Harangszó, 1926

1926-01-03 / 1. szám

XVII. évfolyam. 1926. január 3. I. szám. Alapította KAPI BÉLA 1910-ben. Laptulajdonos: a Dnnánttll Lntier-Siövetség. Az Országos Luther-SzSvet- zőy hivatalon lapja. Ki «Iratok, előfizetési díjak és reklamációk a HARANGSZO Bzerkesztű- kiadóhivatalának Bsantgotthárdra (Vasvm.) kflldsndók. Előfizetést elfogad minden evanc. lelki» éi tanító. Magjaink minden rasírnap Jézus neve s igéje |Világöljön minden házban. Boldog új esztendőt!... Gal. 1. 3. se. „Mert mind­nyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.“ A beköszöntő újesztendő regge­lén igazán boldogan csak Isten gyermekei ünnepelhetnek, mert tu­lajdonképpen csak ők tudják: miért is élünk e világon! Az idők kez­dete óta szakadatlanul hangzik a kérdés: miért is küldettünk ide egy ismeretlen világból ebbe az idegen világba?... A felelet egyszerű, világos: azért jöttünk, azért élünk, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit által Isten gy«fenekei és az örök­életnek boldog||rökösei legyünk!... És az Úr őrölt gondolata, szent terve szerint életünknek minden eseménye létünknek ezt a királyi célját szolgálja. Ne gondoljuk, hogy az emberi élet valami önkényes játék, vagy a véletlenségek soro­zata, óh nem, Isten tervezete szerint minden nyomorúság és szomorúság, minden öröm és minden áldás — bölcs nevolőeszköz a Krisztusra! Jézushoz közelebb! Ezt prédikálják az egymásra hajló esztendők, mert az élet nem lehet valami izgalmas hajtóvadászat a szerencse után, nem is a szenvedélyeknek és kí­vánságoknak zajos vására, hanem szent alkalom, komoly iskola, mely tanít hinni, remélni, szeretni . . . hogy végre hitünknek végét elnyer­jük lelkünk üdvösségét. . . A legboldogabb újesztendő mégis csak Isten gyermekeire virrad, mert előttük világos : kicsoda ez életnek Ura! Ők tudják, hogy atyai szem vigyázása őrködik felettük fényes nappal és sötét éjszakán egyaránt, atyai kéz vezet és igazgat az,elfogyó " vándorúton, atyai szív szeretete örökösen fölibénk hajol.. . Kegyelmes Atyánk! a múlt idők sok nyomorúságán te segítettél át. Fogyó életünk eleven bizonysága felemelő kezed csudáinak! Azért nem esünk kétségbe, bármit hoz a letakart jövendő! Szárnyad árnyé­kában rejts el engemet. Segíts, hogy boldogok legyünk e remény­ségben : Mi a te gyermekeid va­gyunk s a Krisztusban a te orszá­god örökösei! .. . Ez van a zászlónkra írva! így indulunk el az újesztendő vándor­úján .. . „Te adj erőt így élni bölcsen Szent tetszésed szerint, Uram ; Vezess te, hogy vigyázna tfiltsem Minden napomat hasznosan, így majd ez év ha véget ért, Téged áldlak kegyelmedért. Ám fusson az idők folyása, Már nem rettegtet engemet: Benned, óh minden jók forrása, Vetem ingatlan hitemet. Nem érhet baj, veszedelem, Ha te velem vagy Istenem!“ Ámen. * A züllés útján. Irta: Javornitzky Dezső. A gyermekek s a fiatalkorúak erkölcsi romlását és bűnözését elő­idéző okok között a megfelelő el­bírálás szempontjából nagyon jelen­tőségteljes szerepet játszanak: az ucca, a rossz pajtások, a ponyva- irodalom, a mozi. A szülők nemtörődömsége, dur­vasága, vagy könnyelműsége miatt sok-sok gyermek kerül az uccára s ott csatangol éppen az erkölcsméte- lyező, a bűnre alkalmat szolgáltató helyeken. Tetszik neki a zaj, az élénk­ség, a látványosság, a változatosság. Kiváncsi mindenre. Mindenhova odaférkőzik, ahol csoportosulás van és így szem- és fültanuja lesz az oly gyakori uccai botrányos jele­Szerkesztő-kladóhlvatal: SZENTOOTTHÁRD. Vas vármegye. Flóltkladóhlvatal: „Luther-Társaság* könyv- kereskedése Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51/a. A „HABANS8Z0" előfizetési Ara: az első negyedévre 18.000 korona. Félévre 80.000 korona. Csoportos küldéssel 10°/»-oi kedvezmény. Amerikába egész évre 2 dollár ; az utódállamokba •z I. negyedre 20.000 K. neteknek. Sorba nézi a kirakatokat és megállapítja, mi mindenre lenne szüksége, mert hiszen éhes és ron­gyos. Képzeletben jóllakik és szépen kiöltözködik. Egyoldalbalökés azon­ban véget vet a képzelődésének. Egyet sóhajt és tovább megy. A legközelebbi kirakatnál ismét el­ábrándozik, töpreng és gondolkozik. Mindhiába, vágya nem teljesülhet, mert nincs pénze. Most egy gyors elhatározás fogamzik meg agyában: a pénzszerzés. Ezen szándékának megvalósítása céljából munkára ajánlkozik itt is, ott is. Törekvése nem igen sikerül, mert bizalmatla­nok vele szemben. Ha véletlenül el is helyezkedik, egy helyen nem marad sokáig, mert fizetését ke­vesli, munkáját meg sokalja. Megint csavarog s lassan-lassan megismer­kedik a hozzá hasonló járatban levő bajtársakkal, kikkel egyhamar véd- és dacszövetséget köt. Most aztán már megkezdődik a szabály- szerű csibész élet. A szerencsétlen gyermek a rom­lott környezet szuggesztiv hatása alatt állva megindul a züllés utján. A reá nézve kellemetlen emlékű otthonba, a siralomházba nem kí­vánkozik többé vissza. Sokszor éhezik, sokszor fázik, piszkos is, de azért úgy érzi magát, mint a kalitkából kirepült kis madár. Ba­rátai elfelejtetnek vele minden bajt és szenvedést és hamar megtanít­ják őt arra, hogy mi a csibész be­csület ?. . . Az iskola- és munkakerülőknek ilyeténképen szervezett szövetsége bámutatos ügyességgel, élelmesség­gel és szívóssággal fordul a társa­dalom ellen. A bűnös cselekedetek­re egymást bátorítják, biztatják és vetélkednek egymással „az ügyek“ gyors és sikeres lebonyolításában. Kitűnő megfigyelők és emberisme­A Harangra zót egyetlen család sem nélkülözheti!

Next

/
Thumbnails
Contents