Hetikiadás, 1925. április-június

1925-05-27 / 41 [1506]

A bolső politikában pünkösd clött váratlan, mondhatnók ...oglopő fordulat törtónt. A passsivista demokratikus blokk minden előzetes beharang. zás nélkül hirtelen megjelent a nemzetgyűlésen. Tulajdcnképon mindenki tudta., h gy a,passzivitás már régen megbuk. tt s „aguk a passzivisták is b-látták, hrgy céltalan, sőt kudarcos a tótlenkodós, azonban az ut Isó percig hangoztatták, hogy továbbra is fenntartják a passzivitást. A parlamentbe való bevonulás indoko­lásául a fővár." si választások eredményét hozták fel. Vázsonyiék hang- ztatták, hogy már régen belátták a passzivitás céltalanságát, ós csak a szociáldemokratákkal v ló fegyverbarátság kedvéért álltok o. passzivitást, viszont a szociáldemokraták azt hangoztatták, he*gy csak a választ©j-g tárgy•lásának idejére függesztették fel a passzi­vitásukat . A passzivisták váratlan megjelenése természetszerűen megvált ztatta a javaslat tárgyo-l^sáKKk idejét. Bevonulásuk előtt való napon már majdnem befejeződött az által5n s vita és csak egy hirtelen beugrott ellenzéki szónok hevenyészett beszéde tette lehe­tővé, hogy még a passzivisták is felszólalhattak az általános vitában. A választój g, a felsőházi javaslat és az indemnitás letárgyalását a passzivisták bevonulása eiö-tt június végére várták, amikor is. a a parlament két hónapra tervezett nyári szünete megkezdődhetett volna. Miután a demokratikus blokk is részt vesz a tárgyalásokban, a vita kétségtelenül el fog húzódni, bár a kern-nyp^.rt a klotür alkalmazásá­val gátat szabhat a túlságoson kiterjedő vitának. Bz.rt általában az a felfogás, hogy a nyári szünet július első felébon megkezdhető lesz. A szocialisták bevonulása után az első napon higgadtabban viselked­tek, mint a parlamentből való kivonulásuk időjében, A budapesti biróság . .. itélt az olasz fenthamisitó banda, Btjro Villám és társai felett. Az Összes vádlottakat két évi^fegyházra és büntetésük kitöltése után az ország területéről való kitiltásra itólte. Nagykár olyból.jelontik, hogy az ottani zsidó temető­ben öngyilkos lett Hermáim józsei, nyug. pénzügyi szemlész. Megálla­pították, hogy amerikai párbaj miatt törtónt az öngyilkosság. Apponyi Sándor gróf hatalmas könyvtárát, amelyet a . Nemzeti Múzeumnak ajándékozott, 73 nagy ládába csomagoltan a fővá­rosba szállibották. Azzal a, hirrcl szemben, hegy a lengyelek a magyar, le­tol „ogtagadták a vizumot galíciai zsidók kiutasítása miatt, a buda­pesti lengyel konzul kijei ntotte, hogy erről szó sinos. Két kiránduló csónak utasai vasárnap beleestek a Duná­ba. A viherzo^Dunából cs rkészfiuk mentették ki a szerencsétlenül j árt kirándulókat. A sopronmegyoi Iván községben rövid időn belül másod­szor pusztított nagyarányú tűzvész, amely újból 10 házat és 18 csűrt hamvasztótt el. A pécsi lud arányé gyet c moJBL a díszdoktori oklevelet szerdán nyújtották át .Kiotói sí erg Kunó aróf vallás- és közoktatás­ügyi miniszternek. JjB

Next

/
Thumbnails
Contents