Harangszó, 1944

1944-01-02 / 1. szám

2 1944. január 2. Köszönjük...! Az óesztendő határkövénél ál­lunk. A múlt mögöttünk — a jövő előttünk. Mielőtt egy lépést is ten­nénk a múltból a jövő felé, úgy érezzük, a határkőnél sok mindent meg kell köszönnünk. Itt minden­kinek van köszönnivalója. Nekünk is van. Mindenelőtt megköszönjük Istennek, hogy a múlt esztendő S nehézségein átsegített. Nagy pusz- lulások közepette megtartott, és szolgálni engedett. Hálával van tele iránta a szívünk megtartó ke­gyelméért, naponkénti oltalmáért, a ránk bízott szolgálatért, a Tőle kapott erőért, Lelkének vezetésé­ért és ránk hullatott áldásaiért. Köszönjük munkatársaink­nak, hogy hűséges szolgálatukkal lapunkat támogatták, írásaikkal hetenként gazdagították s ezzel is népünk életébe az ige magvát hintegették, egyházunkat építették. Köszönjük olvasóinknak, hogy szeretetükkel mellettünk áll­tak, szavunkra figyeltek, szolgá­latunkat igényelték és elfogadták, lapunkat terjesztették, terveinket megértették és támogatásukkal megvalósulás útjára segítették. Kö­szönjük, hogy a velük szövődő lelki kapcsolatok révén a Harang­szó olvasóinak hatalmas táborát egy nagy családnak érezhettük, melyben a testvéri szeretet erős szálai fűznek össze bennünket. Midőn mindezt megköszönjük, ~ a jövőben is> fokozotíább mérték­ben kérjük azért, hogy a Harang­szó nagy családja még nagyobbá nőjjön, Istennek és egymásnak sze- retetében még jobban egybeforrjon és a Harangszó szolgálata Istennek dicsőségére, egyházunknak javára még áldásosabb legyen. Szerkesztő. __ _ _ HARANG SZÓ M családi» Fészek a viharban. Évtizedekkel ezelőtt ■— még gyermekkoromban —, rajzolódott lelkembe egy komor hatású kép. Hátterében sötét viharfelhők go­molyogtak. A felhőkön átcikázó villám fénye — széltől cibált fa­ágon — megtépázott madárfészket világított meg. A fészekben, zu­hogó zápor verésében dobogószívű madárkák dideregtek. Mostanában gyakran megeleve­nedik előttem ez a kép, amikor az emberi fészekre, a családra gon­dolok. Család! Olyan muzsikáló, meleg szó ez! A szeretet melege és a vér csodálatos ritmusa lüktet benne. Magában egyesíti az örömöt, a sí­rást, a munkát, pihenést, táplálko­zást, imádkozást, életplántálást és életelmúlást, egyszóval mindazt, ami döntő módon befolyásolja életsorsunkat. A család erkölcsi személy. Van teste és van lelke. Teste: a ház. Lelke: a család nyelve és vallása, aztán a családi hagyomány, a csa­ládi érzés és a családi szokás. El­mondhatatlanul sokat jelent mind­egyik számunkra. A családi ház — udvarával, kert­jével, fáival, virágaival s benn a szobákban bútoraival, képeivel, drága ereklyéivel — beszédesen szól hozzánk. Mesél az elődökről, állandóan emlékeztet a szeretteink­kel együtt töltött örömteljes na­pok boldogságára épp úgy, mint a szomorú napok gyászára, fájdal­A családi nyelv forraszt össze bennünket legszorosabban az édes­anyánk személyével és mint anya­nyelv második szülőnkké válik. Az a csodálatos második születés ugyanis, amikor öntudatos szellemi életre ébredünk, a nyelv útján megy végbe rajtunk. A család vallása az a tündöklő diadalkapu, amelyen keresztül a lila: Kuszák István. mindenható szent Isten először lép be életünkbe. A családi hagyomány — amint az elsárgult levelekben, féltveőr- zött családi iratokban megvan, vagy szájhagyományként száll apáról-fiúra —, felemelően és kö­telezően szól hozzánk: „Nem vagy jött-ment ember, történeti alapon állasz, légy méltó őseidhez, hű a tőlük reádszállott örökséghez, gyarapítsd családod értékeit!