Harangszó, 1940

1940-01-07 / 1. szám

2. HÁRÁNÍlSfrt 1940. január 7. Uj esztendő, új parancs, új élet. Űj esztendő küszöbén új vágyakkal új reménységekkel, új tervekkel áll a régi vándor, a bűnös, megromlott em­beri szív, az én szívem. Naptárunk új. tiszta oldallal, könyveink úi. tiszta lap­pal kezdődnek, új célok kerülnek elénk, csak mi. te. meg én vagyunk még min­dig a régiek: bűnben élő. bűnt cselekvő, jót elmulasztó emberek. De ha ez így van. pedig így van lebet-e új remény­ségünk az úi esztendő kezdetén? Nem kell joggal félnünk attól, hogy régi ön­magunk. régi hűneink, régi haszontalan- ságunk az úi évben is rosszá, eredménytelenné teszi úi terveink, úi cél­jaink úi lehetőségeit?! Nem kell-e és joggal, megrémülnünk attól, hogy úi naptárlapunk és új évszámunk nem ke­zeskedik úi életről szá­munkra? Mert hiába a fehér, tiszta lap, hiába az úi 366 nan minden új ígérete és drága alkal­ma, régi lélekkel, régi szívvel nem lehet úi éle­tet élni! Már pedig ne­künk új életet kell él­nünk: nekem ezt az esz­tendőt úi szívvel, új lé­lekkel kell kezdenem és megjárnom. Mert Isten, aki az új évszámmal új kegyelmi esztendőt nyit számunkra, új életet vár tőlünk, mert Neki új pa­rancsai vannak szá­munkra. Űj, nehéz parancsok várnak rám; ij követelésekkel áll elém Az, Aki az új esztendőnek is Ura. Háborús, gyűlöl­ködő, kegyetlen, bűnös világban megint az új parancs hangzik felém az írás lapjairól. „Új parancsolatot adok nék- tek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.“ (János 13, 34—35.) Megtarthatatlan nehéz parancs, ha a magam akaratával, önerőmmel akarom élni. Ám az, Aki a parancsot adta, végbe is viszi azt: „imé, mindent újjá teszek“. Nem nekem kell régi, bűnös szívemet, megromlott életemet erővel újjá, a pa­rancsmegtartásra alkalmassá tenni, —hi­szen ez teljesen hiábavaló vesződség is — hanem ö az Ür, a nagy Parancs­osztó úgy alakítja a neki átadott szí­vünket, lelkünket, egész valónkat, hogy már nem lehetetlenség az új parancs megtartása. Krisztusban újjá lett életem boldog, hálás bizonyságtevése lesz a sze­retet parancsának betöltése. Nem azért, mert én olyan tökéletes vagyok, hogy szívemben harag, gyűlölség, irigység is­meretlen hatalmak, nem azért, mert erős akaratom olyan nagy úr, hogy előle el­takarodik minden gonosz indulat, nem azért, mert olyan jó vagyok, hogy belő­lem csak szeretet, kegyesség árad, ha­nem egyedül és kizárólag csakis azért, mert az én gonosz régi életemet áldott, életformáló, régi rosz- szat újjá tevő kezébe vette a karácsonyi böl­cső szent Gyermeke, Aki megtartásomra született és Akinek neve az én számomra is Jézus Krisz­tus. Jövel Uram, új eszten­dő küszöbén tedd újjá régi bűnökkel terhelt éle­temet, tedd újjá, a Tied­dé, az én megromlott szívemet is! Olvasd, terjeszd. támogasd a Harangszói! Tizenkettedik órája, hogy komolyan vegyük a bel- és külmisszió szent ügyét! Szerezz úf elöflzetöUet! Élő nevek. Vizkeresztí levél a Harangozó Kedves Olvasótáborához. Nemrégiben valaki megküldötte ne­kem a Harangszó folyó évi vízkereszti számát. Amint nézegettem azt a lappél­dányt, azt a gondolatot tudatosítottam magamban, hogy ezt bizonyára azzal a célzattal küldötte meg a barátom, hogy itt kinn semmi körülmények között