Harangszó, 1923

1923-01-01 / 1. szám

1923. január I. I. 82ám. XIV. évfolyam. Alapított!: KAPI BÉLA 1910-ben. Laptulajdonos: a Dunántúli Lntúer-SzövetsSo. Köziratok Lovászpetonára (Veszprémmegye), előfize­tési dijak, reklamációk a I1ARANGSZÓ kiadóhiva­talának Bzentgotthárdra (Vaavármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító. Megjelenik minden vasárnap. Szerkesztő-kiadóhivatal: szentuotthArd, Vasvármegye. A „RARANW8ZO“ előftsetéel ára: negyedévre 150 korona. Lnther.Ssövetég! tagoknak 10°/o-os kedvezmény. Amerikába küldve előfize­tési ára egész évre 1 dollár. Egyes szám ára 90 korona. SZERKESZTIK: SZALAY MIHÁLY, NÉMETH KAROLY, CZIPOTT GÉZA. A ,Harangszó* terjeszté­sére befolyt adományokból szórványban lakó hívőink­nek ingyenpéldányokat küldünk. 1033. Uj számot írunk az új esztendő­ben 1 önkénytelenül is felvetődik lel­kűnkben a kérdés: vájjon az új szám­jegyű esztendő mit hoz majd, hogyan alakul és mit várhatunk tőle 1 De ép ez a beállítás, hogy mi az új esz­tendőt olyan erőnek tekintjük, amely a bizonytalan jövő sorsát irányítani vagy alakítani képes volna, ép ez a beállítás hamis és félrevezető. Mert az élet alakításának ereje nem az idő, legkevésbbé pedig a végnélküli idő­nek egy oly parányi szakasza, melyet mi esztendőnek nevezünk, hanem csakís az, aki magának a végtelen időnek is ura. Ha tehát mi az új év küszöbén azt a lélek mélyén félelem­ben és aggódásban rezgő kérdést fel­vetjük : milyen lesz az új év 1 azt tulajdonképen csak úgy szabad ki­mondani : mit ád az Úr és milyenné alakítja az Úr ez új esztendőt? Az Úr esztendeje pedig mindenkor a kegyelem esztendeje I Aki minden jónak és tökéletesnek ajándékozója, akinél nincsen változás, az kegyel­mében sem változhatik meg! Az Úr az új esztendőt is, 1923-at is a ke­gyelem esztendejének szánta és ki­jelentette ! Ez tehát bizonyos és igaz I A kér­dések kérdése csak az, vájjon mi, emberek, a kegyelem esztendejének fogjuk-e érezni vagy nem ? Az elmúlt éveket mi nem éreztük a kegyelem esztendeinek! Sőt! minél figyelmesebben tekintünk végig az elmúlt időkön, annál kevésbbé tudjuk azokat a kegyelem esztendeinek venni! Úgy iátjuk és úgy érezzük, mintha a kegyelem elfordult volna tőlünk 1 Csapás, csapás után ért bennünket, állami, gazdasági, társadalmi, sőt családi életünk is. válságba jutott, megnehezült az idők járása felettünk! Vájjon mindennek oka csak ott az idők urának akaratában és az ő ke­gyelmének elfordulásában van-e? Hát olyan Urunk van nekünk, aki szeszé­lyes önkénykedéssel kormányozza a mindenséget^? Avagy az ő megnyilat­kozásának írásos tanúbizonysága sem arról győz-e meg bennünket, hogy ő mindig kegyelmes! És ha az idők megnehezülése nem ó rajta múlik, nem vagyunk-e kénytelenek önmagunkban a hibát keresni? Bizony, bizony — és arra tanít­son meg bennünket az új esztendő is — az idők megnehezülésének oko­zói önmagunk vagyunk 1 Vannak nemzeti hibáink és nem­zeti vétkeink! Tudunk lelkesedni, tu­dunk fellángolni, de nem tudunk ki­tartani ! Belefészkelődött a telkekbe az önzés, a haszonlesés és az egyéni érdek előrehelyezése. Széttagolódunk társadalmi csopor­tokra, amelyek mindegyike saját hang­zatos jelszava után indul és nem vesszük sem számításba, sem tekin­tetbe a másik csoport, a másik párt érdekeit és érzékenységét. Megmételyezte ez az önzés, ez az egyéni érdekhajhászás még a családi életet is olyannyira, hogy testvér testvér ellen, a gyermek szülei ellen folytat harcot az úgynevezett lét­érdekért ! Nem mehet az így tovább! Mert ha ez a harc még hosszabb ideig tart, végkép elpusztulunk, végkép el­vessünk I Meg kell ujhodn^bk 1 Uj esztendőt kezdünk most, vajba új életet tudnánk kezdeni! Pedig lehet új életet kezdeni 1 Nem új alapon! a régin! azon az alapon, amelyen az idők Ura áll: a szeretet alapján! • Ép az elmúlt karácsony újból hir­dette nekünk, hogy úgy szerette Is­ten e világot, hogy az ő saját fiát adá érette! Hát ha az Úr szeretettel akarta megjavítani e bűnös világot, lehet-e emberi elme, amely jobbat, tökéletesebbet tudna kigondolni ? 1 Nem'és ezerszer nem! E bűnös vi­lágot ismét csak a szeretet tudja meg­menteni és megjobbítaui! Nyíljék meg már szívünk igaz szeretetre! És ha magyar a magyart, ember az embert és testvér a testvért igazán fogja szeretni ép oly tökéletes, a bűnöket feddő szeretettel, amilyennel az Úr szerette e világot, újjászületik az em­beriség és megkönnyebbül az idők járása felettünk! Uj számjegyű esztendőt írunk! Uj idők következnek 1 Vajha új embe­rekké válnánk mindannyian, hogy tudnánk egymást igazán szeretni, akkor az új esztendő a kegyelem esztendeje lészen! Adja Isten, úgy legyen Dr. Tirtsch Gergely. Az Evang. Luther-Szövet- ség külső szervezeteihez. Méltatlanul annyit Szenvedő sze­gény Hazánkra az újév hajnalán az emlékezés örömünnepe derül: Petőfi Sándor születésének századik évfor­dulóját ünnepeljük. Hogy ki volt és ki marad Petőfi Sándor lénye, szelleme, költészete a magyarnak, annak méltatására nincs s*ó s ragyogó sugárként megjelent és fénylő üstökös gyanánt letűnt, azonban örökké világító nagysága el- vehetetlen drága kincsünk lesz min­den idők végéig A Gondviselés kegyelme evangéli­kus egyházunknak adta Petőfi Sán­dort s a serdülő ifjú lelkét iskoláink s főként egykori aszódi gimnáziumunk töltötte meg ismeretekkel. Egész ragyogó költészete, hittest­vérisége s ifjúkori emlékeinek hoz­zánk fűződő meleg kapcsolata arra

Next

/
Thumbnails
Contents