Harangszó, 1943

1943-03-28 / 13. szám

34. évfolyam UBS. «1Irata*. fS. szánt. Alapította: KAPI BÉLA 1910-ben. U|tilij4**Mi «•-•téli U.A«’-Oétvitaé|. Ki;tlwlk mitii» niirnr. (•ff*« n*H**!,t ti*é* »litt i ‘>>waMtt < flP ll«40SBl. Beolvadt lapokt i'-taaJK'iítot tabaaén uMaa a 'ai«!Mkl Latliar. U14n a Lain H ar- et ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS KÉPES NÉPLAP Erős vár a mi istenünk, Jó fegyverünk és pajzsunk. Ha ő velünk, ki ellenünk? Az Űr a mi oltalmunk! A Haraafszó szerkesztő - kiadóhivatalai GYŐR II., Patöíi-tér 2. Kléflaatóal árai atgyadévra 1 P 50 fillér, (élévra 2 P 80 fillér, egy évra 5 P 60 fillér. Csoportos kfildéssal 10%-os kedvezmény. Amerikába c£éaz évra 2 dollár; az utódálla mokba % évra 1.80 P. Postacsakkszámla 30.52Ó Hittel nézek keresztfádra, Üdvözíti* Jézusom, Ériem mentél Golgotára, Hogy lelkem mennybe fusson. Isten célja a szenvedéssel. Harc a győzelem jegyeken. Aki velem nincs, ellenem van . . . Lukács 11, 23. „Aki velem nincs, ellenem van; és aki velem néni takar, tékozol“ — mondja Jézus azoknak, akik kö­rűié vannak, mikor démont űz ki, s ellenkezés támad ellene. Belze­bubbal való cimboráskodással vá­dolják. Azt hiszik, azért mer a démonok birodalmába betörni. „Ha pedig Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérke­zett hozzátok az Isten országa.“ Vele lenni ezt jelenti: Úr Ö a démonok felett, s nem lehet Nála nélkül megküzdeni velük. Ma a fékevesztett démonok világában is itt van ígérete szerint, s ö akar győzni. Ahol van, akarja Isten or­szágát. Maga mellett akar tudni, mert javunkat akarja, s tudja, hogy démont nem lehet démonnal elűzni. Nála nélkül Ellene vagyunk. Ki meri vállalni az istentelenség elleni háborút nélküle? Igazi győ­zelemre csak ott van kilátás, mert erre van ígéret, ahol ö a Vezér, a Király. Emberi erővel nem lehet a Sátán uralmát megtörni. De Vele „kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa“. Hiszed-é ezt? Nevével jársz-e? Nevével jár-e az anyaszent egyház? Nevével-é a nem­zet? Vigyázzon minden lélek! „Aki velem nem takar, tékozol.“ Járosi Andor. Sokan beszélnek a szenvedés titkáról. Azt mondják, hogy a szenvedés az emberi élet egyik legnagyobb rejtélye. Tanácstalanul állunk értelmével szemben és vele kapcsolatban sok kérdés kínozza lelkünket. Ott van mindjárt az a kérdés, amely minden szenvedő ember lelkében teljes bizonyosság­gal felvetődik: Miért? ... Miért kell szenvednem? Vagy: Miért ép­pen nekem? Vagy: Miért ilyen na­gyon? Gyakran felvetődő kérdés ez is: Mi az oka, vagy ki az oka a szenvedésnek? Ki bocsátja reánk és mi célból? Viharzik a vita e kér­dések körül. Hitetlenek és hívők egyaránt részt vesznek benne. Komoly hívő előtt sok minden világosan áll a szenvedéssel kap­csolatban. Nem rejtély előtte a szenvedés oka. Tudja jól, hogy a szenveclés''oka: a bűn. A szenvedés az erTfßer bűnének természetes kö­vetkezménye. Mint ilyen bizonyos fokig büntetés és bűnhődés. Bű­neinkért. A bűnnek nem Isten az oka, tehát a szenvedésnek sem ő az oka. Az ember az oka mindket­tőnek: bűnnek és szenvedésnek egyaránt. Hát a Krisztus szenvedése?! — kérdezheti valaki. Annak is bűn volt az oka. Csakhogy nem a Krisztusé, hanem az enyém és a tied. Az ő szenvedése is bűnhődés. Csakhogy nem önmagáért, hanem az emberért. A szenvedés tehát a mi emberi ‘ bűneink következménye, de mégis I Istennek áldott eszköze. Eszköz, | •'""f* A P A / amellyel céljait megvalósítja. Min­deneket magábafoglaló nagy célja az, hogy megmentsen bennünket a bűn végső következményétől, a kárhozattól és gyermekeivé tisz­títson minket. Ezt a célját a szen­vedés eszközével valósítja meg. Mindenekelőtt és fölött: az Ür Jé­zus Krisztus golgothai szenvedésé­vel és áldozatos halálával. Az Ő áldozatos szenvedése a bűnös em­ber megmentésére történt. Isten azonban felhasználja a mi emberi szenvedéseinket is. Felhasz­nálja a szenvedést, hogy megtisz­títson vele. Az emberi szenvedést szeretjük tisztító tűzhöz hasonlí­tani. Éspedig az olvasztókemence tüzéhez, amelyben megolvad az aranyérc és salakjától különválva megtisztul. A tűznek tisztító ereje közismert. Orvosok azért tartják az injekciós tűt a borszeszlámpa lángjába, hogy minden fertőző bacillustól megtisztítsák. A szenve­désnek is van nagy fájdalmakat okozó tüze, amelyben megtisztul a bűnös ember. A teste és lelke egy­aránt. Isten tisztít a szenvedéssel, mert csak annak adhat örökséget országában, aki megtisztult Krisz­tus és a saját szenvedésében. Az olvasztókemence tüzének nemcsak az a szerepe és jelentő­sége, hogy tisztít, hogy salakbt és nemes fémet különválaszt, hanem az is, hogy a nemes fémet megol­vasztja s ezzel formálhatóvá teszi. Isten is puhítani akar a szenvedé­sek tüzében, hogy formálhasson. Igen, hogy formálhasson a legal*

Next

/
Thumbnails
Contents