“ A családi érzés, mint láthatatlan mágnes, csodálatos vonzóerő, ál­landóan vonzza az embert ottho­nába és elfojthatatlan epekedést ébreszt szívünkben, amikor távol vagyunk attól. Méltóképen csak a költő tud ennek kifejezést adni: „Mint a madár a fészkére, Szomjú vándor hűvös érre, Mint a gyermek anyaölbe, Vágyom én e nyájas körbe;“ A családi szokás az a személyte­len hatalom, mely szabályozza napi teendőinket, meghatározza a fel­kelés, lefekvés, étkezés idejét és módját, az ételek sajátos jellegét és ízét, a család tagjai kötelesség- végzésének s egymás iránti visel­kedésének mikéntjét. Állandóan szemben áll minden önkényes, önző és szeszélyes törekvésünkkel s már csecsemő korunktól rendre szoktat, civilizált lénnyé alakít ben­nünket. A család az ember életsorsának alapvető tényezője. A család azonban a társadalom "afappitiére értninőségméröje is. Minden nagyobb emberi közös­ség a családon épül fel és a csalá­dok minősége határozza meg a társadalom értékét. Amilyen a csa­lád, olyan a társadalom. Goethe szerint „a családi közösség minden kultúra kezdete és csúcsa“. Érde­mes és érdekes vizsgálat tárgyává tenni azt, hogy a családnak a tár­sadalmat befolyásoló döntő jelen­tőségét miképen tükrözteti vissza legfontosabb kifejezési eszközünk: a nyelv. A „haza“ nem más, mint a „ház“ fogalmának kitágítása. A „hon“ szó az „otthonra“ mutat. A néme­tek hazájukat Vaterlandnak (atyai földnek) nevezik. A latin patria (haza) a pater (atya) szóból ered. Az egyház vezetőinek elnevezése is ugyanebből származott. (Pater, pap, abbas, lelkiatya, pápa.) — Az atya szón kívül az anya, szülő, sza­vakkal is gyákran találkozunk na­gyobb közösséget jelölő kifejezé­sekben. Van pl. anya-gyülekezet és vannak /eány-gyülekezetek. A ha­zától távollévők a szü/ő-földre gondolnak és így énekelnek: „Szü­lőföldem szép határa, meglátlak-e valahára ...“ Elszakított testvére­ink az anyaországhoz tértek visz- sza. Lelkünk békéjét az anyaszent- egyházban keressük. Testünk por­sátorát egykor az anyaföld fo­gadja magába. — Valójában tehát nemcsak az egyén, hanem a közös­ség életében is a család: apa, anya, szülő a mozgató, mindeneket át­ható, erősítő, megnyugtató erő. És ha most azt vizsgáljuk, hogy az, idők folyamán mi volt a sorsa ennek az egyéni és társadalmi éle­tet meghatározó fontos tényező­nek, arra a sajnálatos megállapí­tásra jutunk, hogy a családi’fész­ket évezredek ködbevesző távolá­tól mind a mai napig állandóan vi­har rázta és létalapját cibálta, dön­gette a bűn ezerféle nyomorúsága és veszedelme. (Folytatjuk.) KI TUD RÓLA? Nagy József ostfyasszonyfai hon­véd múlt év jan. 10-én eltűnt. Tá­bori postaszáma 217/115. Aki tud róla, értesítse az ostffyasszonyfai lelkész! hivatalt. Minden bizonytalan. Kint őrt állnak honvédeink, a halál néha meglegyint egy-egy szép, izmos, ifjú hőst, golyó gyilkolja az erőst. Eddig elhullt a fiatal, de ez a kor többet akar: hogy csecsemő és béna agg is haljon a romok alatt! r " ’ * Most minden perc bizonytalan, és minden gőgnek vége van, hisz mindenki félt valamit, röghöz kötő limlomjait. Még az is, aki oly szegény, mint koldus az út szögletén, és rémhírt hallva megremeg: félti a puszta életet! De minden rosszban sok a jó, ó, hány gőgös élet hajó amíg e vészben megremeg, az Istenhez fut közelebb. S ki Isten közelébe ér, a vészben is mosolygva él! Fészket ver benne a kereszt és mindenki testvére lesz. Ó bármily szörnyű a veszély, biztassuk egymást, hogy „ne félj!