Harangszó, 1945

1945-01-14 / 2. szám

HARANGSZÓ 1945. január 14. után láttasd meg velem a régen kívánt örvendetes napokat is, ame­lyekben haza vigyj engemet az én örökségembe és megadj mostan távollévő árva cselédimnek. Ne űzd el azért végképpen tőlem az én atyámfiáit, hogy ne szűnje­nek meg rokonságim s ismérőim is ne feledkezzenek el rólam. Egy dolgot kérek Uram Tőled, ne tartsd meg tőlem szegény szolgádtól! Ezt kérem: Kösd bé szerelmetes tár­samnak s édes gyermekimnek lel­keket lelkemmel együtt az élet csomójába, hadd nézhessük szent orcádat! Ha mikor azért hitekben kísértgettetnek az Antikrisztus tag­jaitól, erősítsd meg Uram Tema- gadért, ha mikor éheznek lelkek­ben vagy testekben, tápláljad a te kegyélmeiddel, ha mezítelenek, ru­házd meg, ha bujdosnak, légy Ve­zérek. Árvaságokban légy édes Atyiok és elesett sorsokban oly Is- lápjok, kihez támaszkodjanak. Tartsd meg azért őket velem együtt a Tehozzád való hivségben mind halálig, hogy ha ez egymás­tól való elszakasztatásunk napjai­ban kell Tehozzád költözni, mind én, mind az enyéim békességes tű­résnek általa bírhassuk lelkeinket és szentségben őrizhessük edényin- ket, míg el jő az Úr Jézus lelkünk megkérésére és eképpen ha az élet­ben nem láthatom, láthassam meg szent országodban a szentek egyes- ségében ezen szerelmesimet, hol is vélek együtt örökké örvendezhes­sek a te orcád előtt való örömök­kel. Ámen. Bujdosó magyarok füstölgő csepiije c. 1676-ból való imádságos könyvből. lí f d« unk megakadt. Győrött ugyanis a pos­ta semmiféle csomagot nem vesz fel. Csak nyomtatványként tudunk küldeni egyes példányokat. Ezért különösen győrvidéki bi­zományosainkat arra kérjük, szí­veskedjenek valakit személyesen beküldeni Győr, Ráth Mátyás-tér 2. szám alatti könyvkereskedésünk­be, hogy a kívánt naptármennyisé­get így elküldhessük. Balatonalmádiban Biz ez még a szép tavasszal történt. Kék volt az ég', ragyogott a tavasz-végi napsütés a Balaton felett, szelíd nyuga­lomban ringott a tó széles víztükre. Köröskörül, a partmenti kertek virágzó gyümölcsfái, villái felett, a fiatal erdő sűrű lombozata között, hangosan szólt a boldog madárdal. A cinkék folyton azt kiabálták, hogy „kicsikém, kicsi­áll az Isten háza! kém“, aztán megismertem a kakuk sza­vát is, fent a magas égboltozat alatt fecskék vágódtak ide-oda. Észre se vettem a nagy gyönyörkö­désben, hogy elborul a kiterjesztett erős­ség. Csak a hirtelen szélrohamra siet­tem a vasúti állomás védő fedele alá. Gomolyogtak a felhők, hajladoztak a fák, hófehéren szállott róluk szerteszét a számlálhatatlan virágszirom. Aztán le­zúdult a termékenyítő sűrű eső.' De ni csak! Hová lettek a madarak? Egyet se látni, szavuk se hallikl... Az állomásépület eresze alatt fecskefészek. Ott mozgolódik a pereme mögött egy sötét fecskeszárny. Néha egy madárcsőr is kibukkan. Hát persze! Ezek is, meg a többi madár is, okosan elbújtak a vi­har elől! Az égiháború jöttére — mai szóval élve — óvóheíyre vonultak. Majd, ha aztán megint kisüt a nap, elül a szél, újra előjönnek. A madarak!... „Nemde nem drágáb­bak vagytok-e ti azoknál“ — mondotta az Ür Jézus. Bizony drágábbak! Hiszen azokba* csak az ösztön dolgozik, melyet a Te­remtő nagy bölcseséggel és szeretettel beléjük oltott, minket azonban, akik magának az Istenatyának gyermekei va­gyunk a megváltó Krisztus által, Isten­nek belénk lehellt lelke éltet. Sötét boridat van az embervilág fe­lett is. Szavakkal ki nem fejezhető rémü- letes vihar dúl felettünk és körülöttünk. A Sátán rontott ránk minden ‘erejével, mint ordító oroszlán, keresvén, kit el­nyeljen. Nekünk is szükségünk van óvó­helyre, még pedig elsősorban nem testi, hanem lelki óvóhelyre, nem csupán testi, hanem sokkal inkább lelki