Harangszó, 1932

1932-01-03 / 1. szám

2 HARANGSZÓ 1932 január 3. még nincs rajta sir. Olyan mint az óceánnak csendes tükre, mely még nem látott vihart. Úgy távolról néz­ve igéretteljes a telülete, szinte munkára hivja az embert. S hozzá is fog. Úgy érzi, itt kárpótolva lesz a múltért. Uj számításokat csinál s új terveket fektet fel. Vágyai az eget verik s egész valóját eltölti a re­mény. Úgy érzi, hogy egy új világ­ba lépett. Itt más az éghajlat, ma­sok a viszonyok s*mások az eshető­ségek. Az új évszámmal mintegy átszerveződön egész belvilága s ennek megfelelőleg látja másnak az előtte fekvő új idődarabot is. A külvilágot mintegy belegyurja a maga kis lelkivilágába s olyannak lát mindent, amilyennek lenni kí­vánná. Az Isten által teremtett vilá­got a maga világává akarja átfor­málni s meg van róla győződve, hogy sikerül is neki. Olyan mint az a mániás beteg, ki királynak képze­li magát s meg van győződve róla, hogy az egész világ néki hódol s mikor őrjöngésében ráhúzzák a kényszerzubbonyt, akkor igazság­talanságról panaszkodik. Így já­runk mi is. Egyik csalódás és a má­sik után. Az újesztendőnek sima földjén egymás mellett felsorakoz­nak a sírok s keresztfáik feliratai elmondják bukásaink gyászos tör­A vagyon nem boldogság. Irta: Dr. Schlitt Gyula. (41 Pál olyan lett, mint a pipacs. Érthe­tően ráolvastak. Alig talált szavakat, hogy szégyenkezését takarja. Nem mert Irén szemebe nézni. Hebegett valamit a társadalmi osztályok között fennálló vá­laszfalakról, melyeket nehéz ledönteni s biztosította Irént, ha tudta volna, hogy ilyen bájos szomszédja van, szegre akasztotta volna a szabályokat s nem fosztotta volna meg magát azoktól a kel­lemes óráktól, melyeket Irén közelléte szerzett volna neki. A szavak megtették hatásukat s Irén már őszintén bánta, hogy rápirított Hor- vaira. Horvai azonban nem sértődött meg, hanem felajánotta Irénnek^ hogy el­kíséri haza, mert nem engedheti egyedül a még mindig idegesen viselkedő lóval. Irén szívesen vette Pál társaságát, hisz titkos álma volt mindig, egyszer szem- től-szembe állani egy Horvaival. Gyalog mentek egymás mellett. Pál a lovat ve­zette-. A park széléhez érve, Irén megkö­szönte Horvai áldozatos segítségét s el­búcsúzott. Pál, miközben Irént nyeregbe segítette, megígérte, hogy intézőt fog küldeni, kire rábízhatják Somlaiék a gaz­daság vezetését s ki gondoskodni fog, hogy Irénke ne jusson többször ily ve­szélyes helyzetbe. Irén mosolyogva bó­lintott, jelezvén, hogy örömmel látja Pál­nak gondoskodását, kezével intett s el­ténetét. S amikor az új földrésznek minden talpalatti részét sirhalmok lepték el, akkor lezárjuk az örök­kévalóságnak 1932. számú részét is, panaszkodunk s igazságtalan­sággal vádoljuk az életet. Pedig mi történt ? Csupán egy fer­de okoskodásnak súlyos következ­ményeit kellett megérnünk. Nem mondhatod a napnak, hogy keljen nyugaton, hogy rohanjon Kelet felé s nyugodjék le itt. Te teremtménye vagy az Istennek akár a nap, a te pályádat is az Istennek örök törvé­nye szabja meg s nem önmagad. Itt hibázol. Amint' esztendőkre osztja az ember az örökévalóságot s azt hiszi, hogy a végtelenseget méri, pedig csak saját gyarlóságának ál­lít emlékköveket, úgy te is részekre bontod erkölcsi fejlődésednek ide­jét s azt hiszed, hogy egy későbbi esztendő helyre állíthatja számodra sok elmúlt esztendőnek a mulasztá­sait. Ne akard a magad számára beosztani az életet, úgy, hogy ma­radjon mindenre: a bűnre is és az erkölcsre is. Nem te rendelkezel az időddel, hanem az Isten. Ne évekkel mérd az életet. Nincsenek évek, ha­nem egy végtelen örökkévalóság, melyben minden teremtmény s így az ember is a tökéletesség felé for­málódik. Amit te éveknek, évsza­tünt a park sűrű fái között. Pál sokáig nézett utána. Lázas gondolatok űzték egymást