Harangszó, 1943

1943-03-28 / 13. szám

98. dottabb forma: az Ö szent akarata szerint. Amíg szívünkből, lelkűnk­ből, emberi énünkből ki nem ég a bűnnek keménysége, amely ellen­állt minden formálási szándéknak, addig nem alakulhat életünk Isten akarata szerint. De ha a szenvedés fájdalmas tüzében felolvad szívünk ellenállása, keménysége, akkor Is­ten akaratához simul és alakul éle­tünk. Megtörténhetik Isten kegyel­mének legszentebb, legnagyobb csodája: bűnös emberekből, ,,ör- dögfiak“-ból, istenfiak formálód­nak ki. Ne meredj hát reá értetlenül szenvedéseidre! Lássad meg bennük bűneid büntetését, amelyeket Isten mentő eszközökké varázsol áldó kezével. Mentő eszközökké, ame­lyek megtisztítanak, formálhatóvá tesznek s végül Isten gyermekévé avatnak. Csak fogadd el azokat alázatos, bűnbánó, de szilárd hit­• Kiss György. A diakonissza a Krisztus könyörülő szeretetének szol­gálatát végzi az árvák, elhagyottak, sze­gények, betegek között. — Aki hivatást érez erre a szolgálatra, március 31-ig felvételre jelentkezhet a győri Diako­nissza Anyaház vezetőségénél. Győr, 11., Ráth Mátyás-tér 1. II. Tavaa&fl áracáki Történeti regény a magyar reformáció korából. Irta: Mohr Gedeon. (Folytatás.) András szemmel becsülte fel őket. — Százan innen vannak! Dobay bólintott. — Nyolcvanon is! — Számíthat reám! — ígérte a ma­giszter. — Megállók végig a kegyelmed gondolatján. — Ügy értettem én is! —• törtetett előre Dobay a nép között. Vitázó, nagy­idejű csapatok verődtek a házak elébe. Valami olyan hatalom dolgozott bennük, amely még a förgeteg korbácsánál is erősebb. András félfüllel hallotta a hangosabb szókat. — Ezek sincsenek őfelsége pártján! — villant elő a foga. Dobay elsőnek lépett a tanácsházba. Alacsony termetének döngő járásával parancsolt tekintélyt. Magasra tartott fejjel foglalta el helyét az asztal külső félkörén. Belül díszes széken daliáskodott a kapitány. Kardját térdére fektette s erő­sen markolászta is. Jól tudta, hogy nem­csak test szerint van szemben a tanáccsal. — Mióta van a tanácsnak tizenhárom tagja? — kifogásolta a magiszter jelen­létét. HARANGSZÓ Szolgálatból születik a fövendő. A szabadság ünnepén D. Kapi Béla püspök rádiósistentiszteleten prédi­kált s ebben az egységről és szol­gálatról minden magyar szívéhez szóló szavakat mondott: Fegyver­ben áll ma is ez a nemzet odakinn éppúgy, mint itthon, mondta Kapi püspök. Szóljon hozzánk Isten: az én telkemet adom belétek, ő erősítse meg a hitet bennünk: nem azért hagyta reánk az ősi földet, hogy annak egy hantja is elvesz- szen. Népünk szintjét erkölcsben és életszínvonalban éppúgy, mint tudásban emelnünk kell! A mai idő kockázata nagyobb, mint valaha: földmívesek, iparosok, magyar in­telligencia, magyar római katoli­kus egyház, református egyház, evangélikus egyház, Magyarorszá­gon élő magyarság, németség, szlovákság, ruténség, magyar sze­gények és magyar gazdagok le­gyetek eggyé! Lehet hivatástok, munkátok különálló, mégis ugyan­annak a nemzettestnek alkotóré­szei vagytok! Nem engedhető meg, hogy csak félerődet add a nagy közösségbe! 