veszedelmek ellen! Hol az ilyen óvóhely? A templom az! Isten háza! Ez év május 21-ike óta eggyel több temploma, lelki óvóhelye van a magyar evangélikus egyház tag­jainak Balatonalmádiban. Lelki óvóhely, de nem arra a célra, hogy benne sirán­kozó kéztördeléssel, remegő kétségbe­eséssel összebújjunk, hanem azért, hogy ott magunkat Isten igéjével lelkileg fel­fegyverezzük, Krisztus keresztje alatt hitben megerősítsük, esendő magunkat testi-lelki kísértések ellen felvértezzük és így felfegyverkezve, megerősödve, felvértezve újra kijöjjünk a szabad ég alá, felemelt fejjel, bizakodó szívvel, bátran járva eletutainkon, akaf féfflö'ft0' gomolyognak, akár Isten drága napja süt fejünk felett. Lelki óvóhely, azért, hogy ott magyar hazánkat, anyaszent- egyházunkat, szeretteinket, értünk küzdő katonáinkat buzgó imádsággal Isten­atyánk megsegítő kegyelmébe ajánljuk, tudva, hogy „akik Istent szeretik, azok­nak mindenek javukra vannak“! Hála legyen a Mindenhatónak, hogy ezt a kis templomot felépíthettük! Hálás köszönet az adakozóknak, egyeseknek. A celldömöiki gyülekezel templomának most volt a 200 éves jubileuma. A templom mai alakjában. Kék kristálytál. Irta: Hambraeus Axel. Fordította: Ordas Lajos. A papiak gyermekei nem szerették apa finnföldi utazásait. Ha erről emlí­tést tettek anyjuknak, az mindig tudott valami magyarázatot, miért kel! apának oly sokáig távol lennie. Beszélt nekik emberekről, akik magasan északon puszta tájakon élnek és akik nagyon örülnek annak, ha valaki rájuk köszönt és pré­dikál nekik. Azt azonban édesanya soha­sem mondotta, hogy gyermekeivel együtt ilyenkor ő is nélkülözi férjét. Persze ar­ról sem szólt, mennyire nyugtalankodik a sötét téli éjszakákon, amikor a hó­vihar járhatatlanná és életveszélyessé teszi az utakat fönn a hegyszakadékok és a mocsarak között. Mert a pap sok­szor járt sítalpon egymagában a finn udvarházak között és mivel vakmerő volt, gyakran komoly életveszélybe is került. De ezen mindig csak tréfálkozott. Egy alkalommal a Middagsberg-re tartott. Uvaadal lakosai a hegyorom felé kémleltek, mivel azt üzente, hogy arról érkezik meg kis iskolaépületükbe isten- tisztelet tartására. Még a finnek edzett sífutói számára sem volt játék ez a hegyi út. Az öregasszonyok hátán végig- borzongott a hideg, amikor sebes vág- tatásban látták a papot az egyik leg­veszedelmesebb lejtőn. Borzasztó dolog is történt. Látták, hogy a pap kétfelé szakadt. Egyik része föntmaradt a sza­kadék szélén, a másik része tovább szá­guldott. Kis idő múlva aztán látják ám, hogy az utóbbi rész felmászik a szaka­dék magaslatára, hogy az előbbi résszel egyesüljön és aztán megint az egész pap folytatja útját. Nem győzték bámulni, amint a gőzölgő patak völgyéből a domboldalon felfelé kaptatva közeledett feléjük. Valami sérülést kerestek rajta és anyanyelvükön nyíltszívvel meg is kérdezték: — Mi történt veled, papunk, hiszen középen kettészakadtál? — Ugyan — szólt kacagva a pap — csupán a hátzsákom akadt fönn az egyik kiugrón. Mivel a hátizsák nagy, a pap meg kicsi volt, nem csoda, hogy ilyen bolon­dot látták. De mindmáig beszélnek még Uvaadalban arról az esetről, amikor kettészakadt a pap. Otthon tréfálkozva mesélte el ezeket. Felesége azonban ébren virrasztotta át a hosszú, sötét téli éjszakákat, mindig azzal a szorongással, nem most fekszik-e férje valamely szakadékban, vagy nem most kiizd-e életéért a távoli tavak jég- hasadékában? ö' is úgy volt, mint gyer­mekei, nem szerette apa finnföldi utazásait. A kis papiakban valósággal hagyo­mánnyá vált, hogy azokon az estéken, amikor apa finnföldön járt, gombugrató játékot, vagy amint a gyerekek mon­dották, bolhaugratót játszanak. Egyszer erre került a sor, azután