Harangszó, 1944

1944-01-02 / 1. szám

Mindig Jézus! UJ köntös, régi lélek. ... nevezék az ő nevét Jézusnak. Luk. 2 : 21. v. Üj év küszöbén állunk. Vastag függöny takarja el a jövőt. Nagy jótétemény, hogy nem látjuk előre. De a jövő sötétségébe bevilágít egy hosszú fénysugár — a bethle- hemi bölcsőből. E fénysugárban lépjük át két esztendőnek határ­vonalát. A határkőre pedig ez van írva: Jézus! Az egész egyházi esztendő leg­rövidebb szentleckéje az újévi: nevezék az ő nevét Jézusnak. Erre igazán ráülik az a jeizo. rövid, de velős! Minden benne van, ami a földi boldogsághoz s az örök üd­vösséghez szükséges. Jézus nevével tesszük meg az első lépést, — az ő nevével kívánjuk folytatni és — ha Isten is úgy akarja — befejezni. Legyen az 1944. év valóban az Ür esztendeje! Jézus nevét írtuk lapunk homlo­kára ma is, mikor új külsővel, na­gyobb köntösben látogat el a sok- sokezer hittestvér hajlékába és kí­ván Istentől gazdagon megáldott Üjévet. A külső tán tetszetősebb, a köntös nagyobb, de a szabás — a régi. Jézus szabta meg, hogy mit higyjünk s hogyan éljünk, mit szóljunk és mit írjunk. Az ő sza­bása nincs alávetve sem a divat szeszélyének, sem az idők változá­sának. Harmincnégy év óta zeng egyházunk ezen őrhelyéről a Ha­rangszó s változatlanul azt hirdeti: Jézus! Üjév napján boldog új évet kí­vánunk egymásnak. A jókívánság mindig jól esik, de a boldogságot nem biztosítja. Olyan vezetőre van szükséged, aki nem téved, aki tisz­tán és biztosan látja a végső célt. Luthert Wormsba utaztában egy vendéglős arra kérte, hogy az ebéd árát ne pénzzel fizesse meg, hanem olyan mondással, melyet soha el nem felejt. Luther nagy betűkkel ezt írta a vendéglő falára: Az Úréi vagyunk! — s hozzátette: Jézus a mi gazdánk, mi az ő tulajdona va­gyunk, Ő a magáét mindig meg­óvja s róluk gondoskodik. Visszhangozzék szívedben az egész esztendőn át a Harangszó: Jézus! ő az ajtó! Rajta keresztül lépj be bátran az ismeretlen új esztendőbe. Jézussal kezd és vé­gezd. Mindig Jézus! Ámen. K u s zy Emil. Harmincöt évvel ezelőtt írtam a Harangszó első számába az első írást és most írom új köntösbe öl­tözködő Harangszónk 35. évfolya­mának 1. számába az első vezető­írást. Visszaemlékezem a Harangszó homlokára rajzolt első címképre. Széles ívben lendülő harang uralkodik rajta. Első kondításá- nak Hangja levegőben úszik rnegT' de ércnyelve már sietve közelít a harang falához. Egymásután si- koltva többször kiált. Hanggal erősíti saját hangját. Ismétlődő zengéssel növeli zengő kiáltását. Ércszavának zápora ráhull egy ár­nyas falura, melynek népe ünnepi csendességgel ballag temploma felé. Sátrat terítő eperfák között kicsi házak. Kútágas mögött a messzeség puha takarója alatt ál­modó tanyák. Templom mögött békességben másik templom. Az egész kép felett kiterjesztett fe­hérszárnyú galamb száll, mintha mindenhova eljutna, mégis mindig egy helyen maradna. Kedves volt a Harangszó első címképe. Jól esik emlékeznem róla. Az újköntösű Harangszó hom­lokára művész keze új címképet rajzolt. Erősen fellendülő harang­ból hatalmas zendüléssel kitör az ércnyelv beszéde. Kötelét kemény- vonású magyar acélkéz húzza. Tenyerének eresze alól messzevil- lantja kutató tekintetét, mintha a hang beszédének utat fúrna há­zakba, szívekbe, családokba. Vi­gyázza mindazt, amiért meghúzza a harangot. Figyeli azokat, akiket álomból felserkent, Istenhez hív, táborba szólít, munkába állít, bi­zonyságtételre kötelez. Mintha történelmi válságos időben az evangélikus keresztyén magyarság lelkiismerete, egyházszeretete és honszerelme zúdítaná szerte a ha­rang szavát. Irta: D. Kap! Béla püspök. Kedves a Harangszó mostani címképe. Szívesen szemlélem s megtalálom benne a régi címkép gondolatát és lapunk híven őrzött programmját. Új köntösben régi lélekkel or­szágos evangélikus néplap akar maradni. Evangélikus egyházunk egész életterületét felöleli. Az egész egyházat szolgálja és az egesz*"egyhlí?