Harangszó, 1940

1940-01-07 / 1. szám

1940. január 7. 1 szám. 3Í. évfolyam. Alapított* KAM BÉLA 1910-bm. [.aptulajdonoi: Dunántúli Luther-Szövetség. Megjelenik minden vasárnap. Ingysn malléklat tanév alatt aéthttankénf a KIS HARANQSZÓ. Beolvadt lapok : 935-ben a Jöjjetek ónhozzam 1938-ban a felvidéki Luther. Erős vár a ml Istenünk, Jó fegyverünk és pajzsunk. Ha 6 velünk, ki ellenüak? Az Ür a ml oltalmunk! A Haiaaint ■Hikautt-kWLAiilTaMr SYCR U., Patofi-Mi 2. Előfizetési ára: negyedévre 1 P 28 fillér, félévre 2 P 40 fillér, egy évre 4 P HU fillér. Csoportos küldéssel 10 °/o-oa kedvezmény. Amerikába egész évre 2 dollai; az utódállamokba negyedévre 1 P 60 fillér. Postaceekkszámla: 30,626. Vizkereszí — a misszió ünnepe. Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Máté 9, 37—38. Most is, mint akkor, Jézus látja a nagy aratást. Soha a misszió hosszú történelme folyamán nem vol­tak az ajtók így tárva-nyitva, mint most. Most, mint akkor, sietésre biztatja Jézus a maga barátait. S barátai hallják, amit mond. Soha a misz- szió történelme folyamán nem volt a missziói munka olyan nagyszabású, sokoldalú és jól eltervelt, mint most. Most is, mint akkor, így szól Jézus: imádkozza­tok! Az imádság, ez az első és az utolsó, amit elvár tőlünk. S Jézus barátai hallják, amit Uruk mond. Egye­sült erővel száll föl sokak imádsága a misszió Urához. Te is imádkozol. S az Ür hallja imádságodat. Felel is: kiküldők imádságodra egy misszionáriust. Kiküldelek téged. Te mit felelsz? Azt, hogy kész vagy az enge­delmeskedésre? Vagy csak másokra nézve óhajtod azt, hogy menjenek ki a misszió munkamezejére? És nem csupán te vagy az, aki így imádkozol. Ez is oka annak, hogy állandóan olyan kevés a misszionárius. Vagy ezt a feleletet kapod az Űrtől: kiküldők imádságodra egy misszionáriust. Mivel azonban ma­gad öreg vagy, kiküldőm felnőtt gyermekedet. Mit felelsz erre? Azt hogy odaadod gyermeke­det? Vagy azt, hogy imádságodban másnak a gyer­mekére gondoltál? Azt hiszem, sok hívő szülő az akadálya annak, hogy gyermeke elvigye az evangé­lium üzenetét a pogányokhoz. Vagy így felel az Ür: hallottam imádságodat, hogy küldjék munkásokat az aratásba. Magad azon­ban öreg vagy és gyermeked sincsen, akit helyetted küldhetnék. Kölcsönözz tehát nekem valamit a pén­zedből. Legtöbbünk felől nem az az Isten akarata, hogy kimenjen a misszió munkamezejére. Azt azonban el­várja minden egyes barátjától Jézus, hogy életünket — ott, ahol állunk — a misszió szolgálatába állítsuk. Ha ezt Jézus barátai megteszik, nem lesz a misz- szió sem ember, sem pénz híján. Öle Hallesby — Br. Podmaniczky Pál. A misszió és a háború. Inter arma silent musae — há­borúban hallgatnak a múzsák — tartotta a régi latin közmondás. Bizonyos, hogy a háború nem kedvez a lelki munkának sem. Emlékszünk rá, hogy a világhá­ború is annyit rombolt erkölcsi és lelki téren, hogy évtizedek kellet­tek annak helyrehozatalához, ha egyáltalán helyre lehetett hozni azt a, rombolást. A külmissziói szolgálat is meg­érzi a háborút. Nemcsak anyagi té­ren, bár ez is jelentős. Különösen a hadviselő országokban óriási ne­hézségek tornyosulnak a külmisz­sziói szolgálat anyagi ellátása elé. Hanyatlik az adakozó készség, ne­héz a pénznek a missziói mezőkre való kijuttatása. — Még jobban ,érinti azonban a háború a külmisz- Isziót lelki téren. A most megint háborút viselő európai ember keze újra véres, aj­ka hazugságtól fertőzött. Véres íkézzel pedig nehéz a pogánynak bibliát nyújtani s megrendült hi­telű beszéddel nehéz evangéliumot hirdetni. El tudjuk képzelni, hogy mostanában hányszor kell az euró­pai misszionáriusoknak meghallani •az ázsiai vagy .afrikai pogápyoktól: ti akartok minket megtéríteni?! Menjetek haza és söpörjetek a ma- agatok háza előtt. Ne nekünk, ha­nem otthon prédikáljatok. Bizony há a misszió ügye embe­rekre volna bízva, a kilátások nem volnának valami fényesek. A missziónak azonban Krisztus az Ura. És ő ágyudörgés közt sem hagyja szent ügyét. Ö most is munkálkodik. Az Ür, aki minden rosszból tud kihozni valami jót, a háború vér- zuhatagjával is meg tudja termé­kenyíteni a külmisszió vetését!

Next

/
Thumbnails
Contents