“ S míg Isten felé érkezünk, fogódzón össze a kezünk! Kallós Erzsébet. Hazafelé. írta: Sághy Jenő. Faágakból, derékszíjakból percek alatt hord- ágyat rögtönöztek s óvatosan ráhelyezték a sebesül­tet. A beteg, amikor fölemelték és megindultak vele, a fájdalomtól és a nagy vérveszteségtől ismét elájult. Csak a kötözőhelyen tért lassan magához, ahol az orvos megfelelő kötéssel látta el a sebét. Félig ön­kívületi állapotban volt még, amikor meghallotta az orvos hangját: — Ennek a szegény embernek az életéért sem adnék ám egy fabatkát. Nagyon sok vért veszített. — Olyan arcának a színe, mint a fehérre meszelt fal — válaszolta valaki, valószínűleg a segédkező sza- nitéc. István megdöbbent. Hideg veríték lepte el a hom­lokát. Nem szólt, nem kérdezett semmit, de úgy érezte, mintha valami jeges marok szorítaná össze a szívét. Önkéntelenül mély lélekzetet vett. Az orvos észrevette. — Magához tért? — kérdezte. — Igen — lehelte István. Amint az orvos elkészült sebének a kötözésével, Istvánt vonatra rakták. Egy-két órai várakozás után megindult a hosszú kocsisor. István a vonaton egyre azon töprengett, amit ön­tudatra ébredésekor hallott. Hát így áll a dolga? Meg kell halnia? Visszavonhatatlanul, megmásíthatatlanul? Nem láthatja többé övéit, nem dolgozhat, nem szóra­kozhat, vége mindennek!? így gyötrődött, közbe-közbe lázas álomba szédült, de mikor felocsúdott, újra meg újra a halál gondolata kezdte marni szívét. Ó, most más volt a halál, mint akkor, amikor puskával, kézi­gránáttal a kezében, erejének érzetében szállt szembe az ellenséggel. Akkor nem félt. Büszke dac élt benne. Ha meghalok, hát meghalok — gondolta. Nem drá­gább az én életem sem, mint a másé. S valóban, ha halálos lövést kap, ami pillanat alatt végez vele, ak­kor félelem nélkül lépte volna át az élet és halál bi­rodalma között lévő mesgyét. Most azonban más volt a helyzet. Magával tehetetlenül feküdt a zörgő, ro­hanó vasúti kocsiban. Nincsen körülötte senki ismerős s a halál, mint valami lapuló, fekete szörny talán már ott van a fülke egyik sarkában és bármelyik percben feléje jöhet, végezhet vele . . . Lassan-lassan mégis beletörődött a megváltozhatatlanba. Meghal. Legalább nem kínlódik többet sem a sebével, sem nyugtalan, beteg leikével. Vége lesz a gyötrődésnek, vége lesz mindennek. Mikor idáig ért töprengésében, új féle­lem hatalmasodott el rajta. Vájjon csakugyan vége lesz-e mindennek? Azt szokták mondani, hogy vége lesz, de mondanak mást is. Falujában Nagy József bácsi, aztán Patai Ferenc, meg a Biblia, melynek alap­ján a papok prédikálnak, azt mondják, hogy a halál­lal egyáltalán nincs vége mindennek, csak a földi élet­nek és az Isten színe elé való készülődésnek. A halál után előbb vagy utóbb feltámadás következik, majd az ítélet. ítélet, amikor csak azok nem ítéltetnek kár­hozatra, akik készültek az ítélőszék elé állásra!.. Szentséges Isten! ő nincs még elkészülve, nem is igen készülődött még. Igaz, a múltkor, a pergőtűzben meg­ígérte, hogy Isten akaratának teljesítése lesz a leg­főbb gondja, de azóta eszébe sem jutott ezt az ígé­retét valóra váltani. Most is csak a közelgő halál jut­tatta eszébe. Halál? Nem! Sokkal rosszabb annál: kár­hozat! Nem a teljes, zavartalan nyugalom, megsem­misülés, hanem örök békétlenség, örök gyötrődés. Rettenetes! Kicsoda segíthetne rajta? Most lenne itt valami bibliás ember, Patai vagy akárki más! Csak lenne valaki, aki mondana neki valamit, ami meg­nyugtatná szívét s eloszlatná a kárhozattól való féléi-

Next

/
Thumbnails
Contents