Harangszó, 1937

1937-01-01 / 1. szám

2, HARANGSZÓ 1&37. január í. szerre megtelnek tartalommal s újsággal, mihelyt olyankor hall­juk, mikor arra várunk s olyan­tól halljuk, akit nagyon szeretünk. Én is ott ültem a rádió mellett. Hallgattam mély hangon dörmögő édesapák, halkan szóló édesanyák, vágyódva sóvárgó menyasszonyok s bátortalan hangú kisgyermekek üdvözlő szavait. Elgondoltam, mit érezhet az a fiú, aki valahol az At­lanti Óceánon szeli hajójával a habokat s karácsony éjjelen így szól hozzá a rádión keresztül test­vére: ,,Anyánk sírja mellől jőve kívánok neked Istenben megbé­kélt karácsonyt s áldott új évet!“ Egyszer csak megszólal a be­mondó: „Magán üdvözletek Tamperéből.“ Nemsokkal azután pedig hallani ám: Magyaror­szágba, Győrbe, Túróczy Zol­tán lelkésznek és az egész ma­gyar evangélikus ifjúságnak ál­dott karácsonyt és boldog új évet kíván Sal linen körzeti ifjú­sági titkár. Egyszerre megelevenedett szemem előtt az az apró kövér ember, akivel egy egyházme­gyei lelkészkonferencián ismer­kedtem össze. Nem lelkész. Vi­lági ember. Ott lakik Tampere mellett nagy családjával s járja rendületlenül a környékbeli fal­vakat, tanyákat s látogatja a különböző ifjúsági csoportokat. Egy, hajlékában elköltött ebé­den melegedtünk össze s lett szíve ügyévé a magyar evangé­likus ifjúság ébredésének ügye. Sokezer kilométer távolság­ban karácsony éjfelén Neked szólt a rádióüzenet, magyar evangélikus if júság! Érted imád­kozó ajak mondta, érted dobo­gó szív szeretete lüktet benne. Melegedjék meg a szíved tőle. Gondolnak rám. Szeretnek en­gem. Várnak a megtérésemre. Ott a messze földön is! Túróczy Zoltán. Isten szól a magyarokhoz.*) Ézsaias 80. 12. Nép, ország mind elvész, — Jő vihar, jő szélvész — Mind-mind elpusztulnak, Ha híven az (Írnak Üt iáin nem járnak S néki nem szolgálnak! Petrovlcs Pál. A szerző ,Trianoni zsoltárok* clmü verses- kptftfW, Az egyház missziói munká­járól szóló törvénytervezet. A püspöki kar nevében benyújtotta D. Kapi Béla püspök. 1. §. A magyarországi evang. egy­ház a Krisztus missziói parancsát (Máté 28:18—20.) az egyházhoz intézett pa­rancsolatnak tekinti s ennek engedel­meskedve, a Szentírásnak, saját törté­nelmi múltjának és a jelen idő szükség­leteinek a bizonyságaitól áthatva, a missziói munkát törvényesen szabályo­zott egyházi feladatai közé sorolja. Ezen munkának támogatását az egyház minden hivőtői elvárja, annak végzését pedig az egyházi tisztviselők hivatás­beli kötelességévé teszi. Az egyházi tisztviselő a felsőbb egyházi hatóság részéről elrendelt missziói munka elma­radásáért fegyelmileg felelős. 2. §. Az egyház missziói munkája, az egyház lényegében gyökerező hivatásá­nál fogva — saját tagjainak lelki építé­sére, evangéliomi egyházi öntudatának erősítésére, a keresztyén társadalom ba­jainak gyógyítására, a nem keresztyén népeknek Krisztushoz vezetésére vonat­kozik. Felöleli az egyházi evangélizá- fjót, az if jóság: eg'yházins nevelését, a szegénygondozást, a diakónus- és dia­konissza-képzést s az evangéliomban kötelezővé tett különféle szociális mun­kát. 3. §. A missziói munka irányítása és ellenőrzése a püspök joga és köteles­sége. 4. §. Az egyház az országos belmisz- sziói munka végzésére lelkészi álláso­kat szervez, intézményeket létesít és azok fenntartására költségvetésébe évenként határozott összeget vesz fel s a belmissziói intézmények fenntartásá­ra külön missziói alapot létesít. Az egyetemes egyházon kívül azon­ban bármelyik alsóbbfokú egyházi ön- kormányzati testület az egyetemes egy­ház által megerősített alapszabályokkal működő egyesület és szövetség is jogosult és amennyiben anyagi ereje és egyéb lehetőségek ezt megenge­dik, köteles missziói intézeteket léte­síteni és fenntartani, avagy más irá­nyú szervezett missziói munkát vé­gezni. Működésük azonban az egye­temes közgyűlés által megállapított egységes irányelvek szerint történik. 5. §. Az egyház önkormányzati testületéi által a missziói munka végzésére alkalmazott lelkészek és más missziói munkások az egyház felügyeleti és fegyelmi hatósága alá esnek. Amennyiben missziói intézeteket e törvény alapján egyesületek és szövetségek létesítenek és tartanak fenn, alapszabályaikban tartoznak kimondani, hogy a náluk alkalma­zott missziói munkások szintén az egyház felügyeleti és fegyelmi ha­tósága alá esnek és missziói munká­sokat csak ezen feltétel mellett al­kalmazhatnak. 6. §. Belmissziói munkások (pl. diakónusok, diakonisszák, ifjúsági titkárok, szegénygondozók, stb) kép­zése, az egyházi tisztviselők ilyen irányú elméleti és gyakorlati tovább­képzése, az egyetemes közgyűlés ál­tal megállapított egységes irányel­vek szerint, az egyházkerületek fel­adata. 7. §. A magyarországi evangéli­kus egyház feladata idegenbe sza­kadt híveinek lelki gondozása min­denütt, ahol azt a körülmények szükségessé teszik és a nemzetközi viszonyok megengedik; úgyszintén a Magyarországon lakó, külföldi ho­nos evangélikusok lelki gondozása a szükséghez képest. 8. §. A magyarországi evangélikus egyház kötelességének ismeri a vi­lág evangéliomi egyházainak kül- missziói munkájában való részvéte­lét. A külmissziói munkát vagy a külföldi testvéregyházak, vagy ön­állóan, saját szervei útján végzi. A kül­missziói munka szervezetét az egyete­mes közgyűlés állapítja meg. 9. §. A missziói készség nevelése cél jából minden évben, minden egyház- községben missziói nap tartandó. IWWV/XVÍ.V. .-.V-.V.V-.V-.WWWS Banánt cipőért. Csehszlovákia ren­geteg cipőt szállított Spanyolország­nak. Árát azonban pénzben nem tudta megkapni. Franco tábornok most ba­nánnal fizette ki a 2 millió csehkorona értékfi szállítmányt, „Foly az idő a sirhoz.../" S ez akkor is igy van, ha te nem akarod tudomásul venni. Szil­veszter-estéd lehet akármilyen vidám, a múló idő lélekharangja áthangzik a mámor ködén s azt kongatja: egy esztendővel megint köze­lebb vagy a temetőhöz. Szilveszterkor a világ fia mulat, a keresztyén ember pedig magába száll. Hálát ad, bűnbánatot tart és hittel meg­ragadja Isten kezét, ki az idők múlásán túl egyedül örök. Szól a lélekharang: „Foly az idő a sírhoz!" — Boldog, aki az egymást váltó esztendők során át, temető felé vándorolva Istenhez jut egyre közelebb!

Next

/
Thumbnails
Contents