mindig így maradt. Mivel töltsük el ezeket az esté­ket? — kérdezte édesanya, míg apa a síbundát gombolgatta. Apa benyúlt a zsebébe és kikotorá­szott abból egy csomagot, de meghagyta nekik, hogy addig ki ne nyissák, míg el nem ment. Nagy volt az öröm, mikor anya kibontotta a csomagot. Piros, fé­nyes papírdoboz volt, benne egész tö­meg különböző színű csontgomb. Nagyok és kicsik. S volt benne egy szép eszter- gályozott fatálacska. A nagy gombok­kal bele kellett ugratni a tálba a kis gombokat. Csak úgy röpködtek a gom­bok! — Éppen, mint a bolhák — mondotta Kicsi Mats. Pedig — boldog feje — sohasem látott még bolhát. De a „bolhákat“ a táiacskába terel­getni szinte lehetetlenség volt. Anyá­nak egyszer-másszor sikerült, nagynéha Agnétának, Göstának és Lisbetnek is, de Kicsi Matsnak sohasem. — Nagyobb tál kellene ide — szólt Agnéta —, aki megsajnálta kisöccsét. Anya a szekrényből előhozott egy kék kristálytálat. Puha posztódarabot tett az asztalra, arra állította a tálat. Most kellett volna látni a játékot! Vagy talán inkább hallani! Olyan csengés lett ebből, melyhez hasonlót még nem hal­lottak. Különlegesen' gyönyörű volt. Ki hitte volna, hogy egy kis kék kristály­tálban ennyi muzsika legyen! Mint vala­mi kis muzsikáló doboz, különböző han­gok csendültek a szerint, hql koppintot­ták meg a kis gombok. A gyerekek élvezetének nem volt határa. Kicsi Mats hangosan ujjongott, valahányszor sike­rült egy „bolhát" a tálba ugratnia s alig győzte sorját várni. Mikor a játékban elfáradtak — egy­szer még a legkedvesebb játék is véget ér — anya egybegyüjtötte a gyerekeket, apa szobájának kandallója köré. Ügy érezték ilyenkor, hogy apa is ott van közöttük. Anyának mesélnie kellett. Az első bolhás játék-esten ugyan nem vala­mi szokott mesét mondott. A kék tál muzsikája annyira fülükben csengett, hogy mindannyufkat fogvatartotta. Kicsi Mats felmászott anyja ölébe, át­karolta nyakát és úgy kérlelte: — Anyuka, meséld el, miért muzsikál olyan szépen a kék kristálytál? Erre anya, ölében a kis Matss-al, apa könyvespolcához ment. Elővett egy szép bőrkötéses könyvet. A gyerekek mind­annyian tudták, hogy ezt a könyvet apa attól a gyülekezettől kapta ajándékul, melyből anya származik és ahol olya* szép viseletben járnak, amilyet - néha ünnepnapon anya is hord. Amit anya most elmesélt, azt később sokszor újra el kellett mondania, ha apa finnfötdi úton volt és a kék tál gyönyörű muzsi­kája ott csengett a gyerekek fülében. Ilyenkor úgy néztek maguk elé, ahogya» csak gyermekek tudnak nézni. így tör­tént, hogy legkedvesebb kincsük a kék tál lett, gyermekemlékeik legdrágábbja, mely megtanította őket a , szerető szív áldozatos örömére is. Anya kinyitotta a szép könyvet. A gyerekek látták, hogy rengeteg sok név van abba beleírva. Némelyik név szép szabályos írással volt bejegyezve, más mesterkélt művészettel, annyira, hogy el sem lehetett olvasni. Mutatott anya egy olyan nevet is, amelyiknek gazdája azzal szokott dicsekedni, hogy még sen­ki el nem tudta olvasni. Erre mondta azután Gösta, hogy így Kicsi Mats is alá tudná írni a nevét. Némely sorban nem volt semmiféle név, csak valami különös jel. Ezt kézjegynek mondják — magya­rázta anya. — Akik ezeket ideírták, ige* öreg emberek voltak. Vagy nem tanul­tak meg írni, vagy már elfeledték ezt a művészetet. A régi kézjegyet azokban le tudták rajzolni. Ezt vésték mindé* szerszámukba, fatálba, rokkába, gereb- lyébe, baltanyélbe, kaszába, sőt még a szépen festett templomi szánkókba is. De hát miért is írták ezek az embe­rek nevüket a szép ,,bőrkönyv“-be? Anya elmesélte. (Folytatjuk.) 'r| A régi artikuláris templom, ahova messze vidékről jártak őseink istentiszteletre. '

Next

/
Thumbnails
Contents