is 10 mázsás átlagtermést érnek el. A 170 hold kukorica — mely­ből * 100 hold a négyzetes —, vetését április 25-re befejezik, 50 holdon kétszeri pótbeporzást al­kalmaznak. Két esetben ló-, két esetben gépi kapálást alkal­maznak, háromszor kézzel ka­pálják meg. így májusi mor­zsolt ban számolva 14 mázsás hotdankinti termést érnek et. A tavaszi uítetésű burgonyát öt nappal a minisztertanács határ­ideje előtt ült-étik el, kelés után fogasolják, s utána a tőltögetés- sel párhuzamosan három eset­ben alkalmazzák a lókapálással egybekötött kézikapálást. Vetés előtt három hétté] 80 kiló szu- perfoszfá-tot és 25 kiló káliumot adnak alaptrágyának. Ezzel 120 mázsás átlagtermést érnek el. A nyári ültetésű burgonyavetést július 15-ig végzik el, s holdan­kint 90 mázsás átlagtermést ér­nek el. A 30 hpld napraforgó négyze­tes vetését március 25-re befe­jezik. Háromszor géppel, két­szer kézzel kapálják, kétszer vé­geznek pótbeporzást és ezzef nyolcmázsás átlagtermést érnek el. ; A mák, füyesjiere, - takar­mányrépa,. valamint egyéb magvak vetésiét,. ölt nappal a határidő előtt befejezik, 45 hóid kertészeti növénynél fészektrá­gyázást alkalmaznak: • A vállalás végrehajtása érdé' kében megszilárdítják a munka- fegyelmet, kialakítják a munka* szervezeteket, s., a gépeket, gaz­dasági felszereléseket,, területet jegyzőkönyvileg adják át » bri­gádok számára,. Miért nem vetnek a besenyőtelki knlákok Kellemes a tava­szi napfénye — ez a véleményük úgy­látszik a besenyőtel- fcieknek is, mert csü­törtökön még egyet­len holdon sem vé­geztek vetést és a szántás is — úgy- ahoigy — csak két napja indult meg a községben. A kuká­itok is nyugodtan pi­hennek, * majd 300 hold vetnivalójuk van, de n>a.gy részük még nem gondosko­dott a vetőmagTÓls —■ Nincs mivet cserélniük, nem tud­juk sehogy sem rá­szorítani őket — vé­lekednek erről a ta­nácsnál. Ami más szóval azt jelenti, a falu felelős vezetői nem nagyon „bíz­nak" abban, hogy a kulákck teljesíteni tudják vetési tervü­ket. Természetesen az ilyen hangulat ki­válóan alkalmas ar­ra, hogy a kulákok kézzel; lábbal hivat kozzanak a tanács ra, és valóságos jo got formáljanak ar ra, hogy szabotáljál a tavaszi vetést. 1 községi tanápsin.ai megvan a kimuta­tása arról, hogy ez ideig mindössze ti. biztosította a szűk séges vetőmagot, — de mi lesz a többi­vel? Erre a járása tanácsnak kell meg­adni a kemény fele leteti X gépállomás és a tszcs között kötött szer­ződés minden pontját szigorúan betartjuk szosoknál négy nappal, n ka­pásoknál hat nappal befejez­zük. 3. A tavasziad gépi kapálá­sát újítás bevezetésével 120 százalékra teljesítjük, ezzel elősegítjük a iermelöcsoportok terméseredmányeinek növelé­sét — a 29 erőgéphez meg­szervezzük a két műszakot, a hiányzó öt traktorost március 5-re a tsz-ékből beszervezzük. A tavaszi idény befejezésére a traktorosok 70 százalékát ter- me'.öcsoportokból biztosítjuk. 4. A gépeket szocialista meg­őrzésre vesszük át, a karban­tartási tervet betartjuk, s ezzel a gépkiesést a legkisebbre csökkentjük. 5. A tavaszi tervteljiesités mellett a 34 cséplőgép javítá­sát határidő előtt egy hónap­pal, április 30-ra befejezzük. 6. Az önköltséget 4 százalék­kal csökkentjük. 7. A tavaszi munkák időbeni elvégzése érdekében minden körzetünkbe tartozó tszcs.nél kéthetenkint szakmai oktatáso­kat tartunk. 8. A minisztertanács határo­zata érteimében biztosítjuk, hogy a brigádok egész éven keresztül egy területen dolgoz­zanak. A tszcs-k területén dől-

Next

/
Thumbnails
Contents