48/49-ben se váloga­tott kicsiny és nagy a nemzetért való szolgálatban. Csak visszaad ­1943. piárcius 28. juk ezzel a nemzetnek, amit tőle kaptunk. Kérdezi tőled a ma: mivel szolgálod te a magyar nem­zetet? Az orosz mezőn harcolók és föld alatt pihenők tesznek bi­zonyságot: az életemmel szolgálok, betegek, bénák: az erőmet, egész­ségemet, lábamat-karomat adtam oda, mondják az özveggyé lettek, a gyermeket vesztettek: a férje­met, a fiamat adtam oda, boldog­ságom egy részét. És szólaljon meg mindenki: szolgálom nemze­temet egész munkaerőmmel, va- gyonommal, hűségemmel, önfelál­dozásommal! Mert csak akkor lesz a nemzetnek jövendője, ha fiai- leányai szolgálatukat készek éle­tükkel megpecsételni... (MÉ.) A keresztyen egységmozgalom gyakorlati vonatkozásairól — mint a Magyar Értesítő jelenti — érde­kes nyilatkozatot tett Túróczy Zoltán tiszakerületi evangélikus püspök egy nyíregyházi lapban. — Van-e szükség a keresztyén egy­házak együttműködésére? — olyan kérdés ez, amelyre minden külö­nösebb magyarázat nélkül, minden istenfélő és józan gondolkozáséi ember csak határozott igennel fe­— Amióta karddal rontják az Isten akaratját! — felelt meg neki Dobay. — Lelki tanításunk dolgában Batizi And­rás uram illetékes! — vendégszéket hú­zott maga mögé és Andrást rátessékelte. — Nem bánom! — kelt föl a kapi­tány. — Egybehívhatják akár a fekete­községet is. Én a prédikátor miatt jöt­tem. Paranccsal érkeztem. Katona va- j gyök. Én semmiképen meg nem hátrá- | lók. Kegyelmetek kiadják Dévay uramat és én magammal viszem. Kegyelmetekre i bízom, hogy miképpen? Együtt vannak. , Fölös számmal is. Tanácskozhatnak. Most már megtehetik! Nagy kardcsörtetéssel hagyta el a termet. — Hallották, esküdt urak! — nézett; körül a főbíró. Dobay fölkacagott. — Önagysága szörnyű módon téved! — pödörgette bajuszát. Az esküdtek megrökönyödve kapták fel lógó orrukat. Ez a hangos jókedv. sehogy sem illett a gyászos hangulatba. Dobay kényelmesen dőlt hátra karos­székén. Ügy fejtette ki a tervet. Ö van a mi hatalmunkban. Csak a kapukat kell. lezárni. S akkor valamennyien a város! foglyai. Még ő fog könyörögni, hogy bocsássuk szabadon! A tanács nem lelkesült föl Dobayval. —• És a külső hadak? — ejtette el a: szót az egyik esküdt. Dobay erre is gondolt. — Csak két hétig tartsuk magunkat! — És akkor? — Addig megérkeznek a felmentő hadak! —- Ugyan ki merne ujjat húzni Ferdi- nánd királlyal? — Ki? — szelleműit át a gróftiszt arca. — Zápolya János. Az igazi király! A tanácsnak ez még kevésbbé tetszett. — Jankó, az ebkirály? Dobay szilárdan védte a magáét. — Mindegy, hogy minek gúnyolják. Övé az ország nagyobb fele, ha eb far­kához kötik is címerét! — ez a szokat­lan eljárás néhány esztendeje épp itt csúfolta meg Zápolya Jánost, Kassán. Szalmacsutakkal kötözték a címert a kutya farkához és meggyújtották. Vo­nítva rohangászott a megkínzott állat, míg a sihederek egyre királynak szólon- gatták. A főbíró csendet intett. — Hagyjuk ezt, uraim! Ne essék csorba köztünk Zápolya János becsüle­tén. — Szégyen is volna — vágott közbe András —, mikor most ő a mi egyetlen reménységünk! Dobay dicséretet vetett hátra szemé­vel. — Csak tőle várhatjuk prédikátor urunk épségét! — buzdult fel a magisz­ter újabb szóra. — Már pedig — rázta fejét a főbíró — mi őreá nem hagyatkozhatunk! — Nem? — horkant fel haréiasan a gróftiszt. —• őfelsége személyétől akár min­denki is elpártolhat, de mi nem.*Prédiká-

Next

/
Thumbnails
Contents