agyában. Milyen természetűek voltak e gondolatok, jók vagy gonoszak? Meglátjuk még a történet folyamán. Pál egyenlőre még az ősi kastélyban lakott. Az új tulajdonosok valami okból kifolyólag még nem vehették át a birto­kot. Úgy érezte magát Pál, mintha ö volna még a tulajdonos. Nem egyköny- nyen engedte magát nlegzavartatni ál­modozásaiban. Irénnel való találkozása pedig teljesen abba a tudatba ringatta, hogy ő a régi Horvai Pali, kinek a féí világ a vagyona s kinek rendelkezésre áll a világnak másik fele. így meglehe­tős jó kedvvel tartott haza felé, hogy útnak bocsássa minél előbb Bandit s el­lássa jó tanáccsal, mint kopogtasson be Somlaiéknál. IV. Irénre e naptól kezdve nem lehetett ráismerni. Derült kedélye napsugárként játszott az egész házzal, még a kis Éva is úgy érezte néha, hogy öt is szereti. Amália néni.t meg elárasztotta annyira hízelgő kedveskedéseivel, hogy nem is­mert Irénnél jobb és kedvesebb teremtést a világon. S mily kedves ember volt Horvai?! Kelemen Bandi meg úgy elve­zette a gazdaságot, mint senki még so­ha; igaz, hogy még csak egy hete, hogy itt van s rendes körülmények között ily rövid idő alatt nem lehet véleményt al­kotni valakinek gazdálkodási képességei koknak nevezel, az nem más, mint az Istennek veled szemben megnyi­latkozó nagy kegyelme és jósága, hogy figyelmeztessen ittléted cél­jaira, kötelességeidre. Az élet asze­rint jelenik meg előtted, mint fáj­dalom avagy mint öröm, hogy mi­iyen szemszögből nézed az évek rendeltetését; ha az évek számodra csak határkövek, melyek mentén a sir felé haladsz, akkor elszomoro­dik szíved s az életet fájdalomnak látod, ha pedig kegyelmi időknek látod, melyek Isten jóságára figyel­meztetnek, akkor ezek az évek egy­be folynak s az Isten iránti koteles- ségteljesítésnek egységes idejévé válnak, melyet neked ki kell hasz­nálnod, akkor az élet számodra öröm. Ne kösd sorsodat túlságosan a jövő reményeihez, mert akkor köny- nyelmüvé leszel, ne is keseregj a múlton, mert ez elemészti életerő­det. Nincs sem múlt, sem jövő, csak egy végtelen öröklét, melynek Isten dicaratából te is tényezője vagy s nem az évek állapítják meg életed befejezettségét, hanem hogy mint le­leltél meg a rádbizott felaoatnak. Az igazi életérték szempontjából az egyik 18 év alatt többet végzett, mint más 80 év alatt. A köteles­ségteljesítés legyen időnk mértéke felöl, de Somlaiék azért úgy látták, hogy Kelemen úr nagyszerű gazda, ki megér­demli a bizalmat. Minden véleményünk attól függ, milyen szemüvegen át nézzük a világot s az eseményeket. Irén felrakta a rózsaszínűt s ezen keresztül kellett az egész családnak nézni az életet. Úgy tör­tént minden, amint a két jó barát kiter­vezte. A Somlai-ház teljesen a hatásuk alatt állt. Elhittek nékik minden mesét, melyet elibük tártak s amellyel megma­gyarázták, miért is kellett Horvainak a birtokot eladni? Ma többet hoz a pénz s a birtokon úgy is volt még egy kis te­her, régi teher, tehát sokkal rentábili- sabbnak látszott eladni s a kamatokból élni. A szerelmes szív vak. Irén elhitt mindent, hisz oly kedvesen tudott Pali beszélni. Bandi meg Elizre volt nagy ha­tással a nagy szaktudásával, mellyel a gazdaságot vezette s amelyet különösen Pál tudott magasztalni a hölgyek előtt. Amália nénit meg magával ragadta az a csodálat, mellyel a két leány a fiatal­embereket nézte. Éva nem sokat számí­tott. Ő a fejlemények mögött teljesen el­tűnt. Ki-kijárt szülei sírjához, ott pa­naszkodott és sirt. Ez volt a szórakozá­sa, ha a ház körül elvégezte köteles munkáit. Bandi a legnagyobb odaadással és hozzáértése által megengedett készség­gel végezte munkáját. Nagyszerűen tud­ta mutatni, mintha legjobban értené a gazdálkodást. A cselédséget megnyerte, hogy rendkívül jól bánt vele, a családot

Next

/
Thumbnails
Contents