éít erez ieíe'iősségef. Néplap jellege korlátokat állíthat eléje, megszabhatja hangját, be­folyásolhatja témáit és tárgyalási módját, de nem változtat azon, hogy benne az evangélikus egyház teljességének kell kialakulnia. Munkát regisztrál és életet tükröz. Hiányokat feltár és vérző sebekre mutat. Gondolatokat nevelget s terveket indít megvalósulásuk út­ján. De mindezt nem a tanító- mester felsőbbségével és nem a bírói pulpitus ítélkezésével cselek- szi, hanem az engedelmes sáfár hű­ségével. Egyházi közszellemet éb­reszt. Kidolgozza csendes munká- lással az egyház lelkiismeretét. Az egyház teljes szolgálására embe­reket nevel. Jogokat védelmez. Munkalehetőségek feltételeit biz­tosítja. Állammal, más egyházak­kal és önmagával szemben képvi­seli az egyház igazi érdekeit. Mind ennek biztos, eredményes eszkö­zét az erőteljes, egészséges egy­házi közszellemben, az evangélikus öntudatban, a felelősségérzet és a lelkiismeret kiépítésében látja. Olvasótáborába éppen ezért nem­csak előfizetőket keres, hanem hívő, öntudatos evangélikusokat. Hűséggel dolgozik népünk szel­lemi és anyagi emelésén is. Ápolja anyanyelvűnket. Tovább - örökíti történelmi hagyományainkat. Cse­lekvő hazaszeretetre ösztönöz.Azon meggyőződésben végzi munkáját, hogy nemzetünk életszínvonala s a mostani történelmi időkben helyt­állása, a Krisztus közösségében gyökerező vallásosságától függ. Gazdák, iparosok, kereskedők, hi­vatalnokok, szellemi munkások kö­zött akkor lesz egész ember, ha hivatássá teszi munkáját és Isten­nek tartozó felelősséggel végzi kötelességeit. Hazaszeretete és nemzetszolgálata akkor nyer ér­téket, ha a hazát és nemzetet Isten- aula drága órorvscgheK tckimi * “ azt becsülettel, jellemmel, tiszta élettel, munkával erősíti. Az igazi hazaszeretet erénye az istenfélelem televény humuszából táplálkozik. Ezért a vallásosság mindig nem­zeterősítés. Vallásossága a népiség megbe­csülésére vezeti. A nemzetben Isten teremtését látja, a népiségben pe­dig az ő teremtő gondolatának színét, sajátosságát, egyéni tartal­mát. Megbecsüli, keresi, összesze- degetí, visszaállítja népiségünk ér­tékeit, mert azt Isten adta, azzal nemzetét erősíti és az történelmi hivatásának betöltéséhez segíti. Mindezen felül és mindezért a családok barátja akarunk marad­ni. Ajtón zörgetünk, szíveken ko­pogtatunk. Körülült asztalokhoz le­telepedünk. Beszédünk ércesen han­gos néha, máskor halk csendesség­gel szálló, mint a félignyitott ab­lakon beszűrődő harangszó. A harangszó Isten hívogató szava. Tűzvészben, vízáradásban, táma­dásban védelemre hívó sikoltás. Mindennapi munkában serkentő. Fáradalmak után elpihenés csen­des ígérete. Erőpróbáló történelmi időben egytáborba sürgető érc-szavú ki­áltás. Különböző időben, változó kö­rülmények között más a harang­szó zengése, de mindig, minden esetben Istenkeresés és imádko­zásra hívás. Legyen új köntösben tégi lélek­kel mindig harangszó a Harangszó!

Next

/
Thumbnails
Contents