Harangszó, 1927

1927-01-02 / 1. szám

XVIII. évfolyam. 1927. január 2. I. szám. AiApllotui KAPI BÉLA 1910-ben. Laptulajdonol: I Dilistül LítllBr-SlCYttSÉJ ál Oruágoa Lmther-Sxőfel- tég hintái«- lapja. Kéeiretok, elófieetóel dijak 6b reklamAolók a HARANGSZO s.erkMstó- kladőhlvatal&nak Szentgotthárdra (Vasvm.) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész éa tanító. Megjelenik milden vasárnap. Saarkaaitő-ktadóhlratal: izentootthArd. Vas vármegye. FlékkiadéMTatal .Luther-Társaaág* könyr- kereakedéae Baáapest, Vili., Szentklrályl-u. Sl/a. A „HARAISGSZO“ előfizetési ára: aegyedirre 1 P 28 f (18.000 korosa). Félévre 2 P 40 f (90.000 K). Csoportos küldéssel 10’/»-oa kedvezmény. Amerikába egész érre 2 dollár; az utódállamokba V* évre 1 P 80 f (20.000 K). A győzelem esztendeje. Efezuíi 1. 611. „Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy mcgállhassatok az ör­dögnek minden ravaszságával szemben!“ M int egy ködfilte óriási mező, fé lelmesen zúgó, ismeretlen ren­geteg — úgy fekszik elöltünk a ránk virradt új esztendő. Nyugtalan, em­beri szivünkben ezernyi kérdés ébred, s ha mosolyogva köszöntjük is egy­mást, titokban hányszor elsóhajtjuk: vájjon mit sodor magával az idők fekete folyója? mi várakozik reánk beköszöntött új esztendőnkben ? . . . És nincs embír, aki ezekről prófé­táim tudna; nincs bölcs, aki tudásá­nak fényével bevilágíthatná jövendőnk vándorútját 1 . . . Mit cselekedjünk hát? . . . Emberi szó helyett hall­gassunk Isten örökkévaló beszédére, hiábavaló, babonás jósolgatások he­lyett figyeljünk annak parancsára, akinek esztendei soha el nem fogy­nak. Az Úr új évi parancsa pedig így hangzik: <öltözzétek fel az Is­tennek minden fegyverét, hogy meg­állhassatok az ördögnek minden ra­vaszságával sze üben!» Hiába csendesedett el a világhá ­ború, mégis érezzük, hogy egy ellen­séges világban járunk. Minden em­beri élet egy szakadatlan harc, amely­nek éppen úgy meg vannak a maga csatái, vereségei és diadalai, mint a nemzetek nagy viaskoddsának. Nézd, egy ellenséges, bűnös világ vesz kö­rül és támad ellenünk. Az ördög sohasem alszik, simái elibénk csú­szik, mint a kígyó, ígér, csábít, fe­nyeget, de minden mozdulása elszánt támadás a Lélek üdvössége ellen. Jön a harag, a bosszúállás, az irigy­ség, támad a rossz akarat mérgezett nyilakkal, megzörren a gyűlölet fegy­vere, és reád támad a hitetlenség pűsztító hatalma. Ugye hányszor kel­lett már ezekkel hadakoznod, és vizs­gáld meg hányszor szenvedtél már vereségeti Hányszor vett erőt rajtad a bűn különböző formában? Tudod-e, hogy mindannyiszor csatát vesz­tettél 1 ?... A régi ellenség acélgyűrüje az új esztendőben is körülvesz bennünket. Hiába akarnánk kitérni a támadás elől, a harc bizonyosan megindul, s oda fenn egy atyai szfv szorongva várja gyermekeinek diadalát minden gonoszság felett. Es mi nem szeret­nénk, ha az új esztendőnk annyi szomorú vereség után végre a győ­zelem esztendeje lenne ? 1... A ma­gunk ereje, kitartása, elszántsága nem elég, karunk aláhajol, a lelke­sedést letöri a csüggedés, mi csak­hamar újra elesnénk I Azért < öltöz - zétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.» Az evangóliom egy egész fegyvertár le­het számunkra, ha nem a biblia holt betűi őrzik, hanem a szívünk telje­sedik meg vele. Krisztus nekünk is hős vezérünk lehet, ha olyan hit kap­csol hozzá, amely boldogan tesz bi­zonyságot Pál apostol szavával: «Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősíti« Imádságaink­kal egy egész világot hódíthatunk meg, ha úgy tudunk könyörögni, mint a halálba menő első keresztyének I... Az élet nemes harcát, ha ezekkel a fegyverekkel vívjuk, a győzelem esz­tendeje virradt reánk 1 S ez lenne ám igazán a mi boldog, áldott új esztendőnk 1... „Jézus mondja: oh keresztyének, Engem híven kövessetek, Engedjetek az én igémnek E világra ne nézzetek Én vagyok az út, az élet, Üdvösségre hű vezéred. • Í er hát a szent harcban örömmel lövessük e vezérünket, Ajánljuk fel neki készséggel Mind testünket, mind lelkünket. Ki nem harcol, nyertes nem lesz, Sem koronát mennyben nem vesz!* Ámen. Nagy Miklós. i szülök, mint emberismerök. Irta: Javornihky Dezső. A szülőknek az erős hit- és er- kölcstani, valamint a mindennapi élet­ben nélkülözhetetlen egyéb elemi is­mereteken kívül — hivatásuk méltó betöltése végett — megfelelő ember- ismerettel is kell rendelkezniök. Az embernek a megismertetésével a tudománynak sokfele ágazata fog­lalkozik. Ezek közül a legfontosabb az embertan, mely az emberen észre­vehető testi és lelki jelenségek szerint két alosztályra oszlik: a test és egész­ségtanra s a lélektanra, melyek aztán rávezetnek bennünket arra, hogy a különféle esetekben a gyermekkel szemben miként kell eljárnunk, mi­ként keil az esetleges bajokat meg­előznünk, miként kell az egyes fel­merült eseteknél szakszerűen és ered­ményesen beavatkoznunk ? S így szé­pen megismertetnek bennünket a ne­veléstan követelményeivel. A test- és egészségtan az embe­ren érzékeinkkel észrevehető jelensé­geket tárgyalja és a test épségének és egészségének megóvása céljából kellő tájékoztatással szolgál mind­nyájunknak. A legfontosabb tudomá­nyok egyike ez, hiszen boldogságunk­nak lényeges feltétele és számottevő tényezője az egészségi állapotunk. Helyesen jegyzi meg a közmondás:

Next

/
Thumbnails
Contents