Harangszó, 1945

1945-01-14 / 2. szám

Daaántáli L«th«r Sx6vataé| ^.«gfalanik minden vasárnap. lapok: Jöjjetek énhozzám, déki Lather, Lelki Harmat 36. évfolyam. Főiserkesztó: SZABÓ JÓZSEF Alapította: KAPI BÉLA 1910-ben Szerkesztő-bizottság elnöksége: D. KAPI BÉLA, D. RAFF AY SÁNDOR, TÜR6CZY ZOLTÁN. KUTHY DFZSÖ püspökök. FelelS* szerkesztő: LUK ÁCS ISTVÁN 1945. január 14. Szerkesztőség és kladébJeetaJ Gyér, II.. Petél4-ttr 1. Telei ea: 17—él Postetakarékpéaztári csekkszámla. 1$ ilt gyi.. i ;fs"'s 2. szám. Még a börtönben is ... ! Éjféltájban pedie Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsöíték az Isteni. A foglyok pedig hallgatják vala őket. Csel. 16, 25. A keresztyén ember élete tele van hálával. Keresztyénségünk é!et- teieuségének egyik szomorú tüne­te, hogy elfogy belőle ez a hála. Hogyan legyek hálás — kérde­zed —, amikor ennyit szem dek!? Csapások közt is lehet hála- éneket zengenj? Igen. Lehet. Nézd ezt a jelenetet. Hogv zeo- -•» .. ... j,a- ifi a hálaének. Még a foglyok is csodál­kozva nézik és halUlV'ák őket. Pedig az ellenkezőre lenne okuk. Börtönben vannak. Szigorú őrizet alatt. Börtönben ' lenni keserves sors. Sokat is szenvednek. Ruhái­kat letépték, megvesszőzték (22. v.), testükön még sajognak a se­bek. Növeli szenvedésüket, hogy ártatlanul szenvednek. Ilyenkor különösen lázadozik az emberben az önérzet. Éjszaka is van. Nem lenne csoda, ha annyi meghurcol­tatás után az álom elnyomja őket. Ránehezedik lelkűkre a halálféle­lem. Ki tudja, holnap nem oltják-e ki ??. életüket!? Minden okuk megvan a világ szerint arra, hogy zúgolódja­nak, — és ők mégis hálát adnak. Mi a magyarázata ennek? Nincs más: életükben van valami több- I e t, az Isten közelsége és bírása. Mindent elvehettek tőlünk, — Isten a mienk marad! S Isten közelsége oly igen jó nékünk! Lelkűket nagy szenvedések óráiban is eltölti ez a biztonságtudat. Nehéz napokban ez a helyes ke­resztyén magatartás. Bármennyi okod van a panaszra, ne zúgolódj, inkább nyíljék meg a szíved Isten iránti hálára. Isten az enyém és az n közelsége oly igen jó nékem. Mindent elveszíthetek, ha ő az enyém, semmit sem vesztettem. Viszont mindenem lehet, ha Őt nem bírom, semmim sincsen! Ha Isten a tied, tudod, Néki hatalma van, hogy a szenvedések börtöné­ből kiszabadítson. Csak összhangban legyen Vele az életed! Akkor te is elmondha­tod, a legnagyobb szenvedések ide­jén is, még a börtönben is dicsér­lek Uram, Téged! Lukács István. Mit jelent: bízni az Istenben? A mai idők nyomása a legtöbb ember leikéből kisajtol valamiféle Istenbe vetett bizodalmát. Beszél­getések közben a gondviseléshit­nek sokszor nagyon furcsa változa­taival lehet találkozni. A sok talmi bizodalom között kevés a valódi. Pedig a fenséges Úristen ott fenn neveti a veszélybe került emberek maguk-faragta „hitét", amint ne­veti a hitetlenek dühösködését (2. '• k-cs&írsíTK igazi"hittel lehet megragadni, a ha­mis bizodalmák lehullanak Róla. Mit jelent: bízni az Istenben? Amikor Nabukodonozor király a három hívő férfit égő, tüzes ke­mencébe dobással fenyegette meg, ha nem borulnak le az ő istenei előtt, ezt a választ kapta: „Imé, a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tü­zes kemencéből és a te kezedből is, óh király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, óh király, hogv mi a te isteneidnek nem szolgálunk és az arany álló­képet, amelyet felállíttattál, nem imádjuk." (Dániel 3, 17—18.f Az Istenbe vetett 'bizodalom te­hát először is: csodavárás. Isten a legkilátástalanabb helyzetből is ki tud szabadítani. Ingó óvóhelyek „égő, tüzes kemencéiből" kimene- kedettek erről tehetnek bizonysá­got. Az orosz megszállás tüzes ke­mencéjében sínylődő véreink közül is sokan mondhatnák ugyanezt, ha beszélhetnénk velük. Szabad nekem is bíznom az Isten segítségében. Szabad csodát várnom. Bátran és boldogan számolhatok az én Iste­nem korlátlan hatalmával és erejé­vel. Az Istenbe vetett bizodalom ugyanakkor: lemondás a csodáról. A keresztyén ember józanul szem­benéz azzal a ténnyel, hogy Isten nem tesz mindig csodát, amikor várjuk. A három férfi is: „De ha nem tenné is.. .