Házi Tájékoztató, 1928. január-február

1928-01-02 [1902]

p . | f á r i s, január 2. /Magyar Távirati Iroda. /l).i»ener-Dénes a Frpulaireben részletesen foglalkozik Keleteurópa polit iká jávai Romániával és íagyarországgal. Szerinte rtomániában és Magyaror­szágon a történelem folyanán egy kicsiny _ nagy Birtokos osztály helyezkedett a parasztok fölé és ez az oligarchia napjainkban csak diktatúrával tudja magát fentartani. A köztársaságiak 1918-can a haladás és béke központi tengelyét akarták csinálni Magyarországból, de a nagyhatalmak ebben meg­gátolták őket. Ma Magyarországon a diktatúra, a nacionalizmus és a háborús izgatás uralkodik. Bethlen a mult'. „.if megtalálta az utat Olaszországhoz, „ • valamint meginditotta a hirhedt Rot he rijiere-akciót. JJZ az akció azonban igen ügyetlen és nem lesz hasznára sem a fasciszta Magyarország­nak, sem a hékének. Betheln, aki M.ussolini hűséges ügynöke,, kétértelmű po­litikát folytat. Parisban franciabarát, Budapesten franciagyülölG. Udvarol a szerbeknek, de ellenük izgatja a bolgárokat. A románokkal és lengyelek­kel szemben olykor barátságos, olykor ellenséges. Csehszlovákiá­val szemben titokzatos. I.ethlen az ; aki a" legtöbb bizonytalanságot viszi bj'le a balkáni politikába. Ha balkáni Locarnct akarunk - végzi 'a cikk­iró.-, akkor a balkáni népek belpolitikája iránt'is érdeklődni kell, s a demokratikus haladás felé kell irányitani azokat* ftnA><^ p § x á r i s, január 2. /Magyar Távirati Iroda./A Matin a román Cuvantulnak a román-olasz viszonyról, sa magyar optánsügyről szóló cikkét közli. Mivel - úgymond - a népszövetség által elfogadott" három elv végkép a^román álláspontot ismeri el, ennélfogva kétség sem lehet afelől, hogy márciusban a népszövetségi tanács önmagát nem hazudtolhatja meg. Olaszor­szág, amelynek fanyarországgal barátságos kapcsolatai vannak, leginkább tanácsolhatna ludapest/neíTmérsókl etet ebien az ügyben, amely - ugy látszik­a magyar-kormány szemében csak alkalom arra, hogy végül a határreviziókat is kérje. p § P á r i s. január 3. /Magyar Távirati Iroda./ Az 2cho de Faris budapesti jelentési közöl,arról, hogy a kormányzó újév alkalmából a diplomáciai tastület szokásos újévi üdvözlését fogadta. p : § F á r i s, január 2. /Magyar Távirati Iroda./ A Quetidien ismerteti az erdélyi parasztpárt elszání küzdelmét Iratianu politikája el­len./ — — — — — — —

Next

/
Thumbnails
Contents