se vesszem el szemem elől legfontosabb tennivalómat: „az élő kövek“ jövendő beépítését Krisztus egyre épülő anya- szentegyházába. Azért vagyok itten, azért bajlódom a nyelvvel, hogy bűne­ikben megholtak megelevenedjenek, hogy holtak nevei irattassanak be az Élők-könyvébe. Kínai világ, kínai nevek. Bizonyára nem lesz érdektelen, ha előbb egyet-mást megpróbálok elmon­dani a kínaiak családi és utónevéről. A családok és egyének elnevezésénél szinte egészen új világgal állunk szemben, jól­lehet a kínai névhasználatnak a magyar­ral van némi kapcsolata. A népek szo­kásától eltérőleg, a kínai is, éppen úgy, mint a magyar, először mondja meg a családi nevét és csak azután az utónevét. Hanyiben tehát rokon a magyarral. De minden másban eltér nemcsak a mienk­től, hanem minden más nép névhasznála­tától. Melyik népnek jutna például eszébe íz, hogy az országa földjére lépő és ott huzamosabb ideig élni szándékozó ide­gentől vezetékneve megváltoztatását ki 'ánja. De a kínaiak kénytelenek előál- lani ezzel az igénnyel. Merő képtelenség i kínaiaktól azt kívánni, hogy a nem ép aen ruganyos írásrendszerük segítségé­vel átírjanak mindenféle nemzetiségű és hangzású neveket. Emellett a kínaiak aem is voltak hozzászokva egyszótagu- íknál hosszabb nevek kimondásához. A kérdést megoldották azzal, hogy aki Kí­nában akar élni, annak legyen kínai ne­ve. Ez a követelés fennáll azután misz- ■-zionáriusra. kereskedőre, követre, kivé tel nélkül. Ahogyan az itt élő kínai neve ígytagu szóval kiejthető főnév, épper úgy az idegenek neve is legyen ilyen egyszerű. Mindössze 100 vezetéknév. Képtelenségnek hangzik, de tény hogy a több száz millió lakosú óriási bi­rodalomban mindössze egyszáz családi név használatos. Pekingtől le egészen Kantonig ugyanazzal a száz névvel ta­lálkozunk, azzal a száz névvel, amely mitológiai, mondái eredetre vihető visz- sza. Valaha száz család alkotta a kínai népet s a mostani nagy nemzet ereknek egyenes leszármazottja. Arany, öreg, Fehér stb. nevüek alkotják nyelviskolánk tanári karának is jó hányadát. Különö­sen elterjedtségnek örvend az „öreg“ név. (A korosság, öregség nagy tiszte­siben áll Kínában.) Külföldieknek kü- önös előszeretettel adományozzák azo- :at a neveket, szavakat, amelyeknek igen ó és szép jelentése van. Mindenekelőtt ill ez a megállapítás az idegen orszá- roknak adott elnevezésekre. Az azután a kínai udvariasság körébe fartozik, hogy a felebarátom vezeték­neve nagyon értékes, míg a magamé, ‘eljesen értéktelen valami. Ha egy ősei hagyományaiban nevelt kínai legelső kérdésként, bemutatkozásként megkér- lezi valaki nevét, akkor azt mondja: Az ön drága, becses neve? A kérdezett pe- lig ugyanúgy felel: méltatlan, értéktelen revem ... Kínában kimondhatatlan nagy jelen­sége van a névjegynek. Sokszor még hivatalos személyek szemében is na­gyobb fontossággal bír a névjegy, mint íz útlevél. A névjegynek úgy kínai, mint degen nyelven fel kell tüntetnie az il­lető nevén kívül foglalkozását, lakását itta. (Szerencsére a névjegy beszerzése ootom olcsó.) Ugyanígy nélkülözhetet­len a kis pecsét, amelybe kínai nevük ielei vannak belevésve. De ezt nemcsak a külföldiek, hanem maguk a kínaiak is folyton zsebükben hordják.

Next

/
Thumbnails
Contents