“ Isten hány gyer­mekét engedte meghalni bomba­esőben és hányon engedi átgázolni a megszállás szenvedéseit és rémsé­geit! A gondviseléshitnek számol­nia kell azzal, hogy elmarad az Is­ten várt segítsége. És ekkor tűnik ki, hogy igazi bizodalom volt-e? Mert ha nem, összeroppan. Bizony, eljön az Istenbe vetett bizodalom \ fi£r V * \ tr próbájának órája. A komoly hitet felkészülten találja. Mert kezdettől fogva lemondott a csoda minden­áron való követeléséről. Bízni az Istenben, azt jelenti: nem tiltakoz­ni, nem lázongani, hanem csende­sen elfogadni a legsúlyosabb aka­ratát is s közben tántoríthatatlanul megállni Mellette. Ha elmaradná­nak a cs 'dák, ha az Isten nem telí­ti : is meg, amit varr . akkor i< ív-zeK Benne. *\eirfazért vallom az l)fent Uramnak, mert bizonyosan ki fog szabadítani az égő, tüzes ke­mencéből, hanem ha ott pusztulok, akkor is. Ez a kettősség jellemzi az Isten­be vetett keresztyén bizodaimat: a csoda várása és mégis lemondás a csodáról, az Isten hatalmának és erejének korlátlan lehetőségével s 5'jiolás, ugyanakkor az Isten aka­ratába való feltétlen megnyugvás. Minden egyéb „bizodalom", „hit" -é.v á.vrííSV. *Z»oidug»>»\. akiket ma Isten Lelke megajándé­koz igazi bizodalommal. Veöreös Imre. HéQi írások. Megverél Uram engem Házam népinek. Pászforői és eloszlatás az én kis nycjccskómol. . . Óh én Atyámnak Istene! ki mél­tán tőstől és gyökerestől kiszag­gathatsz vala engemet az élőknek földéből, mindazáltal a te irgal- masságidért nem cselekedéd, sőt inkább a te Házadban plántálván, igaz házastárssal megáldál, kitől az én Atyáimnak maradékot adál. Óh én kegyelmes teremtő s megváltó Istenem, bég irgalmas szemeid szállottának vala énreárh! Mert feleségemet házamban olyanná tot­ted vala, mint a termő szőlő, hogy lenne magzatoknak Anyja: Ahon- nén az én gyermekim mint meg annyi szőlővesszők ékesen virágoz­nak vala az én hajlékomban és mint az olajfa ágai az én asztalo­mat környüüfogják vala, kik az én szemeimet még keserűségirnben is gyönyörködtetik vala. De óh felséges Uraság! ímé meg- változtatád hozzám való régi jó kedvedet és kiűzél engemet az én Atyáimnak házokból, hogy a gya­lázatos bujdosásra juttatnád sze­gény fejemet. Óh mely igen reám szállá a te haragod! mert elszakasz- tád entőlem az én szerelmes Tár- somat, úgy mint szemeimnek kí­vánságát mind édes gyermekimmel együtt és az én szomszéd ismérőim lőnek nékem olyanok, mint a setét- ség. Jaj már énnékem! mert úgy maradék mint a szedés után a meg­szedett szőlő, csak egy gerezdecs- ke sem marada az én kebelemben. Kívánja Uram Isten! az én lelkem látni az én mébemnek gyümölcseit, de nem láthatja, sőt még híreket is ritkán hallhatja. Megverél Uram engem Házam népinek Pásztorát és eloszlatád az én kis nyájacskámat: óh nem vi­gyázhatok telkekre s féltem a lelki farkasoktól, hogy ha valami mó­don azoknak ' martalékul esnek. Ezek és többek esének óh szabados cselekedetű Ür énrajtam és az ér­velem együtt bujdosó édes Magyar véremen s sok keresztyén feleimen: De elfelejtesz-é örökké engemet és az én bujdosásimnak számát nem tudod-é? avagy az én könnvhulla- tásimat tömlőben nem rakod-é? óh ne idegüljön el Felséged éntőlem és az én Házamnépétöl mindörök­ké! Légy kegyelmes inkább az én Házamnak n. nden álnokságinak a te szent nevedért! Lám Te mondot­tad: „Istened lészek néked és a te magodnak.“ Légy idvezitő s gond­viselő kegyelmes Istenek hát én- utánam és láttasd meg velem, el- alélt szolgáddal e te ígéretednek igazságát, hadd ismérjem meg, hogy becsületes az én lelkem Te- előtted a Jézus Krisztusban. Hagyj magot hát az én Házam­ban Temagadnak és ne fogyasd el az én cselédimet a te oltárodtól, miért vágnád el az én karomat, hogy megemésztenéd szemeimet? Ha azért telkemet ennyire megke- serit etted, mégis vigasztaljad és a te Házadon következett keserűség

Next

/
Thumbnails
Contents